am91Ti 5:14m15Lo 12:18m161Fi 3:1-2
bm171Ko 7:24m19Ga 5:6
cm311Yn 2:17m392Ko 6:14

1 Corinthians 7

Folo miKolinita yadi toliluvaluva nagi faꞋina

gikivetuvetunudi.

1Siule tobohiyakweyao, yami toliluvaluva yaku leta againe waꞋetoladina-ma ganafatana. KaꞋi kaliva keke ginanagi, au medema gilubodana. 2Hidedemi iya ganuwanuwa tu kaliva vevine moyaꞋaidi hiꞋudoꞋudo faꞋina, gilubodana be kaliva saꞋeyana saꞋeyana tauna yana kwamayoku gidavaina be buye hidamiyami, kadu kwamayoku saꞋeyana saꞋeyana tauna yana kaliva gidavaina be buye hidamiyami. 3Kaliva kwamayoku hinagi againe, kaꞋi kwamayoku nuwanuwadi moganedi buye hinadauda amine, moganedi au keke ginadibutoyogedi. Meda anafaiweya kaꞋi kaliva nuwanuwana vavinena buye hinadauda amine, vavinena au keke hinadibutoyogeni. 4FaꞋina kwamayoku keke taudi wowodi hidavehimeyeni, au mema moganedi givehimeyena. Meda anafaiweya kaliva keke tauna wowona gidavehimeyeni, au mema vavinena hivehimeyena. 5Kaliva keke vavine unahawatadi, kadu kwamayoku keke moganemi wanahawatani be higa vaita keke buye wanadauda. Tu kaꞋi tova saꞋeyana taumiyao buye wanavehimeyemi be dauva wanahawatana higa veꞋoꞋola-tafalolo againe wanahawahegemi faꞋina, medema gilubodana. Tu kaꞋi yami veꞋoꞋola ana aituha wanaluyabuna amine o wanavebutu-havagi buye wanadauda. KaꞋi ami hawata dauva faꞋina lauva tunugina wananunauwena digo, matami ginaludigadigaga ada Setani ginaꞋela ginaꞋaladibidibiyemi be mali vevine o mali kaliva buye wanadauda. Hidema faꞋina yami veꞋoꞋola ana aituha wanaluyabuna againe, kadu wanavebutu-havagi vavine o moganemi buye wanadauda.

6Mena yaku gahe nagi faꞋina, dewai-nadi faꞋina keke vaita vehimeya amine gadavehimeyemi. Gahawahegemi tu nagi ana dewai-nadi galukahihiyena amine wanahuluva. 7Yaubada yana veluga againe kilolokeku gamimiyami, ada nuwanuwaku kaliva vevine moyaꞋaidi iya amine badi kilolokediyao hinamiyami. Tu Yaubada kaliva saꞋeyana saꞋeyana ginuwakabubuyedi tulina tulina. Tufoidi yana veluga againe kilolokediyao himimiyami be Yaubada faꞋina hifififaisewa. Kadu tufoidi Yaubada yana veluga againe naginagidiyao himimiyami be Yaubada yana faisewa hiꞋabiꞋabina.

8Tu kiloloke sikwasikwa sibauwe kadu agaimiya ganagahe. KaꞋi iya keke naginagiku amine omi keke wananagi, au medema gilubodana. 9Tu kaꞋi matami giludigadigaga be keke amifaiweya taumiyao wanahawatami au wananagi. KaꞋi aiꞋalaꞋalata amine yami nuwanuwa nagi faꞋina ginatubuga-moꞋa tu keke wananagi digo, medema keke gidalubodani. Tu matami giludigadigaga-moꞋa faꞋina wananagi, medema gilubodana.

10Tu kadu naginagimiyao agaimiya ganagahe. Keke vaita tauku yaku vehimeya, au hida Kaiwabu yana vehimeya ganalukahihiyena. Omi vevine keke wanaviholili. 11KaꞋi wanaviholili digo, kadu keke kaliva saꞋeyana wananagini. KaꞋi keke nuwanuwami amikaibe wanamiyami, au moganemi againe wanayewami be nuwanuwa saꞋeyana againe wanamiyami. KaduꞋe o kaliva vavine keke unakilowedi.

