Hebrews 3

Ompi' -ompi' to napobagia Alata'ala pai' to nakio' mesua' hi suruga! Penoto' kahema-nai Suro Alata'ala pai' Imam Bohe to taparasaya, Hi'a-mi Yesus. Tida-i mpokamu bago to nahubui-ki Alata'ala, hewa Musa wo'o owi tida mpokamu bago-na mpewili' tomi Alata'ala-- batua-na, mpewili' ntodea-na Alata'ala. Penoto' -i Yesus, apa' masipato' -i mporata pebila' to meliu ngkai Musa, hewa hadua tauna to mpowangu tomi meliu karabila' -na ngkai tomi to nawangu. Butu tomi, bate ria-hawo to mpobabehi. Aga to mpobabehi butu nyala-na, Alata'ala. Musa tida mpokamu bago-na mpewili' ntodea Alata'ala, hewa hadua topobago to tida mpokamu bago-na hi rala tomi pue' -na. Pai' napa to nababehi Musa toe mpowalatu kalompea' to napopehuwu Alata'ala ngkabokoa'. Hiaa' Kristus, bela-i muntu' topobago-wadi, Ana' Alata'ala mpu'u-i-hana, to tida mpokamu bago-na jadi' Pangkeni to mpohawai' hawe'ea ihi' tomi Alata'ala. Ihi' tomi Alata'ala toe, kita' toi-mi lau ompi', asala tida oa' nono-ta mposarumaka Yesus-wadi, pai' neo' -ta morara'.

Jadi', ompi' -ompi', pe'epei paresa' Inoha' Tomoroli' to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi. Na'uli' hewa toi: Eo toe lau, ane ni'epe-damo libu' Alata'ala-e, neo' nipakatu'a nono-ni hewa ntu'a-ni owi, to nakeni nabi Musa malai ngkai tana' Mesir. Ntu'a-ni owi mposapuaka Alata'ala pai' rasori-i hi papada to wao' raponciloi-ki kamosabara-na. Na'uli' Alata'ala: `Ntu'a-ni mposori-a pai' mpemai-mai roe-ku, hiaa' bo rahilo hante mata-ra moto-mi napa to kubabehi-raka rala-na opo' mpulu' mpae. 10 Toe pai' gigi nono-ku hi tauna toera, apa' mekahia' oa' -ra, oja' -ra mpotuku' konoa-ku. 11 Moroe-a, pai' alaa-ku mosumpa, ku'uli': uma mpu'u-ra mpai' ma'ala mesua' hi rala ngata to ke kuwai' -raka, pai' uma-ra mporatai pento'oa dohe-ku.'" 12 Ompi' -ompi', pelompehi-koie', nee-neo' mpai' ria-koi to hewa toe kadada'a nono-ni, neo' mpai' ria-koi to uma mepangala' alaa-na nitilingkurihi-mi Alata'ala to Tuwu'! 13 Agina momerohoi ngkanono-koi butu-butu eo-na, bona neo' mpai' ria-koi to nabagiu jeko' duu' -na motu'a-mi nono-ni. Momerohoi ngkanono-koi bula-ni tuwu' -pidi hi tempo to rahanga' "eo toe lau,"-- batua-na, bula-na ria-pidi loga-ni. 14 Apa' kita' tohe'i, mporata-tamo bagia hi rala Kristus, asala napa to taparasaya ngkai lomo' -na takakamu ncuu hante nono to uma morara' duu' hi ka'omea-na. 15 Momerohoi ngkanono-koi butu-butu eo-na, hewa to te'uki' hi rala ayat to tabasa we'i to mpo'uli': Eo toe lau, ane ni'epe-damo libu' Alata'ala-e, neo' nipakatu'a nono-ni, hewa ntu'a-ni owi to mesapuaka." 16 Apa' ane to Yahudi to napakeni nabi Musa malai ngkai tana' Mesir owi, ra'epe moto-mi libu' Alata'ala, tapi' ka'omea-na rasapuaka. 17 Toe pai' nakaroe-ra rala-na opo' mpulu' mpae. Mate omea-ramo hi rala papada to wao' sabana jeko' -ra. 18 To Yahudi toe-ramole to natoa' Alata'ala hante sumpa-na to mpo'uli': "Uma mpu'u-ra ma'ala mporata pento'oa dohe-ku." Uma-ra napiliu mporata pento'oa-na toe, apa' uma-ra mengkoru hi Hi'a. 19 Jadi', monoto-mi ta'inca ka'uma-ra rapiliu mesua' pai' mporata pento'oa dohe Alata'ala apa' uma-ra mepangala'.

Copyright information for Uma