am31Ko 4:12m5Af 17:14-15m6Af 13:46m91Ko 2:3
bm14-15Af 25:18-19
cm19Af 17:17m21Af 19:1, Ye 4:15
dm241Ko 3:5m25Af 19:3m28Af 9:22

Acts 18

Folo Kolinita melala againe gilumamala.

1Tu Folo ahe Aliyofago Koniselo agaidiya gilukahihi gihavaina, gikidewadewa be Adenisi ginuyabuyabuni tu gina melala ana egana Kolinita againe. 2Medede againe Yuda kaliva saꞋeyana ginuhagana, ana egana Akwila. Bana fafali ana egana Fonito againe gitubuga, ada vavinena adi egana Filisila. Au fafali ana egana Itali againe vavinena buye hitauya be Kolinita againe hiyemuna-moꞋa. Itali hinuyabuyabuna faꞋina Loma Tokaiwabu lakahina, ana egana Sisa-Kelodiyo, givehimeya be miYuda moyaꞋaidi Itali melalina lakahina Loma hinanuyabuyabu-Ꞌowona. 3Au Folo gina giꞋitadi, ada badi yadi faisewa bana yana faisewa amine higa falai ana iꞋonaꞋonaga, faꞋina badi agaidiya gina gimiyami buye hififaisewa. 4Ada sabati saꞋeyana saꞋeyana agaidiya manuwa-abavehawala ana egana sinagogi againe ginauna, miYuda kadu yoꞋo tulidiyao kavewagadi miGilika gigahegahe-yaꞋayaꞋalidi be yana laumamala hinavetumaganena.

5Tu badi Sailosi Timoti Masedoniya againe hitauya ma ahe hiyemu againe, Folo faisewa saꞋeyanaga givebutu giꞋabiꞋabina higa tova moyaꞋaina gilulumamala, Yesu au Yaubada yana Tovegida Keliso ma miYuda agaidiya gihawahawavemogatalena. 6Tu badi higawoluwoluyena ada hihawaveꞋiyohoyohoyena againe, ana aikeva ana fwayafwaya badi matadiya gisibutuna be higa ana vehimeya badi agaidiya gihavaina-ma ana aituha. Au gigahedi gigayo, “KaꞋi keke yawai-vagahimi wananuhagani, au taumiyao. Keke aku vita. Au ganahawaꞋatuhenehenemi be yoꞋo tulidiyao kalivai-dina agaidiya ganana ganalumamala.”

7Ada au ginuyabuyabudi tu gina yoꞋo tulidiyao kalivana saꞋeyana yana manuweya giluku gimiyami, ana egana Titiyo-Yasito. Bana Yaubada gihawadavadavana ada yana manuwa sinagogi liline. 8Ada kaliva saꞋeyana ana egana Kelisifo, bana sinagogi ana tovehimeya, Kaiwabu againe givetumagana, banaꞋe kadu yana manuwa hinagena buye hivetumagana. Kadu miKolinita tufoidi moyaꞋaidi Folo yana laumamala hinogalini-yo hivetumagana ada hibafitaiso.

9Tu bogi saꞋeyana Folo giꞋenoꞋita ada yana ita againe Kaiwabu gigahena gigayo, “Keke unamatauta, au unaꞋatuvefaꞋila tova moyaꞋaina unalulumamala, keke unaꞋilova. 10Iya oꞋeni buye kamimiyami faꞋina keke tamo hakwadi anafaiweya ginamunu, au hida melala againe yaku kaliva be yaku vevine moyaꞋaidi himimiyami.” Au hidedemi Kaiwabu gigahe. 11Ada au Folo Kolinita againe malamala saꞋeyana kadu hafuna gimiyami, Yaubada bonana gilumamalena. a 

MiYuda Folo hivekotuna.

12Tu bana Galiyo, kwanaLoma, fafali ana egana Akaiya againe gikabemani ana toveya, miYuda hivevai be Folo hikiveꞋavina ada kotu againe hinauwena. 13Higahe higayo, “Hida hima kaliva tova moyaꞋaina kaliva gisisiveꞋauyedi be eda tulina amine Yaubada hinahawadavadavana, ada edai-nadi yama vehimeya gihawatana.”

