am2Af 14:8m6Af 3:16, 16:18
bm13Yem 3:15, Lu 23:13-25m15Af 2:32, 5:30
cm17Lu 23:34m18Lu 24:27m22-232Veh 18:15,18-19
dm25Aba 22:18, Ga 3:8

Acts 3

Fita tovefela gisiveyawana.

1Tova saꞋeyana Fita be Yoni manuwa-tafalolo lakahina againe hina, ada kauwana giwahivekenana ana ita bai tohiye amine higa veꞋoꞋola ana tova. 2Ada badi hiyemuyemu tu kaliva saꞋeyana yana tubuga againe givefela-ma manuwa-tafalolo ana abaluku againe hiwahiwahina, abaluku-nadi ana egana Abaluku Vewaga. Ada aiyeta saꞋeyana saꞋeyana tovefela hiwahiwahina, ada hidede againe hisesehobuyena be badi manuwa-tafalolo ana toluku agaidiya mani faꞋina giveꞋoveꞋoꞋola. 3Ada Fita be Yoni hidaluku ma giꞋitadi, ada badi agaidiya mani faꞋina giveꞋoꞋola. 4Tu Fita kadu Yoni buyeꞋi hiꞋitakwanekwanena. Au Fita gigahena gigayo, “UꞋitama-yo.” 5Fita gigahe-yo kaliva badi agaidiya giꞋitalele tu ginuwanuwa vaita tamo gavadi hidaveleni.

6Au Fita gigahena gigayo, “WeꞋa keke tamo mani tu weꞋa lemegaga saꞋeyana akufaiweya ganavele. Yesu Keliso kwanaNasaledi ana eganeya o gavehimeye be unanudadana.” 7Au nimana iꞋatagine giꞋabina be gisilakahina, ada auheꞋama kaliva agena kadu agemataꞋihina gifaiwala. 8Au gimadutowamidi ada givebutu ginunudadana. Au badi buye manuwa-tafalolo againe hiluku tu bana ginunudadana gihegehegelakalakahina, Yaubada gihawahawadavadavana. 9Ada kaliva moyaꞋaidi bana ginunudadana tu Yaubada againe givesivesiule-ma hiꞋitana. 10Au hiyakovina higa bana tova moyaꞋaina manuwa-tafalolo ana Abaluku Vewaga againe gihiyoto be mani faꞋina giveꞋoveꞋoꞋola, ada au moyaꞋaidi aseꞋasedi giꞋalilihiwana ada yana yamumu faꞋina hiyaulowoga. a 

Fita yoꞋo manuwa tafalolo lakahina againe gilumamaledi.

Yadi koyona higa Yesu hiluveꞋalikana faꞋina.

11Tu manuwa-tafalolo againe abamiyami saꞋeyana edaꞋawaneya gidauda, ana egana Solomoni yana Abamiyami, ada medede againe Fita Yoni himiyami kaliva giyamumu-ma buyeꞋi. Bana nimadi giꞋabiꞋabina tu kaliva moyaꞋaidi yadi wayaulowoga badi agaidiya himadu. 12Bana Fita giꞋitadi-yo gigahedi gigayo, “Omi ide miIsileli, gavana faꞋina hidevama giveyaulowogimi? Gavadi-yo waꞋitakwanekwanema vaita taumeyao yama faiwala o kaꞋi yama tafalolo toyogina faꞋina hida kaliva adasiveyawani be gidanunaudadana? Keke hidedemi wananuwanuwa. 13Au bwanenedeyao yadi Yaubada, badi Abelahamo Aisake Yakobu yadi Yaubada yana kikaiwabu lakahina yana Tofaisewa Yesu givelena. Tuwaina BanaꞋe Failato againe wahegenauwena be alikeya ginahegena. Bana Failato nuwanuwana ginayauna tu omi bana matane wakilowena. 14Au omi Kaliva Mahamahalina kadu Yegayegana wakilowena tu waveꞋoꞋolena toyogina be toluveꞋalika ginayauna. 15Ada hidedemi yawaida inubana waluveꞋalikana tu Yaubada alikeya gisivemididina, au yana mididi-havagi ime ana toꞋita. 16Ada au Yesu ana egana faꞋina, higa Bana ana eganeya avetumagana faꞋina, hida kaliva gifaiwala ada omi waꞋitana kadu wahalamanena. E, yana yamumu moyaꞋaimi matamiya inubana ma vetumagana Yesu ana eganeya. b 

Hagavila be koyona ana aiyawela faꞋina.

