am1Yo 11:1,43m4-5Yo 18:2-3m7Yo 19:40m9Yo 11:43-44
bm13Sam 118:25-26m14-15Sak 9:9
cm23Yo 17:1m25Lu 9:24m26Md 28:20, Yo 14:3
dm27Md 26:38m31Yo 16:11m32Yo 3:14-15
em34Dan 7:13-14m35Yo 8:12m36Ef 5:8
fm38Ais 53:1m40Ais 6:10, Af 28:26-27m41Ais 6:1
gm42Yo 9:22m43Yo 5:44
hm45Yo 14:9m46Yo 1:9, 8:12m47Yo 3:17m48Hi 4:12
im50Yo 8:28

John 12

Meli Bedani againe Yesu gibunamina.

Madiu 26:6-13 Maki 14:3-9

1Tu aiyeta sikisi aimo gidadauda be tafalolo ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya ginalakayemu. Ada au Yesu giꞋela melala ana egana Bedani againe, medema Lasalo yana melala, bana boi Yesu alikeya gisivemididina amanadi kalivai-nadi. 2Au Yesu Bedani againe giꞋela ada Bana faꞋine avemwamwala hisena. Ada bana Mata aꞋa ana haulili giꞋitaꞋitaveꞋavina tu bana Lasalo badi toꞋa kadu Yesu buye tolameya hiꞋenolukekela be hiꞋauꞋa. 3HiꞋauꞋa tu bana Meli bunama abaꞋaihiwaga botolu lakahina amine giꞋaliyena, ana egana nado, ai kabuna, medema keke tamo gavadi buye hidaveꞋatutamoꞋaini, ada fatana keke kabiꞋona. Au Meli Yesu agena gibunamina tu uꞋuna tunugina againe agena giluvehavehayana, ada bunama magana yamumuna manuwa gilelevilana.

4Tu Yesu ana tomuliya saꞋeyana ana egana Yudasi-Isikaliyota, bana muliya nibaineyao agaidiya gihawavemogatalena amanadi, gigahe gigayo, “Gavana faꞋina-yo hida bunama keke gidakimonevedamaneni-yo fatana koyokoyo agaidiya gidafolakeni? KaꞋi gidakimonevedamanena digo, mani lakahina vaita kaliva saꞋeyana yana faisewa malamala saꞋeyana fatana amine gidavaina.” 6Au hidede amine gigahe tu keke vaita velemoꞋena koyokoyo gidaꞋitanuwakabubuyedi faꞋina, keke. Au bana tokaiꞋafu faꞋina hidede amine gigahe, ada ime tomuliya yama mani ana abavedodoga giꞋitaꞋitaveꞋavina faꞋina, bana tauna mani givaivaina.

7Tu Yesu gigahe gigayo, “Au kwamayoku keke unagahenuwaꞋatugoloseni. Aimo aku aihuya faꞋina gilubodana be hida bunama wowokuya gidahiwa-vagahina. 8Koyokoyo ma amifaiweya wananuwakabubuyedi tova tunugi-vagahina tu IyaꞋeku ma keke buye kanamiyami tova tunugina, faꞋina kabisona au ganahegemi.” Hidedemi Yesu gigahe.

9Tu miYuda moyaꞋaidi yoꞋo lakahina Yesu Bedani againe gimiyami ma valeyana hinogalina. Hinogali-yo medede againe hiꞋela be Yesu hinaꞋitana. Keke vaita Yesu anakaibe hinaꞋitani faꞋina hidaꞋela, au kadu Lasalo hinaꞋitana faꞋina hiꞋela, bana alikeya gisivemididina-ma kalivai-nadi. 10Tu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao ma buye hivevai be kadu Lasalo Yesu buye hinaluveꞋalikadi. 11Au Yesu Lasalo gisivemididina faꞋina, miYuda moyaꞋaidi abaveyao ana tofaisewa adi yoꞋo hikilowedi be hina Yesu againe hivetuvetumagana. Hidema faꞋina abaveyao ana tofaisewa nuwanuwadi Lasalo buyeꞋi hinaluveꞋalikana. a 

Yesu doniki kwaune Yelusalema againe gilakaꞋela.

