am2Af 4:34-35m3Yo 13:2
bm12Af 14:3m16Mk 6:56, Af 19:11-12
cm17-18Af 4:1-3m19-20Af 12:7-10m28-29Af 4:18-19, Md 27:25
dm31Ef 1:20, Hi 12:2m32Af 1:8
em40Af 4:18m41Md 5:10-12, 1Fi 4:13m42Af 17:3

Acts 5

Ananaiyasi vavinena Safaila buye kahihidi.

1Tu kaliva saꞋeyana gimiyami ana egana Ananaiyasi ada vavinena adi egana Safaila. BanaꞋe yadi babi saꞋeyana gikimonevedamanena. 2Ada babi fatana tufona tauna faꞋine gisena kadu tufona afositolo agaidiya giꞋaliyeni tu gigahedi vaita mani matatabuna gidaꞋaliyeni. Tu tufona ginuwalolonena ma badi vavinena hihalamanena.

3Au Fita gigahena gigayo, “Ananaiyasi, gavana faꞋina Setani againe uhawahege-yo nuwaniya giluku, ada au AluꞋaluwa Mahalina againe ufwaya vaita babi fatana matatabuna udaꞋaliyeni tu keke. Tufona tauni faꞋiniya usena. 4Aimo babi keke udakimonevedamaneni againe, medema tauni ya babi, tu ahe ukimonevedamanena againe, babi fatana uvaina-ma kadu o uvehimeyena. Gavana faꞋina nuwahinageniya fwaya ufaisewani-yo ugahe vaita mani matatabuna udavele-Ꞌowoma? Keke kalivagaga agaimeya udafwaya, au kadu Yaubada againe ufwaya.”

5Tu Ananaiyasi Fita yana gahe ginogalini-yo babiya auheꞋama gibeꞋu be giꞋalika. Au tubulakata hitowamidi, wowona hilifina digo hinauwena be hitauna. Ada gaveyao valeyana hinogalina medema himatauta-veꞋine.

7Himiyami bai tohiye kadu vavinena hiꞋela tu gavadi moganedi againe gilakayemu-ma keke hidahalamaneni. 8Bana Fita gigahedi gigayo, “WanavenuwaꞋataku. Yami babi fatana ana tubuga kaꞋi hidede amine?” Ada badi higayo, “Ika, babi fatana medede amine.”

9Au Fita gigahedi gigayo, “Gavana faꞋina omiꞋe kadu moganemi buye wanuwanuwa vaita Kaiwabu AluꞋaluwana againe wanafwaya be wanaꞋitana kaꞋi fwaya fatana wananuhagana o kaꞋi keke? WaꞋita, badi kaliva moganemi hitauna-ma edaꞋawaneya hiyemu, ada omi kadu hinanauwemi.”

10Ada auheꞋama Fita agene hibeꞋu be hiꞋalika. Ada tubulakata hiluku be kwamayoku ahe hiꞋalika-ma hiꞋitadi, au hiwahidi be hinauwedi moganedi liline hitaudi. 11Ada au tovetumagana moyaꞋaidi himatautaveꞋine, ada gaveyao moyaꞋaidi valeyadi hinogalina-ma kadu himatautaveꞋine. a 

Afositolo aituha fifiwaladi hifaisewadi.

12Tu afositolo aituha fifiwalana kadu abaveyaulowoga moyaꞋaina manuwafo hinafadiya hififaisewadi. Ada badi tovetumagana moyaꞋaidi Solomoni yana abamiyami againe seꞋeyaine hivagavagaꞋauta. 13Badi manuwafo hihawaveyamumuyedi ada badi keke hidavetumagana-ma himatauta be keke badi tovetumagana buye hidavagaꞋauta. 14Himatauta tu tova tova kaliva vevine keke saꞋeyadi Kaiwabu againe hivebutu hivetuvetumagana amanadi tovetumagana yadi yoꞋo agaidiya hiluku. 15Ada afositolo yadi aituha fifiwalana faꞋina, kaliva yadi toꞋaulolo melaleya hisehobuyedi be vaya o sita againe hisedi. Hisehobuyedi be Fita ginabala againe, higa anununa toꞋaulolo tufoidi ginakibwaꞋedi be hinayamumu. 16Kadu yoꞋo moyaꞋaidi melala Yelusalema awaꞋawanina agaidiya hitauya, yadi toꞋaulolo kadu badi wayafunediyao hiꞋaliyedi. Ada moyaꞋaidi hiyamumu-Ꞌowoga. b 

