am11Veh 19:32
bm10Hi 13:2m132Te 3:11m141Ko 7:9
cm181Ko 9:9-11m20Ef 5:11

1 Timothy 5

Timoti yana dewa tovetumagana adi yoꞋo hinafadiya.

Gavaimi gavaimi unahuluva tovetumagana adi yoꞋo hinafadiya faꞋina ganagahe. Keke ya waꞋagodadaga kaliva lakahina unadakeyeni. Au vaita bana o tama bona bikabikana amine unaluꞋageyena. Badi tubulakata agaidiya unahuluhuluva vaita badi taimomo amine. Badi vevine lakahidiyao agaidiya unahuluhuluva vaita badi hinamomo amine, kadu badi ulaulatana agaidiya unahuluhuluva vaita noumomo, keke unaꞋitaꞋayafanedi. a 

Sikwasikwadiyao adi itaveꞋavina faꞋina.

Tu sikwasikwadiyao adi itaveꞋavina faꞋina ganagahe. Badi sikwasikwadiyao keke wanatudiyao ma adi itaveꞋavina faꞋina unanuwanuwa. Atu kaꞋi kwamayoku hinasikwa ada natudiyao o tubudiyao hinamiyami, au badiꞋiyao hinaꞋitaveꞋavidi hinadi adi veꞋamohimohina faꞋina Yaubada givehimeya amine. Sikwa adi itaveꞋavina au natudiyao o tubudiyao yadi faisewa be higa adi itaveꞋavina kabiꞋodiyaoya-ma hinafatana. Mena huluvai-nadi gilubodana Yaubada matane. Badi sikwa natudiyao keke be adikaibe himimiyami amanadi Yaubada againe hiluluveꞋavina, ada bogi be uyadayada Yaubada againe hitagitagivedadaga be yana leme faꞋina hiveꞋoveꞋoꞋola. Atu badi sikwa kasisi againe tova moyaꞋaina hihawahawahegedi amanadi wayawaidi himimiyami nonogana aluꞋaluwadi au vaita aliꞋalikana amine. Tovetumagana unakivetuvetunudi be hinadiyao o tubudiyao sikwasikwadiyao hinaꞋitaveꞋavidi be higa keke tamo hakwadi anafaiweya ginadakeyedi. Hai kaliva o kwamayoku tauna yana yoꞋo, e tauna yana manuwa hinagena keke ginaꞋitaveꞋavidi, medema Yaubada yana vehimeya givekwaulaugena, ada mena yana huluva koyona badi Yaubada keke hidavetumaganeni-ma yadi huluva koyona gitubuhegena. Au bana tokoyona-moꞋa.

Sikwasikwadiyao adi egana ana etoladi faꞋina ganagahe. KaꞋi kwamayoku hisikwa tu adi malamala sikisiti hivaidi ada moganedi tuwaina au saꞋeyanaga, medema adi egana unaꞋetoladina. 10 Kadu gilubodana be moyaꞋaidi badi faꞋidiya hidagahe hidagayo, “Wadema kwamayoku dibudibumuhigidi. Natudiyao hiꞋitaveꞋavidi yamumuna, luveꞋa againe hihawahegedi, Yaubada yana kaliva yana vevine yadi wanuwahobu hiꞋihagihagiyedi, badi vita hinuhagana-ma hivelugadi ada au kaliva adi nuwakabubu tulina tulina agaidiya hihawahawahegedi tova moyaꞋaina.”