Madiu 21:1-11 Maki 11:1-11 Luke 19:28-40

12Aiyeta anavelu againe yoꞋo lakahina tafalolo ana egana Abamaduviviya faꞋina hivagaꞋauta amanadi, Yesu valeyana hinogalina vaita Yelusalema againe ginalakaꞋela. 13Hinogali-yo au ai lukumina bodaboda amine hivaina digo hilowoga Yesu hinavegaꞋaulena, ada au hivebutu hikovakovadavadava higayo,

“Hosana yama tokibababala.
OꞋeni Kauveya ana eganeya uꞋelaꞋela-ma
Yaubada ginanuwakabubuye.
E, OꞋeni miIsileli yama tokaiwabu Yaubada ginanuwakabubuye.”
Au hidede amine Yesu hihawadavadavana.

14Badi hivebutu tu Yesu doniki natudi ginuhagana digo kwaune giyage, au Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe amine gihuluva. 15Gigayo,

Omi miSaiyoni, keke wanamatauta.
Au waꞋita, yami tokaiwabu giꞋelaꞋela
doniki natudi againe giyage be ginanauna.
Hidede amine toꞋawatalatalaina miYelusalema adi egana velugana miSaiyoni faꞋidiya gigahe.

16Tu Yesu doniki kwaune giyage ana toveya, ime ana tomuliya keke adahalamaneni Yaubada bonana etoꞋetoladina gigahe amine Yesu gihuluva. Au tova mulina Yesu gimididi-havagi be yana wakikaiwabu Tamana againe gilaka ana toveya, gavaimi Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina Bana faꞋine giꞋetoladina ada badi miYuda Yesu againe hihuluva, medema anuwaꞋafolegena.

17Ada au yoꞋoyoꞋo boi Yesu buye himiyami tu Lasalo gikovana be tomohuyehuyeya giyemu ada alikeya gisivemididina amanadi, Yesu yana gugai kaliva moyaꞋaidi agaidiya hilukahihiyena. 18Au hida nimana ana iyaꞋiyaya gifaisewana-ma yoꞋo hinogalina faꞋina, hina edeya hivegaꞋaulena. 19Hidema faꞋina tonagona adi egana Falisi hiveꞋagahegahe higayo, “WaꞋita, kaliva moyaꞋaidi Bana againe hivetomuliya-Ꞌowoga, ada keke adafaiweya kanahawatadi.” b 

MiGilika tufoidi nuwanuwadi Yesu hinaꞋitana.

20Badi hiveꞋagahegahe tu miGilika tufoidi yoꞋo hinafadiya himiyami, yoꞋo-dina Yelusalema againe hinauna tafalolo lakahina faꞋina hivagavagaꞋauta. 21Au badi miGilika Filifi againe hiꞋela, bana kwanamiBedasaida, melalai-nadi Galili ana fafali againe. Badi bana againe hiꞋela higayo, “Kauveya, nuwanuwama Yesu anaꞋitana.” 22Ada Filifi gina Anidulu givenuwaꞋatana, ada au adiꞋiselu hina Yesu hivenuwaꞋatana.

