am8Ha 3:17m112Ko 11:23-27m12Af 18:3, Lu 6:28
bm16Fl 3:17m17Fl 2:22m201Ko 2:4

1 Corinthians 4

Yaubada anakaibe yana tofaisewa yamumuna o koyona

faꞋina ginaꞋitanuwenuwedi.

1Tu ime yami tovehawala ma faꞋimeya kaꞋi gavaimi wananuwanuwa? Wananuwanuwa vaita ime Keliso yana tofaisewa kadu Yaubada yana nuwanuwa sevasevauyana ana toꞋitaveꞋavina, higa yana nuwanuwa faꞋina anakivetuvetunumi. 2Omi wahalamanena hai kaliva toꞋitaveꞋavina yadi faisewa giꞋabina, medema gilubodana be yana waꞋidibumuhiga ana vehimeya gidaꞋitaveꞋavina. 3Kaiwabu anakaibe yaku faisewa yamumuna o koyona ma ginalagana. KaꞋi omi tovetumagana wanalagaku o kaꞋi vedewayauga amine kaliva hinaꞋitanuwenuweku o, keke hidema faꞋina gadanuwanuwa lakahina. Kadu keke tauku gadalagaku. 4Keke tamo yaku faisewa ana koyona faꞋina vita aseꞋasekuya gadaꞋayauneni, tu hidedemi gaꞋayaunena omi keke amifaiweya wadahalamaneni kaꞋi iya gagahe velemoꞋena o kaꞋi keke. Kaiwabu anakaibe aseꞋaseku gihalamanena be ginaꞋitanuwenuweku. 5Kaiwabu babiya ginayewaꞋela ana toveya gaitoma sevasevauyana uyuꞋuyuyune gidadauda-ma kabuꞋavane ginaseyemaunena, kadu kaliva yada nuwahinage ginaꞋivemogatalina. Ada medema tovai-nadi gaveyao yadi faisewa yamumuna, medema saꞋeyana saꞋeyana Yaubada Tauna ginahawaveyamumuyedi. Hidema faꞋina Kaiwabu yana tova wanabodana. Keke tova hidevama kaliva yadi faisewa kaꞋi hagihagina o kaꞋi koyona ma wanalagani.

MiKolinita taudiyao adi egana hiyakahina faꞋina Folo gidakeyedi.

6Tobohiyakweyao, iyaꞋeku Afolosi ami tonagona amaꞋiselu faꞋimeya ahe galukahihi. Yama faisewa Yaubada faꞋine omi hinafamiya ahe galukahihiyena. Kadu hawata kaliva adi ailaga faꞋina galukahihiyena. AmaꞋiselu ama egana abaꞋita faꞋina gayakahina be ami tonagona moyaꞋaima faꞋimeya wananuwanuwa tunutunugina. Nuwanuwaku gahe saꞋeyana ana nuwanuwa wanahalamane-hagihagiyena higa “Hawata Yaubada bonana etoꞋetoladina againe wanaꞋitaveꞋavina.” KaꞋi yana hawata wanaꞋitaveꞋavina amine, keke tonagona saꞋeyana faꞋine wanaꞋalatutula tu tonagona saꞋeyana wanakihobuyeni. 7Tobohiyaku, hakwadi gigahe-yo vaita o kikaiwabu tu tobohiya keke kikaiwabuna? Hai ya nuwahuya o ya gavaꞋadi moyaꞋaina inubana? Yaubada againe. Yaubada againe uvaina faꞋina, keke unaselakalaka vaita tauni ya nuwanuwa againe udavaini.

