am2Md 24:9, Lu 6:22m3Yo 15:21
bm7Yo 14:16m11Yo 12:31m13Yo 14:26, 1Yn 2:27
cm22Yo 20:20m23Yo 15:7, Md 7:7m24Yo 15:11
dm27Yo 14:21,23m32Md 26:31,56, Yo 8:29m33Yo 14:27, 1Yn 5:4

John 16

Yesu ana tomuliya agaidiya tokilowa yadi venibaina

aimo gilulukahihiyena.

1Kadu Yesu ana tomuliya agaidiya gilukahihi gigayo, “Hida tokilowa yadi huluva faꞋina gagahe-vagahimi be aimo yami vetumagana keke ginahavaini faꞋina. 2Aimo kaꞋi nuwanuwami manuwa-abavehawala againe wanaluku wanatafalolo, au hinahawatami. Ada tova ginalakayemu be kaliva hinaluveꞋalikami ada hinagayo, Au Yaubada nuwanuwana hinaꞋalika faꞋina aluveꞋalikadi. 3Au hidede amine hinakivekoyomi, keke Kamaku hidahalamaneni faꞋina, kadu keke Iya hidahalamaneku faꞋina. 4Tu omi aku tomuliya gavenuwaꞋata-vagahimi be aimo huluvai-nadi ana tova ginayemu-yo yaku venuwaꞋata badi faꞋidiya nuwami ginaꞋafolena. a 

AluꞋaluwa Mahalina yana faisewa faꞋina.

5Boi nagona agaikuya wamidivetomuliya againe, kaliva mena yadi huluva faꞋina keke gadagahemi, buye kamiyami faꞋina. Tu tova adamoya Bana giꞋiveniniseku-ma againe ganayewaku, ada vaita tamo hakwadi agaimiya udatoliluvaluva udagayo, Hami unana? Tu keke yakuna faꞋina wadatoliluvaluva. 6Ada yakuna galukahihiyena faꞋina, aseꞋasemi giꞋuꞋaulolo. 7Tu gagahe velemoꞋena gananuyabuyabumi be omi yamumu wananuhagana faꞋina. KaꞋi Iya keke ganana digo, ami Toveluga agaimiya keke ginaꞋela. Tu kaꞋi ganana digo, BanaꞋe ganaꞋiveninisena be omi agaimiya ginahobuꞋela. 8E, BanaꞋe ginaꞋela tomiyababi yadi nuwanuwa kaliꞋuhona ginakivetuvetunugina be yadi dewa koyona hinahalamane-hagihagiyena, kadu gaveyao yegayegadiyao Yaubada matane ma hinahalamanena. KaduꞋe Yaubada yana matahiwadi faꞋina ginakivetuvetunudi be hinahalamanena. 9Keke hidavetumaganeku faꞋina, AluꞋaluwa Mahalina hida yadi dewa koyona faꞋina ginakivetuvetunudi. 10Kamaku againe ganayewaku ada omi aimo keke wanaꞋitaꞋitaku. Kamaku againe ganayewaku faꞋina, badi tomiyababi hinahalamanena Iya yegayegaku Yaubada matane. Hidedemi AluꞋaluwa Mahalina ginakivetuvetunudi. 11Kadu yana kivetuvetunu saꞋeyana ma Yaubada ahe givehimeya be Setani hida babi ana tovehimeya koyona matahiwadi-vagata ginanuhagana.

12Tu yaku nuwanuwa keke gadalukahihiye-Ꞌowoni agaimiya, au tufona moyaꞋaina gidadauda tu tova adamoya keke amifaiweya wananogalini, faꞋina nuwami ginakoyo-moꞋa. 13Tu AluꞋaluwa Mahalina, Bana nuwanuwa velemoꞋena inubana amanadi, ginaꞋela ana toveya, nuwanuwa velemoꞋena matatabuna faꞋina ginakivetuvetunumi. Keke Tauna yana nuwanuwa amine ginalukahihi, au gavadi Kamaku againe ginanogalina medema ginalukahihiyena, kadu gavadi aimo tova mulina ginalakayemu-ma omi agaimiya ginahawavemogatalena. 14Yaku nuwanuwa ginavaina be ginavehawalemi, ada au hidede amine aku egana ginakilakahina. 15Kamaku yana nuwanuwa moyaꞋaina, medema kadu Iya yaku nuwanuwa. Hidema faꞋina gagahe vaita yaku nuwanuwa AluꞋaluwa Mahalina ginavaina be ginavehawalemi.” Au hidedemi AluꞋaluwa Mahalina faꞋina Yesu gilukahihi. b 

Yesu ana tomuliya hinaꞋaseꞋuꞋaulolo tu tova mulina

hinavemwamwala.

16Kadu Yesu gigayo, “Tova kabiꞋona aimo keke wanaꞋitaku, kadu tova kabiꞋona kanahegeni-yo wanaꞋita-havagileku.”

