am1Ta 2:9-10m2Fm 1:16
bm3-42Ti 1:13-14, Ga 1:6-9m52Ti 4:3-4m6Fl 4:11-12, Hi 13:5
cm8Gah 30:8m9Gah 28:22m10Ef 5:5
dm13Yo 18:36-37, 19:11m15Ha 17:14m16Yem 33:20
em17Lu 12:20m19Md 6:20
fm201Ti 4:7, 2Ti 1:14m212Ti 2:18

1 Timothy 6

ToveꞋagetoga adi kivetuvetunu faꞋina.

1ToveꞋagetoga faꞋidiya ganagahe. Gaveyao moyaꞋaidi tovehimeya agaidiya hiveꞋagetoga, medema gilubodadi be yadi dewa moyaꞋaina againe yadi tovehimeya hinaveꞋamohimohinedi, be higa keke tamo hakwadi anafaiweya ginaꞋawalava ginagayo, “WaꞋitadi, Yaubada ana egana hiyakayakahina kadu afositolo yadi vehawala hinoganogalina nonogana yadi tovehimeya keke hidaveꞋamohimohinedi.” 2Badi toveꞋagetoga tufoidi yadi tovehimeya Keliso againe hivetumagana. Yadi tovehimeya vaita tobohiyadiyao amine Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya faꞋina, keke hinanuwanuwa vaita adifaiweya hinaꞋihawadamanedi. Au yadi faisewa againe hinaꞋidibumuhiga-moꞋa, faꞋina hinanuwanuwa hinagayo, “Bana yaku tovehimeya yaku faisewa againe leme ginanuhagana-ma keke tomiya-kawowo. Au banaꞋe kadu tovetumagana, ada adaꞋiselu Yaubada yana nuwakabubu againe kamimiyami.” Ada au hidede amine unavehawaledi ada unagahevagadonedi be mena dewai-nadi amine hinahuluhuluva. a 

Tovehawala veꞋalololodiyao vekwageya kadu mani

nuwadi givaina.

3Hai kaliva vehawala veꞋalololona givehavehawalayena ada yada Kaiwabu Yesu Keliso yana vehawala tunutunugina keke gidaꞋidibumuhigeni, medema yana wanuwanuwalaka gimimiyami ada nuwana keke-moꞋa gidamahalini. Nuwana nubalabalana faꞋina tova moyaꞋaina nuwanuwana ginaveꞋalakwalakwakwa kadu hifufu tulina tulina faꞋina ginavekwavekwageya. Ada medema dewai-nadi guwana ma gaꞋumaꞋuma, veꞋataladabwadabwa, veyaina, nuwanuwa kiholiholina. 5Kadu badi nuwanuwadi veꞋalakwalakwakwa be vekwageya amanadi badi kalivai-dina tova moyaꞋaina buye hiveꞋavenivenibaina. Nuwadi giꞋuyuyuna ada nuwanuwa velemoꞋena boi agaidiya gimidimahalina-ma kadu hifaniyena. Kadu badi hinuwanuwafani vaita tafalolo againe lokoloko yana eda hinanuhagani-yo hinavewakalivana.

6Atu kaꞋi kaliva tafalolo ginaꞋitaꞋitaveꞋavina kadu nuwana ginavenuwakibokibo, au bana wakalivana velemoꞋena. 7Hidei babiya yada tubuga be yada alika againe keke tamo gavadi kadawahini. 8FaꞋina kaꞋi adaga yada lifi weꞋa agaideya gidadauda, au adafata be nuwada ginavenuwakibokibo. 9Badi gaveyao nuwanuwadi lokoloko againe hinakaiwabu medema agaidiya aladibidibi ginalakayemu, ada yadi nuwalauvadiga agedi ginavebahina be hinabeꞋu. Nuwanuwa kwavakwavana nuwadi ginaꞋabina be ginakivekoyodi-yo agolaufofola ana eda againe hinanauna be hinabwavi. 10Mani ana italuvadiga au koyona tulina tulina inubana. Kaliva tufoidi mani hiꞋitanuwavaiyena toyogina faꞋina, Yesu Keliso ana vetumagana ana eda hihegena be aseꞋuꞋaulolo moyaꞋaina againe taudiyao hiꞋonadi. b , c 

Timoti ana vehimeya ginaꞋitaveꞋavina faꞋina,

Folo giluꞋageyena.

