am3Af 5:18m4Af 2:41, 5:14m7-8Md 10:19-20
bm10Af 3:6m111Fi 2:7m12Yo 14:6
cm15-16Yo 11:47m17-20Af 5:28-29
dm25-26Sam 2:1-2m27Md 27:1-2m28Af 2:23m29Ef 6:19
em31Af 2:4
fm32Af 2:44m34-35Af 2:25m36Af 11:22-26, 13:2-3

Acts 4

Fita Yoni miYuda yadi Koniselo agaidiya hivekotudi.

1Tu Fita Yoni yoꞋo agaidiya aimo hilulukahihi tu abaveyao ana tofaisewa kadu tuilala adi tonagona, kadu tonagona tafatafalolodiyao adi egana Sadusi, badi agaidiya hiyemu. 2Badi afositolo adiꞋiselu yoꞋo hivehavehawaledi be higa hinahalamanena Yesu alikeya gimididi-havagi. Kadu higahegahedi vaita Yesu gimididi-havagi faꞋina kadu kaliva velugadeyao kanamididi-havagi. Hidedemi hivehawala faꞋina, badi abaveyao ana tofaisewa ahenao buye hiꞋilaꞋa. 3Au Fita Yoni hikiveꞋavidi tu mala a gibogibogi faꞋina, deliya hisedi be mala ginalauni-yo hinavekotudi. 4Tu moyaꞋaidi yoꞋo agaidiya yadi laumamala hivetumaganena, ada tovetumagana yadi yoꞋo himoyaꞋai, adi kilagalaga faifi tausani (5,000) amine.

5Bogi hida mala gilauna miYuda yadi tovehimeya ada kaliva lakahidiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala Yelusalema againe hivagaꞋauta. 6Bana abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu ana egana Anasi buye hivevai, kadu Kaiyafasi, Yoni, Alekisanida, kadu tokaiwabu-nadi ana yoꞋo kalivai-dina velugadiyao buyeꞋi. 7Au hivehimeya be afositolo adiꞋiselu badi matadiya hinamidi. HiꞋela-yo hitoliluveluvedi higayo, “Omi amiꞋiselu ma hakwadi yana faiwala againe hidevama wafaisewani? Hakwadi ana egana wayakahini-yo kaliva wasiveyawani?”

8Hidedemi higahedi tu AluꞋaluwa Mahalina Fita givemagana ada au givebutu gilumamaledi gigayo, “Omi yada yoꞋo adi tovehimeya kadu kaliva lakahimiyao. 9Adamoya ime tovefela avelugana nonogana wavedewayaugima. GavaiyaꞋamine giyamumu-ma watoliluveluvema. 10Au moyaꞋaimiyao kadu miIsileli moyaꞋaidi ganakivetuvetunumi be wanahalamanena. Bana Yesu Keliso kwanaNasaledi ana egana fifiwala-moꞋena faꞋina hida kaliva ahe giyamumu be omi matamiya gimidimidi. Bana Yesu omi wakivekelosena tu Yaubada alikeya gisivemididina. 11Bana faꞋine gahetalahobuhobu saꞋeyana Veyao Tuwaina ana bukiya gidadauda gigayo,

Ogola omi manuwa ana toꞋaiyogona wakilowena
medema giveholiliꞋabi.
12Bana Yesu anakaibe againe kibababala kananuhagana. E, Yaubada Bana ana egana ide tomiyababi giveleda, ada keke tamo hakwadi velugana babiya gimiyami-ma gidavegideni be bana ana eganeya kibababala adafaiweya kananuhagani.” Hidedemi Fita gigahedi. a , b 

Koniselo Fita Yoni yadi laumamala hihawata-wayoga.

13Tu badi miYuda yadi Koniselo Fita Yoni yadi asevatu hiꞋitana againe, nuwadi givegafoꞋuyaꞋuya, kadu badi afositolo kaliva-kawowo keke hidasikulu-ma hiꞋayaunedi againe, nuwadi givegafoꞋuyaꞋuya. Ada au badi boi Yesu hiveveꞋalunena ma nuwadi giꞋafolena. 14Tu kaliva a giyamumu-ma medede againe Fita Yoni buye himidimidi. Koniselo kaliva a giyamumu-ma hiꞋitaꞋitana faꞋina keke adifaiweya tamo gavadi hinagaheyeni. 15Au hivehimeyedi be abavedewayauga againe hinahobu. Badi kaliva hihobu-yo badi Koniselo hivebutu hiveꞋanuwanuwa kadu hiveꞋagehegahe higayo, “Hida kaliva faꞋidiya gavaimi kanaga? Kaliva moyaꞋaidi Yelusalema againe hida aituha fifiwala-moꞋena hifaisewana-ma hihalamanena, ada ide keke adafaiweya kanagahe kanagayo, Badi keke hidasiveyawani. 17Tu hida kalivai-dina kadahawatadi kadagayo, Keke tamo hakwadi velugana againe Yesu ana egana faꞋina wanagaheni. E, keke tamo tova hidede amine wanahuluva-havagi. Hidedemi kadahawatadi be kadu keke Yesu valeyana ginanauna kaliva agaidiya faꞋina.”

