am11Ko 12:31, 14:39
bm12Ef 4:12
cm15Ef 5:19
dm20Lo 16:19m21Ais 8:11-12m24Yo 16:8
em291Te 5:20-21m341Ti 2:11m401Ko 14:32-33

1 Corinthians 14

Wanalele be AluꞋaluwa Mahalina yana venuwaꞋata

ginatunevehabalutugimi-yo wanaꞋawatalatalainena.

1Tobohiyakweyao, wanavedivediwe be nuwanuwa hawahawahegana againe nuwami wanase-moꞋena. Kadu wanahawahegemi be AluꞋaluwa Mahalina yana abavetala tulina tulina wanalelena. Ada abavetala saꞋeyana yami waꞋidibumuhiga wanalelena, higa AluꞋaluwa Mahalina yana venuwaꞋata tulina tulina ginatunevehabalutugimi-yo wanaꞋawaꞋawatalatalainena. 2Hidede amine gagahe faꞋina hai kaliva AluꞋaluwa Mahalina meya tuline giꞋalaveleveleni-yo gilulukahihi, medema keke kaliva agaidiya gidalulukahihi, au Yaubada againe gilulukahihi. FaꞋina keke tamo hakwadi kaliva yana gahe meya tulina againe gidahalamaneni. Bana AluꞋaluwa Mahalina giꞋalaꞋalavelevelena amine Yaubada yana nuwanuwa sevasevauyana meya tuline gilulukahihiyena. 3Tu hai kaliva Yaubada yana venuwaꞋata tulina tulina AluꞋaluwa Mahalina gitunevehabalutugini-yo giꞋawaꞋawatalatalainena, medema kaliva agaidiya gilulukahihi be yadi vetumagana ginatubuga faꞋina. E, kaliva agaidiya gilulukahihi be ginaluꞋageyedi, aseꞋasedi ginakivevatuna. 4Bana kalivai-nadi AluꞋaluwa Mahalina giꞋalavelevelena be meya tuline gilulukahihi, medema tauna yana vetumagana gikivetubugina, tu bana kalivai-nadi Yaubada yana venuwaꞋata tulina tulina AluꞋaluwana gitunevehabalutugini-yo giꞋawaꞋawatalatalainena, medema tovetumagana ami yoꞋo moyaꞋaimi yami vetumagana gikivetubugina. 5Iya nuwanuwaku AluꞋaluwa Mahalina moyaꞋaimi meya tulina tulina ginaꞋalavelevelemi be agaidiya wanalulukahihi. Ma nuwanuwaku lakahi-moꞋena AluꞋaluwa Mahalina yana venuwaꞋata tulina tulina ginatunevehabalutugimi-yo wanaꞋawaꞋawatalatalainena. Bana kaliva Yaubada yana venuwaꞋata giꞋawatalatalainena-ma, bana kaliva AluꞋaluwa Mahalina meya tuline giꞋalaveleveleni-yo gilukahihi-ma gikaiwabuhegena. Tu kaꞋi AluꞋaluwa Mahalina yana hawavemogatala againe mena bona meya tuline gilukahihiyena-ma ginakivilana, medema au gilubodana, faꞋina medede amine tovetumagana ami yoꞋo moyaꞋaimi yami vetumagana ginakivetubugina. a 

VenuwaꞋata AluꞋaluwa Mahalina gitunevehabalutugida-yo

kaꞋawatalatalainena-ma yada lukahihi meya tuline

gitubuhegena.

6Tobohiyakweyao, omi agaimiya ganaꞋela ana toveya, kaꞋi AluꞋaluwa Mahalina meya tulina tulina ginaꞋalaveleveleku be agaidiya ganalulukahihi digo, keke ganavelugami, keke-moꞋa. Tu kaꞋi Yaubada yana venuwaꞋata tulina tulina AluꞋaluwa Mahalina gitunevehabalutugiku-ma ganaꞋawatalatalainena digo, mena yaku gahe againe ganavelugami. O kaꞋi gavadi Yaubada nuwanuwana omi wanahalamanena, medema ganavehawalemi amine o, kadu mena yaku gahe againe ganalememi.

