am2Ef 3:3-4,16-19m31Ko 1:30m4Lo 16:18
bm7Ef 3:16-18m9Yo 1:14,16m10Ef 1:21-22
cm11Lo 2:28-29m12Lo 6:4-5
dm13Ef 2:1,4-5m14Ef 2:14-16m15Kl 1:13
em16Lo 14:1-12m17Hi 10:1m181Ko 4:6m19Ef 4:15-16
fm20-21Ga 4:3-5,9m221Ko 6:13

Colossians 2

Folo yana nuwanuwa lakahina tovetumagana adi yoꞋo

faꞋidiya.

1Siule tobohiyakweyao, nuwanuwaku wanahalamanena omi Kolosi tovetumagana faꞋimiya kadu badi Leyodisiya tovetumagana faꞋidiya kadu gaveyao moyaꞋaidi keke magigiku hidaꞋitani-ma faꞋidiya yaku faisewa gavatoyoga. 2E, omi moyaꞋaimi faꞋimiya gafifaisewa toyogina be higa wanaꞋasevatu kadu buye wanaveꞋahawahawahega-yo wowomi saꞋeyana amine wanaveꞋetohavihavimi, higa vaita ami nuwakaifolega ginatubutubuga tu Yaubada yana nuwahinage ana halamana againe wananuwahuya-moꞋa. Ada Yaubada yana nuwahinage au Keliso Tauna. 3Yaubada yana nuwahuya kadu yana halamana vaita lokolokofou sevasevauyana amine, tu Bana Keliso Yaubada yana nuwanuwa tulina tulina ide agaideya gihawavemogatalena. 4Hidedemi gavenuwaꞋatami be keke tamo hakwadi yadi bonayafayafa ana nogala vaita nuwanuwa velemoꞋena amine ginanuwaꞋabiyemi. 5IyaꞋeku ma keke hinafamiya gadamiyami tu nuwaku ma ahe giꞋela agaimiya, ada yami nuwanuwa saꞋeyana wamididi-moꞋa kadu Keliso againe wavetumaganadona ma ganuwenuwena againe, gavemwamwala-moꞋa. a 

Keliso anakaibe nuwanuwa velemoꞋena inubana faꞋina

Bana againe wanamiyaveꞋavina.

6Tu boi Yesu Keliso aseꞋasemiya wamidivegaꞋaulena be yami Tovehimeya wasena amine, tova moyaꞋaina medede amine Bana againe wanamiyamiyaveꞋavina. 7Ai walamina gava giꞋetodona amine, wanahawahegemi be yami vetumagana Keliso againe ginaꞋetodona kadu ginatubutubuga. E, Keliso ana vetumagana againe wanafaiwala-moꞋa Yaubada yana kaliva givehawalemi amine, kadu Yaubada ana vesivesiule againe wanawahivemavemauga.

8Tu taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi be keke tamo hakwadi taudiyao yadi nuwahuya kadu yadi bonayafayafa againe hinanuwaꞋabiyemi be higa vaita badi agaidiya wanaveꞋagetoga. Badi keke nuwanuwa velemoꞋena hidalulukahihiyeni, au gahe fwayafwayana hilulukahihiyena. Yadi nuwanuwa keke Keliso againe gidaveꞋinuba. Yadi nuwanuwa inubana ma kaliva yadi dewa badi bwanenediyao hihawaveleveledi amanadi kadu balauma fifiwaladiyao hida babi againe hivehivehimeya kalivai-dina mena yadi nuwanuwa.

9Tu medede amine gakivetuvetunumi, faꞋina Yaubada Keliso againe givewowo ada yana kaiwabu matatabuna againe Keliso gimaga-moꞋa. 10Ada omi Keliso buye waveꞋatutamoꞋaimi faꞋina, yawai-vagata ahe wanuhagana be aluꞋaluwami keke tamo gavadi againe gidakaliꞋuho. Ada Bana Keliso tokikaiwabu moyaꞋaidi kadu tofaiwala moyaꞋaidi lobama hinafane himimiyami-ma gikaiwabuhegedi, au Bana Tokaiwabu-moꞋa badi givehimeyedi. 11Ime miYuda Yaubada yana iyaꞋiyaya yama kaliva wowodiya atomogolohina. Kadu omi Keliso buye waveꞋatutamoꞋaimi-ma Yaubada yana iyaꞋiyaya wavaina. Keke wowomi ana tomogolota kaliva nimadiya amine wadavaini, au Keliso nuwamiya yana iyaꞋiyaya gitomogolohina, higa dibumi koyona ana faiwala gidabana. 12Boi wabafitaiso ana toveya, vaita Keliso buye waveꞋatutamoꞋaimi, higa Keliso giꞋalika be hitauna-yo Yaubada alikeya gisivemididina amine, meda omi gufeya watowa higa vaita omi wayawaimi tuwaina wamiyami-ma kalivai-mina waꞋalika be hitaumi-yo Yaubada gisivemididimi. E, Yaubada Keliso gisivemididina-ma yana faiwala wavetumaganena faꞋina, omi gisivemididimi be yawaimi ivaguna givelemi. b , c 

Keliso kelose againe yada koyona giwahinauwena kadu balauma yadi faiwala givaihegena.

