Revelation of John 15

Oti toe kuhilo wo'o-mi hi langi' ria tanda to bohe pai' to mekoncehi lia: pitu mala'eka hante pitu nyala pesesa' to ka'omea-na. Hante pesesa' toi, oti-mi roe Alata'ala mpokaroe manusia' hi dunia'. Pai' kuhilo to hewa tahi' kawela' -na, hiloa-na hewa kaca mogalo apu. Pai' hi wiwi' tahi' to hewa kaca toe kuhilo wori' tauna mokore. Tauna toera, tauna to mpodagi binata to dada'a toei, apa' oja' -ra mponyompa-i, oja' -ra mponyompa pinotau-na ba mpotarima tanda angka to mpotandai hanga' -na. Tauna topedagi toera mokore hi wiwi' tahi' to hewa kaca toe, ngkakamu kasapi to nawai' -raka Alata'ala. Morona' -ramo, mpoporona' rona' nabi Musa, batua Alata'ala owi, pai' rona' pebila' -ra hi Ana' Bima toei. Moni-na hewa toi: Oo Pue' Alata'ala, Pue' to meliu kuasa-nu ngkai hawe'ea! Uma mowo kabohe pai' kamekoncehi-na babehia-nu, Makono pai' monoa' mpu'u hawe'ea po'ingku-nu. Iko-mi Magau' hawe'ea tauna hi dunia'. Hema to uma mpengkorui-ko Pue'! Hema to uma mpangaku' kabohe tuwu' -nu! Apa' Iko-wadi to moroli' -e. Hawe'ea manusia' bate kana tumai mponyompa-ko, Apa' ra'inca kamonoa' pobotuhi-nu hi hawe'ea kara-kara."

Oti toe kuhilo tebea-mi Tomi Pepuea' to hi suruga, to rahanga' Kemah Po'ohaa' Alata'ala. Pai' mehupa' -mi tumai ngkai rala-na pitu mala'eka to mpokeni pesesa' to pitu nyala. Pohea-ra bula ngea' pai' meringkila', tehoo' hi hunamu-ra hante koloro bulawa. Pehupa' mala'eka toera, hama'a ngkai anu tuwu' to opo' toera mpowai' -ra pitu meha' batili bulawa to ihia' roe Alata'ala, Alata'ala to tuwu' duu' kahae-hae-na. Nto'u toe wo'o, Tomi Pepuea' to hi suruga toe muu-mule' bihi' hante rangahu to mehupa' ngkai pehini-na Alata'ala pai' ngkai kabaraka' -na. Uma ria haduaa to ma'ala mesua' hi rala-na, kako'ia-na hudu pesesa' to pitu to rakeni mala'eka to pitu toera.

Copyright information for Uma