7Au gaitoma tohiye meya tulina tulina AluꞋaluwa Mahalina giꞋalavelevelemi-ma ana abaꞋita ganalukahihiyena. Hida kulele modawa ma waꞋagodi tu keke yawayawadiyao. KaꞋi kaliva yana kulele ginayuvedamadamana, tovanenega gava kweli giyuveyuvena-ma keke hinahalamaneni. KaꞋi kaliva saꞋeyana yana modawa ginalulubwekobwekona, tovanenega gava kaiwesi gikalikalini-ma keke hinahalamaneni. KaduꞋe, kaꞋi hiulega hinayuyuvedamadamana, tolugaviya gaviya faꞋina keke hinakidewadewa. 9Meda anafaiweya omiꞋiyao. KaꞋi meyami ginadaludalu, keke tamo hakwadi yami gahe ana ihi ginahalamaneni. Au yami gahe vaita bolimana butuna amine. 10Tomiyababi bona tulina tulina agaidiya a gavaiyehi hilulukahihi, ada mena bonai-dina keke butudiga, au adi kaivila gidadauda. 11Ma kaꞋi tamo kaliva bona saꞋeyana againe ginalukahihi tu ana kaivila keke gadahalamaneni au butunaga digo, bana kalivai-nadi vaita hawahawala bonana tulina amine iya matakuya, kadu iya vaita hawahawala amine bana matane, ada yama gahe againe keke adaveꞋaveluveluga. 12Meda anafaiweya omiꞋiyao. Hai bona ana kaivila kaliva hihalamanena, medema wanalukahihiyena. Omi nuwanuwami lakahina AluꞋaluwa Mahalina yana abavetala tulina tulina wanavaina faꞋina, hadema abavetala agaidiya amifaiweya tovetumagana ami yoꞋo yadi vetumagana wanakivetubugina, medema abavetalai-dina wanalele-hagihagiyedi. b 

Gavaimi kanahuluva be vetumagana kanakivetubugina?

13KaꞋi nuwanuwada kaliva vevine yadi vetumagana kanakivetubugina, hidede amine kanahuluva. Hai kaliva AluꞋaluwa Mahalina meya tuline giꞋalaveleveleni-yo gilulukahihi, medema AluꞋaluwa Mahalina yana faiwala faꞋina ginaveꞋoꞋola be yana gahe ana kaivila faꞋina tovetumagana anafaiweya ginakivetuvetunudi. 14KaꞋi AluꞋaluwa Mahalina yaku veꞋoꞋola meya tuline ginaꞋalaveleveleku, aluꞋaluwaku giveꞋoveꞋoꞋola tu nuwaku ma giduva-kawowo ada keke tobohiyakweyao gadavelugadi. 15Au gavaimi ganaga? Hidede amine ganagana. Ganahawahegeku be AluꞋaluwa Mahalina meya tuline ginaveꞋoꞋola-veleveleku, tu kadu yaku nuwenuweya ganaveꞋoꞋola. Meda anafaiweya ganahawahegeku be AluꞋaluwa Mahalina meya tuline ginakwelidava-veleveleku, tu kadu ganakwelikweli-davadava yaku nuwenuweya. 16KaꞋi tova saꞋeyana AluꞋaluwa Mahalina meya tuline ginadavavelevelemi tu tovetumagana fanifanina omi agaimiya ginaluku be buye wanatafalolo. Bana mena kaliva fanifanina faꞋina, keke anafaiweya emeni ginayakahini be mena yana veꞋehe againe bana omi buye Yaubada wanahawadavadavani. Keke anafaiweya yana veꞋehe ginayakahini, faꞋina gavaimi meya tulina againe wagahegahe-ma gifaniyena. 17KaꞋi wona velemona omi wavesivesiule-hagihagi, yami hawadavadava gahe yamumuna amine wayakayakahina, tu bana kaliva fanifanina yana vetumagana yami gahedavadava againe keke wadakivetubugini, faꞋina agomiga ginogalina tu ana nuwanuwa keke gidahalamaneni.

18Tu Yaubada againe gavesiule, faꞋina yaku lukahihi meya tulina tulina AluꞋaluwa Mahalina giꞋalaveleveleku-ma moyaꞋai-moꞋena tu yami lukahihi meya tulina tulina agaidiya gitubuhegena. 19Ma kaliva vevine tafalolo faꞋine hivagavagaꞋauta againe, keke nuwanuwaku yaku gahe meya tuline AluꞋaluwa Mahalina ginaꞋalaveleveleleku-ma lauva tunugina gananunauweni, faꞋina ana kaivila kaliva keke hinahalamaneni. KaꞋi yaku gahe faifi ganayakahidi kaliva adi kivetuvetunu faꞋina be agaidiya ginamahalina, medema gilubodana. Atu kaꞋi yaku gahe meya tuline dawani-moꞋena ganasena tu ana kaivila kaliva agaidiya keke gidamahalini, medema keke-moꞋa gidalubodani. c 

Lukahihi meya tuline AluꞋaluwa Mahalina

giꞋalavelevelemi-ma wananuwaveꞋuveꞋuna.

