am6Af 13:3m7Af 16:5
bm10Lu 21:15m11Md 26:60-61

Acts 6

Kaliva adiveseveni hivegidedi be afositolo hinavelugadi.

1Himiyami tu tova moyaꞋaina Yesu ana tomuliya higa tovetumagana himoyamoyaꞋai. HimoyaꞋai tu vekwageya gilakayemu. Sikwasikwa adiga faꞋina hivekwageya. Badi miYuda tovetumagana bona Gilika againe hilulukahihi amanadi badi kadu tovetumagana bona Hibeliu againe hilulukahihi-ma hiꞋalawoluwoluyedi, higahegahe vaita malalauga saꞋeyana saꞋeyana aꞋa ana folaka againe badi bonadi Gilika ma yadi sikwasikwa kabiꞋona amine hivaivaina, tu badi bonadi Hibeliu ma yadi sikwasikwa lakahina amine hivaivaina. 2Hidedemi hiꞋalawoluwolu faꞋina afositolo adivetuwelo tovetumagana moyaꞋaidi hikovavagaꞋauhidi ada higahedi higayo, “KaꞋi ime aꞋa ana folaka anaꞋitaveꞋavina be Yaubada bonana ana laumamala anahegena digo, medema keke gidalubodani. 3Au tobohiyameyao kaliva adiveseveni wanavegidedi, valeyadi ma au hagihagina higa AluꞋaluwa Mahalina givemagadi kadu tonuwahuya velemoꞋena. E, wanavegidedi be hida abavehimeya aꞋa ana folaka anaveledi. 4Tu imeꞋeyao ma veꞋoꞋola kadu laumamala ana faisewa tova moyaꞋaina anaꞋitaꞋitaveꞋavina.”

5Au tovetumagana yadi yoꞋo matatabudi afositolo yadi gahe faꞋina nuwadi giyamumu, ada kaliva hivegidedi. Kaliva saꞋeyana hivegidena-ma ana egana Sitiveni, bana yana vetumagana toyogina kadu AluꞋaluwa Mahalina againe gimaga-moꞋa. Kadu kaliva velugadiyao hivegidedi-ma adi egana Filifi, Felokolo, Naikena, Timoni, Famenasi, kadu Nikolesi bana kwanaAnidiyoka yoꞋo tulidiyao kalivana tu miYuda yadi tafalolo againe gidamana be givekwanamiYuda. 6Au hida kalivai-dina afositolo matadiya hisedi be hiveꞋoꞋoledi, ada nimadi badi agaidiya hisena be faisewai-nadi faꞋina hisevehailedi.

7Ada Yaubada bonana ginauna ada kaliva moyaꞋaidi hinogalina be hivetumaganena. Ada tovetumagana yadi yoꞋo Yelusalema againe himadumoyaꞋai, kadu abaveyao ana tofaisewa tufoidi moyaꞋaidi Yesu bonana againe hihawahegedi. a 

MiYuda adi tonagona Sitiveni hikiveꞋavina.

8Tu bana Sitiveni aseꞋasena Yaubada yana nuwanuwa againe gimaga, kadu tova moyaꞋaina Yaubada yana faiwala againe gimiyami faꞋina aituha fifiwalana kadu abaveyaulowoga lakahina kaliva hinafadiya gififaisewadi. 9Tu kaliva tufoidi hivekwageyena, miYuda adi yoꞋo saꞋeyana kalivai-dina. Manuwa-abavehawala ana egana sinagogi againe badi hivavagaꞋauta, ada manuwai-nadi hivewagana Libetini yadi sinagogi. Ada badi miYudai-dina melala adi egana Sailini kadu Alekisanidiya kaliva. BadiꞋiyao kadu miYuda Silisiya ada Esiya ana fafali kalivai-dina hivebutu Sitiveni buye hivekwavekwageya. 10Tu AluꞋaluwa Mahalina nuwahuya lakahi-moꞋena Sitiveni givelena faꞋina yana laumamala againe hiveꞋamata, keke adifaiweya hinabonalaufata.

11Au badi miYuda kaliva tufoidi higahekauyedi be hinagahe hinagayo, “Bana wadevama kalivai-nadi anogalina Mosese gihawatagona kadu Yaubada gihawatagona.”

12Au hidede amine badi miYudai-dina badi yoꞋo hiꞋiveꞋagoꞋugadi, ada kaliva lakahidiyao kadu Mosese yana vehimeya ana tovehawala buye hiꞋiveꞋagoꞋugadi, ada au hina Sitiveni hikiveꞋavina be miYuda yadi Koniselo agaidiya hinauwena. 13Sitiveni Koniselo agaidiya hilukuwena, kadu togahe-kawowo buye hilukuwedi be bana faꞋine hifwaya higayo, “Bana hida kaliva tova moyaꞋaina yada manuwa-tafalolo lakahina kadu Mosese yana vehimeya gihawahawavekoyoyena. 14Ime bonana anogalina, gigahe vaita hida Yesu kwanaNasaledi manuwa-tafalolo lakahina gidayawelina, ada vehimeya moyaꞋaina Mosese yada yoꞋo tuwaina giveleda-ma gidahawatani be vehimeya velugana againe kanamiyami.” Hidedemi togahe-kawowo higahe. 15Ada kaliva moyaꞋaidi samuba hinagene bana Sitiveni hiꞋitakwanekwanena, ada magigina mahamahali-moꞋena hiꞋitana vaita lobama ana tovenuwaꞋata ana bela amine. b 

Copyright information for `VIV