am1Af 11:19m3Af 9:1-2, 26:9-11
bm7Md 10:1, Mk 16:17
cm17Af 9:17, 19:6, 2Ti 1:6m22Af 2:38
dm27Ais 56:3-7m29Af 10:19
em32Ais 53:7-8m40Af 21:8

Acts 8

Saulo tovetumagana gikivekoyodi.

1Tu medema tovai-nadi kaliva hivebutu tovetumagana adi yoꞋo Yelusalema againe hikivekoyodi be tagiya lakahina hinuhagana. Hikivekoyodi faꞋina tovetumagana moyaꞋaidi hiꞋota tu afositolo gagana himiya. HiꞋota ada Yudiya Sameliya adi fafali moyaꞋaina agaidiya hiꞋabinauna. 2Tu kaliva tufoidi tafatafalolodiyao Sitiveni hitauna, ada bana faꞋine hiveꞋalulaukuhi lakahina. 3Tu bana Saulo givebutu tovetumagana adi yoꞋo giluyaweyawelidi. Au manuwa saꞋeyana saꞋeyana agaidiya ginunuwaliliuga, tovetumagana kaliva vevine gitaitaidi be ginunauwedi deliya giseusedi. a 

Filifi Yesu bonana Sameliya againe gilumamalena.

4Tu badi tovetumagana hiꞋabinauna-ma gava fafali moyaꞋaina agaidiya hina, medede againe Yesu Keliso bonana hilumamalena. 5Bana Filifi melala ana egana Sameliya againe gina, ada miSameliya agaidiya Keliso faꞋine gilumamala. 6Ada yoꞋo lakahina yana laumamala hinogalina kadu yana aituha fifiwaladi gifaisewadi-ma hiꞋitana, ada au moyaꞋaidi bonana hinogali-hagihagiyena. 7MoyaꞋaidi wayafunediyao hiyamumu. Yafune hikovaꞋawafatafata tu hiyemu. Kadu tovefela moyaꞋaidi kadu badi walogidi giꞋaꞋuwa-vagahina amanadi hiyamumu. 8Hidedemi moyaꞋaidi hiyamumu faꞋina, miSameliya hivemwamwala lakahina. b 

Tokwelikweli ana egana Saimoni kahihina.

9Tu medema melalai-nadi againe kaliva saꞋeyana gimiyami, ana egana Saimoni, ada boi tuwaina givebutu tokwelikweli yadi faisewa giꞋabiꞋabina, ada au hida yana faisewa againe miSameliya moyaꞋaidi giꞋiveyaulowogidi. Gigahe vaita bana kaliva kikaiwabuna, ada kaliva moyaꞋaidi, lakahidiyao kadu kabiꞋodiyao, yana gahe hinogali-hagihagiyena. E, higahe higayo, “Bana hida kalivai-nadi vaita Yaubada amine, higa ana egana Tofaiwala-moꞋa.” 11Ada aituha fifiwalana yana kwelikweli againe gififaisewana be giꞋiveyaulowogidi, ada hidedemi ahe ginunauwena lauva tunugina faꞋina moyaꞋaidi ginuwaꞋabiyedi. 12Tu Filifi VenuwaꞋata Yamumuna Yaubada yana yoꞋo ana luku faꞋina gilukahihiyena, kadu Yesu Keliso ana egana faꞋina badi agaidiya gilumamalena, ada yana laumamala hivetumaganena. Hivetumaganeni-yo hibafitaiso, kaliva kadu vevine. 13Kadu bana Saimoni tauna Yesu againe givetumagana ada gibafitaiso. Gibafitaiso-yo Filifi buye buye tu ginunauwena tova moyaꞋaina, ada yana aituha fifiwalana kadu yana abaveyaulowoga lakahina giꞋitadi againe, bana kadu nuwana givegafoꞋuyaꞋuya.

14Tu afositolo Yelusalema againe miSameliya valeyadi hinogalina, higa Yaubada bonana hiꞋidibumuhigena. Hinogalini-yo Fita Yoni badi agaidiya hiꞋiveninisedi. 15Ada ahe hiyemu againe tovetumagana faꞋidiya hiveꞋoꞋola be higa AluꞋaluwa Mahalina badi hinavaina. 16Bana AluꞋaluwa Mahalina higa aimo keke tamo hakwadi badi agaidiya gidaluvaiyeni. Au Yesu ana eganeya ahe hibafitaiso tu AluꞋaluwa Mahalina aimo keke badi agaidiya gidahobu. 17Ada Fita Yoni hiyemu againe, nimadi badi tovetumagana agaidiya hisena, au AluꞋaluwa Mahalina giluvaiyedi.

18Tu bana Saimoni gilulauboda. Afositolo nimadi badi tovetumagana agaidiya hiseni-yo Yaubada AluꞋaluwa Mahalina badi agaidiya gihawahegena. Hidedemi Saimoni giꞋitana againe, mani gitunena Fita Yoni agaidiya ada gigahedi gigayo, “Hida faiwala iya kadu unaveleku be badi gaveyao agaidiya nimaku ganasena, medema AluꞋaluwa Mahalina hinavaina.”

20Tu Fita gigahena gigayo, “Taumadi! Makewa o unuwanuwa vaita Yaubada yana abahawahega mani againe afaiweya unakimonena faꞋina Yaubada o ginaluyaweli, kadu ya mani buye ginaluyawelina. 21Ya nuwanuwa keke tunutunugina Yaubada matane faꞋina, keke afaiweya hida Yaubada yana faisewa ime buye kanafaisewa. 22Au unanuwavilana be hida ya nuwanuwa higa koyona lakahina unavenikohiyena, ada Kaiwabu againe unaveꞋoꞋola be kaꞋi ya nuwanuwa koyo-moꞋena ginayawelina. 23Au ya nuwahinage ahe gahalamanena. AseꞋase italauvadiga againe gimaga ada nuwanuwai-nadi aseꞋase gikivekoyona. Ya nuwanuwa koyona gikiveꞋavi be yogoyogoni umimiyami.” Hidedemi Fita gigahe.

