am1Lu 1:1-4m2Lu 24:49-51m3Lu 24:36-45
bm4Lu 24:49, Yo 14:16-17m5Md 3:11
cm7Mk 13:32m8Md 28:19, Af 2:32, 5:32 Ef 3:16
dm11Lu 21:27, Ha 1:7
em15-16Sam 41:9m18Md 27:3-10, Lu 22:22m20Sam 69:25, 109:8

Acts 1

AluꞋaluwa Mahalina inubana faꞋina.

1Tobohiyaku Tiyofilo, boi yaku buki nagona againe gaitoma moyaꞋaina Yesu gifaisewana kadu givehawalayena-ma gaꞋetoladina. 2Yana faisewa ana abaveꞋinuba againe gavebutu gaꞋetoladina, ada yana laka lobameya ana toveya Bana kahihina ganunauwena. Tu aimo keke gidalaka lobameya tu AluꞋaluwa Mahalina yana kivetuvetunu againe badi kaliva yana kabu hivaini-yo hiveꞋafositolo-ma vehimeya giveledi. 3E, Bana giꞋalika ada gimididi-havagi yo badi kalivai-dina agaidiya Tauna giꞋiꞋivemogatalina, ada Bana wayawaina velemoꞋena ma giseyemaune-moꞋena be keke adifaiweya yana mididi-havagi faꞋina hinavenuwanauna. Au tova keke saꞋeyadi Tauna giꞋiꞋivemogatalina be badi hiꞋitaꞋitana, ada Yaubada yana itaveꞋavina faꞋina higa ide yana yoꞋogaga givehivehimeyeda ma gilukahihiyedi. Ada hidede amine ginunauwena aiyeta foti (40) agaidiya. 4Ada tova saꞋeyana badi Bana buye aimo himiyami hiꞋauꞋa tu hida vehimeya giveledi gigayo, “Keke Yelusalema wananuyabuyabuni, au wanamiyami be abahawahega Kamaku giwonadabedabena-ma wanabodana, abahawahegai-nadi faꞋina Iya boi gavenuwaꞋatami be wanogalina, higa AluꞋaluwa Mahalina. 5Boi tuwaina bana Yoni gufa againe gikivebafitaisoyemi tu aiyeta keke moyaꞋaina kanahegedi-yo Yaubada AluꞋaluwa Mahalina againe ginakivebafitaisoyemi higa aluꞋaluwami ginaꞋutuvina.” Hidedemi Yesu gigahedi. a , b 

Yaubada Yesu lobameya gisilakahina.

6Tu badi afositolo Yesu buye hivagaꞋauta ana toveya, badi hitoliluveluvena higayo, “Kaiwabu, kaꞋi adamoya hida tovai-nadi miLoma yadi abavehimeya unayawelina be ide miIsileli kanafaiwala-havagi be yoꞋo moyaꞋaidi kanavehimeyedi?”

7Bana Yesu gigahedi gigayo, “Kamaku anakaibe kaliva yadi tova o kaꞋi yadi aituha givehimeyena, tu tovai-nadi omi keke amifaiweya wanahalamaneni. 8Tu gaitoma saꞋeyana amifaiweya wanahalamanena, higa AluꞋaluwa Mahalina ginaluvaiyemi-yo yana faiwala againe ginavemagami be Iya faꞋikuya wanaꞋawatalatalaina faꞋina. E, Yelusalema againe Iya faꞋikuya wanaꞋawatalatalaina, kadu Yudiya ada Sameliya ana fafali agaidiya ada hida babi ana fafali moyaꞋaina lauveya wanaꞋawatalatalaineku.” 9Ada hidedemi gigahe-yo Yaubada lobameya gisilakahina. Bana gilakalaka tu badi afositolo hilulauboda, ada au buhibuhi gisevauyena be keke adifaiweya hinaꞋitani.

10Bana gilakalaka ada badi lobameya aimo hiꞋitaꞋitadona tu auheꞋama kaliva adiꞋiselu adi vaigau veꞋakinamanamalina giluꞋafuneunedi be lilidiya himidi. 11Ada higayo, “Omi miGalili, gavana faꞋina mededei wamidimidi tu lobameya wavedavedadaga? Bana hidevama Yesu Yaubada lobameya gisilakahina be ginuyabuyabumi amanadi, aimo tova mulina ginahobuꞋela-havagi. E, Bana lobameya gilaka amine, kadu lobameya ginahobuꞋela.” c , d 

Afositolo Yudasi ana hilafa faꞋina hinuwanuwa.