23Yesu ginogali-yo gigahedi gigayo, “Au adamoya tova gilakayemu be Iya TohobuꞋela kikaiwabu lakahina ganavaina. 24Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Aimo kabiꞋona gavadi Iya agaikuya ginalakayemu faꞋina ganalukahihiyena. KaꞋi otova keke babiya kanafahani, kadu keke ginamoyaꞋai aꞋa-moꞋena keke kananuhagani, au saꞋeyanaga ginadauda. Tu kaꞋi babiya kanafahana be tubuna ginaꞋafuwana, au ginatabo be aꞋa moyaꞋaina kananuhagana. Meda anafaiweya ganaꞋalika-yo babiya hinatauku tu keke akukaibe ganamiyami, au aimo yaku yoꞋo hinamoyaꞋai. 25Kadu gava kaliva tauni ya miyami babiyagaga faꞋina unuwanuwa, medema yawaini unanuhegena, tu gava kaliva ya miyami ana nuwanuwa hida babi againe unavenikohiyena, medema yawai-vagahi wese lobameya unanuhagana. 26KaꞋi hakwadi o nuwanuwa Iya faꞋikuya unafaisewa, giluboda be Iya agaikuya udavetomuliya, ada hai Iya ganamiyami kadu medede againe oꞋeni yaku tofaisewa buye kanamiyami. Ada hakwadi Iya faꞋikuya unafaisewa, au oꞋeni Kamaku ginakilakahi. c 

Yesu yana alika faꞋina gilukahihi.

27Tu adamoya Iya aseꞋaseku giꞋuꞋaulolo ada gavaimi ganagahe? KaꞋi ganagayo, Ho Kamaku, tova adamoya unalugolegoleku be keke vita ganaꞋayauneni? Keke lugolagola faꞋina ganaveꞋoꞋola, faꞋina babiya gahobuꞋela be tova hidevama ganaꞋalika. 28Au hidede amine ganaveꞋoꞋola, Kamaku, a egana lakahina unaꞋivemogatalina be kaliva hinakilakahina.”

Hidede amine giveꞋoꞋola-yo Yaubada agona lobameya giyemu gigayo, “Aku egana lakahina ahe gaꞋivemogatalina kadu ganaꞋivemogatali-havagilena be kaliva hinakilakahiku.”

29Tu yoꞋo himidimidi-ma hinogalina. Tufoidi higahe higayo, “Atala gihegena.” Kadu tufoidi higayo, “Lobama ana tovenuwaꞋata saꞋeyana Bana againe gilukahihi.”

30Bana Yesu gigahedi gigayo, “Keke vaita Iya faꞋikuya hida agoꞋago gidayemu-yo wadanogalini, keke. Au omi faꞋimiya gigahe. 31Tomiyababi koyodiyao adi vematahiwadi ana tova-moꞋena adamoya gilakayemu. E, tova adamoya bana Setani tomiyababi yadi tovehimeya ganawavina be ginana. 32Ada IyaꞋeku ma ai againe hinakivemididiku ana toveya, kaliva moyaꞋaidi ganakovadi be nuwadi Iya agaikuya ginaꞋela.” 33Hidede amine gigahe be gavaiyaꞋamine ginaꞋalika ma kaliva hinahalamanena.

34Au kaliva yoꞋo agaidiya higahe higayo, “Yada buki-vehimeya givehawaleda be higa Yaubada yana Tovegida yada yoꞋo ginanagoyeda-ma ginamiyamiya-vagata. Gavadi-yo O ugahe ugayo, Iya TohobuꞋela gilubodaku be ai againe hidakivemididiku? O Tauni uvewaga ugayo, Iya TohobuꞋela. Bana hima gava TohobuꞋela?”

35Au Yesu gigahedi gigayo, “Adamoya Iya Tomahala omi hinafamiya buye kamimiyami tu aimo kabisona gananuyabuyabumi. Nuwami aimo gakikivemahalina tu wanavetumaganeku. KaꞋi keke wanavetumaganeku o, uyuyuya wananunudadana. Ada badi uyuyuya hinunudadana-ma eda hinufaniyena. 36Iya Tomahala aimo omi agaimiya gamimiyami tu wanavetumaganeku be mahalina ana kaliva wanatubuyemu.” Ada au Yesu hidedemi gilukahihi gihavaina, yoꞋo ginuyabuyabudi gina Tauna gisevauyena be keke hinaꞋitani. d , e 

MiYuda Yesu keke hidavetumaganeni.

