am3Af 24:23
bm21Af 27:9-10m23-24Af 23:11m26Af 28:1
cm34Af 27:22
dm44Af 27:22-25

Acts 27

Folo tolugaviya hiꞋitaꞋitaveꞋavina-ma buye hiyage

be hinana Loma againe.

1Tu Fesito givehimeya be wakeya anayage anana Loma againe fafali ana egana Itali. Givehimeya-yo yana kalivamomo Folo kadu filisina velugadiyao buye hihegenauwedi togiyomatana saꞋeyana againe, ana egana Yuliyasi, be bana ginaꞋitaveꞋavidi. Bana Yuliyasi Loma Tokaiwabu yana ame adi togiyomatana saꞋeyana. 2Ada Adalamitiumi ana waka saꞋeyana againe ayage, wakai-nadi taliya ana melaleya ginanulukuluku Esiya ana fafaliya. Kadu kaliva saꞋeyana gimiyami, ana egana Alisitako, kwanaTesalonaika, medema melala fafali ana egana Masedoniya againe. Ada au bana ime buye ayage be alowoga.

3Anauna tu aiyeta anavelu againe Saidoni avaina. Ada bana Yuliyasi Folo ginuwakabubuyena faꞋina gihawahegena be ginahobu tobohiyaneyao ginaꞋitadi, ada badi anaga kadu yana gavaꞋadi nuwanuwana ma hinavelena. 4Kadu ayage Saidoni ahege tu alaka ma bolimana giluveyeveyewama faꞋina, himula ana egana Saifilasi aiwaꞋuna anuveꞋuyena. 5Anauna be fafali ana egana Silisiya ahegena, kadu anauna fafali ana egana Famifiliya ahege tu melala ana egana Maila avaina, medema fafali ana egana Laisiya againe. 6Ada medede againe yama togiyomatana Alekisanidiya ana waka saꞋeyana ginuhagana, medema tova kabiꞋona ginalowoga fafali ana egana Itali againe ginana. Ada au ime giveyagevedamama be alowoga. 7Ada aiyeta gavaiyehi maꞋinuwameyao anauna tu bolimana gilulutunetunema faꞋina, vaita keke amafaiweya Naidasi anavaini. Tu anauna anauna Naidasi liline ayemu tu meda bolimana giluveyeveyewama faꞋina, keke amafaiweya mala wamatane anana. Hidema faꞋina maꞋi anuviviya, himula ana egana Kelita aiwaꞋuna anuveꞋuyena be kabuna ana egana Salamone amine aꞋela anuwaliliuga. 8Au taliya liline anauna tu bolimana faꞋina keke amafaiweya adamadunauna, au maꞋinuwameyao abaluku saꞋeyana avaina, ana egana Abahiwaga Yamumuna, medema melala ana egana Lasiya liline.

9Tu medede againe aiyeta a gavaiyehi amiyami tu tova yamumuna ahegena, au kaꞋi adanu-havagi digo, yamana au vitana. Mala koyona ana aituha giluvedaꞋufo, faꞋina miYuda yadi tafalolo lakahina ahe gihavaina, tafalolo-nadi againe Koyona ana AbaꞋaiyawela hinuwaꞋuduꞋuduna. Mala koyona ana aituha giyemu faꞋina, bana Folo givenuwaꞋatadi gigayo, “Kaliva, keke kanana. Yadana vitana ma gaꞋayaunena. KaꞋi kanana digo, lokoloko kanaveꞋalugena, waka kanakivekoyona kadu ide kaꞋi tufoida kanaꞋalika.” Hidedemi Folo gigahe. 11Tu togiyomatana Folo yana gahe keke gidavenogaleni, au badi waka ana tovehimeya kadu toniwaka higahe vaita hinana-ma bonadi hiꞋabina. 12Bolimana ana aituheya abahiwaga againe amiyami-ma waka yana miya keke gidalubodani. Hidema faꞋina kaliva tufoidi moyaꞋaidi nuwanuwadi hinatalalaka be hinagaluvaluva kaꞋi Finikesi againe hinana. Finikesi, medema abahiwaga himula ana egana Kelita againe, ada ana abaꞋita keke wabolimaneya au niwalova waꞋamine. Au hidede againe adifaiweya hinamiyami bolimana ana aituheya. a 

Mala koyona hinuhagana.

