am2Yo 21:16, Af 20:28m31Ti 4:12, Yo 13:14-15m4Yo 10:11
bm5Gah 3:34, Md 23:12m6Fl 2:8-9m7Md 6:25-26
cm8-102Ti 4:17-18, Lo 8:18m9Ef 6:11-13, Ye 4:7m101Te 5:23-24
dm12Af 15:22m132Ti 4:11

1 Peter 5

Fita toꞋekelesiya adi tonagona yadi faisewa faꞋina

gikivetuvetunudi.

Tu omi toꞋekelesiya adi tonagona agaimiya ganagahe. Omi tonagona meda anafaiweya iyaꞋeku. Iya Keliso yana aulolo yana tagiya ana toꞋita kadu aimo tova mulina yana kaiwabu ginamogatala ana toveya iya Bana buye anakaiwabu. OmiꞋiyao ma ami vehimeya Yaubada givelemi-ma faꞋina tova adamoya gagahevagadonemi. Yana sifi yami itaveꞋavina againe gisedi-ma wanaꞋitaveꞋavi-hagihagiyedi be keke yami wagadibudibutoyoga, au yami waꞋasehawahega wanaꞋitaveꞋavidi Yaubada nuwanuwana amine. Keke ami laufata wananuwenuweni, au Yaubada againe wahawahegemi faꞋina wanafifaisewa. Keke yami yoꞋo agaidiya wanaꞋitalakalakavemi, au yami dewa yamumuna againe abaꞋita wanaveledi. Ada sifi adi ToꞋitaveꞋavina kikaiwabuna ginayewaꞋela ana toveya, badau kikaiwabuna keke havahavaina wanavaina be Bana buye wanakaiwabu-vagata. a 

Fita toꞋekelesiya moyaꞋaidi nuwahobu kadu vetumaganadona

faꞋina gigahevagadonedi.

Meda omi kabiꞋomiyao agaimiya ganagahe. Badi tonagona bonadi wanavenovenogalena. MoyaꞋaimi yami wanuwahobu buye wanaveꞋaveluveluga, faꞋina gahe saꞋeyana Veyao Tuwaina ana bukiya gigahe gigayo,

Yaubada toselakalaka givenivenibainedi tu
tonuwahobu giveluvelugadi.
Au hidedemi gigahe faꞋina taumiyao wanakivenuwahobumi Yaubada nimana fifiwalana againe wanasemi be higa tova gilubodana againe Bana ginakilakahimi. Gavadi gavadi faꞋina wanuwanuwa lakahina, medema moyaꞋaina Yaubada againe wanavewahivedamana faꞋina tova moyaꞋaina Bana giꞋitaꞋitanuwakabubuyemi.

KaduꞋe, taumiyao wanahawatami taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi. Bawe-aitoga gitofotofonana vaita kaliva ginayovana be ginaluhaihaina amine, meda nibaimi Setani ginunulelemi be yami nuwanuwa yami vetumagana ginakivekoyodi. Au Setani wanavagaꞋunaunagena, yami vetumagana wanakidonena, tobohiyamiyao tovetumagana fafali moyaꞋaina agaidiya wananuwenuwedi higa aulolo tagiya omi wawahina amine meda badi hiwahina. 10 Tu vitai-dina wawahiwahidi-ma wanaꞋayaunena wananunauwena tu tova kabisona ginahavaidi-yo Yaubada Tauna ginaꞋihagihagiyemi, aseꞋasemi ginakivevatuna ada yami vetumagana againe ginakivetoyogimi be wanamididi-moꞋa. Bana Yaubadai-nadi againe veluga tulina tulina giveꞋinuba, ada Bana gikovami be Yesu Keliso againe wanamiyaveꞋavina-yo Bana buye wanakaiwabu-vagata. 11 Bana ana egana kanakilakahina ada yana faiwala ginaduva-vagata tova inaga inaga keke ana abalauyabu. Ehe hidedemi. b, c 

ToꞋetoladi yana lukafoi.

12 Kafoi tobohiyakweyao, hida yami leta kabiꞋona Sailosi yana veluga againe gaꞋetoladina, bana tobohiyada dibudibumuhigina matakuya. Au hidedemi ami lauꞋage. Yaubada yana nuwadoga velemoꞋena faꞋina agaimiya gaꞋawatalatalaina. Mena yana nuwadoga wanakidonena.

13 Badi tovetumagana adi yoꞋo hidei melala saꞋeyana wahalamanena-ma Babiloni againe yadi nuwakabubu agaimiya, badi omi buye Yaubada giluwafami amanadi. Kadu bana Maki gahawavenatunena-ma yana lukafoi. Taumiyao wanaveꞋalulusiule againe tobohiyamiyao wanaꞋatulauhidi be higa yami nuwanuwa hawahawahegana wanaseyemaunena. Omi moyaꞋaimi Keliso yana kaliva yana vevine aseꞋasemi ginaꞋilova.

14 (Iya Fita bonaku.) d 

Copyright information for `VIV