Revelation of John 7

Oti toe, kuhilo opo' mala'eka mokore hi opo' huno dunia'. Mala'eka toera mporata kuasa ngkai Alata'ala bona mpoporumpai' dunia' hante pesesa', lompe' hi tahi' lompe' hi role-na. Mpotaha-ra ngolu' ngkai opo' huno dunia' bona uma ria ngolu' mewui hi tahi' pai' hi role-na pai' hi wana'. Pai' kuhilo mala'eka kahadua-na mehupa' tono' mata'eo. Ngkeni-i posaa' to ngkai Alata'ala to Tuwu' duu' kahae-hae-na. Mala'eka toei mekio' mpesukui mpo'uli' -raka mala'eka to opo' toera we'i, na'uli': "Neo' ulu nipoporumpai' tahi' pai' role-na pai' wana' hante pesesa', ane ko'ia kitu'u tanda tohe'i hi wingke-ra batua-batua Alata'ala Pue' -ta, bona neo' -ra narumpa' pesesa' toe." Pai' ria to mpo'uli' -ka kahangkuja-ra to rasaa': ha'atu opo' mpulu' opo' ncobu. To rasaa' toera, ngkai to hampulu' rontina to Israel. Ngkai butu posantina-na, hampulu' roncobu to rasaa'. Ngkai muli Yehuda, hampulu' roncobu to rasaa'. Ngkai muli Ruben, hampulu' roncobu. Ngkai muli Gad, hampulu' roncobu. Ngkai muli Asyer, hampulu' roncobu. Ngkai muli Naftali, hampulu' roncobu. Ngkai muli Manasye, hampulu' roncobu. Ngkai muli Simeon, hampulu' roncobu. Ngkai muli Lewi, hampulu' roncobu. Ngkai muli Isakhar, hampulu' roncobu. Ngkai muli Zebulon, hampulu' roncobu. Ngkai muli Yusuf, hampulu' roncobu. Ngkai muli Benyamin, hampulu' roncobu. Oti toe, kuhilo tena manusia' uma mowo kawori' -ra, uma haduaa to mpakule' mpobila' -ra. Hira' toe ngkai humalili' dunia', ngkai butu negara, butu pomuli pai' butu nyala basa. Mokore-ra hi nyanyoa Pohuraa Magau' pai' hi nyanyoa Ana' Bima. Moheai-ra pohea to bula, pai' -ra mpokakamu palampa to ntora rawente' tanda pebila' -ra. 10 Mogora mpesukui-ra, ra'uli': Mai-tamo mpo'une' Pue' -ta, Pue' Alata'ala to mohura hi Pohuraa Magau'! Mai-ta mpo'une' Ana' Bima! Apa' hira' to mpohore-ta ngkai silaka pai' mpowai' -ta kalompea'." 11 Hawe'ea mala'eka mokore wo'o-ramo-rawo ntololikia Pohuraa Magau' hante totu'a to rompulu' opo' pai' anu tuwu' to opo' toera. Motumpa omea-ramo hi nyanyoa Pohuraa toe, pai' -ra mponyompa Alata'ala, 12 ra'uli': Amin! Ta'une' -imi Pue' -ta Pue' Alata'ala, tapomobohe hanga' -na, tapotompo'wiwi kamonoto-na, ta'uli' tarima kasi hi Hi'a, tabila' -i, tatutura karoho-na pai' kabaraka' -na, duu' kahae-hae-na. Amin!"

13 Ngkai ree, hadua ngkai totu'a toera mpekune' -a, na'uli': "Tauna to moheai bula toera mai, ha nu'inca kahema-ra pai' ba to ngkaiapa-ra?" 14 Kutompoi' -i: "Uma-kuwo ku'incai-ra. Uli' -kale." Na'uli' mpu'u-ka: "Hira' toe-le, tauna to oti-mi mpoliu Tempo Pebalinaia' to bohe lia. Ra'uja' -mi pohea-ra rapakabula hante raa' Ana' Bima. 15 Toe pai' mokore-ramo hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala, mpopue' -i butu eo-na pai' butu bengi-na hi rala Tomi Pepuea'. Pai' Alata'ala to mohura hi Pohuraa-na toe mpodoo-ra pai' mpokamoui-ra. 16 Uma-rapa mo'oro', uma-rapa ngkamara, uma-rapa nahimai' eo to ngkerepa'. 17 Apa' Ana' Bima to hi ncori Pohuraa Magau' toei mpo'ewu-ra. Natete' -ra hilou hi ulu ue to mpowai' katuwua'. Pai' Alata'ala mpopori hawe'ea ue mata to mo'ili ngkai mata-ra."

Copyright information for Uma