11 Tu badi aimo ulaulatana tu hisikwa-ma adi egana keke ginaluku. FaꞋina hinamiyami tu yadi nuwanuwa ayaꞋayafanina ginafaiwala againe nuwanuwadi hinanagi-havagi be yadi hawahega Kelisogaga againe boi hiyakahina-ma hinayawelina. 12 Ada au hidema faꞋina kaliva hinagahe hinagayo, “WaꞋitadi, yadi wonadabadaba nagona Keliso againe ahe hiyawelina.” 13 KaduꞋe badi aimo ulaulatana tu hisikwa-ma dewa saꞋeyana hivebutu hihuluvina, higa manuwa tulina tulina agaidiya hilakalakadadanana tu keke hidafifaisewa. Ada keke vaita miya-kawowogaga nuwanuwadi. Au mali kaliva faꞋidiya higahegahe-kawowo kadu adi mataꞋatuboda hisesebodabodana. Ada nuwanuwa tulina tulina keke gidalubodani be hinahawavemogataleni-ma hilulukahihiyena. 14 Medema faꞋina nuwanuwaku badi aimo ulaulatana tu hisikwa-ma hinanagi-havagi, weꞋoweꞋo hinavenatunedi kadu yadi manuwa hinaꞋitaveꞋavina be higa ide tovetumagana nibaideyao keke tamo gavadi faꞋina adifaiweya hinaꞋawalaveda. 15 FaꞋina sikwasikwadiyao tufoidi eda tunutunugina ahe hihegena be Setani yana eda againe hinanauna. 16 Hai kwamayoku vetuvetumaganidi adi yoꞋo agaidiya sikwasikwadiyao himimiyami, gilubodadi be hinaꞋitaveꞋavidi. ToꞋekelesiya adi yoꞋo badi vevine-dina adi itaveꞋavina ana vita keke hinawahini. Au toꞋekelesiya adi yoꞋo badi sikwasikwadi natudiyao keke be adikaibe himimiyami amanadi adifaiweya hinaꞋitaveꞋavidi. b 

Timoti yana dewa tovetumagana adi tonagona agaidiya.

17 Tu badi tovetumagana adi tonagona faꞋidiya ganagahe. Tonagona gaveyao tovetumagana adi itaveꞋavina againe hifaisewa yamumuna, medema adi laufata faꞋina hidanuwenuwedi hidagayo, “Nuwakabubu anavelu kanaveledi.” E, badi yadi faisewa laumamala kadu vehawala amanadi nuwakabubu againe wanaveꞋamohimohinedi lakahina. 18 WaꞋita, Veyao Tuwaina ana buki gigahe gigayo,

Bulumakau witi givagavagakolukoluna againe, keke
gidalubodani be muduna bulava againe wanahifobodani
higa keke tamo gavadi ginaꞋani faꞋina.
Kadu gahe saꞋeyana ma gigayo,

Gilubodana be tofaisewa ana laufata ginavaina.
Au hidede amine Yaubada yana tofaisewa fatadi faꞋina gigahe.
19 KaꞋi kaliva saꞋeyana tovetumagana adi tonagona tamo gavadi faꞋina ginahawavekoyoyena digo, keke unavenogaleni. Atu kaꞋi toꞋita luhei o tohiye buye hinahawavekoyoyena digo, yadi gahe unavenogalena. 20 Tonagona gaveyao hikoyo, medema tovetumagana adi yoꞋo matadiya unadakeyedi be higa tonagona velugadiyao hinamatauta.

21 Natuku Timoti, Yaubada matane kadu Yesu Keliso matane kadu lobama ana tovenuwaꞋata mahamahalidiyao matadiya o gavehimeye be mena vehimeyai-dina gayakahidi-ma unaꞋitaveꞋavidi. Keke kiholiholi amine kaliva unaꞋitanuwenuwedi. Nagona unahalamane-hagihagiyena tu muliya unagahe. KaduꞋe keke kaliva o vevine tufoidi unaꞋita-hagihagiyedi tu tufoidi keke. Au moyaꞋaidi unaꞋitadi leleleya. 22 Keke kaliva uꞋune nima unamaduseni be higa ekelesiya agaidiya ginavetonagona. KaꞋi kaliva saꞋeyana yana dewa keke udahalamane-hagihagiyeni tu umadusilakahina-ma muliya ginakoyo digo, o tauni a vita. Keke mali kaliva yadi koyona ana vita unawahini. Au tauni ya dewa unaꞋitaveꞋavina. 23 Tova moyaꞋaina kamo giꞋuꞋaulolo faꞋina, keke gufa-moꞋagaga unayuyuni. Oine kasimina unayuna be ya kamoꞋaulolo maꞋi ginatuluna.

24 Kaliva tufoidi yadi koyona kabuꞋavane gidadauda be valeyana wai ginagona ada tovedewayauga gihalamane-vagahina. Tu kaliva tufoidi yadi koyona sevasevauyane gidadauda ada muliya kabuꞋavane giyemu. Medema faꞋina tonagona keke unamakahokohokodi. 25 Meda anafaiweya dewa hagihagina kabuꞋavane gidadauda atu kaꞋi kaliva tufoidi yadi dewa hagihagina keke yoꞋo matadiya hinafifaisewani, au keke sevasevauyana ginaduva-vagata. c 

Copyright information for `VIV