am71Ko 14:26
bm12Lo 12:4-5m13Ga 3:28
cm27Lo 12:5m28Ef 4:11-12m311Ko 14:1

1 Corinthians 12

AluꞋaluwa Mahalina yana abavetala tulina tulina faꞋina.

1Siule tobohiyakweyao miKolinita, AluꞋaluwa Mahalina yana abavetala tulina tulina faꞋina ganakivetuvetunumi. Nuwanuwaku AluꞋaluwa Mahalina yana abavetala inubana wanahalamane-hagihagiyena. 2WaꞋitana, boi tuwaina aimo Yaubada keke wadahalamaneni ana toveya, balauma yadi abavehimeya dibune wamiyami. Mena balaumai-dina ma keke waꞋawadi. Ada Setani ginuwaꞋabiyemi be wavetuvetumaganedi. 3Boi tuwaina balauma wahawadavadavadi tu AluꞋaluwa Mahalina keke wadahalamaneni faꞋina, nuwanuwaku ganakivetuvetunumi higa hai kaliva Yesu ginaꞋalatabutabuyena ginagayo, “Yaubada Yesu ginaluyawelina,” medema AluꞋaluwa Mahalina keke gidaꞋalaveleveleni. Kadu hai kaliva ginagahe ginagayo, “Yesu au Kaiwabu velemoꞋena,” medema keke tauna yana nuwenuweya anafaiweya hidedemi ginagahe, au AluꞋaluwa Mahalina yana kivetuvetunu againe hidedemi gigahe.

4Tu AluꞋaluwa Mahalina yana abavetala tulina tulina tu abavetalai-dina adi tovetavetala ma au saꞋeyanaga higa AluꞋaluwa Mahalina. 5Kaiwabu faꞋine faisewa tulina tulina kafififaisewa tu yada tovehimeya ma au saꞋeyanaga, higa Kaiwabu Yesu Keliso. 6Yaubada faiwala tulina tulina giveleveleda be yana faisewa kafififaisewa, tu ide yana tofaisewa saꞋeyana saꞋeyana yada faiwala inubana au saꞋeyanaga higa Yaubada.

7AluꞋaluwa Mahalina tovetumagana saꞋeyana saꞋeyana agaideya Tauna giꞋivemogatalina, ada yana abavetala tulina tulina giveleda be Yaubada yana yoꞋogaga moyaꞋaida kanaveꞋaveluveluga. 8E, AluꞋaluwa Mahalina tovetumagana saꞋeyana saꞋeyana giluvaiyeda-yo yana abavetala givetavetalaiyena. Kaliva saꞋeyana againe nuwahuya givetalaiyena be Yaubada yana nuwanuwa faꞋina gikikivetuvetunu. Kadu kaliva saꞋeyana againe halamana tulina tulina givetalaiyena be gavadi gavadi Yaubada nuwanuwana ide kanahalamanena, medema gihawahawavemogatalena. 9Kadu kaliva saꞋeyana againe vetumagana toyogina givetalaiyena be gavaimi Yaubada gaitoma lakahina ginafaisewani, medema faꞋina ginavetumaganena. Ada kadu kaliva saꞋeyana againe faiwala saꞋeyana givetalaiyena be anafaiweya toꞋaulolo ginasisiveyawadi. 10Kadu kaliva saꞋeyana againe faiwala givetalaiyena be aituha fifiwalana tulina tulina ginafifaisewana. Kadu kaliva saꞋeyana againe Yaubada yana venuwaꞋata tulina tulina AluꞋaluwa Mahalina gitunevehabalutugina be ginaꞋawaꞋawatalatalainena. Kadu saꞋeyana againe nuwaveꞋuveꞋu mena gahe inubana faꞋina givetalaiyena, higa inubana kaꞋi Yaubada againe giyemu o kaꞋi balauma agaidiya o kaliva tauna aluꞋaluwane giyemu ma anafaiweya ginahawavemogatalena. Kadu kaliva saꞋeyana againe meya tulina tulina givetalaiyena, higa AluꞋaluwa Mahalina giꞋalaꞋalavelevelena amine kaliva meya tuline gilulukahihi. Kadu kaliva saꞋeyana againe mena meya tulina tulina ana kaivila givetalaiyena be gavaimi tobohiyana gilukahihiyena-ma ginakivilana. 11Tu mena abavetala tulina tulina ana tovetavetala ma au saꞋeyanaga higa AluꞋaluwa Mahalina, ada Bana Tauna givehimeya amine yana abavetala kaliva saꞋeyana saꞋeyana agaideya givetavetalaiyena. a 

OmiꞋiyao vaita Keliso wowona amine.