MiYuda adi tonagona afositolo hikivekoyodi.

17Tu bana abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu kadu tobohiyaneyao moyaꞋaidi, higa yoꞋo tafatafalolodiyao adi egana Sadusi kalivai-dina, badi afositolo agaidiya higaꞋumaꞋuma-moꞋa. 18Ada au hitowamidi hina afositolo hikiveꞋavidi be deli lakahina againe hisedi. 19Deliya hisedi tu bogi nafone Kaiwabu yana tovenuwaꞋata deli ana wanafali giyauna be afositolo gisehobuyedi, ada gigahedi gigayo, “Wanana manuwa-tafalolo lakahina againe wanamidi be hida eda ivaguna, higa yawai-vagata ana eda faꞋina kaliva agaidiya wanagaheye-Ꞌowona.” 21Au tovenuwaꞋata givehimeyedi amine hina, ada mala gilaulauni manuwa-tafalolo againe hiluku hivebutu hivehawala.

Tu bana abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu ahenao badi miYuda yadi Koniselo hikovavagaꞋauhidi, be higa miYuda adi tonagona moyaꞋaidi hivagaꞋauta-Ꞌowoga. Ahe hivagaꞋauta-yo yadi tuilala deliya hiꞋiveninisedi be afositolo hinaꞋaliyedi.
22Tu yadi tuilala hiyemu againe, afositolo deliya hiꞋiꞋavadi, ada au Koniselo agaidiya hiyewadi ada hivenuwaꞋatadi higayo, “Deliya ayemu againe, wana hiꞋaifalidona-ma aꞋitana, kadu toꞋitaveꞋavina abaluku againe hiꞋitaꞋita. Tu wana ayauna againe, keke tamo hakwadi deli hinagene gidamiyami.” 24Ada tuilala adi tonagona kadu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao tuilala yadi gahe hinogalini-yo nuwadi gifani, be hinuwanuwa vaita gavaimi gidalakayemu.

25Hinuwanuwa tu kaliva saꞋeyana giꞋela gigahedi gigayo, “Wanogali! Badi kaliva deliya wasedi-ma manuwa-tafalolo lakahina againe himidimidi yoꞋo hivehavehawaledi.” 26Au tuilala adi tonagona yana kalivamomo buye hina afositolo hivegaꞋauledi tu keke hidamunudi, faꞋina himatauta kaꞋi yoꞋo kuga againe hinafihafihadi.

27Hiyemu-yo afositolo hilukuwedi, Koniselo agaidiya hikivemidididi be abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu ginavedewayaugidi. 28Bana gigahedi gigayo, “Ime hawata lakahina agaimiya asena, higa hida kaliva ana eganeya keke-moꞋa wanavehawala tu hida gavaimi waga? Au yami vehawala wanunauwena be gina Yelusalema giluyabuna. Ada nuwanuwami hida kaliva yana alika ana vita ime agaimeya wanasena.”

