am2Yo 13:32m9Af 2:24-32
bm14Lu 24:16, Yo 21:4m17Hi 2:11-12
cm20Yo 19:34, 16:22, 1Yn 1:1m21Yo 17:18
dm24Yo 11:16, 14:5m291Fi 1:8
em30Yo 21:25m31Yo 3:15, 1Yn 5:13

John 20

Yesu gimididi-havagi.

Madiu 28:1-8 Maki 16:1-8 Luke 24:1-12

1Tu sabati hihegena tafaloloya mala aimo keke gidalauni tu Meli vineMagidala giꞋenohobu tomohuyehuyeya, ada kabala tomohuyahuya ana edaꞋawaneya tamo hakwadi giveꞋawawana-ma giꞋitana. 2Au gimadu be giꞋela Saimoni-Fita be iyaꞋeku agaimeya, iya tomuliyai-kuna Yesu nuwanuwana lakahina amanadi, ada gigahema gigayo, “Kauveya wowona tomohuyehuyeya hivaina be hinauwena tu hai hiseni ma keke gadahalamaneni.”

3Gigahe-yo Fita iyaꞋeku alowoga be ana tomohuyehuyeya. 4AmaꞋiselu amadu tu iya gamaduga-moꞋa be tomohuyehuyeya gamaduꞋela. 5E, gayemu gaꞋiboꞋula galukenala, kaleko kwayakwayana hifafana mededemagaga gidauda-ma gaꞋitana. 6Tu Saimoni-Fita wai gimulina. Giyemu tomohuyehuyeya giluku au kaleko kwayakwayana gidauda-ma giꞋitana, kadu kaleko Yesu uꞋuna ana lifi giꞋitana medema keke kaleko kwayakwayana buye seꞋeyaine gidadauda, au uwaꞋuwana tulina gidauda. 8Tu iyaꞋeku ma tomohuyehuyeya wai ganagona-ma au galuku gaꞋita-yo nuwahinagekuya gavetumagana gagayo, “Wona velemona gimididi-havagi.” 9Tu medema tovai-nadi Yaubada bonana higa Yesu yana mididi-havagi faꞋina tuwai-moꞋena hiꞋetoladina amanadi, aimo keke adahalamane-hagihagiyeni. 10Ada au amaꞋiselu alowoga ana yama manuweya. a 

Yesu Meli vineMagidala againe Tauna giꞋivemogatalina.

Madiu 28:9-10 Maki 16:9-11

11Tu Meli a giyewana tomohuyehuyeya, ada kabuꞋavane gimidimidi tu gitagitagi. Ada aimo gitagitagi tu gina giꞋiboꞋula tomohuyehuyeya be gilukenala, au lobama ana tovenuwaꞋata luhei giꞋitadi adi vaigau kwayakwayana, ada Yesu wowona boi gidauda-ma againe hihiyoto. SaꞋeyana Yesu waꞋuꞋune gihiyoto, saꞋeyana waꞋagene gihiyoto.

13Ada tovenuwaꞋata saꞋeyana Meli gigahena gigayo, “Kwamayoku, gavadi-yo utatagitagiya?”

Bana gigayo, “Yaku Kaiwabu wowona hinauwena tu hai hiseni ma keke gadahalamaneni.”

14Gigahe-yo gidaꞋenovilana ma Yesu giꞋitana tu gifaniyena, givaita Bana faha ana toꞋitaveꞋavina.

15Tu Yesu gigayo, “Kwamayoku, gavana faꞋina utagitagiya? Hakwadi uleleleni?”

Au Meli gigayo, “Kauveya, kaꞋi yaku Kaiwabu wowona O unauwena, hai useni ma unahawavemogatalena be ganana ganavaina ada gananauwena.”

16Au Yesu bana ana egana giyakahina gigayo, “Meli.”

Ada gihagavilana Hibeliu meyameya gigahena gigayo, “Laboni.” Hifufu ana kaivila ma “Aku Tovehawala.”

17Yesu gigayo, “Keke unaꞋabiku, faꞋina aimo keke Kamaku againe gadalaka tu tobohiyakweyao agaidiya unana Iya faꞋikuya unagahedi Iya ganalaka Kamaku againe, BanaꞋe kadu omi Tamami, e yaku Yaubada kadu yami Yaubada.” Hidedemi Yesu gigahe.

