am1Mk 16:19m2Md 6:33m32Ko 5:17, Lo 6:6-7m41Yn 3:2
bm5Ef 5:3-5m6Lo 1:18m8-10Ef 4:25-32, Lo 12:2m12Ga 5:22-23
cm13Md 6:14m14Lo 13:8-10m15Yo 14:27
dm16Ef 5:19m17Ef 5:20

Colossians 3

Keliso buye waveꞋatutamoꞋaimi faꞋina, lobama ana nuwanuwa

nuwami ginavai-moꞋena.

1Siule tobohiyakweyao, kadu ganagahe. Keliso giꞋalika tu Yaubada gisivemididina-yo lobameya gilaka Yaubada iꞋatagine givetogana. Meda anafaiweya omi wayawaimi tuwaina wamiyami-ma kalivai-mina waꞋalika tu Yaubada Keliso buye gisivemididimi. Hidedemi yawaimi ivaguna givelemi faꞋina, wanahawahegemi be lobama ana nuwanuwa againe nuwami ginanauna. 2E, lobama ana gaitoma agaidiya nuwami wanase-moꞋena tu babi ana gaitoma keke wananuwenuwedi. 3Keliso giꞋalika againe kadu omi yami nuwanuwa tuwaina againe wamiyami-ma kalivai-mina waꞋalika. Omi waꞋalika tu wayawaimi ivaguna taumiyao Keliso nuwahinagene wamimiyami ada Keliso Tauna Yaubada nuwahinagene gimimiyami, au lugolagolamiyao wamimiyami. 4Kadu Keliso Tauna nuwahinagemiya gimimiyami-yo Bana yawaina au omi yawaimi, ada aimo tova mulina BanaꞋe yana wakikaiwabu ginayemaunena ana toveya, kadu omi Bana buye wanayemaunemi ada Bana buye wanakaiwabu. a 

Nuwami tuwaina wanahegena tu nuwami ivaguna

wanavelakavina.

5Tu aimo Keliso buye wanakaiwabu faꞋina, hida babi ana nuwanuwa koyodi nuwamiya hitatabotabo-ma wanahabudi be hinabou. Mena nuwanuwai-dina ma udo tulina tulina, nuwanuwa bwanebwanenena, matadigadigaga, dewa koyo-moꞋena ana venogala, italuvadiga. Bana hidevama italuvadiga vaita nuwanuwa tulina tulina Yaubada yana abaga aseꞋasemiya gibabalina. 6Mena dewai-dina faꞋina Yaubada yana vehimeya ana todibutoyoga yana ilaꞋa guwana hinanuhagana. 7Boi tuwaina badi todibutoyoga amine kadu omi mena dewai-dina ana eda againe wanunudadana.

8Tu tova adamoya mena dewa koyona matatabuna wanavenikohiyena. Keke wanaꞋagodadaga, keke wanaꞋilaꞋa, keke wananuwanuwa higa vaita tobohiyamiyao wanakivekoyodi. Auwe veyaina wonakoyokoyo veꞋafwayafwaya. GavaꞋadi-yo? Kuvi tubuna giꞋafuwana be bavagu againe gina amine, omi tubumi guwana koyona ahe wahegena be nuwami ivaguna wavelakavina. Mena nuwami ivaguna Yaubada Tauna ana itaꞋita amine gibubuna, kadu tova moyaꞋaina nuwami matatabuna gikikiveꞋivaguna be higa Yaubada ana halamana againe wanatubuga-moꞋa. Medema faꞋina dewa koyona matatabuna wanavenikohiyena. 11Yaubada yana yoꞋogaga agaidiya waluku be nuwami matatabuna gikiveꞋivaguna faꞋina, keke tuwaina amine wananuwanuwa higa vaita yoꞋo tulina tulina agaidiya kadamiyami. Tuwaina tufoida miYuda tu tufoida yoꞋo tulidiyao kalivai-dina, tufoida wowodeya Yaubada yana iyaꞋiyaya katomogolohina tu tufoida keke kadatomogolohini, tufoida hawahawala tufoida fanifanideyao tufoida agetoga kadu tufoida taudeyao yada faisewa kavehimeyena. Atu tova adamoya Keliso yana yoꞋo agaidiya moyaꞋaida kavesaꞋeya, ada BanaꞋe anakaibe kikaiwabuna, kikaiwabu-moꞋena. b 

Nuwami ivaguna ana huluva hidede amine.

