am2Yo 13:32m9Af 2:24-32
bm14Lu 24:16, Yo 21:4m17Hi 2:11-12
cm20Yo 19:34, 16:22, 1Yn 1:1m21Yo 17:18
dm24Yo 11:16, 14:5m291Fi 1:8
em30Yo 21:25m31Yo 3:15, 1Yn 5:13

John 20

Yesu gimididi-havagi.

Madiu 28:1-8 Maki 16:1-8 Luke 24:1-12

Tu sabati hihegena tafaloloya mala aimo keke gidalauni tu Meli vineMagidala giꞋenohobu tomohuyehuyeya, ada kabala tomohuyahuya ana edaꞋawaneya tamo hakwadi giveꞋawawana-ma giꞋitana. Au gimadu be giꞋela Saimoni-Fita be iyaꞋeku agaimeya, iya tomuliyai-kuna Yesu nuwanuwana lakahina amanadi, ada gigahema gigayo, “Kauveya wowona tomohuyehuyeya hivaina be hinauwena tu hai hiseni ma keke gadahalamaneni.”

Gigahe-yo Fita iyaꞋeku alowoga be ana tomohuyehuyeya. AmaꞋiselu amadu tu iya gamaduga-moꞋa be tomohuyehuyeya gamaduꞋela. E, gayemu gaꞋiboꞋula galukenala, kaleko kwayakwayana hifafana mededemagaga gidauda-ma gaꞋitana. Tu Saimoni-Fita wai gimulina. Giyemu tomohuyehuyeya giluku au kaleko kwayakwayana gidauda-ma giꞋitana, kadu kaleko Yesu uꞋuna ana lifi giꞋitana medema keke kaleko kwayakwayana buye seꞋeyaine gidadauda, au uwaꞋuwana tulina gidauda. Tu iyaꞋeku ma tomohuyehuyeya wai ganagona-ma au galuku gaꞋita-yo nuwahinagekuya gavetumagana gagayo, “Wona velemona gimididi-havagi.” Tu medema tovai-nadi Yaubada bonana higa Yesu yana mididi-havagi faꞋina tuwai-moꞋena hiꞋetoladina amanadi, aimo keke adahalamane-hagihagiyeni. 10 Ada au amaꞋiselu alowoga ana yama manuweya. a 

Yesu Meli vineMagidala againe Tauna giꞋivemogatalina.

Madiu 28:9-10 Maki 16:9-11

11 Tu Meli a giyewana tomohuyehuyeya, ada kabuꞋavane gimidimidi tu gitagitagi. Ada aimo gitagitagi tu gina giꞋiboꞋula tomohuyehuyeya be gilukenala, au lobama ana tovenuwaꞋata luhei giꞋitadi adi vaigau kwayakwayana, ada Yesu wowona boi gidauda-ma againe hihiyoto. SaꞋeyana Yesu waꞋuꞋune gihiyoto, saꞋeyana waꞋagene gihiyoto.

13 Ada tovenuwaꞋata saꞋeyana Meli gigahena gigayo, “Kwamayoku, gavadi-yo utatagitagiya?”

Bana gigayo, “Yaku Kaiwabu wowona hinauwena tu hai hiseni ma keke gadahalamaneni.”

14 Gigahe-yo gidaꞋenovilana ma Yesu giꞋitana tu gifaniyena, givaita Bana faha ana toꞋitaveꞋavina.

15 Tu Yesu gigayo, “Kwamayoku, gavana faꞋina utagitagiya? Hakwadi uleleleni?”

Au Meli gigayo, “Kauveya, kaꞋi yaku Kaiwabu wowona O unauwena, hai useni ma unahawavemogatalena be ganana ganavaina ada gananauwena.”

16 Au Yesu bana ana egana giyakahina gigayo, “Meli.”

Ada gihagavilana Hibeliu meyameya gigahena gigayo, “Laboni.” Hifufu ana kaivila ma “Aku Tovehawala.”

