am7Yob 2:6m9Fl 4:11-13
bm12Yo 4:48, Af 19:12m132Ko 11:9

2 Corinthians 12

Folo tauna yana enoꞋita tu vaita kaliva saꞋeyana

yana enoꞋita amine ginauwena.

1Kadu akufaiweya gadagakahikahiku. Keke tamo aku veluga yaku gakahikahi againe ganavaini tu au aiꞋadi enoꞋita kadu hawavemogatala Kaiwabu giveleku-ma faꞋidiya ganalukahihi. 2Keliso yana kaliva saꞋeyana gahalamanena, malamala fotini kahegedi againe Yaubada bana kalivai-nadi lobama getane-moꞋane gimadusilakahina. Keke gadahalamaneni kaꞋi kaliva wawowona o kaꞋi aluꞋaluwanaga gisilakahina. Yaubada anakaibe gihalamanena. 3Kadu ganagahe-havagi kaꞋiwa, kaꞋi kaliva wawowona o kaꞋi aluꞋaluwanaga gisilakahina ma keke gadahalamaneni au Yaubada anakaibe gihalamanena. Tu gaitoma saꞋeyana gahalamanena higa Yaubada bana kalivai-nadi Faladaisi againe gisilakahina, ada medede againe nuwanuwa keke tamo hifufu againe anafaiweya ginalukahihiyedi-ma ginogalidi, nuwanuwai-dina faꞋidiya Yaubada kaliva gihawatana be keke ginalukahihiyedi. 5Bana kalivai-nadi Faladaisi againe gina-yo giyewana-ma ganagakahikahiyena tu keke tauku ganagakahikahiyeku au yaku gaitoma saꞋeyanaga gilubodaku be medema ganagakahikahiyena higa gavadi gavadi agaidiya gagakowakowa, medema ganagakahikahiyedi. 6KaꞋi nuwanuwaku mena yaku ita faꞋina tauku gadagakahikahiyeku digo, iya keke vaita tokwavakwava faꞋina gavaimi tauku faꞋikuya gadagahe medema au velemoꞋena. Tu yaku gakahikahi tauku gahawatana faꞋina keke nuwanuwaku enoꞋitai-dina faꞋidiya kaliva hinakilakahiku. Au kaliva gavaimi yaku dewa hiꞋitana kadu yaku gahe hinogalina, medema faꞋina hinaꞋitanuwenuweku kaꞋi iya kaliva lakahiku o kaꞋi kabiꞋoku.

Folo ana vita saꞋeyana gilukahihiyena.

7Wona velemona Yaubada lobameya gisilakahiku be gaitoma tulina tulina yauyaulowogidi agaikuya gihawavemogatalena, tu Yaubada keke nuwanuwana hawavemogatalai-dina faꞋidiya tauku ganakilakahiku faꞋina, Setani gihawahegena be vita saꞋeyana giveleku be medema againe aulolo tagiya lakahina ganunuhagana. 8Tova tohiye Kaiwabu gahawayafeyafena higa gidavaihegena. 9Tu Kaiwabu gigaheku gigayo, “Yaku veluga afata, faꞋina kaꞋi yaku faiwala ya gakowakowa againe ganadodovedamana, au moyaꞋaidi yaku faiwala gavatubuga hinamaduꞋitana.” Hidema faꞋina yaku wavemwamwala lakahina yaku gakowakowa ganagakahikahiyedi be higa Keliso yana faiwala agaikuya ginaveꞋabaga. 10Keliso yana faiwala yaku gakowakowa againe giveꞋabaga-yo kaliva Bana ana egana hinakilakahina faꞋina, gakowakowa ihawadamana aseꞋuꞋaulolo veꞋumagigi vita tulina tulina ganunuhagadi-ma faꞋidiya ganavemwamwala. FaꞋina gagakowakowa againe Keliso gifaiwalaveleku-yo gafaiwala. a 

MiKolinita faꞋidiya Folo nuwana ginanauna lakahina.