12Omi Yaubada yana yoꞋogaga. Yana nuwanuwa agaimiya giseni-yo giluwafami be yana kaliva yana vevine mahamahalimiyao wanamiyami. Hadema vaigau Yaubada yana yoꞋo gilubodadi, medema vaigau-dina wanaꞋosedi, adi egana hinekalikali, nuwakabubu, nuwahobu, dewa umaumana, atuvefaꞋila. 13E, tobohiyamiyao wanaꞋatuvefaꞋiledi. KaꞋi tamo hakwadi agaimiya ginakoyo, au yana koyona wanavenuwauluyena. Kaiwabu Yesu yami koyona giyawelina be givenuwauluyena amine, meda tobohiyamiyao yadi koyona wanayawelina be wanavenuwauluyena. 14Medede amine wanadewadewa tu huluva saꞋeyana giluboda-moꞋemi higa mena dewa hagihagina tulina tulina tobohiyamiyao adi nuwanuwa againe wanaꞋitavana.

15KaduꞋe gilubodami be Keliso yana kukuya aseꞋasemi ginavehivehimeyena be gavaimi gavaimi wanahuluva ma wanahalamanena. FaꞋina Yaubada omi yoꞋo saꞋeyana kalivai-dina amine gikovami be kukuya againe wanamiyami. Kadu tova moyaꞋaina Yaubada againe wanavesivesiule. 16Gilubodami be Keliso bonana nuwamiya ginadauda be ana nuwanuwa tulina tulina agaidiya wanafaiwala. Keliso againe nuwahuya tulina tulina wanavaini-yo buye wanaveꞋavehavehawala wanaveꞋakivetuvetunu, kadu kweli tulina tulina wanakwelikweliyena, higa same Veyao Tuwaina ana bukiya gidadauda amanadi, kadu kweli Yaubada ana hawadavadava faꞋina kaliva hiꞋetoladina-ma, kadu kweli AluꞋaluwa Mahalina ginaꞋalavelevelemi-ma wanakwelikweliyena ada nuwamiya Yaubada againe wanavesivesiule. 17Ada gavaimi gavaimi wanahuluvini, gahe againe o kaꞋi gugai againe, au matatabuna Kaiwabu Yesu ana tovetumagana gilubodadi amine wanahuluhuluvina tu Yaubada Tamada againe wanavesivesiule Keliso yana veluga agaimiya faꞋina. c , d 

Keliso yana kaliva yana vevine yana weꞋoweꞋo

adi vehimeya faꞋina.

18Tu omi vevine naginagimiyao badi moganemiyao wanawowomumuyedi be bonadi wanaꞋabiꞋabina, omi Kaiwabu yana vevine gilubodami amine.

19Omi kaliva naginagimiyao ma vavinemiyao faꞋidiya wanahawahawahegemi, ada keke wanaꞋagoꞋagodadagedi.

20Omi weꞋoweꞋo tamamiyao hinamiyao bonadi wanaꞋabina, faꞋina bonaꞋabi Kaiwabu nuwana gikiveyamumuna.

21Omi tamadiyao, natumiyao keke gahe-kawowo againe hinawowologilogi faꞋina keke wanamiyagahedi.

22Omi toveꞋagetoga, badi babi ana tovehimeya agaidiya waveꞋagetoga-ma yadi gahe matatabuna wanaꞋidibumuhigena. WanaꞋidibumuhigedi keke vaita matadiyagaga be higa hinahawaveyamumuyemi, au omi Tovehimeya getane waveꞋamohimohinena faꞋina yami waꞋasehawahega yami tovehimeya dibune wanaꞋidibumuhigedi. 23Gavaimi gavaimi wanafaisewa medema yami waꞋasehawahega wanafifaisewa, keke vaita kalivagaga faꞋidiya wadafifaisewa au Tovehimeya getane buyeꞋi faꞋina. 24E, yami waꞋasehawahega wanafifaisewa, faꞋina aimo Tovehimeya getane ginalaufata. Gavadi gavadi yamuyamumu-Ꞌowogina giwonadabadaba be aimo ginavelemi, medema ami laufata wananuhagana. Gava tovehimeya faꞋina wafifaisewa? Bana Keliso ami Tovehimeya. 25Hai kaliva koyona ginafaisewana, medema koyona ana laufata ginanuhagana, ada kaꞋi tovehimeya o kaꞋi agetoga digo ami laufata leleleya.

Copyright information for `VIV