am2Hi 4:15m31Veh 16:6,24m4Yem 28:1
bm5Sam 2:7, Hi 1:5m6Sam 110:4, Hi 7:1,16-17m7Lu 22:40-44
cm121Ko 3:1-3m14Lo 16:19

Hebrews 5

Abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna ana vehimeya faꞋina.

1Abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna babiya ana vegida faꞋina ganalukahihi. BanaꞋe ma tomiyababi, ada tobohiyaneyao faꞋidiya Yaubada matane gilukuluku. Ada ana vehimeya Yaubada givelena-ma hidede amine. Kaliva yadi abahawahega tulina tulina kadu kevakeva higa kaliva yadi abaveyao Yaubada matane giseusena be yadi koyona ginayawelina faꞋina. Abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna saꞋeyana saꞋeyana adi vehimeya au hidede amine. 2Kadu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna kaliva agaidiya gitubuyemu-ma gakowakowa gihalamanena faꞋina, badi fanifanidiyao koyona againe hibeꞋu-ma ginaꞋitadi amine, ginanuwanuwa ginagayo, “KaꞋi kadu iya tamo tova badi amine ganabeꞋu.” Ada au hidedemi bana mena gakowakowa giꞋayaunena faꞋina anafaiweya bona bikabikana amine ginakivetuvetunudi. 3Tamo tova bana gigakowakowa be koyona againe gibeꞋu faꞋina, gilubodana be tauna yana koyona faꞋina yana abaveyao Yaubada matane gidaseusena. Keke yana yoꞋogaga yadi koyona faꞋina yadi abaveyao gidaseuseni, au kadu tauna yana koyona faꞋina giseusena. 4Keke tamo hakwadi tauna gidakilakahini-yo abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna ana maka gidavaini. Bana Yaubada Tauna kaliva givegidena amine ana vehimeya givelena. Boi tuwai-moꞋena Yaubada kaliva saꞋeyana ana egana Eloni givegidena be abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna yana faisewa giveꞋabina amine, meda anafaiweya tova hinafane kaliva tulina tulina mena faisewai-nadi giveꞋabidi. a 

Yaubada Natuna givegidena be abaveyao ana tofaisewa

kikaibwabuna yana faisewa ginaꞋabi-vagahina.

5Atu bana Eloni keke tauna gidakilakahini, au Yaubada givegidena be abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna yana faisewa giveꞋabina amine, meda anafaiweya kadu Bana Keliso keke Tauna ana egana gidakilakahini be higa vaita abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna ana maka gidavaini. Ada mena makai-nadi givaina ana toveya, Yaubada Bana againe gigahe gigayo,

OꞋeni Natuku.
Adamoya gahawavenatune.
Au hidede amine Yaubada Veyao Tuwaina ana bukiya Natuna faꞋine gigahe.
6Kadu yana gahe saꞋeyana ma gigayo,

Abaveyao ana tofaisewa ana maka
O againiya ginaduva-vagata.
Tuwai-moꞋena Abelahamo yana toveya
Melikisedeki mena makai-nadi
giꞋabina amine, kadu O unaꞋabina.
Au OꞋeni bana yana yoꞋo kalivana.
7Tuwaina Yesu babiya gimiyami ana toveya, Yaubada againe gikovaꞋawafatafata. Yaubada alikeya anafaiweya ginalugolegolena faꞋina, yana watagiya Bana againe giveꞋoveꞋoꞋola be higa ginavelugana. Ada Yesu Yaubada againe gihawahegena be Bana agevavane gimimiyami faꞋina, yana veꞋoꞋola givenogalena. 8Bana Yaubada Natuna nonogana tagiya aulolo ginuhagana. Mena yana tagiya yana aulolo againe bonaꞋabi ana halamana givaina. 9BonaꞋabi againe keke tamo gidakaliꞋuho au ana vehimeya Yaubada givelena-ma faꞋina yana halamana gitubuga-moꞋa. Hidedemi yana halamana ahe gitubuga-moꞋa yo ide gaveyao bonana kaꞋabiꞋabina, medema ada kibababala ana eda gifaisewana be Yaubada buye kanamiyamiya-vagata. 10Ada kibababala ana eda gifaisewana faꞋina Yaubada Tauna Bana givewagana gigayo, “OꞋeni abaveyao ana tofaisewa kikaiwabu, higa Melikisedeki yana yoꞋo kalivana.” b 

Badi miHibeliu vaita weꞋoweꞋo amine, keke Yaubada

hidahalamane-hagihagiyeni.

11Nuwanuwaku nuwanuwa moyaꞋaina Keliso Melikisedeki ana hilafa faꞋina ganalukahihiyena. Tu tagami waꞋivekuluna be Yaubada yana nuwanuwa keke agaimiya gidamadumahalini faꞋina, abaveyao ana tofaisewa kikaiwabuna ana vehimeya Keliso givaina-ma faꞋina keke ihayana ganakivetuvetunumi. 12WaꞋitami, tuwaina wavebutu Yesu againe wavetumagana, ada vaita adamoya yana nuwanuwa wadahalamane-hagihagiyeni yo fanifanidiyao wadavehawaledi. Tu omi aimo fanifanimiyao. Mene gavadi-yo Yaubada bonana inubana wavenuwauluyeni-yo tamo hakwadi ginavehawale-havagilemi? Omi vaita weꞋoweꞋo amine. Keke Yaubada wadahalamane-hagihagiyeni faꞋina, huhu fwefweya hihuhuna-ma meda anafaiweya Yaubada bonana ana nuwanuwa ihayanaga hinavehawalemi. Keke aꞋa oꞋolina lakahidiyao hiꞋauꞋana-ma amine Yaubada bonana ana nuwanuwa vitana hinavehawalemi, faꞋina keke amifata. 13Gaveyao huhugaga againe himimiyami, medema adi egana fwefweya. Ada fwefweya dewa yamumuna o dewa koyona aimo keke hidahalamaneni amine, vehawala dewa tunutunugina faꞋina keke amifata. 14Atu aꞋa oꞋolina ma badi lakahidiyao adiga. Tovetumagana gaveyao Yaubada bonana ana halamana againe hiveꞋasevatu, medema nuwaveꞋuveꞋu faꞋina taudiyao hivehawaledi lauva tunugina yo nuwanuwa yamumuna kadu koyona adifaiweya hinaluveꞋuveꞋuna. c 

Copyright information for `VIV