am12Veh 13:1-5, Md 24:24m3Lo 2:24, 16:18
bm4Md 25:41m5Hi 11:7, Aba 6:13,18
cm6Aba 19:12-13,24m91Ko 10:13
dm11-17Yu 1:9-13m15Ail 22m19Yo 8:34, Lo 6:16-17
em20-21Md 12:43-45, Hi 6:4-6, Md 26:24m22Gah 26:11

2 Peter 2

Fita tovehawala fwayafwayadiyao faꞋidiya givenuwaꞋatada.

Yuda 1:4-16

1Wona velemona Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina agaidiya halamana kavaina, tu kadu boi tuwaina toꞋawatalatalaina fwayafwayadiyao Yaubada yana yoꞋo hinafadiya hitowamidi be kaliva hinuwaꞋabiyedi. Meda anafaiweya tovehawala fwayafwayadiyao omi hinafamiya hinalakayemu. Nuwanuwa veꞋalololona hinavehawalekauyemi be medema againe yami vetumagana hinakivekoyona. Yada Kaiwabu gitutuvehobudi nonogana hinavekekeyena. Au adi agolaufofola taudiyao agena hinamaduvagataina. 2Tufoidi moyaꞋaidi yadi dewa udoꞋudona keke maꞋita hidawowomumuyeni-ma hinamuliyena, ada mali kaliva yadi dewa koyona hinaꞋita-yo nuwanuwa velemoꞋena ana eda hinahawatagona. 3Badi tovehawalai-dina matadi giꞋalalaka ada yadi vehawala taudiyao hiveꞋinubena-ma againe hinanuwaꞋabiyemi-yo yami mani wanaveleveledi. Tuwai-moꞋena Yaubada badi adi matahiwadi gikidewedewena. E, Bana adi Tolauyawela matana keke gidatuvedamani, au giꞋita-vagahidi. a 

Yaubada yana matahiwadi ana abaꞋita giyakahina.

4WaꞋita, gilubodadi be adi matahiwadi hinanuhagana faꞋina boi tuwai-lokalokana Yaubada yana tovenuwaꞋata tufoidi hikoyo againe Yaubada keke gidaꞋita-moꞋedi, au abaga koyone giwavidi kahu tunugi-vadavadaꞋaina agaidiya giyogodi. Umalovana-kahukahu againe adi matahiwadi vedewayauga ana toveya hinanuhagana-ma hibodabodana. 5Meda anafaiweya tuwai-lokalokana Nowa yana toveya tova moyaꞋaina tomiyababi moyaꞋaidi koyona hififaisewadi againe Yaubada keke gidahinekalikaliyedi, au mala gituwa be givekayodi-yo hiꞋalika-Ꞌowoga. Tu Nowa dewa yegayegana ana tolaumamala faꞋina, Yaubada gikibababalena kadu ana yoꞋo kalivai-dina seveni buyeꞋi. 6Meda muliya Yaubada kaliva koyodiyao moyaꞋaidi melala adi egana Sodoma Gomola agaidiya giꞋitadi-yo givematahiwadiyedi. AiꞋalaꞋalata againe gikabudi be wauyodiga. Mena melalai-dina abaꞋita higa kaꞋi kaliva Yaubada hinavekwaulaugena digo, makewaꞋe yadi dewa koyona ana laufata hinanuhagana. 7Tu Sodoma Gomola agaidiya Lota anakaibe yana dewa yegayegana faꞋina Yaubada gimidilugolegoleni-yo melala luhei giluyawelidi. Tova be tova Lota badi kalivai-dina hinafadiya gimiyami tu yadi dewa bwanebwanenena giꞋitaꞋitana kadu yadi wonakoyokoyo ginoganogalina. Keke nuwanuwadi Yaubada yana vehimeya hinaꞋidibumuhigedi, au udo tulina tulina agaidiya hihawahawahegedi. Bana Lota kaliva yegayegana ma yadi dewa koyo-moꞋena giꞋita-yo ginuwanuwavita ana ayauna keke maꞋi yamumuna. 9Wona velemona Yaubada badi Nowa kadu Lota gikibababaledi faꞋina kahalamanena Bana anafaiweya ide kaveꞋamohimohinena-ma vita agaidiya ginakibababaleda. Atu kaliva koyodiyao matahiwadi againe anafaiweya ginakiveꞋavidi ginanunauwena tu vedewayauga ana tova. 10Au hidedemi kaliva koyodiyao moyaꞋaidi hinanuhagana tu badi dibudi koyona ana nuwanuwa ayaꞋayafanina agaidiya hihawahawahegedi kadu abavehimeya moyaꞋaina hihawaveꞋiyohoyohoyena-ma kalivai-dina makewaꞋe adi matahiwadi au hidede amine hinanuhagana. b , c 

Tovehawala fwaya fwayadiyao yadi dewa

koyo-moꞋena faꞋina.

