am3Af 9:10m4Ha 8:4m6Af 9:43
bm141Veh 11:3,13,20,26m19Af 11:12
cm25-26Ha 19:10, Md 4:10
dm34Lo 2:11m36Ef 2:13-14m37-38Md 3:16m39-401Ko 15:4-7
em41Lu 24:42-43m42Af 17:31m43Ais 53:5-6, Yel 31:34
fm46Af 2:4m48Af 2:38, Md 28:19

Acts 10

Koniliyo Fita giyowanina.

Tu kaliva saꞋeyana Sisaliya againe gimiyami, ana egana Koniliyo, ada bana togiyomatana miLoma yadi ame adi yoꞋo saꞋeyana agaidiya, yoꞋo-nadi fafali ana egana Itali againe hiyemu. Ada bana totafalolo, banaꞋe kadu yana manuwa hinagena moyaꞋaidi buye tova moyaꞋaina Yaubada againe hihawadavadava. Kadu tova moyaꞋaina miYuda yadi koyokoyo agaidiya nuwakabubu gifolafolakena, ada aiyeta saꞋeyana saꞋeyana Yaubada againe giveꞋoveꞋoꞋola. Tova saꞋeyana kauwana giwahivekenana againe giveꞋoveꞋoꞋola tu giꞋenoꞋita, ada Yaubada yana tovenuwaꞋata saꞋeyana giꞋitana bana againe giꞋela ana egana giyakahina gigayo, “Koniliyo.”

Au bana Koniliyo gimatautaveꞋine ada tovenuwaꞋata againe giꞋitadona gigayo, “Kauveya, gavadi-yo uꞋela?”

Bana tovenuwaꞋata gigayo, “Yaubada ya veꞋoꞋola moyaꞋaina a ginogalina, kadu ya nuwakabubu koyokoyo agaidiya ufolafolakena-ma a giꞋitana, ada medema againe nuwana ginauna.
Au kaliva tufoidi Yofa againe unaꞋiveninisedi be kaliva saꞋeyana hinayowanina, ana egana Saimoni, kadu ana egana velugana Fita. Ada adamoya wagakoyona Saimoni againe giwakawaka bana wagakoyona yana faisewa ma bulumakau kwafilidiya lokoloko gibubuna. Ada yana manuwa taliya liline gidadauda.”

Hidedemi tovenuwaꞋata gigahe be gina, tu Koniliyo ana agetoga adiꞋiselu kadu yana tolugaviya saꞋeyana giyowanidi be hiꞋela. Bana tolugaviya higa Koniliyo ana toveluga, ada bana kadu Yaubada gimatamatausena. Au badi hiꞋela be tovenuwaꞋata yana gahe faꞋina gilukahihiyena, ada Yofa againe giꞋatuhegedi. a 

Fita giꞋenoꞋita.

Tova anavelu badi aimo hinauna ada Yofa edaꞋufo hiyemuyemu tu bana Fita manuwa getane gilaka be ginaveꞋoꞋola faꞋina, ada kauwana getadiya gilaka. 10 Ada Fita mafu gilauna ada nuwanuwana aꞋa ginaꞋana. Au anaga aimo gitagotagova tu gimiyami ada giꞋenoꞋita. 11 Ada yana ita againe lobama giꞋayavalina be gaitoma saꞋeyana vaita lifi lakahina amine gihobuhobu, vaita gaveyao hukuna fowa hidaꞋabiꞋabini-yo babiya hidatunevelowoni. 12 Ada lifi hinagene kevakeva moyaꞋaidi himiyami madumadugidiyao gayagayagidiyao yaveyavegidiyao, waumidi tulidi tulidi. 13 Ada agoꞋago saꞋeyana ginogalina gigayo, “Fita, umidi. Au tamo kevakeva umunu be uꞋa.”

14 Bana Fita gigayo, “Kaiwabu, keke-moꞋa! Mema kevakeva koyodiyao ime miYuda matameya ada boi keke tamo hidevama gadaꞋuꞋani.”

15 Tu agona ginogali-havagilena gigayo, “Gavadi moyaꞋaina Yaubada gikiveyamumuna-ma o keke unahawavekoyoyeni.” 16 Ada au hidede amine gigahena tohiye, au lifi lobameya tamo hakwadi gisilakahina.

