Hebrews 13

Tida-koi momepoka'ahi' hadua bo hadua hewa to ntali ompi' hi rala Pue'. Neo' nibahakai mpopehani tauna to liu. Apa' uma ni'incai ba manusia' -radi ba mala'eka-radi. Apa' ria-hana tauna to mpopehani tauna to liu hi tomi-ra, ra'ulia' manusia' biasa, ntaa' mala'eka-radi! Kiwoi-ra doo-ni to hi rala tarungku', hewa to ratarungku' wo'o-ko-koiwo dohe-ra. Tulungi-ra to rabalinai' sabana pepangala' -ra, hewa to rabalinai' wo'o-ko-koiwo. Hawe'ea tauna kana mpengkorui ada poncamoko. Neo' mencara'. Apa' topobualo' pai' to mogau' sala', bate napohurai Alata'ala kara-kara-ra. Neo' wo'o-koi ngkahina rahi doi. Pokagoe' -mi-hana napa to ria hi koi'. Apa' ria lolita Alata'ala to mpo'uli': Uma-ko kupelele', uma-ko kupalahii." Toe pai' moroho nono-ta, pai' ta'uli': Pue' to mpotulungi-a, uma-a me'eka'. Uma kupoka'eka' ba napa to rababehi-ka manusia'." Neo' uma nikiwoi pangkeni-pangkeni-ni to ri'ulu, to mpoparata-kokoi Lolita Alata'ala. Penonoi po'ingku-ra duu' hi kamate-ra, pai' penau' pepangala' -ra. Yesus Kristus uma mobali': owi, wae lau, pai' duu' kahae-hae-na. Neo' nituku' tudui' to mepuhai pai' to mosisala hante pepangala' -ta, hewa rapa' -na ada pai' palia hi pongkoni'. Ane agama-ra to Yahudi, wori' ada to ratuku' hi pongkoni', tapi' ada toe uma mpokeni kalompea' hi tauna to mpotuku'. Agina-pi tarohoi nono-ta mpenonoi kabula rala-na Alata'ala, apa' toe-hana to mpokeni kalompea' hi kita'. 10 Ria-taka-tana to meliu kalompe' -na ngkai ada agama Yahudi. Imam Bohe agama Yahudi mposumale' porewua hi lolo meja' pontunua pepue' mpohompo' jeko' ntodea. Aga imam-imam to mobago hi rala Kemah Pepuea', rapalii' mpokoni' napa-napa ngkai pepue' toe. Kita' -tana, ria-taka pepue' to meliu kalompe' -na, toe-mi kamate-na Yesus mpohompo' jeko' -ta. Butu-butu dua-ta mporata kalompea' ngkai mate-na Yesus toe. 11 Ane porewua to rasumale' mpohompo' jeko', raa' -na nakeni Imam Bohe mesua' hi rala Kamar to meliu tena Karoli' -na, aga woto-na rakeni hilou hi mali ngata pai' ratunu duu' jadi' awu. 12 Hewa porewua toe ratunu hi mali ngata, wae wo'o Yesus rakeni hilou ntara hi wobo' wala pai' rapatehi hi mali ngata, bona raa' -na mpakaroli' ntodea. 13 Ngkai toe-mi ompi', hewa Yesus hilou hi mali ngata bona raruge', wae wo'o kita' kana mpobahaka petukua' -ta to ntani' -na, pai' mpotuku' Yesus-damo, nau' ba hema-hema to mporuge' -ta. 14 Apa' hi rala dunia' toi, uma ria po'ohaa' -ta to tida. Mpali' -ta po'ohaa' to mpeno-na. 15 Jadi', ompi' -ompi', hante petauntongoi' -na Yesus toe, mai-tamo mpotonu ncuu pepue' -ta hi Alata'ala. Pepue' -ta toe, pontarima kasi-ta pai' lolita-ta to mpomobohe hanga' -na. 16 Neo' tabahakai mpobabehi gau' to lompe' pai' mewai' hi doo, apa' toe-mi pepue' to napokono Alata'ala. 17 Tuku' hawa' pangkeni-ni pai' pengkorui-ra. Apa' hira' to mpewili' katuwu' kao' -ni, pai' hira' -hana mpai' to mpotompoi' pompekunea' Alata'ala ngkai pobago-ra. Tuku' -koi hawa' -ra bona goe' -ra mobago. Ane uma nituku' hawa' -ra, susa' nono-ra, ka'omea-na koi' lau-mi to nakarontoi rasi'.

18 Kiperapi' bona niposampayai oa' -kai. Ki'inca kamoroli' mpontolumanu' nono-kai, apa' hi butu nyala-na doko' oa' -kai mpobabehi to monoa'. 19 Pai' aku', mperapi' mpu'u-a bona niposampayai-a-kuwo, bona sohi' -a nculii' pai' mpohirua' -kokoi. 20 Hi kamate-na Pue' -ta Yesus, raa' -na mporohoi pojanci to mpoposidai' -ta hante Alata'ala duu' kahae-hae-na. Alata'ala mpopemata-i nculii' ngkai kamatea, pai' napajadi' -i Poko Topo'ewu, pai' kita' toi-mi bima ewua-na. Toe pai' mekakae-a hi Alata'ala, pehupaa' kalompea' tuwu', 21 kuperapi' bona narewai hono' -koi hante butu nyala to lompe', bona ma'ala-koi mpobabehi konoa-na. Kuperapi' bona hante petauntongoi' -na Yesus Kristus, Alata'ala mobago hi rala nono-ta, mpobabehi napa to napokono. Une' -imi duu' kahae-hae-na. Amin. 22 Ompi' -ompi', kuperapi' bona neo' -koi oha mpo'epe paresa' -ku toi, apa' sura-ku toi rede' -wadi. 23 Bona ni'inca wo'o: ompi' -ta Timotius, rabahaka-imi ngkai tarungku'. Ane sohi' -i rata hi rehe'i, kubawa-i-damo tilou mpencuai' -koi. 24 Parata-kakai tabe-kai hi hawe'ea pangkeni-ni pai' hi hawe'ea topetuku' Yesus to hi retu. Wori' tabe ngkai ompi' -ompi' -ni to ngkai Italia. 25 Pue' mpogane' -koi omea. Hudu rei.

Copyright information for Uma