18Au Meli vineMagidala giꞋela ime tomuliya agaimeya gigahe gigayo, “Kaiwabu a gaꞋitana.” Kadu Yesu yana gahe matatabuna giꞋawatalatalainena ime agaimeya. b 

Yesu ana tomuliya agaidiya Tauna giꞋivemogatalina.

Madiu 28:16-20 Maki 16:14-18 Luke 24:36-49

19Tu medema aiyetai-nadi tafaloloya, ada mala a gibogi tu ime Yesu ana tomuliya avagaꞋauta be wana ahe aꞋaifalidona, miYuda yama tonagona amatausedi faꞋina. Amiyami tu auheꞋama Yesu giluꞋafuneunena hinafameya gimidi gigahema gigayo, “AseꞋasemi ginaꞋilova.” 20Gigahe-yo nimana bahimina givehawalema. Au yama Kaiwabu aꞋitana faꞋina, vemwamwala givemagama.

21Kadu Yesu gigahe-havagilema gigayo, “AseꞋasemi ginaꞋilova. Bana Kamaku babiya giꞋiveniniseku be yana kabu gavaina amine, meda anafaiweya omi ganaꞋiveninisemi be yaku kabu wanavaina.” 22Gigahe-yo yawaina giyaꞋavedamana ime agaimeya au gigahema gigayo, “AluꞋaluwa Mahalina ginaluku aseꞋasemiya. 23AluꞋaluwa Mahalina aseꞋasemiya ginamiyami amine, au kaꞋi gaveyao yadi koyona omi wanayawelina, au yadi koyona kadu Yaubada ginayawelina ginagayo, Keke adi vita. Kadu kaꞋi gaveyao yadi koyona keke wanayawelini, au yadi koyona kadu Yaubada keke ginayawelini, weꞋa adi vita.” c 

Yesu gimididi-havagi ma Tomasi keke gidavetumaganeni.

24Tu Tomasi, saꞋeyana Yesu yana yoꞋo tuwelo agaidiya ana egana Natuluga, Yesu giyemu ime agaimeya ana toveya bana keke ime buye adamiyami. 25Au agahena agayo, “Kaiwabu ahe aꞋitana.” Tomasi gigayo, “Yana mididi-havagi faꞋina iya keke ganavetumagana tu nagona neli yana kiꞋona ganaꞋitana, kadu nimalagolagoku againe neli nigoꞋawaꞋivina ganakidadanina, kadu giyo nigoꞋawaꞋivina bahimina againe nimaku ginaluku, au muliya ganavetumagana.”

26Ada aiyeta eita ahege tu kadu avagaꞋauta-havagi manuweya, au medema Tomasi buye amiyami. KaduꞋe wana aꞋaifalidona tu Yesu giluꞋafuneunena hinafameya gimidi gigayo, “AseꞋasemi ginaꞋilova.” 27Au Tomasi againe gigahe gigayo, “Neli nimakuya giluku-ma againe nimalagolago useni, nimaku uꞋita kadu nima utune be giyo nigoꞋawaꞋivina againe useni. Auwe amalakibo, tu unavetumaganeku Iya yawayawaku gamimiyami.”

28Tomasi gigayo, “Yaku Kaiwabu kadu yaku Yaubada OꞋeni.”

29Yesu gigahena gigayo, “O uꞋitaku faꞋina uvetumaganeku. BadiꞋiyao ma keke hidaꞋitaku tu au aiꞋadi hivetumaganeku, badi yadi vemwamwala gavatubuga!” d 

Hida buki inubana faꞋina.

30Tu Yesu nimana ana iyaꞋiyaya kadu moyaꞋaina gifaisewana ime tomuliya matameya. Tufona moyaꞋaina hida buki againe keke gadaꞋetoladini. 31Atu tufona ahe gaꞋetoladina be omi Yesu wanavetumaganena faꞋina, BanaꞋe velemona Yaubada yana Tovegida Keliso kadu BanaꞋe Yaubada Natuna. KaꞋi Yesu ana eganeya wanavetumagana, yawaimi ivaguna wanavaina. e 

Copyright information for `VIV