am1-2Af 8:3m5Af 5:39
bm15Af 25:23, Lo 1:5m162Ko 11:23-28
cm21Af 9:1-2m22Af 17:3, 18:28m23Af 23:12
dm27Af 9:4
em34Yo 5:8-9
fm39-40Mk 5:38-41

Acts 9

Saulo, muliya ana egana Folo ma givebutu

Yesu againe givetumagana.

Afositolo 22:6-16, 26:12-18

Tu Saulo badi kaliva vevine Kaiwabu Yesu againe hivetuvetumagana amanadi aimo gikikivekoyodi, nuwanuwana ginaluveꞋalikadi. Au abaveyao ana tofaisewa adi tokaiwabu againe gina giveꞋoꞋola be leta ginaꞋetoladina, ada manuwa-abavehawala sinagogi moyaꞋaina Damasiko melala againe ginanauwena. Badi sinagogi adi tonagona leta hinaꞋitani-yo Saulo ana vehimeya hinahalamanena, higa badi gaveyao Kaiwabu yana edeya hinunudadana, kaꞋi kaliva o kaꞋi vevine, medema ginakiveꞋavidi be Yelusalema againe ginanauwedi. Au gilowoga Damasiko againe ginauna tu melala-moꞋena liline gidayemu ma auheꞋama mahalina lobameya giveꞋakinamanamalena, Saulo ginauna againe gituvemahali-Ꞌowona. Ada bana babiya gibeꞋu tu tamo hakwadi agona ginogalina gigahena gigayo, “Saulo, Saulo! Gavana faꞋina ukikivekoyoku?”

Bana Saulo gigayo, “Kaiwabu, O hakwaꞋadi?”

Kadu agona ginogalina gigayo, “IyaꞋeku Yesu, ada Iya ukikivekoyoku.
Au umidi melala againe unaluku, ada mededei tamo hakwadi gavadi unagani ma ginavenuwaꞋata.”

Tu badi kaliva Saulo hibwaꞋulina-ma himididi-vagata, meyadi gibou. Agona hinogalina tu keke tamo hakwadi hidaꞋitani. Ada au Saulo gimidi matana giꞋaleleyena tu keke tamo gavadi anafaiweya gidaꞋitani, au matana gikoyo-moꞋa. Au nimane hiꞋabina be Damasiko againe hinauwena. Ada aiyeta tohiye agaidiya givematakoyo, ada keke tamo gavadi gidaꞋuꞋani o kaꞋi gidayuyuni. a 

Kaiwabu Ananaiyasi Saulo againe giꞋiveninisena.

10 Tu tovetumagana saꞋeyana Damasiko againe gimiyami, ana egana Ananaiyasi. Bana giꞋenoꞋita ada yana ita againe Kaiwabu bana ana egana gikovana gigayo, “Ananaiyasi.”

Ada bana gigayo, “Kaiwabu, weꞋa.”

11 Au Kaiwabu gigahena gigayo, “Umidi be eda ana egana Eda Tunutunugina againe unana kaliva saꞋeyana unalelena, ana egana Saulo kwanaTasasi. Au bana Yudasi yana manuweya gimimiyami, ada tova adamoya giveꞋoveꞋoꞋola. 12 Ada yana enoꞋita againe kaliva saꞋeyana giꞋitana, ana egana Ananaiyasi, higa vaita bana againe udaꞋela nima udasena be matana ginayamumu faꞋina.”

13 Bana Ananaiyasi gigayo, “Kaiwabu, hida kaliva faꞋine moyaꞋaidi hivenuwaꞋataku higa ya kalivamomo Yelusalema againe gikivekoyodi keke kabiꞋona. 14 Ada bana hideꞋi Damasiko againe giꞋela faꞋina abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao ana vehimeya hivelena be moyaꞋaima a egana ayakayakahina-ma ginakiveꞋavima be ginanauwema.”

15 Tu Kaiwabu gigahena gigayo, “Au unana. Hida kalivai-nadi gavegidena be Iya faꞋikuya ginafaisewa. E, gavegidena be yoꞋo tulidiyao yadi kini buye agaidiya kadu miIsileli agaidiya aku egana ginakilakahina ada hinahalamaneku faꞋina. 16 Kadu aku egana ginakilakahina faꞋina, vita lakahina ginanuhagana ma Iya Tauku ganavehawalena.”