11Tu oꞋeni Yaubada yana kaliva ma mena dewai-dina unaꞋosedi. Tauni unahawahege be Yaubada yana nuwanuwa amine unahuluhuluva higa nuwanuwa yegayegana, vetumagana, nuwakabubu, atuvefaꞋila, bona bikabikana unamuliyena. 12Tuwaina toꞋita moyaꞋaidi matadiya ya vetumagana Keliso againe uhawavemogatalena ide Keliso yana kaliva gilubodada-ma amine ana toveya, Yaubada o gikova be yawai-vagata unanuhagana. Au togiyomatana yamumuna amine Keliso ana vetumagana ana gaviya againe unafifaiwala be mena yawai-vagata unakiveꞋavina. 13Yaubada matane, Bana gaitoma moyaꞋaidi yawaidi inubana amanadi, kadu Yesu Keliso matane, Bana ana tovedewayauga Fonitiyo-Failato againe hawavemogatala gilubodana-ma giyakahina amanadi, o gavehimeye. 14A vehimeya Kaiwabu givele amanadi unaꞋitaꞋitaveꞋavina be keke-moꞋa unakivekoyoni-yo kaliva adifaiweya hinadakeye. Hidedemi unanunauwena yada Kaiwabu Yesu Keliso yana yewaꞋela ana toveya. 15Yaubada ginavehimeya be tova gilubodana againe yada Kaiwabu Yesu Keliso ginayewaꞋela. Bana Yaubada ma vemwamwala inubana kadu au anakaibeꞋu-moꞋa Tovehimeya, tokikaiwabu adi Tokaiwabu, tovehimeya yadi Tovehimeya. 16Bana anakaibeꞋu keke-moꞋa ginaꞋalika ada mahalina veꞋakinamanamalina againe keke tamo hakwadi anafaiweya ginaꞋitani mahalinai-nadi againe gimimiyami. Keke tamo hakwadi BanaꞋe gidaꞋitani, kadu keke-moꞋa anafaiweya ginaꞋitani. Bana ana egana kanakilakahina ada yana kikaiwabu yana faiwala ginaduva-vagata tova inaga inaga keke ana abalauyabu. Ehe hidedemi. d 

Wakalivadiyao yadi vetumagana Yaubada againe hinasena

be folafolakadiyao hinamiyami.

17Tu wakalivadiyao faꞋidiya ganagahe. Badi hida babi ana lokoloko againe hikikaiwabu-ma unavehimeyedi be keke hinanuwanuwalaka, kadu keke yadi kikaiwabu againe yadi vetumagana hinaseni. Mena kikaiwabu havahavaina. Au Yaubada againe hinaluluveꞋavina, BanaꞋe Tonuwadoga gaitoma moyaꞋaidi adi tovetala be higa yada abavemwamwala faꞋina. 18Unavehimeyedi be kaliva hinanuwanuwakabubuyedi, igibagiba tulina tulina agaidiya hinakaiwabu kadu yadi wanuwadoga hinafolafolaka. 19Au hidede amine yadi lokolokofou keke havahavaina ma aimo tova mulina faꞋina hinakidewedewena be higa yawai-vagahidi au yawaidi velemoꞋena hinanuhagana. e 

Folo yana lukafoi.

20Ho Timoti, a vehimeya Yaubada givele-ma unaꞋitaꞋitaveꞋavina. Gahe-kawokawowo keke Yaubada ana vetumagana gidalubodani-ma unavekwaulaugena. Kadu vekwageya kwavakwavana kaliva hivewagafanina nuwahuya amanadi unavekwaulaugena. Kaliva tufoidi higahe vaita mena nuwahuyai-nadi hidavaini, ada medema faꞋina Yesu Keliso ana vetumagana ana eda hihegena.

Yaubada yana nuwadogeya unamiyami.

21(Iya Folo bonaku.) f 

Copyright information for `VIV