29Tu Fita kadu afositolo velugadiyao higahedi higayo, “Ime keke kaliva bonana anaꞋabini, au nagona Yaubada bonana anaꞋabina. Hidedemi ama vehimeya. 30Bana Yaubada, bwanenedeyao yadi Yaubada, Yesu alikeya gisivemididina, Bana omi ai againe watutuvefosena be hidedemi waluveꞋalikana. 31E, Yaubada gisivemididina be iꞋatagine gikilakahina, ada BanaꞋe yada Tovehimeya Lakahina kadu ada Tokibababala gisena. Tokibababala gisena be BanaꞋe omi miIsileli ginavelugami be amifaiweya wananuwavilana, ada yami koyona ana aiyawela wananuhagana. 32Ada ime hida gaitoma faꞋina aꞋawatalatalaina, imeꞋeyao kadu AluꞋaluwa Mahalina buye aꞋawatalatalaina, BanaꞋe ma badi gaveyao Yaubada bonana hiꞋabiꞋabina, medema agaidiya gihawahegena.” Hidedemi afositolo higahe. c , d 

Gameliyela afositolo gilugolegoledi.

33Tu badi Koniselo hida gahe hinogalini-yo hiꞋilaꞋa-moꞋa be nuwanuwadi afositolo hinaluveꞋalikadi. 34Tu kaliva saꞋeyana Koniselo agaidiya ana egana Gameliyela, badi Falisi yadi yoꞋo kalivana, Koniselo hinafadiya gitowamidi. Bana Gameliyela higa Mosese yana vehimeya ana tovehawala, ada kaliva moyaꞋaidi hiveꞋamohimohinena. E, bana gitowamidi givehimeya be afositolo kabuꞋavane hinasehobuyedi. 35Badi hihobu tu bana Koniselo agaidiya givebutu gilukahihi gigayo, “Omi ide miIsileli, hida kaliva faꞋidiya wananuwanuwa-hagihagi. KaꞋi wanaluveꞋalika-kawowodi digo, medema keke ginalubodani. 36Malamala gavaiyehi kahegedi againe, kaliva saꞋeyana gilakayemu, ana egana Tiudasi, ada gigahe vaita bana tonagona lakahina, ada kaliva adi yoꞋo fowa hanaledi (400) amine himuliyena. Tu muliya badi gaveyao hiluveꞋalikana, ada ana tomuliyamomo hiꞋabinauna be yana vehimeya gihavaina. 37Kadu muliya kabemani adi eganayaudi ana toveya kaliva saꞋeyana gilakayemu, ana egana Yudasi kwanaGalili, ada kadu kaliva moyaꞋaidi ginuwaꞋabiyedi. Kadu meda anafaiweya badi gaveyao hiluveꞋalikana, ada ana tomuliyamomo hiꞋabinauna be gihavaina. 38Ada adamoya kadu hida kalivai-dina faꞋidiya ganagahe. Au wanakiꞋilovedi be hinana. Bana Yesu medema yadi tonagona giꞋalika-ma faꞋine hivehavehawala. KaꞋi yadi vehawala yadi faisewa inubana kaliva agaidiya, au ginahavaina. 39Tu kaꞋi inubana Yaubada againe, au keke amifaiweya wanahawatadi. Aimo wanahalamanena Yaubada againe walulugaviya.” Hidedemi Gameliyela gigahe be badi Koniselo bonana hivenogalena. 40Au afositolo hikovadi be hilukuꞋela, ada tuilala hivehimeyedi be hilaudi. Hilaudi gihavaina kadu hihawatadi higayo, “Au wanana tu keke-moꞋa Yesu ana eganeya wanalaumamala-havagi.”

41Tu afositolo Koniselo hihegedi, tu yadi wavemwamwala hina. Hinuwanuwa higa vaita badi yamumudiyao Yaubada matane faꞋina gihawahegedi be Yesu ana egana faꞋina kaliva matadiya wowomumu hinuhagana. 42Ada au aiyeta saꞋeyana saꞋeyana VenuwaꞋata Yamumuna Yesu Keliso faꞋine hilulumamala kadu hivehavehawala. Manuwa-tafalolo lakahina againe kadu kaliva yadi manuweya hidedemi hinunauwena, keke hidaꞋilova. e 

Copyright information for `VIV