17Au ime ana tomuliya buye aveꞋagahegahe agayo, “Gavadi-yo gigahe gigayo, Tova kabiꞋona aimo keke wanaꞋitaku, kadu tova kabiꞋona kanahegeni-yo wanaꞋita-havagileku. Kadu gavana faꞋina-yo gigahe gigayo, Kamaku againe ganayewaku faꞋina? 18Ada au buye aveꞋatolitoli agayo, Yana gahe, higa tova kabiꞋona, ana nuwanuwa gavaiyaꞋamine? Hida yana gahe kafaniyena.”

19Tu Yesu gihalamanena ime nuwanuwama anatoliluveluvena faꞋina gigahema gigayo, “Iya gagahemi gagayo, Tova kabiꞋona aimo keke wanaꞋitaku, kadu tova kabiꞋona kanahegeni-yo wanaꞋita-havagileku. KaꞋi hida yaku gahe faꞋina buye waveꞋagahegahe? 20Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe, omi yaku alika faꞋina wanatagitagi wanaveꞋalulaukuhi tu badi tomiyababi hikiloweku-ma hinavemwamwala. Nagona omi wanaꞋaseꞋuꞋaulolo tu muliya vemwamwala yami aseꞋuꞋaulolo ginatogahegena. 21KaꞋi kwamayoku hinavefahedi againe, aulolo hinavaina yadi venatuna ana tova gilakayemu faꞋina, tu ahe hinavenatuna againe yadi aulolo nuwadi ginaulu tu hinavemwamwala natudi hivenatunena faꞋina. 22Meda anafaiweya omiꞋiyao. Adamoya aseꞋasemi giꞋuꞋaulolo, tu aimo ganaꞋita-havagilemi ada au aseꞋasemi ginavatu, ada keke tamo hakwadi anafaiweya yami vemwamwala ginayawelini. 23Ada aimo yami wavemwamwala ana toveya keke tamo gavadi faꞋina wanatoliluveluveku. Gagahemi velemoꞋena gavadi gavadi aku eganeya Kamaku wanaveꞋoꞋolena, medema ginavelemi. 24Boi keke tamo gavadi faꞋina aku eganeya wadaveꞋoꞋoleni. Au adamoya wanaveꞋoꞋola be wananuhagana be higa wanavemwamwala-moꞋa faꞋina. c 

Yesu yana yewa Tamana againe faꞋina ana tomuliya gigahe-moꞋedi.

25Adamoya gahetalahobuhobu amine omi agaimiya galulukahihi tu aituha giꞋelaꞋela be keke gahetalahobuhobu amine ganalukahihi, au Kamaku faꞋina ganagahe-moꞋemi. 26Ada medema tovai-nadi Kamaku againe aku eganeya wanaveꞋoꞋola, ada keke ganagahe vaita omi faꞋimiya Bana againe Iya ganaveꞋoꞋola. Au taumiyao wanaveꞋoꞋola-moꞋa. 27Keke omi faꞋimiya ganaveꞋoꞋola, faꞋina Kamaku Tauna nuwanuwana omiꞋiyao. Omi nuwanuwami IyaꞋeku, kadu yaku gahe wavetumaganena gagayo, Yaubada againe gatauya be gahobuꞋela. Hidema faꞋina Kamaku nuwanuwana omiꞋiyao. 28E, Kamaku againe gatauya be babiya gahobuꞋela. Au tova adamoya babi gananuyabuyabuna be Kamaku againe ganayewaku.” Hidedemi Yesu gigahema.

29Tu ime ana tomuliya agahena agayo, “Ehe, adamoya keke gahetalahobuhobu amine udalukahihi, au ime agaimeya ugahe-moꞋa be ahalamanena. 30Kadu adamoya ahalamanena gaitoma moyaꞋaina O uhalamane-Ꞌowona, ada keke vaita tamo hakwadi O againiya anafaiweya gidatoliluvaluva-yo yana nuwanuwa unahalamanena, faꞋina kaliva yama nuwanuwa uhalamane-moꞋena. Hidema faꞋina avetumagane, Yaubada againe velemoꞋena utauya be uhobuꞋela.” Hidemi agahe.

31Au Yesu gigahema gigayo, “KaꞋi hida au velemona adamoya againe wavetumaganeku? 32Tu aituha giꞋelaꞋela, kaꞋi ahe gilakayemu be wanaꞋoseku-yo kaliva saꞋeyana saꞋeyana wanaꞋabinauna yami manuweya, ada keke tamo hakwadi Iya buye anamiya. Tu keke velemona akukaibe, faꞋina Kamaku Iya agaikuya gimimiyami.

33Ada au hidede amine omi agaimiya galukahihi be Iya agaikuya nuwayamumu wanavaina. Tomiyababi agaidiya aulolo wanavaina tu wanaꞋasevatu, faꞋina tomiyababi gafaiwalahegehegedi.” d 

Copyright information for `VIV