am11Ko 9:24-25m2Hi 1:3, 3:1m3-4Md 27:28-44
bm5-6Gah 3:11-12m6Ha 3:19m72Veh 8:5
cm14Lo 12:18m15Ef 4:31m16Aba 25:33-34m17Aba 27:32-40
dm18-20Yem 19:12-13,16-20, 20:18-21m22Ha 21:2, 5:11
em23Lu 10:20m24Hi 8:6 Aba 4:10
fm25Hi 2:1-3, 10:28-29m26Yem 19:18m292Veh 4:24

Hebrews 12

Tova moyaꞋaina Yesu kananuwa-nunauyena.

1Ide gavaiyami? Badi kalivai-dina yadi wavetumagana galukahihiyedi-ma adi yoꞋo lakahi-moꞋena vaita buhibuhi amine himidififida be yadi vetumagana ana abaꞋita kaꞋitaꞋitana. Badi vetumagana faꞋina abaꞋita hidede amine hivehawaleda faꞋina, yada eda Yaubada giseyemaunena-ma againe kanamaduna. KaꞋi hida babi ana gaitoma faꞋina kananuwanuwa lakahina, medema vaita kaleko gidaꞋalagavida amine. Au kanavehalilina be kanasena be higa adafaiweya kanamadu-hagihagi. Kadu nuwanuwa koyona vaita bulava amine giyogoda-ma kanagolohina be Yaubada yana eda againe yada waꞋatuvefaꞋila kanamaduna. 2Medede amine kananauna tu Yesu kanaꞋitadone-vagahina. Bana Yesu yada vetumagana inubana kadu yana veluga againe yada vetumagana ginatubuga-moꞋa. Alika kelose againe abawowomumu lakahina. Atu Yesu ginuwanuwa gigayo, “Aimo vemwamwala lakahina Yaubada matane gananuhagana faꞋina, kelose ana wowomumu keke gananuwenuweni.” Ada au kelose ana aulolo kadu ana wowomumu giꞋatuvefaꞋilena be Yaubada yana didigaꞋuꞋu iꞋatagine givetogana. 3Yesu wananuwa-nunauyena. Kaliva koyodiyao yadi kivekoyo gavadawana tu giꞋatuvefaꞋiledi. KaꞋi kaliva omi hinakivekoyomi, Yesu yana atuvefaꞋila wananuwa-nunauyena be higa keke wowomi ginalogilogi keke yami asevatu ginahavaini.

4Yesu koyona ana dibutoyoga againe givedivediwe tu nibaineyao hiluveꞋalikana be dayagina gimadu. Omi wavedivediwe be higa koyona wanadibutoyogena, tu nibaimiyao dayagimi aimo keke hidavemaduhegehegeni. 5Yaubada yana gahe saꞋeyana nuwami maꞋi giꞋafolefolena o kaꞋi keke? Veyao Tuwaina ana bukiya gigahe vaita omi natuneyao gidaluꞋageyemi gigayo,

Natuku, Iya ya Kaiwabu matahiwadi
abakivenuwavilana faꞋina gavele ana toveya,
unavenogala, keke unamiya-kawowo.
Iya gadakeye ana toveya,
keke unawowologilogi.
6Gaveyao agaidiya yaku nuwanuwa gasena
medema kivenuwavilana faꞋina gatafidi.
Gaveyao gahawavenatunedi,
medema gavematahiwadiyedi.
Hidema faꞋina Iya yami Kaiwabu
omi natukweyao gakivenuwavilami.
Hidedemi Yaubada natuneyao adi kivenuwavilana faꞋina gigahe.

7Medema faꞋina aulolo tagiya wanaꞋatuvefaꞋilena wanagayo, “Yaubada gikivenuwavilaku.” Omi weꞋoweꞋo tamadiyao moyaꞋaimi natumiyao watafitafidi be wanakivenuwaviladi faꞋina. Meda anafaiweya Yaubada gihuluva vaita omi natuneyao faꞋina, aulolo tagiya givelevelemi be higa ginakivenuwavilami. 8Yaubada natuneyao moyaꞋaida gitafitafida be ginakivenuwavilada. KaꞋi omi keke gidatafitafimi digo, kadu omi keke natuneyao velemoꞋena, au vaita eda natuna tamana keke ma amine wamimiyami. 9KaduꞋe, tamadeyao ide kabiꞋodeyaoya hikivenuwavilada be kawowomumuyedi. Atu Bana Yaubada aluꞋaluwada Tamana faꞋina, yada wawowomumu lakahina bonana kanaꞋabina be kanamiyami hagihagina. 10Tamadeyao babiya tova kabisonaga ide kabiꞋodeyaoya gavaimi hinuwanuwa amine hitafitafida be hinakivenuwavilada. Tu Yaubada Tamada lobameya ada ihagihagi faꞋina gitafitafida be higa Bana kaliva mahamahalina amine ide mahamahalideyao kanamiyami. 11Abakivenuwavilana kanuhagana ana toveya, ada ayauna keke hagihagina, keke kadavemwamwala. Tu muliya kaꞋi Tamada yana kivetuvetunu kanavenogalena, au guwana nuwanuwa yegayegana yada dewa againe kanaseseyemaunena ada yada wanuwayamumu kanamiyami.