17 Au Kaiwabu hidedemi gigahe faꞋina, Ananaiyasi gina Saulo gimiyami manuwai-nadi againe giluku ada nimana Saulo againe gisena gigayo, “Tobohiyaku Saulo, Kaiwabu Yesu boi edeya unauna tu Tauna o againiya giꞋivemogatalina-ma Kalivai-nadi giꞋiveniniseku be mata ginaꞋitalele ada AluꞋaluwa Mahalina o ginaluvaiye faꞋina.” 18 Gigahe-yo auheꞋama gaitoma saꞋeyana vaita igana kwanavina amine Saulo matane gibeꞋu, ada anafaiweya giꞋitaꞋitalele. Au gitowamidi ada gibafitaiso. 19 Ada aꞋa giꞋani-yo yana faiwala kadu giyemu. b 

Saulo Damasiko againe gilumamala.

20 Tu tovetumagana Damasiko againe badi agaidiya Saulo gimiyami aiyeta tufona. Ada sinagogi agaidiya gimaduluku givebutu Yesu faꞋine gilulumamala, au gigahedi gigayo, “Bana Yesu ma Yaubada Natuna.” 21 Ada gaveyao moyaꞋaidi yana laumamala hinogalina-ma hiyaulowoga, au hivebutu buye hiveꞋagahegahe higayo, “Taumadi! Bana hidema kalivai-nadi badi gaveyao Yesu ana egana hiyakayakahina-ma Yelusalema againe gikikivekoyodi keke kabiꞋona. Kadu meda anafaiweya yana inubai-nadi faꞋina hidedei giꞋela, higa Yesu yana kaliva ide agaideya ginakiveꞋavidi be abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao agaidiya ginanauwedi. Au makewa hidedemi yana inuba.” 22 Badi higahegahe tu Saulo yana laumamala againe gifaiwala, gifaiwala-moꞋa. Ada miYuda Damasiko againe himiyami-ma gihawavetuvetunudi, higa Yesu velemoꞋena Yaubada yana Tovegida Keliso, ada au yana hawavetuvetunu againe gifaiwalahegedi be keke adifaiweya bonana hinafatani, au hiveꞋawavitavita.

23 Tu aiyeta a gavaiyehi hihegedi tu miYuda yadi tonagona hivagaꞋauta be hivevai, higa vaita Saulo hinaluveꞋalikana. 24 Uyadayada be bogi melala ana abaluku hibodabodafifina be hinaluveꞋalikana faꞋina. Tu tamo hakwadi yadi nuwanuwa bana againe giꞋawatalatalainena. 25 Au bogi saꞋeyana ana tomuliya hivegaꞋaulena, ada feyawa againe hidodona digo hisehobuyena melala ana sifa kugakugana tabone hitunevelowona. c 

Saulo Yelusalema againe giyewana.

26 Tu Saulo Yelusalema againe giyewana ada giyemu againe, gina higa tovetumagana adi yoꞋo agaidiya gidaluku tu badi moyaꞋaidi himatausena, faꞋina hinuwanuwa vaita keke velemoꞋena Yesu againe gidavetumagana. 27 Giga-wayoga faꞋina tovetumagana saꞋeyana ana egana Banabasi givelugana, ada afositolo agaidiya ginauwena be ginaꞋitadi faꞋina. Au Banabasi Saulo faꞋine gikivetuvetunudi, Kaiwabu edeya giꞋitana kadu agona ginogalina ma gilukahihiyena. Kadu gigahedi gigayo, “Bana Saulo aseꞋasena bouna Yesu ana eganeya Damasiko againe gilumamala.” 28 Au hidedemi Banabasi ahe gigahe-yo Saulo badi afositolo agaidiya giluku buye himiyami, Yelusalema againe hinunudadana, aseꞋasena bouna Yesu ana eganeya gilulumamala. 29 Kadu miYuda bona Gilika againe hilulukahihi-ma agaidiya gina giluluhifufu be buye hivekwavekwageya, tu au hivevai be hinaluveꞋalikana faꞋina. 30 Tu tobohiyaneyao badi tovetumagana amanadi miYuda yadi nuwanuwa hihalamanena againe, Saulo Sisaliya againe hinauwena ada wakeya hiveyagena be Tasasi againe ginana.

