am1Yo 1:1-2,4m2Yo 1:14
bm51Ti 6:16, Ye 1:17m61Yn 2:4m7Hi 9:14, Ha 7:14

1 John 1

Tomiya-vagata ana egana Bona, higa Yesu Keliso faꞋina

Yoni gilukahihi.

1Keke gavana faꞋina tu Bana Bona yawai-vagata velemoꞋena inubana ma faꞋine ime afositolo avenuwaꞋata. Boi tuwai-moꞋena babi ana abaveꞋinuba ana toveya, Bana Bonai-nadi gimiyamiya-vagata, ada muliya kaliva-moꞋena yana gahe ime anogalina, kadu taumeyao matameya aꞋitana, kadu taumeyao nimameya aꞋabina. 2E, kaliva ana egana Yawai-vagata velemoꞋena Tauna giꞋivemogatalina be ime aꞋitana. Ada gavaimi aꞋitana amine aꞋawatalatalainemi kadu avenuwaꞋatami. Ada Bana Yawai-vagata amanadi boi tuwai-moꞋena Tamada buye himiyamiya-vagata, ada muliya ime agaimeya Tauna giꞋivemogatalina. 3Ada ime Bana Yawai-vagata velemoꞋena aꞋitana kadu yana gahe anogalina, ada Bana faꞋine avenuwaꞋatami. Au hidedemi avenuwaꞋatami be higa imeꞋeyao Badi Tamada kadu Natuna Yesu Keliso buye avevido avedayaga amine, meda kadu omiꞋiyao mena vevido-nadi wanaꞋayaꞋayaunena. 4Ada keke gavana faꞋina tu omi agaimiya gaꞋetoladi be higa moyaꞋaida kanavevido kanavedayaga yo kanavemwamwala-moꞋa. a 

Mahalina againe kananunudadana.

5Tu hida gahe Yaubada Natuna againe anogalina ada omi avenuwaꞋatami, higa Yaubada Bana mahamahalinaga. Uyuyu keke tamo Bana againe gidamiyami, keke. 6KaꞋi kanagahe kanagayo, “Iya BanaꞋe buye avevido,” kaꞋi hidede amine kanagahe tu nuwanuwa uyuꞋuyuyuna againe kanunudadana, au kafwaya kadu keke nuwanuwa velemoꞋena amine kadahuluhuluva. 7Tu Yaubada mahalina againe gimiyamiya-vagata. KaꞋi ide tovetumagana Bana amine mahalina againe kanunudadana, au imeꞋeyao kadu omiꞋiyao moyaꞋaida ada ayauna kadu yada nuwanuwa saꞋeyana kamimiyami, ada Yaubada Natuna Yesu dayagina gimadu-ma againe aseꞋaseda gikolakolana be yada nuwanuwa koyona moyaꞋaina givaihegena.

8KaꞋi ide kanagahe kanagayo, “Keke nuwanuwa koyona aseꞋasekuya gidadauda,” au taudeyao agaideya kaveꞋalololo kadu Yaubada yana nuwanuwa velemoꞋena keke nuwahinagedeya gidadauda. 9KaꞋi yada dewa koyona Yaubada matane kanayauyauna, au Bana giwonadabadaba amine ginafaisewa kadu yana nuwanuwa tunutunugina amine ginahuluva, higa yada dewa koyona ginayawelina kadu aseꞋaseda ana nuwanuwa koyona moyaꞋaina ginakolahegehegena. 10KaꞋi ide kanagahe kanagayo, “Keke tamo dewa koyona gadafaisewani,” au vaita kadagahe kadagayo, “Bana Yaubada tofwaya,” faꞋina BanaꞋe kaliva faꞋideya ahe gigahe vaita moyaꞋaida tokoyona. E, kaꞋi yada dewa koyona kanahawavekemena digo, Bana bonana keke aseꞋasedeya gidadauda. b 

Copyright information for `VIV