am4Yo 10:27
bm9Yo 14:16m11Sam 23:1, Yo 15:13m14-15Yo 10:27, 1Yn 3:16
cm16Yo 11:52m17Fl 2:8-9m18Yo 19:11
dm25Yo 5:36, 10:38m27-28Yo 10:3, 3:16, 6:39m34Sam 82:6
em36Yo 5:17-20m38Yo 14:10-11

John 10

Sifi adi ala faꞋina tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi agaidiya Yesu gigahetalahobuhobu.

KaduꞋe Yesu Falisi agaidiya aimo gilulukahihi gigayo, “Yaku gahe velemona wananogalina. Sifi adi ala faꞋina ganalukahihi. KaꞋi kaliva saꞋeyana ginaꞋela vaita sifi adi ala hinagene gidaluku tu keke abaluku-moꞋena againe ginaluku, au kaꞋi ala fafaline ginalakalowoga, bana kalivai-nadi tokaiꞋafu, vaita mali kaliva yana yomuyomu ginalemana. Tu sifi adi toꞋitaveꞋavina velemoꞋena abaluku againe ginalukuluku. Ada sifi adi toꞋitaveꞋavina ginayemu againe, abaluku ana tovehimeya wanafali ginayauna be bana ginaluku. Au sifi adi toꞋitaveꞋavina agona hinanogalina, ada tauna yana sifi adi egana saꞋeyana saꞋeyana againe ginaluwatuyedi be ginasehobuyedi. E, ginalauwatu-Ꞌowoga yo bana wai ginanagona be yana sifi hinamulimuliyena, faꞋina adi toꞋitaveꞋavina agona hihalamanena. Keke-moꞋa mali kaliva hinamuliyeni, keke. KaꞋi agona hinanogalina, au hinaꞋota, kaliva-kawowo agodi keke hidahalamaneni faꞋina.” Au hida gahetalahobuhobu Yesu badi Falisi miYuda yama tonagona agaidiya gilukahihiyena tu badi yana nuwanuwa hifaniyena. a 

Yesu sifi adi ToꞋitaveꞋavina yamumuna faꞋina.

Hifaniyena faꞋina Yesu gigahe-havagiledi gigayo, “Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe, IyaꞋeku edaꞋawana sifi faꞋidiya. Badi boi himidiꞋela higahe vaita Yaubada gidaꞋiveninisedi, mema toveꞋalololo, adi egana tokaiꞋafu o kaꞋi toꞋailema. Tu yaku sifi badi kalivai-dina keke hidavenogaledi. IyaꞋeku edaꞋawana sifi faꞋidiya. Gava kaliva Iya agaikuya unaluku, medema kibababala unavaina. Ada sifi hihobuhobu adiga hilelele be hiꞋaꞋahiyauwa-yo ala hinagene hilukuluku, kadu adi toꞋitaveꞋavina hilugolegoledi amine, meda anafaiweya oꞋeni yaku sifi galugolegole. 10 TokaiꞋafu keke gidaꞋela-kawowo. Au bana giꞋela be sifi ginakiꞋafudi ginaluveꞋalikadi ginaluvehawaliyedi faꞋina. Tu Iya gahobuꞋela be yawaidi ivaguna hinavaina, e yadi wavemwamwala hinamiyamiya-vagata.

11 IyaꞋeku sifi adi ToꞋitaveꞋavina yamumuku, ada Iya ToꞋitaveꞋavina yamumuku yaku sifi faꞋidiya yawaiku ganahawahegena. 12 Tu kaliva saꞋeyana sifi giꞋitaꞋitaveꞋavidi ada fatana givaivaina. Bana keke sifi wagadi, au fata faꞋina gififaisewa. Ada kaꞋi tova saꞋeyana gidaꞋita ma galuꞋeta manimaninina ana egana wolivi giꞋelaꞋela, au sifi ginaꞋotayabuyabudi. Ada au galuꞋeta manimaninina sifi tufoidi ginayovadi, tufoidi ginavemaduyauyauledi. 13 Bana kaliva ginaꞋota, faꞋina bana tofaisewa wafatana. Sifi keke gidanuwenuwedi faꞋina, ginaꞋotayabuyabudi.

