Romans 13

Butu dua tauna kana mengkoru hi topoparenta to hi wongko-ta. Apa' uma ria mara topoparenta ane uma mporata kuasa ngkai Alata'ala. Pai' topoparenta to ria, bate napakatantu Alata'ala. Jadi', tauna to mpo'ewa topoparenta, mposapuaka napa to napakatantu Alata'ala. Pai' tauna to hewa toe kehi-ra bate rahuku'. Ane lompe' kehi-ta ompi', uma-ta me'eka' hi topoparenta. To me'eka' -le, tauna to dada'a kehi-ra. Jadi', bona neo' -ta me'eka' hi topoparenta, babehi to lompe', bona topoparenta mpo'une' -ta mpai'. Apa' topoparenta toera, pahawaa' Alata'ala to mobago bona lompe' katuwu' -ta. Aga ane melalu-ta, bate me'eka' -ta-hawo hi topoparenta, apa' ria-hana kuasa-ra mehuku'. Apa' topoparenta toera pahawaa' Alata'ala to mpopadupa' huku' Alata'ala hi tauna to dada'a. Toe pai' kana mengkoru-ta hi hawa' topoparenta. Mengkoru-ta bona neo' -ta rahuku'. Aga meliu ngkai toe, mengkoru-ta apa' ta'inca hi rala nono-ta, toe-mi to masipato' tababehi. Toe wo'o-mi pai' kana mpobayari-ta paja', bona topoparenta ma'ala mpopomako' bago to napopokoloi-raka Alata'ala.

Wai' hi hawe'ea tauna napa to toto-na rawai' -raka, ba paja' -i ba ongkoso' ntani' -na. Pengkorui tauna to toto-na rapengkorui. Bila' tauna to toto-na rabila'. Neo' mo'inta hi doo. Aga kakono-na ria oa' inta-ta hi doo. Inta-ta toe: kana mpoka'ahi' doo. Jadi', neo' taka'ohai mpobayari inta-ta toe. Apa' ane tapoka'ahi' doo, ta'ihii' -mi Atura Pue'. Apa' hi rala Atura Pue' ria parenta toi: "Neo' mobualo', neo' mepatehi, neo' manako, neo' mpokahina anu doo." Hawe'ea toe, pai' parenta ntani' -na wo'o, tatuku' omea-mi ane tatuku' hawa' to hanyala toi: "Kana tapoka'ahi' doo-ta hewa kampoka'ahi' -ta woto-ta moto." 10 Ane tapoka'ahi' doo-ta, uma-hawo tababehi to dada'a hi doo-ta toe. Jadi' ane ma'ahi' -ta, ta'ihii' -mi Atura Pue'.

11 Hawe'ea toe kana tababehi, ompi', apa' ta'inca moto-mi napa to masipato' tababehi hi tempo toi. Memata-tamo ngkai poleta' -ta, apa' neo' rata-mi tempo-na Pue' Yesus tumai mpohore-ta ngkai dunia' to dada'a toi. Ngkai lomo' pepangala' -ta hi Pue' duu' tempo toi, kamoo-mohua' -mi tempo karataa Pue' Yesus toe. 12 Bengi-na neo' timpaliu-mi, pai' neo' mehupa' -mi eo. Toe pai' kana tatadi kehi-kehi to hi kabengia-na, pai' tahenta-mi rewa mpanga'e to hi kabajaa-na. 13 Babehi gau' to masipato' hi kabajaa-na. Neo' ntora mosusa' palangu-langu. Hi gau' tomane pai' tobine neo' mogau' sala' ba mpotuku' kahinaa nono-ta to dada'a. Neo' motuda' ba mohingi'. 14 Kana tatuku' -mi kehi Pue' Yesus Kristus, tapoluba' tapo'enu' tatatane eo-eo-na hi rala katuwu' -ta. Neo' -pi tatuku' kehi manusia' to doko' mpe'ohai kahinaa nono-ra to dada'a.

Copyright information for Uma