12Tu waꞋita, kaliva wowona talaina tulina tulina tu wowona au saꞋeyanaga. Talaina moyaꞋaina tu adi veꞋatutamoꞋaina faꞋina wowona au saꞋeyana. Meda anafaiweya ide Keliso againe kavetumagana amanadi. Ide au moyaꞋaida tu AluꞋaluwa Mahalina giveꞋatutamoꞋaida faꞋina, ide vaita Keliso wowona saꞋeyana amine. 13FaꞋina Yaubada AluꞋaluwa Mahalina againe tovetumagana moyaꞋaida gikivebafitaisoyeda be Keliso yana yoꞋo saꞋeyanaga againe kaluku, higa Keliso buye kaveꞋatutamoꞋaida faꞋina ide vaita Keliso wowona amine kamimiyami. Tufoida miYuda ada tufoida yoꞋo tulidiyao kalivai-dina, kadu tufoida agetoga ada tufoida taudeyao yada faisewa kavehimeyena, tu Yaubada AluꞋaluwa Mahalina againe gikivebafitaisoyeda, kadu mena AluꞋaluwana saꞋeyanaga againe giveyuda be gibababalida faꞋina moyaꞋaideyao kavesaꞋeya. b 

Ide Keliso wowona talaina ma yada faisewa keke saꞋeyanaga, au tulina tulina.

14Tu kaliva talaina keke saꞋeyanaga au tulina tulina. 15KaꞋi kaliva agena gidagahe gidagayo, “Iya keke kaliva nimana faꞋina, iya keke kaliva talaina,” kaꞋi hidede amine gidagahe digo, medema gahe-kawowo faꞋina mena agena aimo kaliva wowone gidadauda. 16Kadu kaꞋi kaliva tagana gidagahe gidagayo, “Iya keke kaliva matana faꞋina, iya keke kaliva talaina,” kaꞋi hidede amine gidagahe digo, medema kadu gahe-kawowo faꞋina mena tagana aimo kaliva wowone gidadauda. 17KaꞋi wowoda matadaga, bona ana nogala gavaiyaꞋamine? Kadu kaꞋi wowoda tagadaga, gavaiyaꞋamine magana kadayauni? 18Tu Yaubada keke hidede amine wowoda gidabubuni. Au wowoda talaina tulina tulina gisedi. Tauna givehimeya amine wowoda talaina moyaꞋaina gisedi. Meda anafaiweya kaliva vevine saꞋeyana saꞋeyana Yesu Keliso againe wavetumagana-ma Keliso wowona talaina tulina tulina gisemi. 19KaꞋi wowoda talaina saꞋeyanaga, kaꞋi matadaga o tagadaga, au keke wowoda velemoꞋena. 20Tu Yaubada wowoda keke medede amine gidabubuni, keke matadaga o tagadaga amine gidabubuda. Au wowoda talaina moyaꞋaina gibubuna tu wowoda au saꞋeyana gibubuna.