12Tu omi velugamiyao keke wadanagitafalolo-ma agaimiya ganagahe. Higa keke vaita hida Kaiwabu yana vehimeya saꞋeyana amine ganalukahihi, au iya tauku yaku gahe ganalukahihiyena. Hai kaliva Keliso uvetumaganena tu badi vavine keke hidavetumaganeni, tu nuwanuwadi o moganedi aimo buye wanamiyami, medema keke unakilowedi. 13Meda anafaiweya hai kwamayoku Keliso wavetumaganena tu moganemi keke gidavetumaganeni, tu nuwanuwana omi vavinena aimo buye wanamiyami, medema keke wanaviholili. 14Hai kaliva keke Keliso gidavetumaganeni tu vavinena tovetumagana. Vavinena yadi vetumagana faꞋina Yaubada moganedi givegaꞋaulena be vaita hidanagitafalolo. Meda anafaiweya hai kwamayoku keke Keliso hidavetumaganeni tu moganedi tovetumagana. Moganedi yana vetumagana faꞋina Yaubada vavinena givegaꞋauledi be vaita hinanagitafalolo. Hidede amine Yaubada kaliva vavinena yadi vetumagana faꞋina o kaꞋi kwamayoku moganedi yana vetumagana faꞋina adiꞋiselu givegaꞋauledi faꞋina, natudiyao buye givegaꞋauledi be vaita Keliso yana kaliva natudiyao hinamiyami. KaꞋi tamadi o hinadi keke gidavegaꞋauledi digo, natudiyao vaita miya-kawokawowodiyao natudiyao amine hidamiyami.

15Tu kaꞋi kaliva keke Keliso gidavetumaganeni-ma nuwanuwana vavinena ginakilowena, o kaꞋi kwamayoku keke Keliso againe hidavetumagana-ma nuwanuwadi hinaviholili, au hinanuvehaila. Keke adi hawata gidadauda. Au adifaiweya hinanuvehaila. FaꞋina Yaubada gikovada be nuwayamumu tu keke nuwakoyo againe kanamiyami. 16Omi kwamayoku Keliso againe wavetuvetumagana-ma wanogali! KaꞋiwa, kaꞋi moganemi buye wanamiyami amine o, amifaiweya aseꞋasena wanakiviviyena be Keliso againe ginavetumagana. O kaꞋi o kaliva vavine buye wanamiyami amine o, aseꞋasedi afaiweya unakiviviyena be Keliso againe hinavetumagana. a 

Gava kaiwabu amine wamiyami tu Yaubada gikovami,

medede amine wanamiyami.

17Kadu ganagahe. Omi tovetumagana moyaꞋaimi, Yaubada kaliva saꞋeyana saꞋeyana gava kaiwabu agaimiya givetalaiyeni tu Yaubada gikovami be yana yoꞋogaga agaidiya waluku ana toveya, medede againe tova hidevama wanamiyami. Au hidede amine gavehavehawala tovetumagana adi yoꞋo fafali tulina tulina agaidiya. 18WaꞋita dewa saꞋeyana ma, hai kwanamiYuda tuwaina Yaubada yana iyaꞋiyaya wowone hitomogolohini tu Yaubada gikovana be yana yoꞋogaga agaidiya giluku, medema keke ginagaluvaluva-yo ana bwaya ginasevauyeni. Hai yoꞋo tulidiyao kalivadi wowone keke iyaꞋiyaya hidatomogolohini tu Yaubada gikovana be yana yoꞋogaga agaidiya giluku, medema keke tova hidevama wowo ana tomogolota ginavaini. 19FaꞋina kaꞋi iyaꞋiyaya wowomiya gidadauda o kaꞋi keke gidadauda, medema keke gaitoma lakahina. KaꞋi Yaubada yana vehimeya moyaꞋaina wadibudibumuhigena o kaꞋi keke wadadibudibumuhigeni, medema gaitoma lakahina.

