am1-21Ko 3:6, Af 2:38, 8:15-16m4Md 3:11m9Af 19:23
bm11Af 14:3m12Af 5:15m15Mk 1:24m192Veh 18:10-12
cm21Lo 1:13
dm26Af 17:29m29Af 27:2

Acts 19

Folo Efeso againe gilumamala.

Tu Afolosi Kolinita againe aimo gimiyami tu bana Folo eda guwameya gina-ma amine ginauna, ada gina gihobu melala ana egana Efeso againe. Au medede againe tovetumagana tufoidi ginuhagadi, ada gitoliluveluvedi gigayo, “Boi omi wamidivetumagana ana toveya, kaꞋi AluꞋaluwa Mahalina giluvaiyemi o kaꞋi keke?”

Badi higayo, “Keke. AluꞋaluwa Mahalina ana egana boi keke tamo hakwadi gidayakahini-yo adanogalini.”

Bana Folo gigayo, “Taumadi! GavaiyaꞋamine wabafitaiso?”

Badi higayo, “Yoni yana gahe amine abafitaiso.”

Au bana Folo gigayo, “Yoni ma kaliva yadi dewa koyona hivenikohiyena-ma gikivebafitaisoyedi, ada gigahedi gigayo, Bana mulikuya ginaꞋela-ma wanavetumaganena, higa Yesu faꞋine gigahe.” Ada badi hidedemi hinogalini-yo au Kaiwabu Yesu ana eganeya hibafitaiso. Ada Folo nimana badi agaidiya giseni tu AluꞋaluwa Mahalina giluvaiyedi-yo mali meya agaidiya hilukahihi kadu Yaubada yana venuwaꞋata gitunevehabalutugidi-yo hiꞋawatalatalainena. Ada adi yoꞋo ma kaliva tuwelo amine.

Tu Folo givebutu manuwa-abavehawala ana egana sinagogi againe ginauna ada vaikohi tohiye agaidiya aseꞋasena bouna kaliva agaidiya gilulumamala, buye hiveꞋagahegahe tu Folo Yaubada yana yoꞋogaga ana luku faꞋina gilulukahihi toyogina, higa gidasiveꞋauyedi. Tu badi tufoidi tagadi kuluna, keke nuwanuwadi hinavetumagana, ada kaliva moyaꞋaidi matadiya Kaiwabu yana Eda hihawavekoyoyena. Au Folo ginuyabuyabudi, ada tovetumagana gigahedi be buye hinuvehaila. Au aiyeta saꞋeyana saꞋeyana kaliva saꞋeyana, ana egana Tilano, yana manuwa-abalaumamala againe kaliva buye hiveveꞋagahegahe. 10 Ada au hidedemi ginunauwena malamala luhei, faꞋina miYuda kadu yoꞋo tulidiyao kavewagadi miGilika moyaꞋaidi fafali ana egana Esiya againe himiyami-ma Kaiwabu bonana hinogalina. a 

Siva natuneyao higaluvaluva be yafune hinawavidi.

11 Tu Yaubada Folo gifaiwalavelena be aituha fifiwala-moꞋena gififaisewana. 12 Ada Folo kaliva gihawahegedi be bana uꞋuna ana kaleko hitana faꞋina kadu kaleko faisewa faꞋina goline gihifohifona-ma hivaivaina be hinunauwena, toꞋaulolo agaidiya hiseseni-yo hiyamuyamumu, kadu yafune badi toꞋaulolo agaidiya hiyemuyemu.

13 Tu Yuda tokwelikweli tufoidi hinunumiyamiyanana be yafune hiwaviwavidi. Ada au hinuwanuwa vaita kaꞋi Yesu ana egana hinayakahina, au yadi kwelikweli ginafaiwala, faꞋina hivebutu Kaiwabu Yesu ana egana hiyakayakahina be yafune hinawavidi faꞋina. Au yafune agaidiya higahe higayo, “Yesu Folo gilulumamalena amanadi, Bana ana eganeya avehimeyemi be wanayemu.” Hidedemi higahegahe. 14 Ada kwanaYuda saꞋeyana, ana egana Siva, natuneyao kaliva seveni hidede amine hihuluhuluva. Bana Siva higa abaveyao ana tofaisewa adi tonagona saꞋeyana. 15 Badi kaliva adiveseveni hidedemi Yesu ana eganeya hihuluva tu tova saꞋeyana yafune gigahedi gigayo, “Bana Yesu gahalamanena kadu bana Folo gahalamanena, tu omiꞋiyao ma kaliva gaveyao?” 16 Kaliva wayafunena hidemi gigahe-yo kaliva tabodiya gihegelakahina, yana wafaiwala gimunukoyokoyodi, au konekonediyao kadu wadayadayagidiyao yana manuwa himaduꞋotayabuyabuna.

