am12Ti 3:1, 2Fi 3:3, 1Yn 2:18m3Aba 9:3, Lo 14:6
bm4Aba 1:31, Af 10:15
cm71Ti 6:20m91Ti 1:15m142Ti 1:6, Af 8:17

1 Timothy 4

Tonuwayewa yadi vehawala nubalabalana faꞋina

givenuwaꞋatana.

1Tu AluꞋaluwa Mahalina hidede amine givenuwaꞋata gigayo, “Aimo tova ana abalauyabu againe tovetumagana tufoidi hinanuwayewa, ada aluꞋaluwa veꞋalololodiyao bonadi hinavenogalena kadu vehawala yafune agaidiya giveꞋinuba-ma hinamuliyena.” 2Mena vehawalai-dina tofwaya meyadi luhei ma agaidiya hiyemu, badi nuwafoudi gitutuma be keke adifaiweya yadi koyona ana vita hinaꞋayauneni. 3Yadi vehawala veꞋalololona hidede amine. Nagi hihawatana kadu aꞋa tufona ana hawata hisena. Atu Yaubada mena aꞋai-nadi gibubuna be ide tovetumagana yana nuwanuwa velemoꞋena kahalamanena-ma yada wavesiule kanaꞋauꞋana. 4Gaitoma moyaꞋaina Yaubada gibubuna-ma au hagihagina. Keke tamo gavadi kanakiloweni, au gaitoma moyaꞋaina faꞋina yada vesiule kanayakahina be kanavaina. 5E, Yaubada yana aibubuna gihawaveyamumuyena kadu adaga faꞋina gihawahegena, ada ide yada vesiule kayakahina faꞋina, aꞋa moyaꞋaina Yaubada matane gilubodana ada ide keke kanakilowa. a , b 

Timoti Keliso yana tofaisewa yamumuna amine

ginahuluhuluva.

6Tu badi tovetumagana mena vehawalai-nadi veꞋalololona galukahihiyena-ma faꞋina unakivetuvetunudi be higa Yesu Keliso yana tofaisewa yamumuna amine unaꞋitaꞋitaveꞋavidi, kadu o tauni yada abavetumagana ana nuwanuwa kadu vehawala hagihagina umulimuliyena-ma againe unaꞋauꞋa-yo unafifaiwala. 7Kaliva yadi gahegahe-kawowo ma keke Yaubada bonana, au gahe kwavakwavana. Medema keke unanogalini. Au Yaubada yana nuwanuwa againe unahawahege be yana dewa unavegavegalena. 8KaꞋi talaida kanavagaꞋotoꞋotogena, medema gilubodana tu kaꞋi aluꞋaluwada yana faiwala kanalelena be higa Yaubada amine kanahuluhuluva, medema giluboda-moꞋena. Yaubada ana veꞋuꞋula againe leme tulina tulina hidei babiya kananuhagana kadu aimo wesei lobameya meda kananuhagana. Medema faꞋina aluꞋaluwada ana vagaꞋotoꞋotoga giluboda-moꞋena.

9Mena gahe au gahe velemoꞋena ada gilubodana be againe yada wavetumagana kanaluveꞋavina. 10E, Yaubada Tomiya-vagata againe yada nuwaveꞋavina kasena vaita yana leme kananuhagana, ada medema faꞋina kavedivediwe kafifaisewa toyogina. Bana Yaubada kaliva moyaꞋaida ada Tokibababala, higa ide gaveyao kavetumaganena-ma gikibababaleda. 11Ada au badi tovetumagana mena gaitomai-dina faꞋina unavehimeyedi kadu unavehawaledi.

12Tu O kwanatubulakahi faꞋina keke gidalubodani be kaliva hinaꞋihawadamane. O tauni abaꞋita badi tovetumagana unaveledi, ya gahe againe, ya dewa againe, ya nuwakabubu againe, ya vetumagana againe, ya nuwanuwa mahamahalina againe. 13Yaubada bonana ana hawa tovetumagana adi yoꞋo matadiya, kadu laumamala kadu vehawala againe unahawahawahege unanunauwena tu againiya ganaꞋela ana toveya. 14Boi toꞋekelesiya adi tonagona adi yoꞋo nimadi uꞋuniya hisena ana toveya, AluꞋaluwa Mahalina yana venuwaꞋata ya faisewa faꞋina yana kaliva gitunevehabalutugedi-yo hiꞋawatalatalainena, be againe a vehimeya givele. Keke dibu ginatoyoga, au a vehimeya unaꞋitaveꞋavina. 15Ya faisewa againe unadibudibumuhiga. A vehimeya ana nuwanuwa tulina tulina agaidiya unahawahawahege be higa moyaꞋaidi o hinaꞋita hinagayo, “Wona velemona Yaubada yana faisewa againe gifaiwala, au gifaiwala-moꞋa.” 16Tauni unaꞋitaveꞋavi kadu ya vehawala unaꞋitaveꞋavina be medema againe unaꞋatuꞋatuvefaꞋila. FaꞋina kaꞋi hidede amine unaꞋatuvefaꞋila, au tauni kadu ya vehawala ana tovanenega buye unakibababalemi. c 

Copyright information for `VIV