14 IyaꞋeku sifi adi ToꞋitaveꞋavina yamumuku. Bana Kamaku gihalamaneku, kadu Iya Kamaku gahalamanena. Meda anafaiweya yaku sifi gahalamanedi, kadu badi Iya hihalamaneku, ada yawaiku gahawahegena be yaku sifi ganalugolegoledi faꞋina. 16 Kadu yaku sifi velugadiyao himimiyami tu keke hida ala againe hidamiyami. Au mali yoꞋo agaidiya himimiyami, ada badi kadu akufaiweya gadakovadi be hidaꞋela, agoku hidavenogalena. Ada au yaku sifi moyaꞋaidi ganaveꞋatutamoꞋaidi be seꞋeyaine hinamiyami, adi yoꞋo saꞋeyana adi ToꞋitaveꞋavina saꞋeyana. 17 Ada yaku sifi faꞋidiya yawaiku ganahawahegena ada muliya ganamididi-havagi. Yawaiku ganahawahegena faꞋina, Kamaku nuwanuwana lakahina IyaꞋeku. 18 KaꞋi Iya ganahawahegeku digo, kaliva adifaiweya hinaluveꞋalikaku. KaꞋi keke ganahawahegeku digo, kadu keke kaliva adifaiweya hinaluveꞋalikaku. Au Tauku yaku nuwanuwa againe alikeya ganahawahegeku. Akufaiweya ganaꞋalika, kadu akufaiweya ganamididi-havagi. Hida vehimeya higa alika mididi-havagi faꞋina Kamaku giveleku.”

19 Tu Yesu hidede amine gilukahihi faꞋina, miYuda yama tonagona buye hiveꞋanuwanuwa, yadi nuwanuwa tulina tulina. 20 Tufoidi moyaꞋaidi higahegahe higayo, “Yafune Bana againe giluku be givekabaleya, faꞋina gigahegahe-kawowo. Gavana faꞋina Bana bonana aimo wavanevanenegeni?”

21 Tu tufoidi higayo, “Bana yana lukahihi keke kaliva wayafunena amine. Kaliva wayafunena keke anafaiweya tomatakoyo matana ginakiyauni.” Au hidede amine hiveꞋagahegahe. b, c 

MiYuda yadi tonagona Yesu hikilowena.

22 Atu tafalolo saꞋeyana ana tova gilakayemu, ada au Yelusalema againe kaliva hivagaꞋauta. Boi tuwaina nibaimeyao manuwa-tafalolo hiyawelina tu muliya bwanenemeyao ivaguna hiyogona. Ada hida tafalolo-nadi againe manuwa-tafalolo ivaguna ana aiyogona anuwenuwena. 23 Ada medema tovai-nadi kwadudu ana tova, ada Yesu manuwa-tafalolo ana edaꞋawaneya ginunudadana, edaꞋawanai-nadi hivewagana Solomoni yana abaga. 24 Ada miYuda yama tonagona Yesu againe hivagaꞋauta higahena higayo, “Gavana faꞋina ime O inuba faꞋina aimo aleleleni tu O keke udahawavemogatala ime agaimeya? KaꞋi velemoꞋena OꞋeni Yaubada yana Tovegida Keliso yada yoꞋo unanagoyeda amanadi, o kaꞋi keke? Keke unasevauyeni, au unagahe be ananogalina.”