MiEfeso yadi kwelikweli ana buki hikabuna.

17 Ada miYuda kadu yoꞋo tulidiyao kavewagadi miGilika moyaꞋaidi Efeso againe himiyami-ma hida kaliva valeyana hinogalini-yo himatautaveꞋine, tu kadu Kaiwabu Yesu ana egana hikilakahi-moꞋena. 18 Ada au tovetumagana moyaꞋaidi hiꞋela adi yoꞋo matadiya yadi dewa uyuꞋuyuyuna higa yadi kwelikweli tulina tulina hiyakayakahina-ma hiyauna. 19 Ada tufoidi moyaꞋaidi tokwelikweli yadi faisewa hiꞋabiꞋabina. Au yadi kwelikweli buki againe hiꞋetoladina-ma seꞋeyaine hiꞋaliyena be kaliva matadiya hikabuna. Au buki fatana hikilagalagana ada ana veꞋatutamoꞋaina mani lakahi-moꞋena, kaliva fifiti tausani (50,000) yadi faisewa aiyeta saꞋeyana fatana amine. 20 Ada au hida gaitoma lakahina gilakayemu faꞋina, Kaiwabu bonana au toyogina ma moyaꞋaidi hiꞋitana, ada valeyana giveꞋaliyahega be kaliva moyaꞋaidi hivebutu hivetuvetumagana, kadu yadi vetumagana gitubutubuga. b 

Folo yana naudadana faꞋina givevai.

21 Tu hida gaitoma ahe gilakayemu-yo au AluꞋaluwa Mahalina Folo givehimeyena be higa Yelusalema againe ginayewana, ada fafali adi egana Masedoniya Akaiya amidiya ginana. Au tobohiyaneyao givenuwaꞋatadi kadu gigayo, “Hida fafali agaidiya ganana-yo gilubodaku be Loma againe gadana gadawakawaka.” 22 Au ana toveluga adiꞋiselu Timoti Elasito giꞋiveninisedi be Masedoniya againe hina tu bana tauna aimo fafali ana egana Esiya againe gimiyami. c 

Vekwageya lakahina Efeso againe gilakayemu.

23 Ada medema tovai-nadi vekwageya keke kabiꞋona Efeso againe gilakayemu, au Kaiwabu yana Eda faꞋina kaliva hivekwageya. 24 Kaliva saꞋeyana gimiyami, ana egana Demitiliyo, bana yana faisewa ma lokoloko siliva babiya hiyalayalana-ma againe gibububuna. Badi miEfeso ma yadi viviluwa kwamayoku, adi egana Atemisa hihawadavadavadi, ada bana Demitiliyo yana tofaisewa buye Atemisa yadi manuwa-tafalolo anununa kabikabiꞋona siliva againe hibububuna higa kaliva yadi abahawadavadava faꞋina. Ada anununa moyaꞋaina hififaisewadi be kaliva hikimokimonedi faꞋina, tofaisewai-dina yadi mani keke kabiꞋona hivaivaina. 25 Au Demitiliyo yana tofaisewa kadu mali kaliva yadi faisewa bana amine ma buye gikovavagaꞋauhidi gigahedi gigayo, “Kaliva wanogali! Hida yada faisewa againe mani lakahina kavaivaina ma wahalamanena. 26 Au taumiyao Folo yana huluva waꞋitana o kaꞋi valeyana wanogalina. Bana gigahe vaita kilumina kaliva nimadiya hibubudi-ma keke velemoꞋena viviluwa, ada kaliva moyaꞋaidi ginuwaꞋabiyedi. Hidedei yada melala Efeso againe kadu fafali ana egana Esiya matatabuna againe ginuwaꞋabiyedi be bonana hivenogalena. 27 Medema keke gidalubodani, faꞋina kaꞋi kaliva hinavebutu yada faisewa hinahawavekoyoyena, au yada mani inubana ginahavahavaina. KaduꞋe kaꞋi yada viviluwa kwamayoku Atemisa yadi manuwa-tafalolo hinakilowena, ada badi taudi yadi kikaiwabu ginahavaina, badi yada viviluwa kwamayoku Esiya kaliva moyaꞋaidi kadu fafali tulina tulina kalivadi hihawadavadavadi amanadi.”