11Mena kahihiku galukahihiyena-ma againe tauku gagakahikahiyeku be vekwavakwava amine gahuluva. Tu omi miKolinita taumiyao yami dewa faꞋina gakahikahi ana eda againe wawaviku. Iya afositolo yadi faisewa hinafamiya gafifaisewana faꞋina, vaita aku hawaveyamumu wadayakahini tu keke wadayakahini. Iya iyohoyoho nonogana badi yami afositolo kikaiwabudiyao, kikaiwabu-moꞋediyao keke-moꞋa iya hidakaiwabuhegeku. 12Afositolo velemoꞋena ana iyaꞋiyaya yaku waꞋatuvefaꞋila lakahina hinafamiya gaseyemaunedi. Yaubada gifaiwalaveleku-yo nimaku ana iyaꞋiyaya kadu abaveyaulowoga kadu aituha fifiwalana gafifaisewadi be waꞋitadi. 13GavaꞋadi-ma againe mali ekelesiya gahuluvidi tu omi keke? Gaitoma saꞋeyanaga, aku itaveꞋavina faꞋina badi gahawahegedi tu omi gahawatami ada kaꞋi wawowomumu. KaꞋi omi wanuwanuwa vaita hidemi agaimiya gakoyo digo, yaku koyona wadavenuwauluyena.

14Tu weꞋa yaku ela anaveto agaimiya faꞋina ahe gakidewadewa, ada aku itaveꞋavina faꞋina agaimiya keke tamo ganaveꞋoꞋola. Iya keke nuwanuwaku yami giba. Au nuwanuwaku omi taumiyao. WaꞋita, weꞋoweꞋo keke tamadiyao hinadiyao faꞋidiya hidafaha. Au lakahidiyao natudiyao faꞋidiya hifahafaha be hiveꞋaveꞋadi. Meda iya nuwanuwaku vaita tamami amine ganaꞋitaveꞋavimi. E, yaku wavemwamwala ganahawahege-moꞋeku be tova moyaꞋaina omi faꞋimiya ganavedivediwe ada kaꞋi yawaiku gananuhegena, au yamumuna. Gavaiyami? Iya ganuwanuwa lakahi-moꞋena agaimiya. Yaku nuwanuwa agaimiya gakivelakahina faꞋina, kaꞋi mene yami nuwanuwa agaikuya wakivekabiꞋona? 16Tu tufoimi wanagahe wanagayo, “Folo gigahe velemoꞋena. Ana itaveꞋavina faꞋina keke tamo agaideya gidaveꞋoꞋola. Tu bana kaliva aikaunuwanuwana. Yana alasebaseba againe yada mani givaina be tauna faꞋine gisewaimuliyena.” 17GavaiyaꞋamine gaꞋalasebesebemi? KaꞋi aku loseyana gaꞋiveninisedi-ma agaidiya vaita gadaꞋalasebesebemi? 18Taitasi gagahevagadonena be agaimiya giꞋela. Kadu tobohiyada bana buye gaꞋiveninisedi. KaꞋi mene omi wanuwanuwa vaita Taitasi gidaꞋalasebesebemi? Ime amaꞋiselu yama nuwanuwa saꞋeyana kadu yama dewa meda saꞋeyana agaimiya aseyemaunena-ma maꞋi wanuwenuwena o kaꞋi keke? b 

Folo miKolinita yadi dewa faꞋina givenuwanauna.

19KaꞋiwa. KaꞋi hida yaku leta wanahawahawana tu wananuwanuwa vaita omi matamiya taumeyao adalugolegolema? Keke, keke-moꞋa! Ime Keliso buye aveꞋatutamoꞋaima-ma kalivai-mana Yaubada matane agahegahe. KaduꞋe tobohiyanuwakweyao, yama havivila moyaꞋaina omi yami vetumagana ana kivetoyoga faꞋina. 20FaꞋina gamatamatauta vaita agaimiya ganaꞋela ana toveya, yami nuwanuwa tulina keke iya nuwanuwaku amine gananuhagami, kadu iya yaku nuwanuwa tulina keke omi nuwanuwami amine wananuhagaku. Gamatamatauta vaita vekwageya, gaꞋumaꞋuma, ilaꞋa, tauda ada nuwanuwagaga, veyaina, veꞋawayahayaha, selakalaka, veꞋataladabwadabwa agaimiya gananuhagadi. 21E, gamatamatauta vaita agaimiya ganaꞋela ana toveya omi yami dewa keke wadaꞋihagihagiyeni faꞋina Yaubada wowomumu ginaveleku omi matamiya, ada tufoidi moyaꞋaidi boi hihuluva koyona tu keke hidanuwaviladi-ma ganatagiꞋuvadi. Badi yadi dewa bwanebwanenena, yadi udo tulina tulina kadu nuwanuwa ayaꞋayafanina ana muliya keke hidavenikohiyedi-ma ganatagiꞋuvadi.

Copyright information for `VIV