8WaꞋitami, omi mene gahalamanemi gaitoma moyaꞋaina amifaiweya. E, ahe wavekaliva. Ime Folo Afolosi aimo fanifanimeyao tu omi ahe wakaiwabu. Taumadi makewa iya nuwanuwaku higa vaita omi wadakaiwabu velemoꞋena be ime kadu omi buye kadakaiwabu. 9FaꞋina iya ganuwanuwa vaita Yaubada gidavehimeya be ime afositolo kaliva kabisomeyao amine adamiyami. Givehimeya be tuwaina tolugaviya nibaidiyao tufoidi hikiveꞋavidi ada hinauwedi wai hinagoyedi be hinaluveꞋalikadi amine, mali kaliva ime wai hinagoyema be kaliva moyaꞋaidi matadiya analika. E, tomiyalobama kadu tomiyababi hiꞋitaꞋita-kwanekwanema vaita ime kaliva kowakowameyao. 10Ime Keliso bonana alulumamalena faꞋina, kaliva matadiya ime tokwavakwava tu omi Keliso yana kaliva faꞋina mene vaita yami wanuwahuya lakahina. Ime kowakowameyao tu omi mene vaita ve tumagana againe fifiwalamiyao. Omi higa vaita kikaiwabumiyao tu ime kabisomeyao kaliva matadiya. 11Ime kabisomeyao kaliva matadiya faꞋina tuwaina be anunauwena tova adamoya mafu gilaulauma, agoma gitaitaina, kaleko koyona aꞋoseꞋosena. Kaliva himunumunukoyokoyoma kadu ime togatogadadanimeyao. 12Yama laumamala fatana keke adavivaini. Tova moyaꞋaina taumeyao nimameya afififaisewa toyogina be amaga ama kevakeva ana mani ananuhagana faꞋina. Kaliva hihawaveꞋavima againe, badi faꞋidiya aveꞋoꞋola be Yaubada ginanuwakabubuyedi. Kaliva hikivekoyoma againe, aꞋatuvefaꞋiledi. 13Kaliva ama egana hihawavekabiꞋoyena digo, bona bikabikana amine bonadi afatana. E, tuwaina be hinunauwena hida bai-nadi ime vaita yogo amine yoꞋo matatabudi matadiya. Yogo uledi vevine melaleya higiligilina-ma amine, ime kaliva hihawaveꞋiyohoyohoyema. a 

Folo miKolinita gihawavenatunedi be tavagine

hinanunudadana faꞋina.

14Natukweyao, keke hidede amine gadadakeyemi-yo ganakivewowomumumi faꞋina. Au omi vaita natuꞋaseꞋasekweyao amine faꞋina hidede amine gaꞋetoladi be ganakivetuvetunumi faꞋina. 15Kaliva keke saꞋeyadi vaita agetoga amine himiyamiyanemi, tu tamamiyao keke moyaꞋaidi. Iya akukaibe tamami faꞋina VenuwaꞋata Yamumuna agaimiya gamidilumamalena be Yesu Keliso yana yoꞋogaga agaidiya waluku, ada au hidede amine gaꞋivetubugimi. 16Omi higa natukweyao faꞋina, gagahegahevagadonemi be tavagikuya wananunudadana. 17Nuwanuwaku tavagikuya wananunudadana faꞋina, Timoti agaimiya gaꞋiveninisena. BanaꞋe natuꞋaseꞋaseku Kaiwabu yana yoꞋo agaidiya, kaliva bonabonaꞋabina. Bana gaꞋiveninisena be iya Yesu Keliso yana kaliva yaku dewa faꞋina nuwami ginatalafolena, mena dewai-nadi tovetumagana yadi yoꞋo moyaꞋaidi fafali tulina tulina agaidiya gavehavehawala amine.

18Atu tufoimi wanuwanuwa vaita aku tovelugagaga Timoti gaꞋiveninisena tu iya tauku keke ganaꞋela ganaꞋitami faꞋina wanuwanuwalaka. 19Tu Kaiwabu ginahawahegeku amine, tova kabiꞋona omi agaimiya ganaꞋela be tauku ganahalamanena kaꞋi badi hiselakalaka kalivai-dina ma Yaubada yana faiwala againe hififaisewa o kaꞋi higahegahe-kawowo. 20WaꞋita, Yaubada yana yoꞋogaga kalivai-dina adi iyaꞋiyaya keke gahegahe au dewa hagihagina ana seyemauna Yaubada yana faiwala againe giyemuyemu amanadi. 21Gavaimi wanuwanuwa? KaꞋi kaliva natuneyao tagadi kuluna gitafitafidi-ma amine ganaꞋela be ganakivetuvetunumi? O kaꞋi yami dewa ahe waꞋihagihagiyena faꞋina, yaku wanuwayamumu ganaꞋela be bona bikabikana amine ganagahegahemi? Aimo taumiyao. b 

Copyright information for `VIV