am2Ga 2:20m4Ef 4:29m51Ko 6:9-10m6Lo 1:18
bm8-9Kl 1:13, 1Fi 2:9m10Lo 12:2m13-14Ef 2:1
cm16Kl 4:5m17Kl 1:9m18Lo 13:13, 8:6
dm19Kl 3:16m20Kl 3:17, 1Te 5:18
em221Fi 3:1m231Ko 11:3m25Kl 3:19m26Hi 10:10, Yo 15:3
fm272Ko 11:2m29-301Ko 12:27m31Aba 2:23-24

Ephesians 5

Dewa uyuꞋuyuyuna wanavekwaulaugena be mahalina againe

wanamiyami.

1Tu Yaubada yami dewa koyona givenuwauluyena amine omi BanaꞋe natuꞋaseꞋaseneyao faꞋina, au Tamami wanaveꞋuveꞋuꞋulena. 2Bana Keliso yana nuwanuwa ide agaideya gisena be ide faꞋideya yawaina gihawahegena amine, meda tova moyaꞋaina tobohiyamiyao faꞋidiya wanahawahawahegemi. Kevakeva hikabuna be magana yamumuna gilakalaka-yo Yaubada giyauna-ma amine, mena Keliso yana hawahega ide faꞋideya au abaveyao hagihagina Yaubada nuwana gikiveyamumuna amanadi.

3Tu omiꞋiyao ma Yaubada yana kaliva mahamahalimiyao faꞋina, udo tulina tulina o kaꞋi nuwanuwa bwanebwanenena o kaꞋi italuvadiga keke-moꞋa wanahuluveni, tu kadu keke maꞋita wanalukahihiyeni. Omi kaliva mahamahalimiyao faꞋina, dewai-dina keke-moꞋa gidalubodami. 4Kadu keke luhabohabola o kaꞋi gahe kabakabaleyana o kaꞋi wonakoyokoyo wanayakayakahini. Medema tovetumagana keke gidalubodami. Au yami gahe ma Yaubada againe wanavesivesiule. 5Gaitoma saꞋeyana wahalamane-hagihagiyena, higa hai kaliva toꞋudo o kaꞋi yamayamadadana o kaꞋi itaꞋitaluvadigana, ame bana hidevama italuvadiga vaita nuwanuwa tulina tulina Yaubada yana abaga aseꞋasemiya gidalemani. E, hai kaliva mededemi gihuluhuluva, medema keke-moꞋa ana duꞋu Keliso be Yaubada yadi abavehimeya againe ginavaini. 6WanaꞋitaveꞋavimi be keke tamo hakwadi gahe-kawowo againe ginabonayafeyafemi, higa vaita mena dewai-dina au keke koyona. Mena dewai-dina faꞋina Yaubada yana vehimeya ana todibutoyoga yana ilaꞋa guwana hinanuhagana. 7Hidema faꞋina keke badi todibutoyoga wanavetobohiyanedi.

8Boi tuwaina omi uyuyu ana kaliva, tu tova adamoya Kaiwabu buye waveꞋatutamoꞋaimi faꞋina omi mahalina ana kaliva. Au mahalina ana kaliva amine wanadewadewa. FaꞋina mahalina guwana au dewa hagihagina, huluva yegayegana, kadu nuwanuwa velemoꞋena. 10Ada au wanalele be gavadi gavadi yamumuna Kaiwabu matane ma wanahalamanena. 11Uyuyu ana dewa wanavenikohiyena. Mena dewai-dina guwana keke, au yami mahalina againe wanakivemogatalina be moyaꞋaidi hinahalamanena mena dewai-dina adi ita koyona. 12Gavadi gavadi isevasevauya againe hidewedewena medema koyo-moꞋena, ada kaꞋi tamo hakwadi gidalukahihiyena, au kadawowomumu lakahina. 13Atu kaꞋi yadi dewa Kaiwabu yana mahalina againe wanakivemogatalina amine o, mena dewai-dina au adi ita koyo-moꞋena ma kabuꞋavane ginayemu. FaꞋina kaꞋi Kaiwabu yana mahalina kaliva yada dewa ginatuvemahalina, au dewa inubana kaꞋi koyona o yamumuna kabuꞋavane ginayemu. Medema faꞋina kweli saꞋeyana gigahe gigayo,

O uꞋenonuwaulu-ma umidi,
au alikeya unamididi-havagi
be Keliso ginatuvemahali. a , b 

Mahalina ana kaliva hidemi hidemi wanadewadewa.