37Tu Yesu nimana ana iyaꞋiyaya keke saꞋeyadi gifaisewadi miYuda matadiya nonogana hidibudibutoyoga keke hidavetumaganeni. 38Hidede amine hihuluva be Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina ana egana Aiseya yana gahe tuwaina amine velemoꞋena ginalakayemu. Bana gigaheye-vagahina,

Kaiwabu-yo, keke tamo hakwadi yada venuwaꞋata gidavenogaleni.
Kadu keke tamo hakwadi O Kaiwabu ya faiwala
nima ana iyaꞋiyaya againe gidaꞋitahalamaneni.
39Badi Yesu nimana ana iyaꞋiyaya keke hidaꞋitahalamaneni faꞋina keke adifaiweya yadi vetumagana Bana againe hidaseuseni, faꞋina Aiseya kadu Yaubada yana gahe giyakahina gigayo,

40Matadi gakiveꞋuyuyuna be keke hinaꞋitahalamaneni.
Nuwadi gakivefanina be keke hinahalamaneni,
ada au keke adifaiweya Iya agaikuya hinahagaviladi-yo
ganakiveyamumudi faꞋina.
41Au hidede amine Aiseya gigahe, faꞋina tuwai-moꞋena Yaubada bana againe Yesu yana kikaiwabu giꞋivemogatalina be Bana faꞋine gigaheye-vagahina.

42E, miYuda moyaꞋaidi Yesu keke hidavetumaganeni tu au aiꞋadi tufoidi moyaꞋaidi yama tonagona nonogana hivetumaganena. Hivetumaganena tu yadi vetumagana keke kaliva agaidiya hidahawavemogataleni, faꞋina himatauta vaita Falisi hidahawatadi be keke manuwa-abavehawala againe hinaluku hinatafalolo, au adi egana hidayawelina. 43Badi kalivai-dina nuwanuwadi lakahina kaliva hinahawaveyamumuyedi tu Yaubada yana hawaveyamumu keke hidanuwenuweni. f , g 

Gaveyao Yesu bonana keke hinadibumuhigeni,

badi matahiwadi hinanuhagana.

44Tu tova saꞋeyana Yesu gikovadona gigayo, “Gava kaliva Iya uvetumaganeku, medema Bana giꞋiveniniseku-ma buye uvetumaganema. 45Ada gava kaliva Iya uꞋitaku, medema Bana giꞋiveniniseku-ma buye uꞋitama. 46Babiya gahobuꞋela be nuwami ganaꞋivemahalina faꞋina. GahobuꞋela be gaveyao moyaꞋaimi Iya wanavetumaganeku, medema keke uyuyu againe wanamiyami.

47Atu gava kaliva bonaku unanogalina tu keke unadibumuhigeni digo, Iya keke ganavematahiwadiye. Keke gadahobuꞋela-yo omi tomiyababi matahiwadi ganavelemi faꞋina, keke. Au Iya gahobuꞋela be ganakibababalemi faꞋina. 48Tu tovematahiwadi saꞋeyana gimimiyami, ana egana bonaku. Gava kaliva unakiloweku kadu yaku laumamala keke unadibumuhigeni, au bonaku ahe babiya galukahihiyena tu udibutoyogena-ma ana matahiwadi unanuhagana, aimo tova mulina vedewayauga ana toveya. 49Ada keke Tauku yaku nuwanuwa againe gadalukahihi, au Bana Kamaku giꞋiveniniseku-ma givehimeyeku. Gavaimi ganagahe o kaꞋi ganalaumamala, Bana givehimeyeku. 50Ada Iya gahalamanena kaꞋi kaliva Bana yana vehimeya hinadibumuhigena amine o, yawai-vagahidi hinanuhagana. Hidema faꞋina gavaimi Kamaku givehimeyeku be ganagahe, au medede amine gagahegahe.” Hidedemi Yesu yoꞋoyoꞋo gigahedi. h , i 

Copyright information for `VIV