12Ma aulolo tagiya againe Tamada gikikivenuwavilami faꞋina, nimami giꞋamehomehona-ma wanakivefaiwalana, tugami giꞋaꞋakulakulana-ma wanakivetoyogina be wanaꞋasevatu Yaubada yana eda againe wananauna. 13E, eda tubuyamuyamumuna againe wananauna be gaveyao hinuwanuwaluga vaita agedi felafelana amine, medema agedi keke wanavebahini. Au yami dewa hinaꞋita-yo nuwadi ginavesaꞋeya be hinanauna yamumuna. a , b 

Taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi be keke Yaubada

wanadibutoyogeni.

14Tova moyaꞋaina wanagagaluvaluva be kaliva moyaꞋaidi veyao againe buye wanamiyami, kadu dewa mahamahalina wanahuluhuluvina. KaꞋi yami dewa keke mahamahalina, kadu keke Kaiwabu wanaꞋitani. 15Yaubada yana nuwadoga givetalaiyena be higa adafaiweya kanadewadewa mahamahalina. WanaꞋitaveꞋavimi be keke tamo hakwadi agaimiya ginakaliꞋuho higa vaita Yaubada yana nuwadoga keke ginavivaini. Kadu wanaꞋitaveꞋavimi be keke tamo hakwadi agaimiya nuwanuwa golagolana walamina ginavegilili ada guwana ginayemu be moyaꞋaidi agaidiya ginadamadamana. 16WanaꞋitaveꞋavimi be keke tamo hakwadi ginaꞋudo. Kadu wanaꞋitaveꞋavimi be keke tamo hakwadi agaimiya bana bwaneneda Iso amine Yaubada ginavekwaulaugeni. (WaꞋita, Iso yana koyona hidede amine. Bana tomoꞋainagona faꞋina vaita tamana Aisake yana lokolokofou kadu Yaubada yana veyao ana wonadabadaba guwana higa yana kaiwabu bana ginavaina.) Tova saꞋeyana Iso mafu gilau-moꞋena ada ana duꞋu ma bana taina yana aꞋaya gikimonevedamanena. Yaubada yana wonadabadaba keke gidanuwenuweni. Au yanaꞋa ana tova saꞋeyanaga ginuwenuwena ada hidedemi Yaubada givekwaulaugena. 17Ada wahalamanena muliya nuwanuwana tamana ginagahenuwakabubuyena tu gigahena gigayo, “Auwe. Ahe taini gavelena.” Ada au tuwaina Yaubada givekwaulaugena faꞋina, keke gidavaini. Gitagitagi lakahina higa vaita yana vekwaulauga ginayawelina tu keke anafaiweya. c 

Keke veyao tuwaina ana vehimeya againe wadamiyami,

au veyao ivagune wamimiyami.

18Tu omiꞋiyao ma kaꞋi nuwanuwami Yaubada liline wanayemu, keke bwanenemiyao miIsileli tuwai-moꞋena hinuhagana amine omi wananuhagani. Badi gaitoma adifaiweya hinaꞋitana o kaꞋi hinanogalina-ma liline hiyemu. Tuwai-moꞋena Yaubada oya Sainai getane gimiyami tu miIsileli oya liline hiyemu. Oya againe aiꞋalaꞋalata lakahina siyona gilakalaka-ma hiꞋitana, kadu lobama giꞋuyuyu be umalovana gisena ada malaꞋayega gimadu. 19Hiulega agona lakahina kadu Yaubada agona lakahina hinogalina, ada hidedemi Bana agona hinogalina againe himatautaveꞋine Mosese higahena higayo, “Auwe. Keke nuwanuwama Yaubada agona ananogali-havagileni.” 20FaꞋina Yaubada ahe gigahe gigayo, “Keke tamo hakwadi hida oya hawahawatana againe ginalaka. KaꞋi ginalaka digo, wanatutuveꞋalikana. KaꞋi kevakeva digo, au aiꞋadi wanatutuveꞋalikana.” Mena Yaubada yana hawata faꞋina aseꞋasedi giꞋakolukoluna. 21Kadu Mosese tauna gaitomai-dina matamatauhidi giꞋitadi againe gigahe gigayo, “Yaku wamatauta gavetavetatava.”