13Tu mala dikudikukuna wabolimaneya gitowa faꞋina, kaliva hinuwanuwa vaita Finikesi againe adifaiweya hinana hinayemu. Au lomu hisilakahina digo Kelita taliyeya-moꞋaya amadubala. 14Aimo keke adana lauva tunugina tu mala koyona ana egana lauhanaga himula amine gilakaꞋela. 15Giyemu waka giꞋabina ada aveꞋetolakalaka-wayoga, keke amafaiweya. Au aꞋilova tu bolimana gibibima. 16Gibibima digo himula kabiꞋona ana egana Koda aiwaꞋune anuwaliliuga. Himula aiwaꞋune anauna tu avegavegala, waka kabiꞋona ataitaina higa adasilakahina ada keke lefo ginayavalini faꞋina. 17Au imolata hivegavegalena tu waka tabone hisilakahini-yo bulava oꞋolina againe waka lakahine hiꞋubibina be keke lefo ginaluyavalini faꞋina. Kadu himatamatauta kaꞋi waka aimo lelega againe ginalaka, lelegai-nadi ana egana Saitasi. Hidedemi himatauta faꞋina naya hikakilina be bolimana waka gibibina. 18Ada mala koyona keke maꞋi gidaꞋaꞋatagoni faꞋina tova anavelu againe hivebutu lokoloko hihebana. 19Tu tova anaveto againe waka ana lokoloko taudiyao nimadiya hihebana. 20Kadu aiyeta a gavaiyehi anauna tu keke maꞋita kauwana adaꞋitani, kadu ibadibadi keke maꞋita adaꞋitani faꞋina haꞋamine haꞋamine anauna ma keke adahalamaneni. KaduꞋe bolimana aimo gimadumadu toyogina tu ime avaita adaꞋalika.

21Tu kaliva lauva tunugina keke maꞋi aꞋa hidaꞋuꞋani-yo Folo gitowamidi gigahedi gigayo, “Kaliva, vaita bonaku wadaꞋabini-yo Kelita keke kadahegeni. KaꞋi kadamiya digo, hida lokoloko moyaꞋaina kadu waka keke kadahegedi. 22Tu omi wanogali! WanaꞋasevatu faꞋina keke tamo hakwadi agaideya ginaꞋalika, au wakagaga ginaꞋaluꞋalugena. 23Hidema gahalamanena, faꞋina bogi againe yaku Yaubada gahawadavadavana-ma yana tovenuwaꞋata iya agaikuya giꞋela gigahe gigayo, Folo, keke unamatauta. Aimo Loma Tokaiwabu Sisa matane unamidi be ginavedewayaugi. KaduꞋe Yaubada tonuwakabubu faꞋina, au ginanuwakabubuye be keke tamo hakwadi wakeya buye wananauna-ma ginaꞋalika. Au hidedemi yaku Yaubada yana tovenuwaꞋata gigaheku. 25Tobohiyakweyao, hidema faꞋina wanaꞋasevatu. Bana Yaubada gavetumaganena be yana tovenuwaꞋata gigaheku amine, velemoꞋena kananuhagana. 26Ide keke kanaꞋalika tu aimo hai himula saꞋeyana againe bolimana ginalulakahida.” Hidedemi Folo gigahe. b 

Aiyeta fotini hinu-kawowo tu taliya liline bolimana gibibidi.