18Tu hiveꞋagahegahe gihavaina, kaliva hikovadi be hinaluku-havagi. Hiluku-yo hivehimeyedi higayo, “Keke-moꞋa Yesu ana eganeya wanalulaumamala. Keke tamo tova Bana ana egana faꞋina wanavehawala.” 19Hidedemi hivehimeyedi tu badi Fita Yoni higahedi higayo, “Omi taumiyao wananuwanuwa. Hadema hagihagina Yaubada matane, kaꞋi omi bonami anaꞋabina o kaꞋi Yaubada bonana anaꞋabina? 20Tu ime keke amafaiweya anaꞋilova. Au tova moyaꞋaina gaitoma fifiwalana taumeyao aꞋitana kadu anogalina-ma analulukahihiyena.”

21Hidedemi Fita Yoni higahe tu badi Koniselo kadu hihawatadonedi ada hihawahegedi be hina. GavaiyaꞋamine matahiwadi hinaveledi ma hinuwenuwe-wayoge. Keke adifaiweya, yoꞋo himatausedi faꞋina. Au tovefela giyamumu faꞋina, kaliva moyaꞋaidi Yaubada hihawahawadavadavana. 22Tovefela aituha fifiwalana againe yana yamumu givaina-ma bana kaliva lakahina, ana malamala foti (40) kadu gavaiyehi. c 

Tovetumagana Yaubada againe hivesiule, ada yadi asevatu

faꞋina hiveꞋoꞋola.

23Tu Fita Yoni Koniselo hihegedi tu yadi yoꞋo agaidiya hiyewadi, ada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao kadu kaliva lakahidiyao gavaimi higahe ma hilukahihiyena. 24Ada badi tovetumagana hinogali-yo au moyaꞋaidi Yaubada againe tamotamoꞋaine hiveꞋoꞋola higayo, “Kaiwabu lakahi, OꞋeni ToꞋaibubuna, lobama babi lehaga O ububuna, kadu gaitoma moyaꞋaidi lobameya babiya lehageya himimiyami-ma O ububudi. 25Boi tuwai-moꞋena AluꞋaluwa Mahalina O bona bwanenema lakahina Devida awane gise-vagahina, ada au ya tofaisewa Devida gigahe gigayo,

Gavadi-yo yoꞋo tulidiyao himidi-yo hiꞋilaꞋa?
GavaiꞋona-yo manuwafo koyona hivevaiye-wayoge?
Babi ana kini moyaꞋaidi hikidewadewa
ada tovehimeya buye hivagaꞋauta be
Kaiwabu kadu yana Tovegida hinalugaviyadi.
Hidedemi tuwai-moꞋena AluꞋaluwa Mahalina Devida awane gigaheye-vagahina.
27Au tovehimeya yadi nuwakoyo faꞋina tuwaina gigahe amine tova adamoya velemoꞋena gilakayemu, faꞋina badi kini Helodi kadu Fonitiyo-Failato badi yoꞋo tulidiyao kalivai-dina kadu miIsileli buye hivagaꞋauta, ada hivevai be Yesu hinaluveꞋalikana, BanaꞋe ya Tofaisewa Mahamahalina O uvegidena be ime miIsileli ginanagoyema amanadi. 28O Tofaiwala kadu O Tovehimeya faꞋina gavaimi tuwai-moꞋena ya Tofaisewa Yesu faꞋine O uvehimeyena be ginalakayemu, au hidedemi badi higugaiyena be ahe velemoꞋena gilakayemu.

29Ho Kaiwabu, au badi Koniselo yadi hawata unanuwenuwena ada ime ya tofaisewa unafaiwalavelema be yama waꞋasevatu O bona analumamalena. 30Ime analulumamala tu O nima utune be toꞋaulolo hinayamumu, ada abaveyaulowoga kadu aituha fifiwalana ya Tofaisewa Mahamahalina Yesu ana eganeya anafaisewana.” Hidedemi hiveꞋoꞋola.

31Ada hiveꞋoꞋola gihavaina, manuwa againe hivagaꞋauta-ma giliꞋuliꞋu, kadu AluꞋaluwa Mahalina badi moyaꞋaidi givemagadi, ada hivebutu Yaubada bonana yadi waꞋasevatu hilulumamalena. d , e 

Tovetumagana yadi lokoloko taudiyao agaidiya hifolakena.

32Tu tovetumagana moyaꞋaidi yadi nuwanuwa au saꞋeyana, kadu adi ayauna au saꞋeyana. Keke tamo hakwadi gidagahe gidagayo, “Yaku gaitoma au tauku akukaibe faꞋikuya.” Au adiga yadi lokoloko yadi gavaꞋadi taudiyao agaidiya hifolafolakena. 33Badi afositolo hifaiwala be Kaiwabu Yesu yana mididi-havagi faꞋina hiꞋawatalatalaina toyogina, ada Yaubada moyaꞋaidi ginuwakabubuyedi lakahina. 34Keke tamo hakwadi koyokoyo badi agaidiya gidamiyami. Tova be tova badi tonibabi o kaꞋi tonimanuwa medema yadi babi o kaꞋi yadi manuwa hikimokimonevedamanena, ada mani hivaivaina-ma afositolo agaidiya hiꞋaliꞋaliyena. Ada badi afositolo mani-nadi hifolafolakena. Gaveyao adiga o kaꞋi yadi lokoloko keke, medema agaidiya hifolafolakena.

36Ada tova saꞋeyana Yosefa, Livai ana yoꞋo kalivana, hidede amine gihuluva. Bana yana melala ma himula ana egana Saifilasi. Badi afositolo kalivai-nadi hivewagana Banabasi, ada egana ana kaivila ma kaliva aseꞋasedi ana Tokivevatu. 37Bana Banabasi yana babi saꞋeyana gikimonevedamanena, ada babi fatana giꞋaliyena be afositolo giveledi. f 

Copyright information for `VIV