31 Ada au tovetumagana adi yoꞋo tulina tulina Yudiya Galili kadu Sameliya adi fafali agaidiya himiyami hagihagina, faꞋina kaliva boi hikikivekoyodi-ma hiꞋilova. Ada AluꞋaluwa Mahalina yana veluga againe yadi vetumagana gitubuga kadu himoyaꞋai, ada yadi dewa againe tova moyaꞋaina Kaiwabu ana egana hikikilakahina. d 

Fita tovefela Lida melala againe gisiveyawana.

32 Himiyami tu bana Fita melala tulina tulina agaidiya ginunudadana, ada tova saꞋeyana Yaubada yana kaliva melala ana egana Lida againe himiyami-ma agaidiya gina giwakawaka. 33 Medede againe kaliva saꞋeyana ginuhagana, ana egana Iniya, ada bana givefela be ana ivi againe gidauda ada ginunauwena malamala eita. 34 Au Fita bana againe gigahe gigayo, “Iniya, adamoya Yesu Keliso ginasiveyawa. Au umidi be a ivi unaꞋuwani.” Ada auheꞋama Iniya gimidi. 35 Ada miLida moyaꞋaidi hiꞋitana, kadu kaliva moyaꞋaidi laubeꞋu ana egana Seloni againe himiyami-ma hiꞋitana, ada yadi nuwanuwa uyuꞋuyuyuna hihegena be Kaiwabu Yesu againe hivetumagana. e 

Fita kwamayoku Yofa againe alikeya gisivemididina.

36 Tu kwamayoku saꞋeyana gimiyami, ana egana Tabita vineYofa, ada bana tovetumagana. Bona Gilika againe ana egana Dokasa, ada egana ana kaivila kevakeva ana egana diya. Ada bana kwamayoku-nadi tova moyaꞋaina ginuwanuwakabubu, koyokoyo giveluvelugadi. 37 Ada Fita Lida againe giꞋela ana toveya, kwamayoku giꞋaulolo lakahina be giꞋalika. Au wowona hikolana ada manuwa ana vetawana wese getane hisena. 38 Tu Yofa ma Lida liline, ada Fita Lida againe giꞋela ma tovetumagana Yofa againe hinogalini-yo au kaliva adiꞋiselu hiꞋiveninisedi be Fita hinayowanina hinagayo, “Ime agaimeya udamaduꞋela.”

39 Yadi gahe Fita ginogalini-yo au gikidewadewa be badi buye hina. Giyemu ada manuwa ana vetawana getane hinauwena, ada au sikwasikwa moyaꞋaidi himidififina ada hitagitagi tu dobodi ana kaleko kadu adi aikeva Dokasa aimo yawayawane giꞋonana-ma hivehavehawalena. 40 Au Fita moyaꞋaidi giwavidi be melaleya hihobu, ada bana tugana giveꞋetodonena be giveꞋoꞋola. GiveꞋoꞋola gihavaina kwamayoku wowona againe gihagavilana gigayo, “Tabita, umidi!” Au matana giꞋaleleyena ada Fita giꞋita-yo gimidi. 41 Au Fita nimane giꞋabina be gisivemididina, ada au sikwasikwa kadu tovetumagana velugadiyao gikovadi-yo kwamayoku yawayawana giseyemaunena. 42 Ada au kwamayoku valeyana giveꞋaliyahega be miYofa moyaꞋaidi hinogalina, ada tufoidi moyaꞋaidi Kaiwabu againe hivetumagana. 43 Tu Fita ma aiyeta a gavaiyehi Yofa againe gimiyami. Kaliva saꞋeyana ana egana Saimoni againe gimiyami, bana yana faisewa ma bulumakau kwafilidi againe lokoloko gibubuna. f 

Copyright information for `VIV