17 Tu Fita yana ita ana nuwanuwa aimo ginuwanuwadadaneni tu kaliva Koniliyo giꞋiveninisedi-ma hitolitoliluvaluva be higa haꞋagaine Saimoni yana manuwa gidauda-ma hinahalamanena. Au hinuhagani-yo yana edaꞋawaneya himidi ada hilautoli higayo, “KaꞋi mene Saimoni-Fita gimimiyami?”

19 Tu bana Fita ma yana ita gavaimi ana kaivila ma aimo ginuwenuwena tu AluꞋaluwa Mahalina gigahena gigayo, “Unogali! Mene kaliva adiꞋitoto yoꞋo tulidiyao kalivadi o hilelele. 20 Au umidi be unamaduhobu ada omi miYuda ami hawata faꞋina keke unanuwanuwa, au badi buye wanana faꞋina Iya gaꞋiveninisedi be hiꞋela.”

21 Au Fita kaliva agaidiya gihobu be gigahedi gigayo, “Kaliva walelena-ma iyaꞋeku. Gavadi-yo waꞋela?”

22 Badi higayo, “Yama togiyomatana, ana egana Koniliyo, giꞋiveninisema be aꞋela. Bana kaliva hagihagina, tova moyaꞋaina Yaubada gihawadavadavana ada miYuda moyaꞋaidi hiwowomumuyena lakahina. Ada Yaubada yana tovenuwaꞋata saꞋeyana bana againe giꞋela givehimeyena ada o ginayowani be yana manuweya unaꞋela, higa gavaimi o unagahe-ma ginanogalina.”

23 Au Fita yadi gahe ginogalini-yo gigahedi gigayo, “Au walakaꞋela hidei kanada tu bogiyadi-yo kanana.” b 

Fita Koniliyo againe gina.

Bogi hida mala gilauna Fita gikidewadewa be kaliva buye hilowoga, kadu tovetumagana tufoidi, badi miYofa, bana hivebwaꞋuliyena.
24 Hinauna tu tova anavelu Sisaliya againe hiyemu, ada au Koniliyo gibodebodedi. Tobohiyaneyao kadu yana yoꞋo buye gikovavagaꞋauhidi ada hibodaboda. 25 Au bana Fita gidaluku ma Koniliyo bana againe giꞋela giꞋiboꞋula-moꞋa be ginahawadavadavana. 26 Tu Fita gisivemididina gigahena gigayo, “Au umidi! Iya keke Yaubada, iya tomiyababi.”

27 Au Fita Koniliyo againe gilulukahihi tu manuweya gilukuluku, yoꞋo lakahina ahe hivagaꞋauta-ma ginuhagadi. 28 Au gigahedi gigayo, “Ime miYuda ama hawata saꞋeyana omi wahalamane-hagihagiyena, higa kwanamiYuda yoꞋo tulidi kalivana againe keke anafaiweya ginawakawaka o kaꞋi buye hinanunaudadana. Tu Yaubada halamana giveleku be higa keke tamo kaliva faꞋina ganagahe ganagayo, Wadema kaliva bwanebwanenena o kaꞋi keke yegayegana. Hidema faꞋina keke akufaiweya yoꞋo tulimi kalivana ganakiloweni. 29 Ada hidema faꞋina o uyowaniku againe, keke gadadibutoyoga au gamaduꞋela, tu iya nuwanuwaku ganahalamanena gavadi-yo uyowaniku.”

30 Tu bana Koniliyo gigahena gigayo, “Aiyeta tohiye kahegedi againe yaku manuweya gamiyami gaveꞋoveꞋoꞋola, ada kauwana tova adamoya amine meda giwahivekenana. GaveꞋoveꞋoꞋola tu auheꞋama kaliva saꞋeyana wamagigikuya giꞋela gimidi ana vaigau veꞋakinamanamalina. 31 Ada gigayo, Koniliyo, Yaubada ya veꞋoꞋola ahe ginogalina, ada ya nuwakabubu koyokoyo agaidiya ginuwa-nunauyena. 32 Au tamo hakwadi Yofa againe unaꞋiveninisena be kaliva saꞋeyana ginayowanina ana egana Saimoni Fita. Ada adamoya wagakoyona Saimoni againe giwakawaka, bana wagakoyona yana faisewa ma bulumakau kwafilidiya lokoloko gibubuna. Ada yana manuwa taliya liline gidadauda. 33 Hidedemi gigahe faꞋina gamaduyowani ada o unuwakabubuyeku be uꞋela. Ada au moyaꞋaima hidei Yaubada matane avagaꞋauta be gavaimi Kaiwabu givehimeya ime agaimeya ma unagaheyena be ananogalina.” c 

Fita Koniliyo yana yoꞋo buye agaidiya gilumamala.