21WaꞋita, kaliva matana keke anafaiweya kaliva nimana againe anafaiweya ginagahe ginagayo, “Keke nuwanuwaku oꞋeni, tauku akufata.” Meda anafaiweya kaliva uꞋuna keke agena againe anafaiweya ginagahe ginagayo, “Keke nuwanuwaku oꞋeni, tauku akufata.” 22Au talaida vaita yadi faisewa kabiꞋona ma kaꞋi keke wowodeya gidadauda, keke ada ayauna yamumuna kadamiyami. 23Ada talaida tufona vaita ana ita keke yamumuna matadeya ma kavivigauyena, kadu nagoda keke nuwanuwada kaliva hinaꞋitani-ma hiviga o doki againe kakevakevana. 24Ma talaida ana ita faꞋina keke kadawowomumu-ma keke kadakevani. Tu Bana Yaubada wowoda givebubutamoꞋaina againe, talaida keke yamumuna o keke lakahina matadeya ma gisena be ada ayauna giveleda, ada mena talai-dana kanaꞋitaveꞋavi-hagihagiyena faꞋina. 25Ada Yaubada hidede amine talaida givebubutamoꞋaina be keke ginaduvavehaila, au seꞋeyaine ginadauda be buye ginaveꞋaveluveluga. Meda anafaiweya omi Keliso wowona talaina giveꞋatutamoꞋaimi be keke wanamiyavehaila, au yami nuwanuwa leleleya wanamiyami be buye wanaveꞋaveluveluga. 26KaꞋi talaida saꞋeyana ginaꞋaulolo, talaida moyaꞋaina buye hinaꞋaulolo. KaꞋi tamo hakwadi talaida saꞋeyana ginahawavelakahiyena, talaida moyaꞋaina adi ayauna ginayamumu.

Yaubada faisewa tulina tulina ide Keliso wowona

agaideya gifolakena.

27Tu omiꞋiyao ma vaita Keliso wowona amine. MoyaꞋaimi saꞋeyana saꞋeyana Keliso wowona talaina tulina tulina. 28Ma Keliso wowona medema ide tovetumagana ada yoꞋo. Ada Yaubada faisewa tulina tulina yana yoꞋo kalivai-dina agaidiya gifolakena. Yana vegida hidede amine.

Faisewa kikaiwabu-moꞋena ma afositolo, badi Keliso yana
kabu hivaina be bonana hinawahidadanena kalivai-dina.
Anavelu ma yana venuwaꞋata ana toꞋawatalatalaina.
Anaveto ma yana nuwanuwa ana tovehawala.
KaduꞋe aituha fifiwalana ana tofaisewa,
kadu toꞋaulolo adi tosiveyawa,
fanifanidiyao adi toveluga,
tovetumagana yadi faisewa o yadi miyami ana tovehimeya,
meya tulina tulina AluꞋaluwa Mahalina giꞋalaveleveledi-ma ana tolukahihi.
Au hidede amine Yaubada yana vegida.

29Yaubada wowoda kaꞋi matadaga o tagadaga amine keke gidabubuda. Meda anafaiweya ide Keliso wowona ma keke moyaꞋaida faisewa saꞋeyanaga gidaveleda. Yaubada keke afositolo yadi faisewa yana kaliva moyaꞋaidi gidaveledi, au tufoidiga. Keke yana kaliva moyaꞋaidi gidatunevehabalutugidi-yo yana venuwaꞋata tulina tulina hidaꞋawaꞋawatalatalaineni. Keke moyaꞋaidi gidavegidedi be yana nuwanuwa faꞋina hinakikivetuvetunu. Keke moyaꞋaidi faiwala gidaveledi be adifaiweya aituha fifiwalana hinafifaisewani. 30Kadu keke yana kaliva moyaꞋaidi faiwala saꞋeyana gidaveledi be toꞋaulolo hinasisiveyawadi, au tufoidiga. AluꞋaluwa Mahalina keke yana kaliva moyaꞋaidi meya tulina tulina gidaꞋalaveleveledi-yo hidalulukahihi. Keke yana kaliva moyaꞋaidi mena bona meya tulina AluꞋaluwa Mahalina tobohiyadiyao giꞋalaveleveledi-ma adifaiweya hinakivilani. 31Yaubada keke kaliva saꞋeyanaga mena faisewa matatabuna gidavele-Ꞌowoni faꞋina, au AluꞋaluwa Mahalina yana abavetala wai hinagona-ma yami waꞋidibumuhiga wanaleledi. Tu eda saꞋeyana abavetalai-dina gikaiwabuhegedi-ma ganavehawalemi, ada edai-nadi ana egana nuwanuwa hawahawahegana. c 

Copyright information for `VIV