20Kaliva saꞋeyana saꞋeyana gava kaiwabu kaꞋi lakahina o kabiꞋona amine tuwaina wamiyami tu Yaubada gikovami be yana yoꞋogaga agaidiya waluku, medede amine tova hidevama wanamiyami. 21Kadu saꞋeyana, kaꞋi kaliva againe waveꞋagetoga tu Yaubada gikovami, agetoga yadi faisewa koyona waꞋabina faꞋina keke nuwami ginavita. Tu kaꞋi yami tovehimeya ginahawahegemi amine o, wanana taumiyao faꞋimiya wanafaisewa. 22FaꞋina omi agetoga yami tovehimeya yadi abavehimeya dibune wamimiyami amine, meda boi tuwaina dewa koyona yana abavehimeya dibune wamiyami. Tu Kaiwabu Yesu Keliso gikovami be yana yoꞋogaga agaidiya waluku ana toveya, giyaumi be dewa koyona yana abavehimeya giyawelina. Ada au tova hidevama kaliva agaidiya waveꞋagetoga nonogana omi Kaiwabu Yesu Keliso yana kaliva yauyaugimiyao, faꞋina giyaumi be keke dewa koyona yana abavehimeya dibune wadamiyami. Meda anafaiweya omi kaliva keke tamo hakwadi againe wadaveꞋagetoga amanadi, Kaiwabu Yesu Keliso omi gikovami be yana yoꞋogaga agaidiya waluku ana toveya, Bana againe waveꞋagetoga. 23Yaubada fata lakahina againe gitutuvehobumi be yana kaliva ginavehimeyemi. Keke tomiyababi agaidiya wanaveꞋagetoga be badi yami nuwanuwa hinavehimeyeni. 24Tobohiyakweyao, kaliva saꞋeyana saꞋeyana gava kaiwabu kaꞋi lakahina o kabiꞋona amine tuwaina wamiyami tu Yaubada gikovami be yana yoꞋo agaidiya waluku, mededemi tova adamoya Yaubada buye wanamiyami. b 

Folo miKolinita yadi toliluvaluva kilolokediyao

kadu sikwasikwadiyao faꞋidiya gifatana.

25Tu yami toliluvaluva kilolokediyao faꞋidiya ganafatana. Kaiwabu keke tamo vehimeya badi faꞋidiya gidaveleku tu tauku yaku nuwanuwa ganalukahihiyena, ada Kaiwabu ginuwakabubuyeku be yana faiseweya givegideku faꞋina, amifaiweya yaku gahe wanavetumaganena. 26Tova vitana ide tovetumagana agaideya giyemuyemu faꞋina, iya ganuwanuwa vaita kaliva vevine kilolokediyao hinamiyami, medema gilubodana. 27KaꞋi oꞋeni naginagi? Keke vavine unakilowedi. KaꞋi keke udanagi? Au keke kwamayoku unanagini. 28Tu kaꞋi kwamayoku unanagina digo, medema keke dewa koyona. Ada kadu kaꞋi kwamayoku kilolokena ginanagi, medema keke dewa koyona. Ma badi naginagidiyao vita tulina tulina hinanuhagana faꞋina, keke nuwanuwaku omi kilolokemiyao vitai-dina wananuhagani.

29Tobohiyakweyao, mena yaku gahe ana kaivila hidede amine, higa hida tovai-nadi gikaliꞋuho be babi ginayawowola. FaꞋina omi naginagimiyao Yaubada faꞋina wanafaisewa vaita omi kilolokediyao amine. 30Kadu omi toꞋalika faꞋidiya watagitagi amanadi Yaubada faꞋina wanafaisewa vaita keke yami watagiya. Kadu omi tamo gavadi faꞋina wavemwavemwamwala-ma Yaubada yana faisewa wananuwenuwena vaita keke wadavemwamwala. Kadu omi lokoloko wakimokimonena-ma Yaubada faꞋina wanafaisewa vaita yami lokoloko keke. Yaubada ana vetumagana wai ginanagona nuwamiya. 31Kadu omi hida babi ana gaitoma faꞋina wafififaisewa amanadi, medema gaitomai-dina agaidiya keke nuwami wanahawahege-Ꞌowoni. FaꞋina hida babi ana gaitoma giyawoyawowola.

