Revelation of John 21

Oti toe kuhilo langi' to bo'u pai' dunia' to bo'u. Langi' pai' dunia' to lomo' -na timpaliu-mi, pai' tahi' uma-pi ria. Pai' kuhilo ngata to moroli', to rahanga' Yerusalem to bo'u, mana'u tumai ngkai Alata'ala hi suruga. Ncola-damo ngata toe, hewa hadua tobine to raheai pohea to ncola apa' neo' rata-mi topemua'. Pai' ku'epe libu' to bohe ngkai suruga to mpo'uli': "Tempo toi po'ohaa' Alata'ala ria-mi dohe manusia'. Mo'oha' -i dohe-ra, pai' hira' jadi' ntodea-na. Alata'ala moto mpodohei-ra pai' jadi' Pue' -ra. Napori hawe'ea ue mata to mo'ili ngkai mata-ra. Uma-pi ria to mate, uma-pi ria to susa' nono ba to geo', uma-pi ria to peda'. Hawe'ea to ri'ulu toe, timpaliu-mi." Oti toe mololita-imi To Mohura hi Pohuraa Magau', na'uli': "Hewa toe lau kubo'ui omea-mi." Pai' na'uli' wo'o-ka: "Uki' -mi tohe'i, apa' lolita tohe'i makono pai' bate madupa' mpai'." Oti toe na'uli' wo'o-ka: "Hudu-mi! Aku' to Lomo' -na pai' to Ka'omea-na. Aku' Pontepu'ua-na pai' Kahudua-na. Hema-koi to ngkamara, kuwai' ue ngkai ulu ue to mpowai' katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na. Ue toe kuwai' mara-kokoi, uma mingki' ni'oli. Hema to mpodagi Magau' Anudaa', mporata-ra hawe'ea toe we'i lau. Aku' jadi' Pue' -ra, pai' hira' jadi' ana' -ku. Aga tauna to me'eka' mpotuku' -a ba to uma mepangala', tauna to dada'a gau' -ra, topepatehi, to mogau' sala', topedoti, to mpopue' pinotau, pai' hawe'ea to moboa', bate rahuku' omea-ra hi rala tahi' apu to wewo' pai' morea'. Toe-mi to rahanga' kamatea karongkani-na."

Oti toe, tumai hadua ngkai mala'eka to pitu to ngkakamu batili-e we'i to ihia' hante pitu nyala pesesa' to ka'omea-na. Tumai mala'eka toei mpo'uli' -ka: "Mai-moko, kutudo' -koko tobine to napemuai' Ana' Bima." 10 Kanakuasai-kumi Inoha' Tomoroli', pai' mala'eka toei mpakeni-a hilou hi lolo bulu' to bohe pai' to molangko. Ngkai ree natudo' -ka Yerusalem, ngata to moroli' toe. Kuhilo ngata toe mana'u tumai ngkai Alata'ala hi suruga, 11 mehini hante pehini-na Alata'ala. Meringkila' -i-damo hewa mata hinci to masuli' oli-na pai' hewa watu yaspis. Mekaho' -i hewa watu loha. 12 Ngata toe natololiki bente to molangko pai' moroho. Hi bente toe, ria hampulu' romeha' wobo', butu meha' wobo' nadongo hadua mala'eka. Pai' hi wobo' toera te'uki' hanga' hampulu' rodua ana' -na Israel owi, to mpomuli-raka to hampulu' rontina to Yahudi. 13 Bente toe mosulapa' opo', pai' hi butu soso-na tolu meha' wobo': tolu tono' hi mata'eo, tolu hi utara, tolu hi selatan pai' tolu tono' hi kasoloa. 14 Bente ngata toe rawangu hi lolo hampulu' romeha' parawatu, pai' hi parawatu toe te'uki' hanga' suro Ana' Bima to hampulu' rodua. 15 Mala'eka to mpololitai-a toe ngkakamu hameha' lua' pohuka' ngkai bulawa, nahuka' -ki ngata toe, bente-na pai' wobo' -na. 16 Ngata toe mosulapa' opo'. Langa-na pai' tibaa' -na hibalia. Nahuka' ngata toe hante lua' pohuka' -na: langa-na roncobu opo' atu kilomete. Tibaa' pai' kalangko-na hibalia hante langa-na. 17 Nahuka' wo'o bente ngata toe: kalangko-na ha'atu opo' mpulu' opo' nciku-- ba kira-kira ono mpulu' mete. Pohuka' to napake' mala'eka toe hibalia pohuka' to rapake' manusia'. 18 Bente toe rababehi ngkai watu to masuli' oli-na, hanga' -na watu yaspis. Ngata toe rababehi ngkai bulawa mara, meringkila' -damo hewa kaca to moroli'. 19 Parawatu bente toe ratu'ui hampulu' ronyala watu to ncola, butu meha' parawatu hore hanyala porampai-na. To lomo' -na, watu yaspis, karomeha' -na, watu nilam, katolu-na, watu mirah, ka'opo' -na, watu zamrud, 20 kalima-na, watu unam, ka'ono-na, watu sardis, kapitu-na, watu ratna cempaka, kawalu-na, watu beril, kasio-na, watu krisolit, kahampulu' -na, hanga' -na watu krisopras, kahampulu' hameha' -na, watu lazuardi, pai' kahampulu' romeha' -na, watu kecubung. 21 Wobo' -na to hampulu' romeha' toe paka' ngkai watu to masuli' oli-na to rahanga' mutiara. Butu meha' wobo' rababehi ngkai hameha' mutiara to kama. Ohea rala ngata toe bulawa mara, meringkila' hewa kaca to mekaho'. 22 Uma ria kuhiloi tomi pepuea' hi rala ngata toe, apa' hobo' ngata toe raponcawa tomi pepuea' hi Pue' Alata'ala to meliu kuasa-na ngkai hawe'ea, pai' hi Ana' Bima. 23 Ngata toe uma mingki' nahinii eo ba wula. Apa' pehini-na Alata'ala moto-mi to mpohinii ngata toe, pai' Ana' Bima toe-imi to mpobajahi. 24 Hawe'ea manusia' hi dunia' momako' hi rala kabajaa-na, pai' magau' -magau' hi dunia' mpokeni ka'uaa' -ra mesua' hi rala ngata toe. 25 Wobo' ngata toe tebea ncuu ha'eoa, uma ria kara'uncaa-na, apa' uma-pi ria kabengia-na. 26 Hawe'ea manusia' mpokeni pebila' -ra pai' ka'uaa' -ra mesua' hi rala ngata toe. 27 Aga uma mpu'u ma'ala mesua' hi rala-na napa-napa to babo', ba tauna to mogau' dada'a ba to moboa'. To ma'ala mesua', muntu' tauna to te'uki' hanga' -ra hi rala Buku Ana' Bima toe, buku po'ukia' hanga' -ra to mporata katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na.

Copyright information for Uma