15Tu omi mahalina ana kaliva yami dewa wanaꞋitaveꞋavina, wanaꞋitaveꞋavi-moꞋena. Keke fanifanidiyao amine wanadewadewa, au kaliva nuwanuwahuyamiyao amine wanahuluhuluva. 16Hida tova au tova koyona faꞋina, keke wanamiya-kawowo. Au gavadi gavadi hagihagina amifaiweya wanagugaiyena, medema againe wanahawahegemi. 17FaꞋina keke wanavekwavakwava, au tova tova wanalele be gavaimi gavaimi Kaiwabu nuwanuwana omi wanadewadewa, medemi wanadewa. 18Gufa laulaugina keke wanayu-faꞋila be uꞋumi ginakoyo, faꞋina mena gufa ana yu-faꞋila againe yami miya matatabuna wanakivekoyona. Au AluꞋaluwa Mahalina wanayuyuyena be ginavemagami. 19AluꞋaluwa Mahalina ginavemagami-yo yami veꞋagahegahe againe kweli tulina tulina wanayakayakahina, higa same Veyao Tuwaina ana bukiya gidadauda amanadi, kadu kweli Yaubada ana hawadavadava faꞋina kaliva hiꞋetoladina-ma, kadu kweli AluꞋaluwa Mahalina ginaꞋalavelevelemi-ma wanakwelikweliyena be yami wavemwamwala aluꞋaluwamiya Kaiwabu wanakwelidavadavana. 20Kadu gaitoma saꞋeyana saꞋeyana faꞋina Yaubada Tamada againe yada Kaiwabu Yesu Keliso ana eganeya wanavesivesiule tova moyaꞋaina. c , d 

Kaliva vevine naginagidiyao adi vehimeya faꞋina.

21Tu Keliso waveꞋamohimohinena faꞋina, taumiyao buye wanaveꞋabonaꞋabiꞋabi. 22Omi vevine naginagimiyao moganemiyao wanawowomumuyedi be bonadi wanaꞋabiꞋabina, higa vaita Kaiwabu wadawowomumuyeni be bonana wadaꞋabiꞋabini. 23Ide tovetumagana yada yoꞋo au Keliso wowona ada BanaꞋe uꞋuda. Bana Keliso ide yana yoꞋo uꞋuda amine, bana kaliva vavinena uꞋudi. Atu Keliso kadu wowona ada tolugolagola. 24Ada au ide Keliso yana yoꞋo BanaꞋe kawowomumuyena be bonana kaꞋabiꞋabina amine, omi vevine moganemiyao agaidiya wanawowomumu be gavaimi gavaimi hinavehimeyemi, medemi bonadi wanaꞋabiꞋabina.

25Tu omi kaliva naginagimiyao ma vavinemiyao wanagidi be badi faꞋidiya wahawahegemi. Meda anafaiweya Bana Keliso yana yoꞋo ginagida be ide faꞋideya gihawahegena. Au Bana Keliso yana nuwanuwa yana yoꞋo agaideya gisena be yawaina faꞋideya gihawahegena amine, omi yami nuwanuwa vavinemiyao agaidiya wanaseusena be badi faꞋidiya wanahawahawahegemi. 26E, Keliso yana yoꞋo faꞋideya yawaina gihawahegena be higa bonana ana gufa againe aseꞋaseda ginakolani-yo ginakiveyeveyegada be mahamahalideyao Yaubada matane kanamiyami. 27Kaliva nuwanuwana vavinena adi ita yamumunaga keke tamo wowodi ana sili o ana atavatava o ana bwaya amine ginaluwafadi, meda anafaiweya Keliso nuwanuwana ide tovetumagana ada yoꞋo, higa vaita vavinena amine, ada ita mahamahalina kadu yamumunaga Tauna faꞋine ginaluwafada. 28Meda anafaiweya omi kaliva yami nuwanuwa hawahawahegana vavinemiyao agaidiya wanaseusena. Taumiyao wowomi wanuwenuwena be waꞋitaꞋitaveꞋavina amine, vavinemiyao adi itaveꞋavina faꞋina wananuwanuwa-hagihagi. Hai kaliva vavinena ginuwenuwedi be giꞋitaꞋitaveꞋavidi, medema tauna wowona ginuwenuwena be giꞋitaꞋitaveꞋavina, faꞋina vavinena au bana wowona. 29WaꞋita, keke tamo kaliva tauna wowona gidavenikohiyeni. Au wowona giveꞋaveꞋana kadu giꞋitaꞋitaveꞋavina. Meda anafaiweya Keliso Tauna wowona higa ide yana yoꞋo giveꞋaveꞋada kadu giꞋitaꞋitaveꞋavida, faꞋina ide Bana wowona talaina tulina tulina. 31Mena kaliva wowona higa vavinena adi itaveꞋavina ana nuwanuwa faꞋina, Yaubada Veyao Tuwaina ana bukiya gigahe gigayo,

Kwamayoku kaliva lulune gabubuna faꞋina,
bana kaliva ma hinana tamana ginahegedi tu
ginavemanuwa-damana be vavinena againe
ginamiyaveꞋavina, ada hinavewowotamoꞋai.
Hidede amine Yaubada yana gahe.
32Au nuwanuwa lakahi-moꞋena mena gahe-nadi hinagene sevasevauyana gidadauda, hida iya ganuwanuwa vaita Bana Keliso kadu ide tovetumagana yana yoꞋo yada vewowotamoꞋai ana abaluvefota. 33Ada au omi kaliva moyaꞋaimi saꞋeyana saꞋeyana tauni unuwenuwe be uꞋitaꞋitaveꞋavi amine, meda vavine unanuwenuwedi be unaꞋitaꞋitaveꞋavidi. Kadu omi vevine saꞋeyana saꞋeyana moganemi wanaveꞋamohimohinena. e , f 

Copyright information for `VIV