32Siule tobohiyakweyao, keke nuwanuwaku babi ana gaitoma tulina tulina faꞋidiya wanavenuwanauna. Kaliva keke naginagina Kaiwabu yana faisewa faꞋina anafaiweya tova moyaꞋaina ginuwanuwa, faꞋina nuwanuwana Kaiwabu nuwana ginakiveyamumuna. 33Tu kaliva naginagina ma tova moyaꞋaina hida babi ana gaitoma faꞋina givenuwanauna, ada gifififaisewa be vavinena nuwadi ginakiveyamumuna faꞋina. 34Ada au nuwanuwa luhei hiveꞋasitainena, higa tova saꞋeyana Yaubada faꞋine ginuwanuwa, tova saꞋeyana vavinena faꞋidiya ginuwanuwa. Meda anafaiweya kwamayoku kilolokena ada ulaulatanina tova moyaꞋaina Kaiwabu yana faisewa faꞋina anafaiweya hinanuwanuwa, faꞋina nuwanuwadi wowodi kadu aluꞋaluwadi Kaiwabu againe hinahawahege-Ꞌowodi. Tu kwamayoku naginagidi hida babi ana gaitoma faꞋina hivenuwanauna, ada hifififaisewa be moganedi nuwana hinakiveyamumuna. 35Hidede amine gagahe be higa keke vaita hawata omi agaimiya ganaseni. Omi ami veluga faꞋina gagahe be dewa tunutunugina amine wanahuluhuluva, ada Kaiwabu ana nuwanuwaꞋeya wanamiyami.

36Tu kaꞋi kaliva saꞋeyana gimimiyami ada nagona natuna kwamayoku gihawatana be higa keke ginanagi, tu ginuwanuwa gigayo, “KaꞋi hima yaku hawata keke yamumuna faꞋina natuku nuwanuwana ginanagi tu a givevavine-lakata.” KaꞋi hidede amine ginuwanuwa digo, aimo tauna. KaꞋi nuwanuwana natuna kaliva againe ginahawahegena, au yamumuna. Keke vaita medema dewa koyona. 37Ma kaꞋi tamo hakwadi tauna ginuwanuwa tu keke gidanuwanuwaluga, ada keke mali gaitoma gidavehimeyeni, au tauna anakaibe givehimeyena be higa vaita natuna kwamayoku keke ginavenagini, au medema kadu huluva hagihagina. 38FaꞋina yaku nuwanuwa hidede amine, higa kaꞋi kaliva natuna kwamayoku ginavenagina, medema gilubodana. KaꞋi kaliva natuna kwamayoku ginahawatana be keke ginanagi, medema giluboda-moꞋena.

39Tu kwamayoku naginagidi ma aimo moganedi wayawaina gimimiyami againe, nagi ana vehimeya hinaꞋitaveꞋavina be keke mali kaliva hinanagini. Tu kaꞋi moganedi ginaꞋalika ada nuwanuwadi kaliva saꞋeyana hinanagina amine o, aimo taudi. Au hinanagina. Tu tovetumaganagaga hinanagina. 40KaꞋi kilolokena digo, iya tauku ganuwanuwa vaita yana wavemwamwala ginamiyami. Ada Yaubada AluꞋaluwana Tauna nuwahinagekuya weꞋa gimimiyami faꞋina, iya ganuwanuwa vaita Yaubada yana nuwenuweya mena nagi ana nuwanuwa galukahihiyena. c 

Copyright information for `VIV