24Ada bana Saimoni badi Fita Yoni agaidiya gigahe gigayo, “Omi Kaiwabu againe iya faꞋikuya wadaveꞋoꞋola be hida gaitoma koyona wagaheyena-ma keke agaikuya ginalakayemu.”

25Tu Fita Yoni Kaiwabu bonana ahe hilumamalena kadu gavadi gavadi taudiyao agaidiya hiꞋayaunena-ma ahe hiꞋawatalatalaineni-yo au Yelusalema againe hiyewadi. Ada yadina againe melala moyaꞋaina Sameliya ana fafaliya VenuwaꞋata Yamumuna hilumamalenauwena. c 

Filifi kwanaIdiyofiya edeya gimaduhagana.

26Badi hina tu Kaiwabu yana tovenuwaꞋata saꞋeyana Filifi againe giꞋela gigahena gigayo, “Unakidewadewa be unalowoga. Gava unahobu eda Yelusalema Gasa hinafane ginauna-ma amine unana. Higa hida eda tuwaina babigaga hinafane ginauna.” 27Au Filifi gikidewadewa be gilowoga. Ginauna tu kaliva lakahina saꞋeyana edeya gimaduhagana, kwanaIdiyofiya, ada bana tovehimeya lakahina, badi Kanidesi miIdiyofiya yadi kwini yadi mani matatabuna giꞋitaꞋitaveꞋavina. Ada hida kalivai-nadi Yelusalema againe a gina be Yaubada ginahawadavadavana faꞋina. 28Gina be giyewayewana tu yana waka abalautaina againe gihiyoto tu Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Aiseya yana buki againe gihawahawa. 29Bana ginauna tu AluꞋaluwa Mahalina Filifi againe gigahe gigayo, “Unana yuwa waka abalautaina liline unanudadana.” d 

Filifi kwana Idiyofiya Yesu faꞋine gikivetuvetununa.

30Au Filifi waka againe gimaduna ada kaliva agona ginogalina, toꞋawatalatalaina Aiseya yana buki againe gihawahawa. Au gitoliluveluvena gigayo, “Medema uhawahawana-ma kaꞋi ana nuwanuwa uhalamanena?”

31Bana kwanaIdiyofiya gigayo, “GavaiyaꞋamine akufaiweya ganahalamaneni, faꞋina aku tokivetuvetunu keke.” Ada au Filifi againe gigahe gigayo, “UlakaꞋela be wakeya buye kanana.” Ada au giyage.

32Ada Yaubada bonana Veyao Tuwaina ana bukiya gihawahawana-ma ana maita hidedemi gigahe gigayo,

Sifi hinauwena be hinayogona amine, banaꞋe hinauwena.
Sifi kabiꞋona ana toꞋaikeya matane keke ginakwage amine,
meda bana keke tamo bonalaufata gidagaheye.
33Hikivewowomumuna ada keke tamo gavadi koyona
gidafaisewani tu, au aiꞋadi hiluveꞋalikana.
Yana miyami babiya himadudabana faꞋina,
keke tamo hakwadi ana unumamomo faꞋidiya ginalukahihi,
faꞋina ana unumamomo keke.
Au hidedemi Aiseya gigahe-ma kwanaIdiyofiya gihawahawa.

34Tu kwanaIdiyofiya Filifi againe gigahe gigayo, “Au unakivetuvetunuku. Hakwadi faꞋine toꞋawatalatalaina hidedemi gilukahihi, kaꞋi tauna faꞋine o kaꞋi mali kaliva faꞋine?” 35Ada bana Filifi givebutu medema Yaubada bonanai-nadi gihawana-ma faꞋina gikivetuvetununa, ada higa VenuwaꞋata Yamumuna Yesu faꞋine bana againe gilukahihiyena.

36Ada edeya hinauna tu niꞋu saꞋeyana againe hiyemu, ada bana kwanaIdiyofiya gigahe gigayo, “Mene uꞋita niꞋu gidadauda. Nuwanuwaku ganabafitaiso. KaꞋi tamo gavadi faꞋina unahawataku be keke akufaiweya ganabafitaiso?” [ 37Filifi gigahena gigayo, “KaꞋi velemoꞋena uhawahege be Yesu Keliso againe uvetumagana, au afaiweya unabafitaiso.” Ada bana gigayo, “Yesu Keliso velemoꞋena Yaubada Natuna ma gavetumaganena.”] 38Ada au yana waka ana tovemadu givehimeyena be ginaveꞋilovena. GiveꞋiloveni-yo badi adiꞋiselu Filifi kadu kwanaIdiyofiya niꞋu againe hihobu be Filifi gikivebafitaisoyena. 39Gikivebafitaisoyena gihavaina hilaka avaleya, ada auheꞋama Kaiwabu AluꞋaluwana Filifi mali fafaliya gimaduvedamanena. Tu bana kwanaIdiyofiya Filifi keke gidaꞋita-havagileni tu yana wavemwamwala a ginanauna. 40Ada au Kaiwabu AluꞋaluwana Filifi ginuvedamanena ada auheꞋama melala ana egana Asodo againe gilakayemu. Medede againe givebutu melala moyaꞋaina agaidiya ginauna, VenuwaꞋata Yamumuna gilulumamalena ginunauwena tu Sisaliya againe giyemu. e 

Copyright information for `VIV