am1Yo 15:13m2-3Yo 13:27, 16:28m14Lu 22:27
bm15Fl 2:5, 1Fi 2:21m17Ye 1:25
cm18Sam 41:9m19Yo 14:29m23Yo 21:7,20m29Yo 12:6
dm32Yo 17:5m33Yo 7:33-34m34Yo 15:12, Ef 5:2
em351Yn 3:14, Yo 17:23

John 13

Yesu ana tomuliya agedi gikolana be nuwahobu ginavehawaledi.

Tu aiyeta saꞋeyana gidauda be tafalolo ana egana lobama ana tovenuwaꞋata yana Abamaduviviya ginayemu. Ada au Yesu giꞋayaunena yana tova ahe giluvedavedaꞋufo be hida babi ginanuyabuyabuni tu ginayewana Tamana againe. Tova moyaꞋaina nuwanuwana lakahina imeꞋeyao yana kalivamomo babiya amiyami amanadi, ada tova giyemu be yana nuwanuwa agaimeya gavatubuga ma ginavehawalema.

Au Yesu be ime ana tomuliya avevelavilavi tu ana tomuliya saꞋeyana gimiyami, ana egana Yudasi-Isikaliyota, bana Saimoni natuna. Ada Setani ahe gilakayemu yana nuwanuwa gisena Yudasi aseꞋasene be Yesu nibaineyao agaidiya ginahawavemogatalena, tu Yesu gihalamanena Tamana abavehimeya gaitoma moyaꞋaina agaidiya ahe givele-Ꞌowona, kadu Yaubada againe gitauya be gihobuꞋela ada Yaubada againe ginayewana ma gihalamanena. Hidedemi gihalamanena tu tolama againe aꞋauꞋa-ma gitowamidi, ana aikeva givehalilina digo sawelo dobone gihifo tu nauꞋa againe gufa gihiwana, au givebutu vaita agetoga amine ime ana tomuliyamomo agema gikolana digo sawelo dobone gihifona-ma againe giluvehavehayana.

GiꞋikolakola tu giꞋela higa vaita Saimoni-Fita agena gidakolana ma Fita gigahena gigayo, “Ho Kauveya! KaꞋi iya ageku unakolana, kaꞋi keke?”

Yesu gigayo, “Adamoya hida yaku huluva ana nuwanuwa keke udahalamaneni tu aimo tova mulina nuwa ginamahalina againe unahalamanena.”

Tu bana Fita gigayo, “Keke-moꞋa iya ageku unakolani.”

Yesu gigayo, “KaꞋi age keke ganakolani, au keke yaku kaliva oꞋeni.”

Hidedemi gigahe-yo Fita gigayo, “Kauveya, au keke agekuga unakolani tu nimaku uꞋuku buyeꞋi.”

10 Au Yesu gigayo, “Ahe utowa be matatabuna au yegayega tu giluboda be ageniga ganakolana. Ada omi moyaꞋaimi yegayegamiyao tu kaliva saꞋeyanaga keke yegayegana.” 11 FaꞋina Yesu a gihalamanena gava kaliva nibaineyao agaidiya ginahawavemogatalena. Hidema faꞋina ahe gigahe moyaꞋaimi yegayegamiyao tu kaliva saꞋeyanaga keke yegayegana.

12 Tu au agema gikolana gihavaina, ana aikeva giꞋosena digo tolameya giꞋenolukekela-havagi be gigahema gigayo, “KaꞋi yaku huluva omi agaimiya mene wahalamanena? 13 Omi wavewagaku Tovehawala kadu Kauveya. Au wagahe yamumuna, faꞋina wona velemona yami Kaiwabu IyaꞋeku. 14 Ada IyaꞋeku yami Tovehawala yami Kaiwabu agemi gakolana vaita agetoga amine faꞋina, meda omi amifaiweya wadahuluva, agemi wadaveꞋaꞋikolakola. 15 Au dewa hagihagina gavehawalemi be omi taumiyao hidede amine wanahuluva faꞋina. Omi agaimiya Iya gahuluva amine, kadu omi wanahuluva. 16 Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe, agetoga yana tovehimeya keke gidakaiwabuhegeni, kadu tovenuwaꞋata bana giꞋiveninisena-ma keke gidakaiwabuhegeni. 17 Au hida yaku dewa ana nuwanuwa ahe wahalamanena. KaꞋi hida nuwanuwa wanadibumuhigena digo, yami vemwamwala gavatubuga wananuhagana.” Au hidemi veꞋagetoga faꞋina Yesu gigahe. a, b 

Bana Yudasi yana hawavemogatala faꞋina Yesu gilukahihi.

Madiu 26:20-25 Maki 14:17-21 Luke 22:21-23

18 Kadu gigayo, “Keke vaita moyaꞋaimi faꞋimiya gadalukahihi. Kaliva galuwafami-ma a gahalamanemi tu saꞋeyana agaimiya ginakoyo. Bana faꞋine Veyao Tuwaina ana buki gigahe gigayo,

Kaliva yaku tolameya buye aꞋauꞋa-ma givenibaineku.
Ada au bana kalivai-nadi hidede amine ginahuluva be Yaubada bonana etoꞋetoladina velemoꞋena ginalakayemu faꞋina.