28 Tu yoꞋo Demitiliyo yana gahe hinogalini-yo hiꞋilaꞋa, hivebutu hikovakova higayo, “Badi Atemisa adi egana lakahina, ide miEfeso yada viviluwa badiꞋe.” 29 Hidedei hikovakova tu melala kalivai-dina moyaꞋaidi hiveꞋatalalakalaka. Au yoꞋo miMasedoniya adiꞋiselu hikiveꞋavidi, badi Folo ana bwaꞋuli adi egana Gaiyasi Alisitako. HikiveꞋavidi-yo abavagaꞋauta lakahina againe seꞋeyaine himadunauwedi. 30 Tu bana Folo nuwanuwana tauna ginana, yoꞋo matadiya ginamidi ginalukahihi tu tovetumagana hihawatana. 31 Kadu Esiya fafali ana tonagona tufoidi, badi Folo ahe hivetobohiyanena-ma kalivai-dina, venuwaꞋata bana againe hiꞋiveninisena higayo, “Keke-moꞋa abavagaꞋauta againe unaluku. Au siule, yama gahe udavenogalena.”

32 Tu abavagaꞋauta againe kaliva tufoidi hidede amine hikovakova kadu tufoidi medede amine hikovakova, yadi kova tulina tulina faꞋina tufoidi moyaꞋaidi gavadi-yo hivagaꞋauta-ma keke hidahalamaneni, au hiyoꞋo-kawowo. 33 Kaliva saꞋeyana gimiyami, ana egana Alekisanida, ada banaꞋe miYuda hituwamadumadugena be yoꞋo matadiya ginamidi, faꞋina yoꞋo hivaita banaꞋe vekwageya inubana gidahalamaneni. Au nimane giluhawatadi be yoꞋo ginakivetuvetunudi ada hinahalamanena vekwageya inubana keke bana againe. 34 Tu bana kwanaYuda ma hihalamanena againe, moyaꞋaidi hivebutu seyaseyaꞋaine hikovakova higayo, “Badi Atemisa adi egana lakahina, ide miEfeso yada viviluwa badiꞋe.” Ada yadi kovakova hinunauwena bai luhei. d 

Melala ana kalaka vekwageya gikweꞋuna.

35 Hidedemi hinunauwena tu kaliva saꞋeyana, melala ana kalaka, gifaiwala be gigaheveꞋilovedi. HiꞋilova-yo gigahedi gigayo, “Omi miEfeso wanogali! Kaliva moyaꞋaidi hihalamanena ide miEfeso Atemisa yadi manuwa-tafalolo kaꞋitaꞋitaveꞋavina, badiꞋe yada viviluwa kwamayoku lakahidi. KaduꞋe ide yadi kabala tabutabuna lobameya gihobu be kaꞋitaꞋitaveꞋavina ma moyaꞋaidi hihalamanena. 36 Ada keke tamo hakwadi hida gaitoma anafaiweya ginahawavefwayayeni, faꞋina yami agoꞋuga auwe waꞋiloveni. Keke kaliva kwavakwavadiyao amine wanahuluva. 37 Hida kalivai-dina keke manuwa-tafalolo ana lokoloko tabutabuna hidakiꞋafuni, kadu yada viviluwa kwamayoku agaidiya keke hidaꞋihawadamana. Keke hidedemi hidahuluva nonogana wakiveꞋavidi be hidei abavagaꞋauta lakahina againe waꞋaliyedi. 38 KaꞋi bana Demitiliyo yana tofaisewa buye nuwanuwadi tamo hakwadi hinavekotuna digo, kotu ana aiyeta faꞋina vehimeya gidadauda, kadu tovedewayauga himimiyami. Au adifaiweya hinana hinavekotudi. 39 Tu kaꞋi tamo gavadi faꞋina kadu nuwanuwami wanalukahihiyena, au koniselo wadavenuwaꞋatadi ada yadi vagaꞋauta againe hidanuwenuwena be vehimeya hidasena. 40 KaꞋi yada tovehimeya lakahidiyao Loma againe yada vekwageya valeyana hinanogalina, au vita kananuhagana. Ide kavekwageya-kawowo ada kaꞋi hinatoliluvaluva hinagayo, Gavadi-yo wavekwageya? Au keke-moꞋa adafaiweya gavaimi kanagahedi, faꞋina keke kotu ana vehimeya amine kadahuluva.” 41 Ada au hidedemi gilukahihi gihavaina, yoꞋo gigahedi gigayo, “Auwe, wanana yami manuweya.”

Copyright information for `VIV