25 Au Bana Yesu gigahedi gigayo, “Ahe omi agaimiya gahawavemogatala tu omi keke wadavetumaganeku. Au gugai fifiwaladi Kamaku ana eganeya gafifaisewadi-ma, inubaku omi agaimiya hihawavemogatalena. 26 Iya ahe gagehemi tu omi keke yaku sifi faꞋina, keke wadavetumaganeku. 27 Yaku sifi agoku hivenogalena ada Iya gahalamanedi. Badi himuliyeku be yawai-vagahidi gaveledi, ada au keke-moꞋa hinaꞋalika-vagata. Kadu keke tamo hakwadi yaku sifi nimakuya ginalemaku. 29 Kamaku yaku sifi giveleku, ada Bana anakaibe fifiwala-moꞋena faꞋina, keke tamo hakwadi anafaiweya Kamaku nimane badi ginalemaku. 30 IyaꞋeku kadu Kamaku inubama saꞋeyana, nuwama saꞋeyana.” Au hidede amine Yesu miYuda yama tonagona agaidiya gilukahihi.

31 Tu badi hinogalini-yo kuga hivaina be hinatutuveꞋalikana faꞋina. 32 Yesu gigahedi gigayo, “Gugai hagihagina moyaꞋaina Tamada yana faiwala againe omi matamiya gafaisewana. Gava gugai fifiwalana faꞋina adamoya wanatutuveꞋalikaku?”

33 Badi miYuda higayo, “Keke gugai hagihagina faꞋina anatutuveꞋalika, au Yaubada uhawatagona faꞋina anatutuveꞋalika. FaꞋina OꞋeni kaliva nonogana ugahe vaita O Tauni Yaubada.”

34 Bana Yesu gigahedi gigayo, “Gahe saꞋeyana yami buki-vehimeya againe maꞋi wahalamanena o keke? Gahe-nadi ma Yaubada bonana badi kaliva Yaubada givegidedi be hivetovehimeya-ma. Yaubada gigahe gigayo,

Omi kaliva amanadi omi yaubada.
35 E, Yaubada bonana tovehimeya agaidiya giyemu, ada badi kalivai-dina Yaubada Tauna gihawaveyaubadayedi. Ada Yaubada bonana etoꞋetoladina keke kaliva adifaiweya hinayawelini, au duduva-vagahina. 36 E, tovehimeya agaidiya Yaubada bonana giyemu-ma badi tomiyababi, tu IyaꞋeku ma Yaubada Kamaku givegideku be babiya giꞋiveniniseku bonana ganalukahihiyena faꞋina. Ada Iya gagahe gagayo, IyaꞋeku Yaubada Natuna. Au gavadi-yo hida yaku gahe faꞋina omi wagaheku vaita Yaubada gadahawatagoni? 37 KaꞋi Iya keke gadafifaisewa Kamaku gififaisewa amine digo, au keke wanavetumaganeku. 38 Tu kaꞋi Iya gafififaisewa Kamaku gififaisewa amine be yaku gugai fifiwalana waꞋitaꞋitana, au yaku gugai wanavetumaganena. KaꞋi keke amifaiweya Iya Tauku wanavetumaganeku, au yaku gugai fifiwaladi waꞋitadi-ma wanavetumaganedi be halamana wanavaina. E, wanahalamanena Kamaku Tauna nuwahinagekuya gimimiyami, kadu Iya Tauku Kamaku nuwahinagene gamimiyami, au Ime saꞋeyama.” 39 Ada au Yesu hidede amine gigahe faꞋina, kadu higaluvaluva-havagi be hinakiveꞋavina tu Yesu gihamwakau.

40 Tu Yesu Yolidani yuwa fafaline ginu-havagi, Yoni boi kaliva gimidikivebafitaisoyedi againe gina gimiyami. 41 Ada kaliva moyaꞋaidi Bana againe hiꞋela ada hiveꞋagahegahe higayo, “Bana Yoni keke Yaubada nimana ana iyaꞋiyaya gidafaisewani tu gahe moyaꞋaina hida kalivai-nadi faꞋine Yoni gilukahihiyena amanadi keke fwaya, au gigahe velemoꞋena.” 42 Hidedemi higahe ada tufoidi moyaꞋaidi medede againe Yesu hivetumaganena. d, e 

Copyright information for `VIV