13Tu omiꞋiyao ma tuwaina vaita toꞋalika amine. Dewa koyona againe wahawahegemi ada omi keke miYuda tu yoꞋo tulidiyao kalivai-mina yo keke Yaubada yana vehimeya dibune tu dibumi koyona ana nuwanuwa dibune wamiyami faꞋina, aluꞋaluwami vaita aliꞋalikana. Tu Yaubada Keliso gisivemididina amine, omi aluꞋaluwami aliꞋalikana gikiveyawayawana be Keliso buye wayawaimi ivaguna wamimiyami. E, yada koyona matatabuna givenuwauluyena. 14Yada koyona ana venuwaulu gavadi againe gilakayemu? Ide Yaubada yana vehimeya yana hawata keke kadaꞋitaveꞋavini, ada yada koyona moyaꞋaina vaita fefe againe gidasegolohini-ma gilakata-moꞋa Bana matane. Atu Keliso kelose againe giꞋalika faꞋina, Yaubada keke ginalaufata au yada koyona ana vita matatabuna ahe giyawelina. 15Ada Keliso kelose againe giꞋalika faꞋina, vilakouko kadu balauma fifiwaladiyao moyaꞋaidi lobama hinafane himimiyami-ma yadi faiwala givaihegena. Tuwaina tolugaviya nibaidiyao tufoidi hikiveꞋavidi ada yogoyogonidiyao hinauwedi be wai hinagoyedi amine, Keliso mena kalivai-dina yogoyogonidiyao yadi wawowomumu moyaꞋaidi matadiya wai ginagoyedi. d 

Keliso wai ginago-moꞋena faꞋina, keke mali kaliva

bonadi wanaꞋabini.

16Keliso wai ginago-moꞋena faꞋina ganagahe. KaꞋi mali kaliva hinaꞋela be vehimeya hinasena kaꞋi aꞋa faꞋina o bwai faꞋina o kaꞋi tafalolo malamala saꞋeyana saꞋeyana agaidiya Mosese gisena-ma faꞋina, o kaꞋi vaikohi ivaguna faꞋina o sabati faꞋina, kaꞋi mena gaitomai-dina faꞋidiya nuwanuwadi hinavehimeyemi, bonadi keke wanavenogaleni. 17Iya ganagahe. Mena vehimeyai-dina au vaita kaliva anununa kauwana againe kaꞋitana amine. Nagona anununaga kaꞋitana tu muliya kaliva-moꞋena gilakayemu. Nagona Mosese yana vehimeya agaidiya gavadi aimo ginalakayemu-ma kaliva halamana hivaina. Tu kaliva-moꞋena higa Keliso Tauna a gilakayemu ada nuwanuwa velemoꞋena kadu miyamiya-vagahina givehawaleda. 18KaꞋi mena mali kalivai-dina agaimiya hinaꞋela vaita yadi wanuwahobu hinavehawalemi hinagayo, “Omi fanifanimiyao. Au ime amine wanahuluva. Lobama ana tovenuwaꞋata kanahawadavadavadi, badi adi egana kanakilakahina tu taudeyao ada egana kanakihobuyena.” KaꞋi keke badi yadi nuwanuwa amine wadahuluva faꞋina medede amine hinahawavefanifaniyemi, au bonadi gahe-kawowo keke wananuwa-nunauyeni. Badi kalivai-dina yadi enoꞋita tulina tulina faꞋina hilulukahihi tova moyaꞋaina, higa vaita Yaubada ana halamana againe hidakaiwabu. Mema iyohoyoho, mema taudiyao nuwadi ana alahawahawa-kawowo. 19Bana Keliso uꞋuda ma againe badi keke-moꞋa hidamiyaveꞋavina. Bana uꞋuda tu ide saꞋeyana saꞋeyana vaita havi kadu waloga amine Keliso wowona againe kaveꞋetohavihavida, ada yada faiwala Keliso uꞋuda againe giꞋelaꞋela be ide Bana wowona matatabuda katubutubuga katubutubuga Yaubada nuwanuwana amine.

20Tu Keliso giꞋalika againe kadu omi waꞋalika. Keliso buye waꞋalika-yo BanaꞋe balauma fifiwaladiyao hida babi againe hivehivehimeya-ma agevavadiya gilugolegolemi. Hidede amine gilugolegolemi faꞋina, gavadi-yo wahuluhuluva vaita omi hida babi ana yoꞋo kalivai-dina? GavaiꞋona-yo hawata tulina tulina waꞋitaveꞋavini? Babi ana kaliva higahe higayo, “Hida gaitoma hawahawatana keke wanaꞋabini. AꞋa hawahawatana keke wanaꞋuꞋani. Mema hawahawatana keke wanakibwaꞋeni.” Hidedemi higahe tu yadi gahe keke wanavenogaleni. 22Mena gaitomai-dina kaliva hiꞋabina o kaꞋi hiꞋauꞋana-ma au havahavaina, faꞋina hawatai-dina inubadi kaliva yadi nuwanuwa againe, keke Yaubada yana nuwanuwa againe. 23Mena kalivai-dina hiꞋela vaita yadi wanuwahobu hivehavehawalemi higayo, “Lobama ana tovenuwaꞋata adi egana kanakilakahina tu taudeyao ada egana kanakihobuyena. Taumiyao wowomi wanamunukoyokoyona be yami nuwanuwa itaꞋitaluvadigana wanaluvekweꞋuna.” Badi hidede amine higahe tu tovanenega badi faꞋidiya higahe higayo, “Wona velemona badi kaliva halamanidiyao.” Tu yadi gahe ma gahe-kawowo. KaꞋi kaliva yadi gahe amine hinahuluva, au keke adifaiweya yadi nuwanuwa itaꞋitaluvadigana hinaluvekweꞋuni. Au bonadi keke wanavenogaleni. e , f 

Copyright information for `VIV