22Tu omi veyao ivaguna ana vehimeya againe wamimiyami-ma Yaubada liline wayemu-yo keke oya Sainai againe wadana. Au omi oya Saiyoni higa Yaubada Tomiya-vagata yana melala againe wayemu, bana kavewagana lobama ana Yelusalema. Medede againe lobama ana tovenuwaꞋata Yaubada ana davadava faꞋina yadi wavemwamwala hivagaꞋauta, adi yoꞋo lakahi-moꞋena keke adafaiweya kanakilagalagadi ma badi lilidiya wayemu. 23Omi badi Keliso yana yoꞋo agaidiya himidiluku be adi egana lobama ana buki againe Yaubada giꞋetoladina kalivai-dina lilidiya wayemu. Bana Yaubada kaliva moyaꞋaidi adi tovedewayauga ma liline omi wayemu. Badi kaliva yegayegadiyao hiꞋalika be aluꞋaluwadi hagihagidi lobameya himimiyami kalivai-dina lilidiya wayemu. 24Omi Yesu liline wayemu, BanaꞋe Yaubada ideꞋeyao adahinafeya gimidi-yo giulayagiyagilida be veyao ivaguna giꞋihagihagiyena, ada Bana dayagina veyao-nadi ana iyaꞋiyaya. Boi tuwai-moꞋena bana Ebeli dayagina gimadu againe ana toluveꞋalika laufata Yaubada nimane givaina. Tu bana Yesu dayagina Ebeli dayagina ana nuwanuwa gitubuhegena, faꞋina Yesu dayagina gimadu againe ide tokoyona yada koyona ana aiyawela Yaubada nimane kavaina. d , e 

Yaubada aimo babi be lobama ginaliꞋuna faꞋina, yada wamatauta kanadavana.

25Tova adamoya Yaubada ide agaideya gigahegahe. WanaꞋitaveꞋavimi be keke wanadibutoyogeni. Tuwai-moꞋena miIsileli Yaubada agona oya Sainai hidei babiya hinogalina tu yana vehimeya hidibutoyogena, ada au yadi dewa ana laufata keke adifaiweya hidaꞋoseni. Tu ideꞋeyao ma Yesu Keliso lobameya gimimiyami-ma Yaubada yana venuwaꞋata agaideya gigahegaheyena. KaꞋi ide kanavekwaulaugena, yada dewa ana laufata keke-moꞋa adafaiweya kanaꞋoseni. 26Tuwai-moꞋena Yaubada agona oya Sainai againe gikova ana toveya, babi giliꞋuliꞋu. Tova adamoya giwonadabadaba gigayo, “Tova saꞋeya-moꞋena babi ganaliꞋuliꞋuna tu keke babigaga au kadu lobama buye ganaliꞋuliꞋuna.” 27Mena hifufu “tova saꞋeya-moꞋena” ma ana nuwanuwa hidede amine. Gaitoma moyaꞋaina iꞋibubunidi ginaliꞋudi-yo hinayawowola be higa gavadi gavadi keke-moꞋa anafaiweya ginaliꞋuliꞋu-ma ginaduva-vagata.

28Au hidede amine Yaubada gaitoma moyaꞋaina ginaliꞋuliꞋuna tu ide yana melala keke-moꞋa ginaliꞋuliꞋu-yo ginayawowola-ma againe kanaluku be yana itaveꞋavina againe kanamiyamiya-vagata faꞋina, kanavesiule ada au yada wawowomumu kadu yada wamatauta Yaubada kanahawadavadavana be hidedemi nuwana kanakiveyamumuna. 29Yada Yaubada vaita aiꞋalaꞋalata amine. AiꞋalaꞋalata gaitoma moyaꞋaina giꞋalayauyaulena amine, yada Yaubada gaitoma koyona moyaꞋaina ginaluyaweli-Ꞌowona. Medema faꞋina yada wamatauta kanahawadavadavana. f 

Copyright information for `VIV