am2-5Ta 1:6-9m72Ko 8:21
bm11Ta 2:3
cm16Yo 1:14, Mk 16:19

1 Timothy 3

Tovetumagana adi toꞋitaveꞋavina lakahina

ana vehimeya faꞋina.

Gahe saꞋeyana ganayakahina-ma gahe velemoꞋena. KaꞋi tamo hakwadi nuwanuwana Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya ginavetoꞋitaveꞋavina, au nuwanuwana faisewa hagihagina. Atu bana Yaubada yana yoꞋo adi toꞋitaveꞋavina lakahina ana vehimeya hidede amine. Bana yana dewa yamumunaga kaliva matadiya ginamiyami, vavinena saꞋeyanaga ginanagina, yana huluva moyaꞋaina faꞋina ginanuwanuwa-hagihagi, yana wanuwahuya tauna ginahawatana be keke kwavakwavana amine ginahuluva, wakawaka adi veꞋa ginamaduꞋitaveꞋavina, kadu vehawala aseꞋaseꞋiꞋonagina bana anafata. KaduꞋe keke gufa laulaugina ana yu-faꞋila againe ginavekwavakwava, ada keke yana waꞋagodadaga ginamaduveꞋamunumunuga au bona bikabikana amine kaliva ginakivetuvetunudi, ada keke tova moyaꞋaina kaliva ginavekwavekwageyedi, ada keke mani ginaꞋitaꞋitaluvadigeni. Gilubodana be tauna ana unuma ginavehimeye-hagihagiyedi, ada natuneyao bonaꞋabi faꞋina ginakivetuvetunudi be yadi tagakulu ginahawatani-yo hinaveꞋamohimohinena. KaꞋi keke anafaiweya tauna ana unuma ginakivetuvetunudi be bonana hinaꞋabini, gavaimi be Yaubada yana ekelesiya gidaꞋitaveꞋavidi? KaduꞋe, keke Keliso ana tovetumagana ivaguna Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya ginavetoꞋitaveꞋavina, faꞋina kaꞋi ginamadunuwalaka be Setani yana nuwalaka faꞋina matahiwadi givaina amine, bana ana matahiwadi ginavaina. KaduꞋe, gilubodana be yana huluva yamumuna faꞋina badi keke Keliso hidavetumaganeni-ma hinaveꞋamohimohinena. Au ginadewadewa-hagihagi be higa kaliva keke adifaiweya hinahawavekoyoyeni, kadu keke Setani yana dai againe ginavebeꞋuni. a 

Toleme adi vehimeya faꞋina.

Tu badi toleme amanadi meda anafaiweya gilubodadi be hinanuwanuwa tunutunugina yo kaliva hinaveꞋamohimohinedi, keke meyadi lagalaganina, keke gufa laulaugina ana toyu-faꞋila, kadu keke mani ana italuvadiga faꞋina toleme yadi faisewa hinaꞋabini. Yadi wanuwahinage yegayegana Yaubada yana nuwanuwa sevasevauyana Keliso gihawavemogatalena-ma againe hinamiyaveꞋavina. 10 KaꞋi nuwanuwami kaliva tufoidi wanasilakahidi be hinavetoleme amine, nagona yadi dewa wanaꞋita-hagihagiyena. KaꞋi yadi nuwanuwa yadi dewa hagihagi-moꞋena hinaseseyemaunena be keke tamo hakwadi anafaiweya ginahawavekoyoyedi digo, au wanasilakahidi be hinavetoleme. 11 Tu yadi vevine meda anafaiweya gilubodadi be hinanuwanuwa tunutunugina yo moyaꞋaidi hinaveꞋamohimohinedi, keke gahe koyona ana toꞋalavedavedamana au tova moyaꞋaina hinanuwanuwa-hagihagi, kadu yadi dewa moyaꞋaina agaidiya itaꞋitaveꞋavinidi.

12 KaduꞋe toleme gilubodana be kwamayoku saꞋeyanaga ginanagina, kadu natuneyao ada yana manuwa hinagena matatabudi ginavehimeye-hagihagiyedi be bonana hinaꞋabiꞋabina. 13 Ada au gaveyao toleme yadi faisewa againe hinaꞋiꞋidibumuhiga, medema adi waegana kaliva matadiya hinamiyami, kadu yadi waꞋasevatu Yesu Keliso ana vetumagana faꞋina adifaiweya hinalulumamala. b 

Yada tafalolo ana nuwanuwa lakahina.

14 Natuku, hida kivetuvetunu ya leta againe gaꞋetoꞋetoladina tu ganuwanuwa vaita tova kabisona againiya ganaꞋela. 15 Atu kaꞋi tamo gavadi ginasebodaku be ganavekwalu digo, unahalamanena gava huluva Yaubada yana yoꞋogaga kalivai-dina be vevine-dina gilubodada. Mena Yaubada yana yoꞋo au Yaubada Tomiya-vagata yana ekelesiya, ada ogola oꞋolina manuwa giꞋatuꞋatulakahina amine, meda ide Yaubada yana yoꞋogaga nuwanuwa velemoꞋena kaꞋatuꞋatulakahina. 16 Wona velemona yada tafalolo inubana Yaubada gihawavemogatalena-ma nuwanuwa lakahina. Yaubada keke kanawona!

BanaꞋe kaliva ada nuya giꞋosena
be Tauna giꞋivemogatalina.
Bana kaliva yegayegana ma
AluꞋaluwa Mahalina giseyemaunena.
Lobama ana tovenuwaꞋata hiꞋitana,
yana kaliva Bana faꞋine hilumamala
yoꞋo tulidi tulidi agaidiya.
Hidei babiya kaliva hivetumaganena
ada yana wakikaiwabu gilaka lobameya.
Au hidede amine ma yada tafalolo ana nuwanuwa lakahina. c 

Copyright information for `VIV