12Tu kaliva adiꞋiselu hidedemi higahe-yo badi afositolo oya Olive againe hitauya be Yelusalema againe hiyewadi, melalai-nadi ana lauva edaꞋufo vaita kilomita saꞋeyana amine. 13Ada au Yelusalema againe hiyemu tu manuwa hinagene himiyami-ma hiluku ada yadi abamiyami manuwa getana againe hilaka. Ada badi himiyami-ma adi egana Fita Yoni Yemesa Anidulu, kadu Filifi ada Tomasi, kadu Batolomiu ada Madiu, kadu Yemesa bana Alifiyo natuna, Saimoni bana yoꞋo miLoma hivenibainedi-ma kalivana, ada Yudasi bana Yemesa natuna. Au afositolo adi yoꞋo hidede amine. 14Ada tova moyaꞋaina buye hivagavagaꞋauta, badiꞋiyao kadu vevine, ada Meli Yesu hinana kadu Yesu taineyao. Au moyaꞋaidi seꞋeyaine hivagavagaꞋauta be hiveꞋoveꞋoꞋola.

15Himiyami tu tova saꞋeyana tovetumagana hivagaꞋauta be himitini, adi kilagalaga hanaledi-tuweniti (120). Ada au Fita gitowamidi be gilukahihi gigayo, “Tobohiyakweyao, keke gavana tu Yaubada Veyao Tuwaina ana bukiya boi tuwai-moꞋena givehimeyena amine ahe gilakayemu, higa AluꞋaluwa Mahalina Devida awane Yudasi faꞋine gigaheye-vagahina, bana kalivai-nadi boi kaliva giꞋaliyedi be Yesu hikiveꞋavina amanadi. 17Bana Yudasi ma boi ime afositolo yama yoꞋo kalivana, faꞋina Yesu bana ime buye hida faisewa faꞋina givegidema.” Hidedemi Fita givebutu gilukahihi.

18Tu higa bana Yudasi yana gugai koyona faꞋina fata givaina, ada mani-nadi againe babi saꞋeyana gikimonena. Au hida yana babi againe gibeꞋu, hifugana gibifolena be kamokamona giyemu ada au giꞋalika. 19Ada miYelusalema moyaꞋaidi hida Yudasi valeyana hinogalina, ada hidema faꞋina yana babi taudiyao bonadiya hivewagana Akelidama. Egana ana kaivila ma babi dayadayagina.

20Kadu Fita gigayo, “Au Yaubada bonana Same againe kaliva saꞋeyana giꞋetoladina Yudasi faꞋine gigayo,

Gilubodadi be kaliva moyaꞋaidi yana manuwa hidanuyabuyabuna,
e keke tamo hakwadi medede againe gidavemanuwa.
Kadu Yaubada bonana saꞋeyana gigayo,

Kadu tamo hakwadi velugana yana faisewa gidavaina.
21Yaubada bonana hidedemi gigahe faꞋina, kaliva saꞋeyana bana ana hilafa faꞋina adafaiweya kadavenuwadadanena, be Yesu Keliso yana mididi-havagi faꞋina bana ime afositolo buye kaliva agaidiya anaꞋawatalatalaina. Ada bana kalivai-nadi yada yoꞋo agaideya kanavaina. E, tamo hakwadi ide boi kavebutu Kaiwabu Yesu buye kamiyami kanunudadana tuwaina Yoni gilumamala be kaliva gikivebafitaisoyedi ana toveya ada kanunauwena Yaubada Yesu lobameya gisilakahina be ginuyabuyabuda, au medema Yudasi ana hilafa kanasena.”

23Tu Fita hidedemi gigahe faꞋina, kaliva luhei adi egana hiyakahina. SaꞋeyana ma Yosefa kadu hivewagana Basabasi, ada ana egana anaveto Yasito. Kadu kaliva anavelu ma Mataiyasi. 24Adi egana hiyakahini tu hiveꞋoꞋola higayo, “Kaiwabu-yo, kaliva moyaꞋaima aseꞋasema uhalamanena faꞋina O unavehawalema. Hida kaliva adiꞋiselu amanadi hadema O uvenuwadadanedi be afositolo yadi faisewa ginaꞋabina, higa faisewai-nadi Yudasi gidibutoyogena be koyona ana laufata ana abageya gina.” 26HiveꞋoꞋola gihavaina, kaliva adiꞋiselu adi egana kabala kabiꞋona againe hiꞋetoladina be gowa againe hidodona, ada au hibihiwana againe Mataiyasi ana egana gimidibeꞋu, faꞋina afositolo adiveꞋileveni agaidiya giluku. e 

Copyright information for `VIV