am11Ti 4:1m2Lo 1:29-31m5Md 7:15,21, Ta 1:16
bm11Af 13:50, 14:5,19-20m12Yo 15:20m142Ti 2:2m162Fi 1:21

2 Timothy 3

Tova ana abalauyabu againe kaliva hinakoyo-moꞋa.

1Tu natuku, nuwanuwaku unahalamane-hagihagiyena tova ana abalauyabu againe vita moyaꞋaina ginalakayemu. 2Gavadi-yo tova vitana ginalakayemu? Kaliva taudiyaogaga hinanuwenuwedi, mani hinaꞋitaꞋitaluvadigena, taudiyao adi egana hinakikilakahina kadu hinaseselakalaka. Mali kaliva hinahawaveꞋiyohoyohoyedi, hinadiyao tamadiyao bonadi keke hinaꞋidibumuhigeni, mali kaliva yadi nuwakabubu faꞋina keke hinavesiuleyedi, kadu Yaubada keke maꞋita hinamatauseni. 3Medema tovai-nadi keke tamo hinekalikali hinaseyemauneni, veyao hinakilowe-moꞋena, hinaveyaveyaina, keke maꞋita taudiyao hinahawatadi. Au badi kaliva luluvehawalidiyao ada dewa hagihagina keke maꞋita nuwadi ginavaini. 4Kadu tobohiyadiyao nibaidiyao agaidiya hinahawavemogataledi, keke yadi wanuwanuwa tu hinaꞋihokohoko be tobohiyadiyao vita hinaveledi, ada nuwalaka adiga. Keke maꞋita Yaubada againe yadi nuwanuwa hinaseni, au taudiyao yadi vemwamwala againe hinanuwanuwa. 5Kebuladiya hinatafatafalolo tu gava aseꞋasediya Yaubada yana faiwala keke maꞋita hinaꞋayauneni. Badi kalivai-dina keke unavetobohiyanedi, au unaꞋotayabuyabudi. 6Badi kalivai-dina tufoidi mali kaliva yadi manuweya hilukuluku-yo vevine uꞋudi keke ma yadi bonayafayafa againe hinuwanuwaꞋabiyedi. Badi vevine-dina yadi koyona moyaꞋaina vaita vainuwana amine hiꞋayaunena, ada tova be tova nuwanuwa itaꞋitaluvadigana agaidiya hihawahawahegedi. Kadu tova moyaꞋaina vehawala tulina tulina hivenovenogalena tu keke-moꞋa Yaubada yana nuwanuwa velemoꞋena faꞋina halamana hidavivaini. 8Tuwai-moꞋena kaliva adiꞋiselu adi egana Yanesi be Yamibelesi Idifita againe Mosese hivenibainena amine, meda badi galukahihiyedi-ma kalivai-dina Yaubada yana nuwanuwa velemoꞋena hivenibainena. Au nuwadi giꞋuyuyuna ada Yaubada ana vetumagana againe keke hidahawahegedi velemoꞋena. 9Atu yadi nuwanuwa againe keke adifaiweya hinafaiwala-moꞋa, faꞋina aimo yadi nuwanuwa kwavakwavana ma kaliva moyaꞋaidi hinaꞋitana, boi tuwai-moꞋena Yanesi be Yamibelesi agaidiya gilakayemu amine. a 

Gahevagadona Timoti ana vehimeya faꞋina.

10Siule natuku Timoti, iya keke badi amine o uhalamanena. FaꞋina yaku vehawala, yaku dewa, yaku inuba, yaku vetumagana, yaku atuvefaꞋila, yaku nuwakabubu, yaku asevatu o uꞋita-moꞋena. 11Kadu aku veꞋumagigi kaliva nimadiya be yaku vedivediwe uꞋita-hagihagiyena. Boi melala tohiye Anidiyoka Aikoniumi Lisidila agaidiya vita lakahina lakahi-moꞋena Keliso faꞋine kaliva nimadiya ganuhagana-ma o uhalamane-hagihagiyena. Vita lakahi-moꞋena nonogana Kaiwabu vita matatabuna agaidiya gilugolegoleku. 12E, ganagahe. Gaveyao moyaꞋaidi nuwanuwadi Yesu Keliso againe hinamiyaveꞋavina be Yaubada yana nuwanuwa amine hinahuluhuluva, medema vita kaliva nimadiya hinanuhagana. 13Atu badi kaliva koyodiyao kadu toveꞋalololo yadi koyona hinaveꞋatutamoꞋaina be hinakoyo-moꞋa. Taudiyao hinaveꞋalololo kadu mali kaliva badi hinalololodi. 14Tu oꞋeni ma gava nuwanuwa gava nuwanuwa velemoꞋena agaidiya usikulu be uvetumagana toyogina, vehawalai-nadi againe unaluluveꞋavina. Ime yami tovehawala uhalamanema. 15Kadu unanuwa-nunauyena higa aimo kabiꞋoniya uvebutu Yaubada bonana etoꞋetoladina ana halamana uvaivaina be ununauwena tova adamoya. Yaubada bonana againe halamana afaiweya uvaini-yo Yesu Keliso againe uvetumagana be a kibababala unuhagana. 16Yaubada bonana etoꞋetoladina ana gahegahe matatabuna Yaubada AluꞋaluwana giyuvetunetunena. Gahe-nadi yana faisewa hidede amine. Nuwanuwa velemoꞋena givehavehawaleda, yada koyona faꞋina giluluꞋageyeda, hagavila faꞋina gikivetuvetunuda, nuwanuwa tunutunugina faꞋina nuwada gikikifolena. 17Ada au hidede amine Yaubada ide yana kaliva gikidewedeweda be faisewa yamumuna tulina tulina adafaiweya kanaꞋitaveꞋavina. b 

Copyright information for `VIV