17Tu tobohiyakweyao, iya gahalamanena gavaimi Yesu againe wafaisewani-ma omi keke wadahalamane-hagihagiyeni, kadu yami tonagona keke hidahalamane-hagihagiyeni faꞋina hidedemi wahuluva. 18Boi tuwai-moꞋena Yaubada badi bonana ana toꞋawatalatalaina moyaꞋaidi awadiya gigaheye-vagahina vaita yana Tovegida Keliso aulolo tagiya gidanuhagana. Ada Bana givehimeyena amine, a gilakayemu. 19Au yami dewa koyona wanahegena be Yaubada againe wanahagavilami be yami koyona ginayawelina faꞋina. 20E, wananuwavilana be kaliva gufaleda againe meyana giꞋivebikana amine, Yaubada Tauna aseꞋasemi ginaꞋivebikana be faiwala wananuhagana, kadu Yesu Keliso ginaꞋiveninisena be ginahobuꞋela-havagi, Bana ahe givegidena be omi ginanagoyemi faꞋina. 21Ada Yaubada boi tuwai-moꞋena bonana ana toꞋawatalatalaina mahamahalidiyao awadiya gigaheye-vagahina amine, aimo tova mulina gaitoma moyaꞋaidi babiya ginaluveꞋivagudi, ada hida tovai-nadi faꞋina Bana Yesu lobameya gibodaboda. Tovai-nadi ginalakayemu, au ginahobuꞋela-havagi. 22E, toꞋawatalatalaina saꞋeyana Mosese boi tuwai-moꞋena gigahe gigayo,

Yaubada yami Kaiwabu aimo tova mulina bonana ana toꞋawatalatalaina saꞋeyana omi yami yoꞋo hinafamiya ginakivemididina. Iya gakivetuvetunumi amine, kadu bana ginakivetuvetunumi. Ada au gaitoma moyaꞋaina ginavehimeyemi-ma wanadibumuhigena. Hai kaliva bana yana vehimeya keke ginadibumuhigeni, medema Yaubada yana yoꞋo agaidiya ginaluꞋatugena be ginaluyaweyawelina.
Hidedemi Mosese gigahe.

24Kadu anafaiweya Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina moyaꞋaidi gavadi tova adamoya ginalakayemu-ma tuwai-moꞋena higaheye-vagahina. E, gaveyao Yaubada yana venuwaꞋata giveledi, medema tova adamoya faꞋina higaheye-vagahina. Bana toꞋawatalatalaina Samuwela hidedemi gigaheye-vagahina, kadu anafaiweya toꞋawatalatalaina moyaꞋaidi wai himulina amanadi tova adamoya faꞋina higaheye-vagahina. 25Au Yaubada yana toꞋawatalatalaina awadiya omi faꞋimiya giwonadabadaba, ada Yaubada boi tuwaina bwanenemiyao agaidiya yana veyao gisena-ma kadu omi faꞋimiya gisena. E, Abelahamo againe gigahe gigayo, ‘A unumamomo agaidiya tonuwakabubu ginatubuyemu be fafali tulina tulina adi yoꞋo moyaꞋaidi ginanuwakabubuyedi.’ Hidedemi Yaubada gigahe. 26Ada au Yaubada yana Tofaisewa Yesu gisivemididini-yo omi agaimiya gimidiꞋiveninisena be ginanuwakabubuyemi. BanaꞋe omi moyaꞋaimiyao aseꞋasemi ginakiviviyena be eda koyona wanahegena faꞋina. Au hidedemi ginanuwakabubuyemi.” c , d 

Copyright information for `VIV