34 Tu bana Koniliyo gigahe-yo Fita givebutu gilumamala gigayo, “Adamoya halamana gavaina. Wona velemona Yaubada keke kaliva tufoidiga gidaꞋitaꞋitadi, au moyaꞋaida giꞋitaꞋitada leleleya. 35 Au gaveyao himatamatausena kadu hihuluhuluva tunutunugina, medema giꞋitanuwakabubuyedi, kaꞋi kwanaYuda o kaꞋi yoꞋo tulimiyao kalivai-mina. 36 VenuwaꞋata miIsileli agaimeya giꞋiveninisena-ma au wahalamanena. E, VenuwaꞋata Yamumuna gihawavemogatalena higa Yesu Keliso yana alika faꞋina ime Yaubada buye aveyao, ada Bana Yesu kaliva moyaꞋaidi adi Tovehimeya. 37 Kadu gaitoma lakahina Yudiya ana fafaliya gilakayemu-ma wahalamanena, higa Yesu kwanaNasaledi faꞋine. Yaubada Bana givegidena be AluꞋaluwa Mahalina againe givemagana kadu gifaiwalavelena. Yoni gimidilumamala be kaliva gikivebafitaisoyedi tu muliya Bana Yesu yana faisewa Galili ana fafaliya givebutuna. Ada Yaubada Bana buye himiyami faꞋina, fafali moyaꞋaina agaidiya ginunudadana kaliva giveluvelugadi, ada gaveyao moyaꞋaidi Setani yana vehimeya againe himiyami-ma gisiveyawadi. Au hidedemi wahalamanena.

39 Tu imeꞋeyao ma toꞋita. Yana gugai moyaꞋaina Yelusalema againe kadu miYuda yama fafali matatabuna agaidiya gifaisewadi-ma aꞋitadi. Kelose againe hitutuvefosena be hiluveꞋalikana, tu aiyeta anaveto againe Yaubada alikeya gisivemididina be gikiveyemaunina. 41 Keke kaliva moyaꞋaidi agaidiya gidakiveyemaunini be hidaꞋitani, au imeꞋeyaogaga aꞋitana, ime Yaubada boi ahe givegidema be yana mididi-havagi faꞋina anahawavemogatala. Ada ahe alikeya gimididi-havagi againe, Bana buye aꞋauꞋa ayuyu. 42 Ada givehimeyema be kaliva agaidiya Bana faꞋine analumamala ada anahawavemogatala higa Yaubada givegidena be kaliva moyaꞋaidi, yawayawadiyao kadu aliꞋalikadiyao, ginavedewayaugidi be laufata hinavaina. 43 Ada tuwai-moꞋena Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina moyaꞋaidi Bana faꞋine hihawavemogatala, yadi buki againe higahe vaita gaveyao moyaꞋaidi Bana againe hinavetumagana, medema yadi koyona ana aiyawela Yesu againe hinanuhagana.” d, e 

AluꞋaluwa Mahalina Koniliyo yana yoꞋo buye hinuhagana.

44 Bana Fita aimo hidedemi gilulukahihi tu AluꞋaluwa Mahalina tovanenega moyaꞋaidi giluvaiyedi. 45 Ada badi miYuda tovetumagana Fita buye Yofa againe hitauya-ma nuwadi givegafoꞋuyaꞋuya, faꞋina Yaubada AluꞋaluwa Mahalina yoꞋo tulidiyao agaidiya kadu gihawahegena. 46 Au agodi hinogalina, meya tulina tulina againe hilulukahihi Yaubada ana egana hikikilakahina.

47 Hidedemi hilulukahihi tu bana Fita gigahe gigayo, “Keke tamo hakwadi hida kaliva anafaiweya ginahawatadi be gufa againe hinabafitaiso, faꞋina ime AluꞋaluwa Mahalina anuhagana amine, kadu badi hinuhagana.” 48 Au givehimeyedi be Yesu Keliso ana eganeya hinabafitaiso. Hibafitaiso gihavaina hiveꞋoꞋolena be aiyeta tufona badi agaidiya ginamiyami. f 

Copyright information for `VIV