19 Hida huluva aimo keke gidalakayemu tu tova adamoya gavenuwaꞋata-vagahimi be aimo ginalakayemu againe, au wanavetumaganeku wanagayo, Wona velemona Bana Keliso, Yaubada yana Tovegida.

20 Gagahe velemoꞋena agaimiya, kaliva ganaꞋiveninisena-ma hakwaꞋadi ginavetobohiyanena, au vaita kadu Iya ginavetobohiyaneku ada hakwaꞋadi ginavetobohiyaneku, au vaita kadu BanaꞋe giꞋiveniniseku-ma ginavetobohiyanena.”

21 Tu Yesu hidede amine gilukahihi gihavaina, giꞋaseꞋuꞋaulolo ada ime ana tomuliya agaimeya gigaheye-moꞋena gigayo, “Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe, kaliva saꞋeyana agaimiya nibaikweyao agaidiya ginahawavemogataleku.”

22 Yesu gigahe-yo au ime ana tomuliya aveꞋaꞋitaꞋita, anuwanuwa kaꞋi hakwadi faꞋine gilukahihi. 23 Tu iya Yesu ana tomuliya nuwanuwana lakahina iyaꞋeku amanadi, Bana liline gaꞋenolukekela tu gaꞋauꞋa. 24 Au bana Saimoni-Fita giveguwautuleku gigayo, “Hakwadi faꞋina gilukahihi-ma unatoliluvaluva be kanahalamanena.”

25 Giveguwautuleku-yo au gaꞋalaliya Yesu tagane gagayo, “Kauveya, hakwadi faꞋina ulukahihi?”

26 Yesu gigayo, “Hida aꞋa bwai againe ganaꞋutuvina ada bana ganavelena-ma kalivai-nadi.” Gigahe-yo au aꞋa giꞋutuvina Yudasi-Isikaliyota givelena, bana Saimoni natuna. 27 Ada Yudasi aꞋa giꞋabina tovai-nadi Setani bana aseꞋasene giluku, ada Yesu gigahena gigayo, “Ya faisewa unamaduvehavaina.”

28 Tu keke tamo ime agaimeya buye aꞋauꞋa-ma gidahalamaneni, kaꞋi gavana faꞋina Yesu Yudasi againe hidede amine gigahe. 29 Tufoima anuwanuwa higa Yudasi mani ana abavedodoga giꞋitaꞋitaveꞋavina faꞋina, Yesu gigahena vaita tafalolo ana aꞋa bana gidakimoneni, o kaꞋi koyokoyo agaidiya tamo nuwakabubu gidaveledi. 30 Ada au Yudasi aꞋa Yesu givelena-ma giꞋa gihavaina, auheꞋama gimaduhobu be gina. Ada mala a gibogi. c 

Yesu vehimeya ivaguna gisena.

31 Yudasi a gina tu Yesu gigayo, “Au adamoya Yaubada Iya TohobuꞋela gikivekikaiwabuku, kadu Yaubada yana kikaiwabu Iya Bana Natuna agaikuya kaliva hiꞋitadavadavana. 32 KaꞋi Yaubada yana kikaiwabu Iya agaikuya kaliva hinaꞋitadavadavana amine, au kadu Yaubada Tauna yana kikaiwabu ginaveleku be ganakaiwabu-moꞋa. E, hidede amine ginamadu-kivekikaiwabuku.

33 Natukweyao, wanogali! Keke lauva tunugina buye kanamiyami. Tova kabiꞋona ganalowoga tu aimo wanaleleku ada miYuda agaidiya gagaheyena amine, kadu omi agaimiya gagahe gagayo, Iya ganana againe keke amifaiweya wanaꞋela.

34 Tu vehimeya ivaguna ganavelemi. Taumiyao agaimiya wanaveꞋahawahawahega. Iya omi faꞋimiya gahawahegeku amine, taumiyao agaimiya wanaveꞋahawahawahega. Au hidede amine gavehimeyemi. 35 KaꞋi taumiyao agaimiya wanaveꞋahawahawahega, au huluvai-nadi againe kaliva moyaꞋaidi hinahalamanena hinagayo, Wona velemona badi Yesu ana tomuliya.” Hidedemi Yesu gigahe. d, e 

Yesu Saimoni-Fita yana vekeke faꞋina gilukahihi.

Madiu 26:31-35 Maki 14:27-31 Luke 22:31-34

36 Tu Saimoni-Fita gigayo, “Kauveya, hami unana?”

Yesu gigayo, “Iya ganana againe, adamoya keke afaiweya unamuliyeku tu tova mulina unamuliyeku.”

37 Fita gigayo, “Kauveya, gavana faꞋina adamoya keke akufaiweya ganamuliye? Au gahawahegeku be O faꞋiniya ganaꞋalika.”

38 Yesu gigayo, “Ugahe vaita Iya faꞋikuya unaꞋalika tu gagahe velemoꞋena againiya, kamukamu keke ginakwage tu nagona unamidivekekeyeku tova tohiye.”

Copyright information for `VIV