Revelation of John 14

Oti toe, pehilo wo'o-ama mpohilo Ana' Bima toei mokore hi lolo Bulu' Sion. Dohe-na ria topetuku' -na to ha'atu opo' mpulu' opo' ncobu, hi wingke-ra te'uki' hanga' Ana' Bima pai' hanga' Tuama-na. Pai' ku'epe moni to bohe ngkai suruga, hewa kapagugu' ue to bohe pai' hewa kabohe moni kuna. Moni to ku'epe toe hewa pomoni kasapi to rakado' tauna. Morona' -ramo mpoporona' hanyala rona' to bo'u hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala pai' hi nyanyoa anu tuwu' to opo' pai' totu'a-totu'a to ntololikia Pohuraa toe. Rona' -ra toe, uma ria tau ntani' -na to ma'ala mpenau', muntu' to ha'atu opo' mpulu' opo' ncobu toera-wadi. Hira' -mi to natolo' Ana' Bima ngkai olo' manusia' hi dunia'. Hira' toe, moroli' katuwu' -ra. Hewa tomane to uma hangkania mobualo', wae wo'o uma-ra hangkania mepue' hi napa-napa to ntani' -na, mepue' -ra hi Ana' Bima toei-wadi. Hiapa kahiloua-na Ana' Bima toei, retu wo'o-ra-rawo mpotuku' -i. Hira' toe-mi to ratolo' ngkai olo' hawe'ea manusia' hi dunia'. Hewa tauna mpotonu wua' to lomo' -na ngkai polia' -ra hi Alata'ala, wae wo'o hira' ratonu hewa pepue' to lomo' -na hi Alata'ala pai' hi Ana' Bima. Uma-ra ria moboa', uma wo'o ria hangkedia' kasalaa' -ra.

Pai' kuhilo wo'o hadua mala'eka ntani' -na ngkalimoko hi lolo raoa. Mala'eka toei mpokeni Kareba Lompe' to uma ria kabali' -na duu' kahae-hae-na, napalele hi manusia' to mo'oha' hi dunia', hi butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa. Napasimuku mekio' mpo'uli': "Mengkoru-mokoi hi Alata'ala, une' -mi kabohe tuwu' -na. Apa' rata-mi tempo pehukua' -na. Mepue' -mokoi hi Alata'ala to mpajadi' langi', dunia', tahi' pai' hawe'ea ulu ue." Ngkai ree, ria mala'eka karodua-na mpotuku' mala'eka to lomo' -na, na'uli': "Mokero! Mokero-mi ngata Babel to bohe lia! To Babel toera mpobawai manusia' humalili' dunia' mpo'inu ininu to melanguhi. Batua-na, to Babel mpobawai tau ntani' -na mpotuku' gau' -ra to uma tumotoa." Oti toe, mala'eka katolu-na metuku' wo'o-imi-hawo mpotuku' mala'eka to rodua toera, pai' -i mekio' mpesukui mpo'uli': "Hema-hema to mpopue' binata to dada'a tetui pai' pinotau-na, pai' hema-hema to mpotarima tanda binata toe hi wingke-ra ba hi pale-ra, 10 tauna toera mpai' napewuku Alata'ala mpo'inu ininu to mopai' loki, uma ria hangkedia' galo-na. Batua-na, nakaroe mperegea-ra, uma ria ka'olu-olu-na. Tauna toera rasesa' hi rala apu pai' rea' apu, mala'eka-mala'eka to moroli' hante Ana' Bima to hi suruga mpopanto' karasesa' -ra toe. 11 Rangahu ngkai apu to mposesa' -ra toe ulo' duu' kahae-hae-na. Hi eo-na hi bengi-na uma ria pento'oa-ra rasesa', apa' mepue' -ra-rana hi binata to dada'a toei hante pinotau-na, pai' ratarima-rana tanda hanga' binata toei." 12 Toe-mi pai' topetuku' Alata'ala kana ntaha hi rala kasusaa', tida mpotuku' hawa' Alata'ala, pai' tida mepangala' hi Yesus.

13 Oti toe mpo'epe-a libu' ngkai suruga to mpo'uli': "Uki' -mi tohe'i: Ntepu'u ngkai wae lau, marasi' -ra tauna to mate to mepangala' hi Pue'." Natompoi' Inoha' Tomoroli': "Bate makono lia tetu-e! Apa' mento'o-ramo ngkai powewa-ra, pai' bate mporata-ramo mpai' wua' bago-ra." 14 Oti toe, mpohilo wo'o-ama limu' to mengea'. Hi lolo limu' toe mohura hadua tauna, lence-na hewa Ana' Manusia'. Hi woo' -na ria songko bulawa, pai' hi pale-na hamata are' to baka'. 15 Oti toe, ria mala'eka to ntani' -na mehupa' ngkai Tomi Pepuea'. Mekio' -i hante libu' to bohe hi tauna to mohura hi lolo limu' toei, na'uli': "Pesoe-mi are' -nu pai' mepae! Apa' tempo-nami mepae, taha' -mi ihi' dunia'." 16 Ngkai ree tauna to mohura hi lolo limu' toei mpesoe mpu'u-mi are' -na hi dunia' pai' mpepae ihi' dunia'. 17 Oti toe kuhilo mala'eka to ntani' -na mehupa' ngkai Tomi Pepuea' to hi suruga. Ngkakamu wo'o-i-hawo are' to baka'. 18 Pai' tumai wo'o-mi-hawo mala'eka kahadua-na ngkai meja' pontunua pepue', mala'eka to mpodongo apu hi meja' pontunua pepue'. Mejeu' -i mpokio' mala'eka to ngkakamu are' to baka' toe, na'uli': "Pesoe-mi are' -nu pai' bintohi wua' anggur to hi dunia', apa' taha' -mi wua' -na." 19 Kanapesoe-na mpu'u-mi mala'eka to ngkakamu are' toei, mpobintohi wua' anggur ngkai woto-na, pai' napetene' hi rala pompeaa' anggur to bohe. Pompeaa' anggur toe mpobatuai roe Alata'ala to gaga mpokaroe tauna to dada'a. 20 Jadi', wua' anggur toe rapea' hi mali ngata, pai' ngkai pompeaa' tohe'e mo'ili-mi tumai raa' hewa po'ili ue halu'. Kalaa po'ilia-na, ria nte tolu atu kilomete. Pai' kanala-na, neo' romete.

Copyright information for Uma