am42Fi 3:8-9m7Af 9:15
bm91Fi 3:3-4m101Ti 5:10m13Aba 2:7,22m14Aba 3:6

1 Timothy 2

Tovetumagana adi yoꞋo yadi veꞋoꞋola Yaubada againe.

Tu natuku, yaku lauꞋage nagona ma omi tovetumagana badi kaliva moyaꞋaidi faꞋidiya wanaveꞋoveꞋoꞋola. E, yami awalulauꞋu yami tagivedadaga kadu yami vesiule Yaubada againe badi faꞋidiya wanaseusena. Tokikaiwabu kadu gaveyao moyaꞋaidi yadi waꞋabavehimeya ma faꞋidiya wanaveꞋoꞋola be higa kukuya againe kadu yada waꞋaseniwalova againe kanamiyami, yada dewa mahamahalina yada nuwanuwa tunutunugina. KaꞋi hidede amine kaliva moyaꞋaidi faꞋidiya kanaveꞋoꞋola, medema gilubodana kadu meda Yaubada ada Tokibababala matane hagihagina. BanaꞋe nuwanuwana kaliva moyaꞋaida kibababala kananuhagana ada nuwanuwa velemoꞋena faꞋina halamana kanavaina. FaꞋina yada Yaubada au saꞋeyanaga kadu ada Toulayagiyagila saꞋeyanaga Yaubada ide kaliva adahinafeya gimidimidi, Bana higa Yesu Keliso Tauna. Bana yawaina gihawahegena be ide kaliva moyaꞋaida gitutuvehobuda, ada au hidede amine tova gilubodana againe Yaubada nuwanuwana kaliva moyaꞋaida kibababala kananuhagana ma givehawaleda. Hidema ana inuba Yaubada givegideku be Keliso yana tolaumamala kadu yana afositolo giꞋiveniniseku higa badi keke miYuda tu yoꞋo tulidiyao kalivai-dina Keliso ana vetumagana velemoꞋena faꞋina ganavehawaledi. Hida yaku gahe keke gadaveꞋalololo. Au Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. a 

Kaliva be vevine yadi huluva tafalolo-vagaꞋauta againe.

Tu nuwanuwaku melala tulina tulina agaidiya tovetumagana tafalolo faꞋina hivagavagaꞋauta againe, kaliva hinaveꞋoꞋola. Gilubodadi be badi kalivai-dina nimadi keke koyona gidafaisewani-ma veꞋoꞋola againe hinakilakahina, kadu keke yadi wanuwakoyo keke yadi wavekwageya.

Meda anafaiweya nuwanuwaku vevine yadi wawowomumu kadu yadi wanuwanuwa tunutunugina wowodi hinavevigauna, keke vaita adi aiwaka ana ita inubana uꞋudi ana aiꞋamo, o kaꞋi odoꞋodo mokula fatana lakahina ana velaka, o kaꞋi kaleko fatana lakahina ana iꞋota hinaleleni-yo kaliva matadiya hinaveꞋiꞋaiwaka, keke. 10 Au adi aiwaka inubana ma igibagiba tulina tulina. Vevine gaveyao higahe vaita Yaubada hihawadavadavana, medema dewa hagihagina Yaubada ana tohawadavadava gilubodadi-ma amine hinadewadewa. 11 Kaliva Yaubada bonana faꞋina hivehavehawala againe, vevine hinaveꞋawaꞋibodedi be yadi wanuwahobu hinavenogala. 12 Iya keke vevine gadahawahegedi be kaliva hinavehawaledi o kaꞋi kaliva agaidiya hinavetonagona. Au hinaveꞋawaꞋibodedi. 13 Mena nuwanuwa inubana hidede amine. Yaubada Adama gimidibubuna tu muliya Ive gibubudi. 14 Ada keke Adama Setani yana veꞋalololo gidavenogaleni. Au badi kwamayoku hivenogalena be Yaubada yana hawata hiyawelina. 15 Atu kaꞋi vevine yadi wanuwahobu vetumagana nuwanuwa hawahawahegana kadu dewa mahamahalina againe hinaluluveꞋavina, au yadi venatuna ana toveya lugolagola hinanuhagana. b 

Copyright information for `VIV