am3Sam 95:11m4Aba 2:2m7Sam 95:7-8m10Aba 2:2
bm121Fi 1:23, Ef 6:17, Ha 2:12m13Lo 14:12
cm14Hi 10:23m15Hi 2:17m16Hi 10:19

Hebrews 4

Kanahawahegeda be Yaubada yana abaveyawai againe

kanaluku.

1Boi tuwai-moꞋena Yaubada giwonadabadaba gigayo, “Yaku abageya wanaluku be Iya agaikuya wanaveyawai.” Badi bwanenedeyao ma yadi abaveyawai Yaubada gikidewedewena-ma againe keke hidaluku. Atu mena wonadabadaba veyawai faꞋina aimo gidadauda, faꞋina ide yada wamatauta kanaꞋitaveꞋavida be aimo keke tamo hakwadi agaimiya Yaubada ginagaheni ginagayo, “O keke unaluku be Iya agaikuya unaveyawai, faꞋina keke afata.” 2Wananuwanuwa Yaubada yana VenuwaꞋata Yamumuna badi bwanenedeyao miIsileli hinogalina amine, kadu ide kanogalina. Badi venuwaꞋatai-nadi hinogalina tu hinogali-kawokawowona, au keke hidavetumaganeni faꞋina keke adi leme hidanuhagani. 3Atu ide gaveyao Yesu kavetumaganena, medema veyawai ana eda amine kananauna be Yaubada againe kanaveyawai. Badi keke hidavetumaganeni-ma faꞋidiya Veyao Tuwaina ana buki againe gigahe gigayo,

Iya ganuwakoyo lakahina faꞋina gawonadabadaba gagayo,
Abaga badi faꞋidiya gahawahegena keke againe hinaluku
be agaikuya hinaveyawai, keke-moꞋa.
Hidedemi Yaubada gigahe tu boi tuwai-moꞋena veyawai ana vehimeya gisena, higa vaita Bana yana kaliva buye hinaveyawai. FaꞋina Bana babi gibubuna ada gaitoma moyaꞋaina ana aibubuna givehavaini-yo Tauna giveyawai.
4E, hai buki-nadi againe aiyeta anaveseveni faꞋina gigahe gigayo,

Yaubada yana aibubuna moyaꞋaina giluyabuni-yo
aiyeta anaveseveni againe giveyawai.
5Kadu yana gahe ahe gayakahina-ma amine gigayo, “Keke Iya agaikuya hinaluku hinaveyawai.”

6Hidede amine gigahe ada badi tuwai-moꞋena Yaubada yana VenuwaꞋata Yamumuna hinogalina-ma yadi abaveyawai againe keke hidaluku be Yaubada buye hidaveyawai. Keke bonana hidavenogaleni faꞋina keke hidaluku. Atu Yaubada abaveyawai gikidewedewena faꞋina, kaliva tufoida aimo kanaluku be Yaubada buye kanaveyawai. 7Yaubada nuwanuwana kaliva hinaluku faꞋina tova velugana gisena, ada tovai-nadi givewagana tova adamoya. Malamala a gavaiyehi kaliva hihege tu Yaubada Devida awane gigahe gigayo,

KaꞋi tova adamoya Yaubada bonana wananogalina o
keke tagami wanaꞋivekuluni, au bonana wanavenogalena.
8Tuwai-moꞋena Devida keke gidatubuyemu ana toveya, bana Yosuwa miIsileli ginagoyedi be higa vaita abaga Yaubada yadi abaveyawai faꞋina gikidewedewena-ma againe gidavegaꞋauledi. KaꞋi Yosuwa gidavegaꞋauledi be Yaubada buye velemoꞋena hidaveyawai digo, keke muliya Devida yana toveya Yaubada veyawai ana tova velugana faꞋina gidalukahihi. 9Atu tova velugana muliya giyakahina faꞋina, kahalamanena ide Yaubada yana yoꞋogaga yada veyawai aimo gidadauda. Yaubada aiyeta anaveseveni againe giveyawai amine, meda anafaiweya kadu ide yada veyawai kananuhagana. 10Hai kaliva Yaubada againe ginaluku be ginaveyawai, medema yana faisewa ginasena be ginaveyawai Yaubada yana faisewa giseni tu giveyawai amine. 11Yaubada yada abaveyawai gikidewedewena faꞋina, kanahawahegeda kanavedivediwe be Yaubada againe kanaluku Bana buye kanaveyawai. Keke bwanenedeyao amine kanadibutoyoga-yo kanabeꞋu, ada hidema faꞋina keke kanaluku. a 

Yaubada bonana ana faisewa fifiwalana faꞋina.

12Yaubada bonana gaitoma miyamiya-vagahina kadu fifiwala-vagahina. Hai feto nigona luhei, medema sinasinahina ada luluda ana ihi hinagene anafaiweya ginaluku be kaviyuwa ginaseyemaunena. Atu Yaubada bonana vaita feto sinasinahi-moꞋena amine gava nuwada giꞋonaꞋonana ada anafaiweya yada nuwahinage giluluveꞋuveꞋuna be hadema yamumuna hadema koyona giseseyemaunena. 13Keke tamo gavadi Yaubada againe adafaiweya kanasevauyeni. Au gaitoma moyaꞋaidi lobameya kadu babiya gibubudi-ma kabuꞋavane Yaubada matane. Ide moyaꞋaida yada nuwahinage matatabuna giꞋitaꞋitana, ada mena yada nuwahinage faꞋina ginavedewayaugida. b 

Yesu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna ide faꞋideya.

14Tu Yaubada yada nuwahinage faꞋina ginavedewayaugida faꞋina, yada vetumagana Bana Yesu Yaubada Natuna againe kanakidonena. BanaꞋe yada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna ada lobameya gilaka be Yaubada matane gimimiyami faꞋina, ada vedewayauga againe anafaiweya ginavelugada. Medema faꞋina Yesu ana vetumagana kaꞋawatalatalainena-ma kanakidonena. 15Aladibidibi tulina tulina ide agaideya gilakayemu amine, kadu Bana yada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna againe meda anafaiweya gilakayemu. Atu BanaꞋe ma keke ide amine koyona againe gidabeꞋu. Hidedemi aladibidibi giꞋayaunena faꞋina, Bana ide yada gakowakowa makewaꞋe anafaiweya ginaꞋayaunevaiseda be ginahinekalikaliyeda. 16Yada abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna anafaiweya ginahinekalikaliyeda faꞋina, keke kanamatauta au yada waꞋasevatu Yaubada Tokaiwabu-moꞋa againe kanayemu be yana leme faꞋina kanaveꞋoꞋola. E, Bana Tokaiwabu-moꞋa tu kadu Tonuwadoga againe kanayemu be higa yada koyona faꞋina ginahinekalikaliyeda ada keke matahiwadi ginaveleda, kadu tova vitana ide agaideya ginalakayemu amine, yana nuwadoga againe ginavelugada. c 

Copyright information for `VIV