20Tobohiyakweyao, lukahihi meya tuline wayofeyofena omi vaita weꞋoweꞋo amine. Tu gaitoma lakahina ana itahalamana weꞋoweꞋo keke adifaiweya. Auwe, keke weꞋoweꞋo amine wananuwanuwa, au kaliva lakahina yana nuwanuwa aseꞋasevatuna amine wananuwanuwa. Tu dewa koyona ana halamana moyaꞋaina fwefweya keke gidahalamaneni amine, meda omi wanahuluva. 21WaꞋita, Yaubada miIsileli boi tuwai-moꞋena himiyami-ma bonadiya gilukahihiyedi tu keke hidavenogaleni. Ada badi faꞋidiya Veyao Tuwaina ana bukiya gigahe gigayo,

Mali kaliva meyadi tulina tulina awadiya miIsileli ganagahedi. Nibaidiyao bonadi tulina ganaꞋiveninisedi
be higa vaita yadi ela againe yaku nuwakoyo ganahawavemogatalena. Tu meya tulina tulina hinanogalina nonogana keke bonaku hinavenogaleni.
Hidede amine Kaiwabu gigahe. Mene omi wavaitana lukahihi meya tuline Yaubada yana nuwakabubu ana iyaꞋiyaya, tu badi dibudibutoyogidiyao medema againe Yaubada yana nuwakoyo hinuhagana.

22WaꞋita, lukahihi meya tuline AluꞋaluwa Mahalina yana faiwala ana iyaꞋiyaya giseyemaunena keke omi tovetumagana yami kaiwabu faꞋina, au badi todibutoyoga hinanogalini-yo aseꞋasedi ginaꞋakoluna faꞋina. Atu Yaubada yana venuwaꞋata ana tunevehabalutuga medema keke todibutoyoga faꞋidiya, au Yaubada yana nuwadoga ana iyaꞋiyaya mena omi tovetumagana faꞋimiya. 23FaꞋina kaꞋi tovetumagana ami yoꞋo matatabumi wanavagaꞋauta ada moyaꞋaimi meya tulina tulina agaidiya wanalulukahihi, ada kaꞋi tovetumagana fanifanidiyao o miya-kawokawowodiyao agaimiya hinaluku amine, hinagahe vaita wadavekabakabaleya. 24Tu kaꞋi moyaꞋaimi Yaubada yana venuwaꞋata AluꞋaluwa Mahalina gitunevehabalutugimi-ma waꞋawaꞋawatalatalainena tu tovetumagana fanifanidiyao o miya-kawokawowodiyao agaimiya hinaluku amine, yami gahe hinanogalina againe yadi koyona nuwadi ginaꞋafolefolena. Ada venuwaꞋatai-dina moyaꞋaimi awamiya hinanogalini-yo adi vita tulina tulina aseꞋasediya hinaꞋayaunena. 25Kadu AluꞋaluwa Mahalina yana hawavetavetala againe waꞋawatalatalaina faꞋina, yami gahe yadi nuwahinage kabuꞋavane ginaseyemaunena. Hidema faꞋina yadi wamatauta babiya hinabeꞋu ada Yaubada hinahawadavadavana hinagayo, “Wona velemona Yaubada omi hinafamiya gimimiyami.” d 

Tafalolo faꞋina wavagavagaꞋauta againe

keke wanaveꞋataladabwadabwa.

26Siule tobohiyakweyao miKolinita, tafalolo faꞋina wavagavagaꞋauta ana toveya, hidede amine wanahuluva. Kaliva saꞋeyana kweli ginasilakahina, saꞋeyana ginamidi Yaubada bonana faꞋina ginavehawala, saꞋeyana nuwanuwa Yaubada bana againe gihawavemogatalena-ma ginagaheyena, saꞋeyana meya tuline AluꞋaluwa Mahalina ginaꞋalavelevelena-ma ginalukahihi, kadu saꞋeyana mena bona meya tuline ana kaivila ginahawavemogatalena. Gilubodami be mena huluva moyaꞋaina againe moyaꞋaimi yami vetumagana wanakivetubugina. 27KaꞋi gaveyao nuwanuwadi AluꞋaluwa Mahalina ginaꞋalaveleveledi be meya tuline hinalulukahihi digo, kaliva luhei o kaꞋi tohiyegaga hinalukahihi. Keke seyaseyaꞋaine hinalukahihi, au saꞋeyana saꞋeyana, ada tamo hakwadi bona meya tuline higaheyena-ma ana kaivila ginahawavemogatalena. 28KaꞋi yami vagaꞋauta againe keke tamo hakwadi gidamiyami-yo mena lukahihi meya tulina againe anafaiweya gidakivilani, au meya tulina ana togahe tovetumagana ami yoꞋo matadiya hinaveꞋawaꞋibodena tu nuwahinagediya Yaubada againe meya tulina againe hinalulukahihi.