27Tu bogi fotini ahegedi tu aimo bolimana haꞋamine haꞋamine gibibaidadanema, lehaga againe anauna-ma ana egana Ediliya. Ada bogi nafone imolata hiꞋayaunena taliya saꞋeyana liline ayemuyemu. 28Ada hidema faꞋina hitutuluva be lehaga ana tunuga hiwavana, nimada ana wava foti (40). Himiya kabisona kadu hitutuluva-havagi ada lehaga nimada ana wava teti (30) hinuhagana. 29Au himatauta higayo, “KaꞋi yama waka lai againe ginatula.” Au lomu fowa waka ulene hisehobuyena, ada yadi viviluwa agaidiya hiveꞋoveꞋoꞋola be higa mala gidamadulauna. 30Ada imolata waka kabiꞋona lehageya hisehobuyena higa waka lakahina hidaꞋotayabuyabuna. HiveꞋalololo higayo, “Lomu waka mudune anasehobuyena.” 31Tu bana Folo togiyomatana kadu yana tolugaviya agaidiya gigahe gigayo, “KaꞋi hida imolata keke wakeya hinamiya digo, aimo keke amifaiweya yawayawamiyao wanamiyami, au lehageya wanaꞋalika.” 32Hidedemi gigahe faꞋina, tolugaviya bulava againe waka kabiꞋona hiluhifona-ma hitalagolohina ada au hiveꞋalugena.

33Tu mala kabiꞋona ginawedala ma Folo gigaheyaꞋayaꞋalidi be aꞋa hinaꞋana gigayo, “Aiyeta fotini wamiyami yami wamatauta, keke maꞋi aꞋa wadaꞋuꞋani, au mafu gilaumi. 34FaꞋina gaveꞋoꞋolemi toyogina maꞋi aꞋa wadaꞋana. KaꞋi keke wanaꞋa yami faiwala keke, au wanaꞋalika. Tu gagahemi keke tamo hakwadi agaimiya uꞋuna saꞋeyana ginaꞋagolohini.” 35Ada Folo hidemi gigahe-yo, au tauna aꞋa givaina digo moyaꞋaidi matadiya Yaubada againe givesiule, gikihinena be givebutu giꞋa. 36Au moyaꞋaidi hiꞋasevatu be kadu maꞋi aꞋa hiꞋana. 37Ada ime kaliva wakeya amiyami-ma ama kilagalaga 276. 38Ada au moyaꞋaidi hiꞋahiyauwa-yo aꞋa wakeya hidodona-ma lehageya hiꞋiyauyaulena be waka ginaluꞋaihaya faꞋina. c 

Lelega againe waka gitula.

39Tu mala gilauna imolata gava himula againe ayemu-ma hifaniyena, tu hukuna saꞋeyana hiꞋitana, ana taliya makamakamina. Ada au hivevai be medede againe waka hinabilakahina. 40Au tufoidi lomu hitalagolohina, kadu tufoidi bulava wayaisi ana siveꞋavina hiyauna. Hiyauna gihavaina, naya waka mudune hisilakahina be bolimana waka ginalutunetunena faꞋina. Ada taliya amine waka ginauna. 41Tu waka lelega againe gitula. Waka muduna giloꞋa, keke adifaiweya hinakakini tu ulena ma lefo lakahina be giluyaweyawelina.

42Tu tolugaviya hivevai higa filisina hinaluveꞋalikadi be keke tamo hakwadi taliyeya hinakayolaka-yo hinaꞋota faꞋina. 43Tu togiyomatana nuwanuwana Folo ginalugolegolena faꞋina gihawatadi. Au givehimeya be gaveyao adifaiweya hinakayo, medema hinamidiꞋauhifu be taliyeya hinakayolaka. 44Velugadiyao kayo keke hidahalamaneni-ma ai againe o kaꞋi waka yogona againe hinakiveꞋavina be taliyeya hinalaka. Ada au hidede amine moyaꞋaima taliyeya alaka-Ꞌowoga, keke tamo hakwadi vita gidanuhagani. d 

Copyright information for `VIV