14Ada bana Folo gidagahe ma bana Galiyo miYuda gigahedi gigayo, “Omi miYuda wanogali! KaꞋi hida kaliva tamo hakwadi againe gidakaiꞋafu o kaꞋi gidaluveꞋalika ada yana koyona lakahina amine digo, au gadahawahegeku be yami gahe gadanogalina. 15Tu omi yana hifufugaga faꞋina wavekwageyena, kadu egana tulina tulina kadu taumiyao yami vehimeya faꞋina wavekwageyena. Au taumiyao wanakivetuvetununa. Hida omi yami gaitoma faꞋina iya keke ganavedewayauga.” 16Ada au giwavidi be vedewayauga ana manuwa againe hihobu. 17Hihobu tu kaliva ana egana Sosidenisi hikiveꞋavina, bana sinagogi ana tovehimeya. HikiveꞋavina digo abavedewayauga ana edaꞋawaneya himununa, tu bana Galiyo keke gidahawatadi. b 

Folo Anidiyoka againe giyewana.

18Tu Folo tovetumagana Kolinita againe buye himiyami maꞋi lauva tunugina yo gihegedi, ada gilowoga be ginana fafali ana egana Siliya againe. Ada badi Filisila Akwila hibwaꞋulina. Taliya ana melala ana egana Senikeliya againe hiyemu tu bana Folo boi Yaubada againe giwonadabadaba faꞋina, uꞋuna gitotona, higa yana wonadabadaba ana aituha giluyabuna. Au wakeya adiꞋitoto hidododi be hinauwedi. 19Ada melala ana egana Efeso againe hiyemu ada medede againe badi Filisila Akwila himiya tu bana Folo ginuyabuyabudi be ginunudadana. Au sinagogi againe gina miYuda buye hiveꞋagahegahe. 20Ada badi hiveꞋoꞋolena be agaidiya ginamiya lauva tunugina tu givekekeyedi. 21Ada au gilowoga againe gigahedi gigayo, “KaꞋi Yaubada ginahawahegeku amine, omi agaimiya ganayewaku.” Ada au gina wakeya giyage be Efeso ginuyabuyabuna. 22Hinauna tu melala ana egana Sisaliya againe hiyemu au Folo gihobu be gina Yelusalema againe tovetumagana gilusiuleyedi-yo au Anidiyoka againe gihobu. 23Ada Anidiyoka againe gimiyami maꞋi lauva tunugina tu kadu givebutu ginunudadana, Galesiya ana fafali kadu Filidiya ana fafali agaidiya ginumiyamiyanana. Ada melala moyaꞋaina agaidiya tovetumagana giluꞋageyedi be tova moyaꞋaina Yesu hinavetuvetumaganena. c 

Tolaumamala ana egana Afolosi kahihina.

24Tu Yuda kaliva saꞋeyana, ana egana Afolosi, Efeso againe giꞋela. Bana melala lakahina ana egana Alekisanidiya againe gitubuga, ada bana tolaumamala hagihagina, kadu Veyao Tuwaina ana buki gihalamane-hagihagiyena. 25Ada Kaiwabu yana Eda againe gisikulu ada yana wadibumuhiga gilulumamala, Yesu kahihina gilulukahihiyena tunutunugina. Tu bafitaiso Yesu ana eganeya ma keke gidahalamaneni, au Yoni yana bafitaisogaga gihalamanena. 26Au givebutu sinagogi againe aseꞋasena bouna gilumamala. Tu badi Filisila Akwila hinogalina againe, yadi manuweya hivegaꞋaulena be Yaubada yana Eda faꞋina hikivetuvetununa. Gavadi aimo keke gidahalamane-hagihagiyeni, medema faꞋina hikivetuvetununa.

27Himiyami tu tova saꞋeyana Afolosi gigahe gigayo, “Fafali ana egana Akaiya againe iya ganana.” Au tovetumagana yana nuwanuwa hinogalini-yo hivelugana, leta Akaiya tovetumagana agaidiya hiꞋetoladina be higa Afolosi hinavetobohiyanena. Ada au gina giyemu tu tovetumagana medede againe givelugadi lakahina, badi Yaubada yana nuwadoga faꞋina Yesu Keliso againe ahe hivetumagana-ma kalivai-dina. 28Givelugadi faꞋina yana laumamala againe miYuda gifaiwalahegedi, ada Veyao Tuwaina ana buki giyakayakahina be higa givehawaledi Bana Yesu velemoꞋena Yaubada yana Tovegida Keliso. d 

Copyright information for `VIV