29Ma kaliva luhei o kaꞋi tohiye AluꞋaluwa Mahalina yana venuwaꞋata gitunevehabalutugidi-ma hinaꞋawatalatalainena, ada badi nuwaveꞋuveꞋu adifaiweya ma yadi gahe hinanuwaveꞋuveꞋuna kaꞋi inubana AluꞋaluwa Mahalina againe o kaꞋi keke. 30Tu kaꞋi tamo hakwadi yami vagaꞋauta againe gihiyoto tu AluꞋaluwa Mahalina yana venuwaꞋata saꞋeyana ginatunevehabalutugina digo, ginamidi be bana kaliva nagona gigahegahe-ma ginaꞋilova tu tobohiyana ginavebutu ginaꞋawatalatalaina. 31Hidede amine gaveyao agaimiya AluꞋaluwa Mahalina yana venuwaꞋata ginatunevehabalutugimi, medema amifaiweya anakaibe anakaibe wanaꞋawatalatalainena be higa tovetumagana moyaꞋaimi halamana wanavaina ada yami vetumagana ginatubuga. 32WaꞋita, Yaubada keke veꞋataladabwadabwa ana Yaubada. BanaꞋe kukuya ana Yaubada. FaꞋina gaveyao AluꞋaluwa Mahalina yana venuwaꞋata hiꞋawaꞋawatalatalainena, medema taudiyao hinavehimeyedi be keke hinaveꞋataladabwadabwa. Au Yaubada yana kaliva adi yoꞋo tulidi tulidi agaidiya hitagatagavanenega amine, omi wanatagavanenega.

34Atu moyaꞋaimi tafalolo faꞋina wavagavagaꞋauta againe, vevine hinaveꞋawaꞋibodedi. Adi hawata gidadauda be higa keke hinalulukahihi. Yaubada yana buki-vehimeya againe gigahe amine, vevine kaliva yadi abavehimeya dibune hinamiyami. 35KaꞋi nuwanuwadi tamo gavadi ana nuwanauwa faꞋina hinatoliluvaluva, aimo yadi manuweya yadi kaliva agaidiya hinatoliluvaluva be hinahalamanena. Tafalolo faꞋina wavagavagaꞋauta againe, kaꞋi vevine hinalulukahihi medema keke-moꞋa gidalubodani.

36Gavadi-yo mena vehimeyai-nadi vevine faꞋidiya wakiloweni? WaꞋita, Yaubada yana vehimeya keke omi miKolinita agaimiya gidaveꞋinuba ma maꞋi wanuwenuwena o keke? Yaubada bonana keke omiꞋiyao gagana agaimiya gidaꞋela ma maꞋi wahalamanena o keke? Tovetumagana adi yoꞋo moyaꞋaidi hihuluhuluva amine, meda anafaiweya omi wadahuluhuluva. 37Hai kaliva ginuwanuwa vaita Yaubada yana venuwaꞋata ana awatalatalaina bana anafata o AluꞋaluwa Mahalina yana abavetala tulina tulina gidavaini, medema Kaiwabu yana vehimeya omi agaimiya gaꞋetoladina ma gidaꞋalakakilina. 38KaꞋi bana kalivai-nadi mena vehimeya ginakilowena digo, bana keke kaliva halamanina Yaubada yana yoꞋo agaidiya.

39Tobohiyakweyao, hida gagahe ma nafona hidede amine. Yaubada yana venuwaꞋata tulina tulina adi tunevehabalutuga yami waꞋidibumuhiga wanalelena. Tu badi kaliva AluꞋaluwa Mahalina meya tuline giꞋalaveleveledi-yo hilulukahihi-ma keke wanahawatadi. 40Tafalolo faꞋina wavavagaꞋauta ana toveya gavaimi gavaimi Yaubada ana tafalolo gilubodana, medemi wanahuluhuluva be yami vagaꞋauta imalamalabubunina wanaseseyemaunena. Au hidemi ana tubuga. e 

Copyright information for `VIV