Tu waꞋitadi, tovehawala fwayafwayadiyao badi toꞋihawadamana kadu toselakalaka. Lobama ana kaliva kikaiwabudiyao adi hawatagona faꞋina keke maꞋita hidamatauta.
11Tu lobama ana tovenuwaꞋata badi tovehawalai-dina hifaiwalahegedi kadu hikaiwabuhegedi nonogana keke-moꞋa yadi waꞋihawadamana Yaubada matane hidahawavekoyoyedi. 12Tu wama kalivai-dina gaitoma tulina tulina keke hidahalamanedi-ma hihawavelaigedi. WaꞋitadi, badi vaita kevakeva walawalaꞋa amine keke wanuwadiyao higa-kawokawowo. Hitubutubuga be kaliva hikikiveꞋavidi-yo hiluluyaweyawelidi. Meda anafaiweya badi tovehawalai-dina hinabwavi.

13Tova moyaꞋaina mali kaliva vita hiveleveledi tu ana laufata ma taudiyao vita hinanuhagana. Keke bogi au uyadeyadeya yadi nuwanuwa ayaꞋayafanidi agaidiya hihawahawahegedi, ada medema abavemwamwala lakahina badi matadiya. Yami anuwaꞋuduꞋudu Yesu faꞋine ana toveya hiꞋelaꞋela be buye waꞋauꞋa tu yamiꞋa againe yadi nuwanuwa ayaꞋayafanina hiseusena faꞋina adi bwanene hivedamami be yamiꞋa hikivekoyona. 14Tova moyaꞋaina vevine agaidiya matadi giludigaga-vagata, keke maꞋita agodi gidakibo. Yadi veꞋalololo vaita mwau amine tovetumagana kowakowadiyao hiveꞋalahidi. Nuwanuwa itaꞋitaluvadigana hisikuluye-Ꞌowona. Au Yaubada yana alatabutabu dibune himimiyami. 15Eda tunutunugina hihegena be hinu-kawokawowo ada Belami Beyo natuna yana eda hiꞋitavaina. Bana Belami nuwanuwana lakahina mani faꞋina gikoyo. (Tovehimeya saꞋeyana gilaufata Belami againe be higa miIsileli ginaꞋalatabutabuyedi ada yana alatabutabu againe ginaꞋivebwavidi). Tu doniki kwaune ginauna tu doniki Belami yana koyona faꞋina gidakeyena. Doniki gahe keke anafata nonogana kaliva agona amine gigahe be yana dewa kwavakwavana gihawatana. Wona velemona wama tovehawala koyodiyao vaita Belami amine, matadi giꞋalalaka.

17KaduꞋe waꞋitadi, badi vaita guya gihayahaya amine, keke tamo aluꞋaluwami ana gufa yadi vehawala againe wananuhagani. Kadu badi vaita howahowa mala lakahina giꞋaluꞋalugena amine, yadi nuwanuwa keke anafaiweya gahe ginaꞋabini. Yaubada yadi abaga ahe gikidewedewena, au aimo umalovana kahu tunugi-vadavadaꞋaina againe hinamiyami. 18Yadi waselakalaka vaita nuwanuwahuyadiyao hilulumamala tu yadi gahe au kwavakwavana. Kadu kaliva dibumi koyona ana nuwanuwa itaꞋitaluvadigana hihawaveyamumuyena vaita hidedemi wanadewadewa. Au hidedemi hivehavehawala faꞋina, badi hivebutu Yesu againe hivetumagana be kaliva koyodiyao adi yoꞋo hiꞋotayabuyabudi-ma yadi mwau higa yadi vehawala againe hiveꞋalahidi. 19Higahedi higayo, “KaꞋi yama vehawala wanamuliyena, au keke mali vehimeya againe wanaveꞋagetoga, taumiyaogaga amine wanahuluva.” Au hidedemi higahegahe tu taudiyao dewa balana againe hiveꞋagetoga. FaꞋina gavadi kaliva givehivehimeyena, medema againe giveꞋagetoga. 20KaꞋi Yesu Keliso yada Kaiwabu kadu ada Tokibababala ana halamana hiꞋayaunena be babi ana nuwanuwa koyodi hiꞋotayabuyabudi tu muliya nuwanuwai-dina agaidiya hiyewadi-yo koyona gifafadi be giveꞋawawadi, kaꞋi hidedemi hinahuluva, au nagona yadi miya koyona tu muliya yadi miya gikoyo-moꞋa. 21Hoiyoi tovehawala fwayafwayadiyao! KaꞋi Yesu yana eda tunutunugina keke hidahalamaneni digo, yadi koyona faꞋina vita hidanuhagana. Atu ahe hihalamanena tu Yaubada yana vehimeya mahamahalina hinogalina-ma hidibutoyogena faꞋina vita keke kabiꞋona hinanuhagana. 22Au yada gahegahe luhei amine hihuluva. Kagayo, “KaꞋi galuꞋeta ginaꞋovala, au ginana ginayewana tauna ovalina ginaꞋana.” Kadu saꞋeyana ma kagayo, “KaꞋi kwamayoku bawe hinavetowana be hinasena, au ginayewana tofula ginatowana.” d , e 

Copyright information for `VIV