am12Ko 8:1-7
bm6Gah 11:24m9Sam 112:9m10Ais 55:10, Hos 10:12

2 Corinthians 9

Folo miKolinita yadi velekawowo ana kidewadewa faꞋina

givenuwaꞋatadi.

1Tu mani Yaubada yana kaliva Yudiya ana fafaliya adi veluga faꞋina omi ahe wahalamanena. Au mema yami velekawowo faꞋina leta againe keke ganaꞋuyeni. 2Ahe gahalamanena omi nuwanuwami lakahina koyokoyo wanavelugadi, kadu yami asehawahega faꞋina Masedoniya tovetumagana agaidiya gagakahikahiyemi. Omi miKolinita Akaiya ana fafaliya wamimiyami-ma faꞋimiya gagahedi gagayo, “Tobohiyadeyao Akaiya ana fafaliya malamala kahegedi againe velekawowo faꞋina nuwadi ahe hisena.” Au hidedemi yami asehawahega valeyana hinogalini-yo tufoidi moyaꞋaidi aseꞋasedi giꞋulaka be kadu badi hikidewadewa. 3Hidedemi galukahihiyemi tu keke nuwanuwaku yaku gakahikahi yami asehawahega faꞋina, ana ita vaita gahe-kawowo amine agaimiya ananuhagani faꞋina mena tobohiyadeyao gaꞋiveninisedi be yami velekawowo ana sewadi againe hinavelugami-yo omi ahe wakidewadewa ma ananuhagami. 4WaꞋita, kaꞋi miMasedoniya tufoidi iya buye agaimiya anaꞋela be omi kaꞋi keke kikidewadewamiyao ananuhagami digo, iya yaku nuwaveꞋavina agaimiya faꞋina ganawowomumu. Iya ganawowomumu tu omiꞋiyao ma yami wowomumu gavatubuga! 5Keke nuwanuwaku veꞋawowomumu faꞋina, gavaitana gilubodana be tobohiyadeyao gagahevagadonedi-yo agaimiya wai hinanagona be yami velekawowo ana kidewadewa hinaluyabuna, mena velekawowo-nadi boi wawonadabedabena amanadi. Ada au ime anayemu againe, keke wanaꞋabigamagama, au yami wanuwadoga yami velekawowo ahe wakidewedewena-ma wanaseyemaunena. a 

Nuwadoga guwana kadu nuwadogai-nadi ginayewana.

6Nuwadoga ana gahetalahobuhobu saꞋeyana againe nuwami ginanauna. Gava kaliva agugu kabiꞋona ginafahana, medema aꞋa kabiꞋona ginayaudi. Tu gava kaliva agugu moyaꞋaina ginafahana, medema aꞋa lakahina ginayaudi. 7Gilubodana be kaliva saꞋeyana saꞋeyana tauna nuwahinagene ahe givehimeyena amine yana velekawowo ginasena. Keke yana wanuwalolona o kaꞋi ana wavehimeya amine ginaseni, au yana waꞋasehawahega ginasena, faꞋina hai kaliva yana wavemwamwala giꞋatuꞋatuhegahega, medema Yaubada nuwanuwana. 8KaꞋi gavadi gavadi agaidiya wanakaliꞋuho, Yaubada anafaiweya agaimiya ginaꞋatuhegahega be wanawahivemavemauga, higa vaita tova moyaꞋaina yana atuhegahega yami nuwanuwa moyaꞋaina anafata, kadu amifaiweya igibagiba hagihagina moyaꞋaina agaidiya wanawahivemavemauga. 9Meda gahe saꞋeyana atuhegahega faꞋina Veyao Tuwaina ana bukiya gidadauda gigayo,

Yana folaka koyokoyo agaidiya giꞋiyauyaulena,
yana igibagiba ana nuwanuwa dudauvina.
10Tu Yaubada kaliva otova giveledi-yo hifahana be higa aimo aꞋa hinayaudi amine, meda giba ginavelemi be ginakivetubugini-yo yami igibagiba guwana ginamoyaꞋai. 11Tova moyaꞋaina Yaubada ginakikivewakalivami be higa tova moyaꞋaina yami wanuwadoga wanaꞋatuꞋatuhegahega, ada kaliva moyaꞋaidi yami atuhegahega ime nimameya hinanuhagana-ma faꞋina Yaubada againe hinavesivesiule.

12FaꞋina yami velekawowo waseusena-ma guwana luhei. SaꞋeyana ma Yaubada yana kaliva gavadi gavadi agaidiya hikaliꞋuho-ma waveluvelugadi. Kadu saꞋeyana ma kaliva moyaꞋaidi Yaubada ana vesiule againe hiwahivemavemauga. 13Mene yami velekawowo againe omi kaliva velemodi ma waseyemaunena faꞋina, kaliva omi faꞋimiya Yaubada ana egana hinakilakahina hinagayo, “Badi miKolinita yadi wabonaꞋabi Keliso yana VenuwaꞋata Yamumuna ana hawavemogatala hiluluveꞋavinena. Yadi bonaꞋabi guwana yadi atuhegahega ide agaideya kadu mali tovetumagana agaidiya kaꞋitana.” 14Au hidedemi badi hivekoyokoyo-ma Yaubada hinahawadavadavana, ada Bana ginuwadogavelemi ginuwadogavele-moꞋemi faꞋina yadi watalanuwa lakahina hinaveꞋoꞋolemi. 15Tu Yaubada ma Natuna agaideya gihawahegena. Mena yana abahawahega keke kanawona. Au kanavesiule, siule-moꞋa. b 

Copyright information for `VIV