17 Yesu gigayo, “Keke unaꞋabiku, faꞋina aimo keke Kamaku againe gadalaka tu tobohiyakweyao agaidiya unana Iya faꞋikuya unagahedi Iya ganalaka Kamaku againe, BanaꞋe kadu omi Tamami, e yaku Yaubada kadu yami Yaubada.” Hidedemi Yesu gigahe.

18 Au Meli vineMagidala giꞋela ime tomuliya agaimeya gigahe gigayo, “Kaiwabu a gaꞋitana.” Kadu Yesu yana gahe matatabuna giꞋawatalatalainena ime agaimeya. b 

Yesu ana tomuliya agaidiya Tauna giꞋivemogatalina.

Madiu 28:16-20 Maki 16:14-18 Luke 24:36-49

19 Tu medema aiyetai-nadi tafaloloya, ada mala a gibogi tu ime Yesu ana tomuliya avagaꞋauta be wana ahe aꞋaifalidona, miYuda yama tonagona amatausedi faꞋina. Amiyami tu auheꞋama Yesu giluꞋafuneunena hinafameya gimidi gigahema gigayo, “AseꞋasemi ginaꞋilova.” 20 Gigahe-yo nimana bahimina givehawalema. Au yama Kaiwabu aꞋitana faꞋina, vemwamwala givemagama.

21 Kadu Yesu gigahe-havagilema gigayo, “AseꞋasemi ginaꞋilova. Bana Kamaku babiya giꞋiveniniseku be yana kabu gavaina amine, meda anafaiweya omi ganaꞋiveninisemi be yaku kabu wanavaina.” 22 Gigahe-yo yawaina giyaꞋavedamana ime agaimeya au gigahema gigayo, “AluꞋaluwa Mahalina ginaluku aseꞋasemiya. 23 AluꞋaluwa Mahalina aseꞋasemiya ginamiyami amine, au kaꞋi gaveyao yadi koyona omi wanayawelina, au yadi koyona kadu Yaubada ginayawelina ginagayo, Keke adi vita. Kadu kaꞋi gaveyao yadi koyona keke wanayawelini, au yadi koyona kadu Yaubada keke ginayawelini, weꞋa adi vita.” c 

Yesu gimididi-havagi ma Tomasi keke gidavetumaganeni.

24 Tu Tomasi, saꞋeyana Yesu yana yoꞋo tuwelo agaidiya ana egana Natuluga, Yesu giyemu ime agaimeya ana toveya bana keke ime buye adamiyami. 25 Au agahena agayo, “Kaiwabu ahe aꞋitana.” Tomasi gigayo, “Yana mididi-havagi faꞋina iya keke ganavetumagana tu nagona neli yana kiꞋona ganaꞋitana, kadu nimalagolagoku againe neli nigoꞋawaꞋivina ganakidadanina, kadu giyo nigoꞋawaꞋivina bahimina againe nimaku ginaluku, au muliya ganavetumagana.”

26 Ada aiyeta eita ahege tu kadu avagaꞋauta-havagi manuweya, au medema Tomasi buye amiyami. KaduꞋe wana aꞋaifalidona tu Yesu giluꞋafuneunena hinafameya gimidi gigayo, “AseꞋasemi ginaꞋilova.” 27 Au Tomasi againe gigahe gigayo, “Neli nimakuya giluku-ma againe nimalagolago useni, nimaku uꞋita kadu nima utune be giyo nigoꞋawaꞋivina againe useni. Auwe amalakibo, tu unavetumaganeku Iya yawayawaku gamimiyami.”

28 Tomasi gigayo, “Yaku Kaiwabu kadu yaku Yaubada OꞋeni.”

29 Yesu gigahena gigayo, “O uꞋitaku faꞋina uvetumaganeku. BadiꞋiyao ma keke hidaꞋitaku tu au aiꞋadi hivetumaganeku, badi yadi vemwamwala gavatubuga!” d 

Hida buki inubana faꞋina.

30 Tu Yesu nimana ana iyaꞋiyaya kadu moyaꞋaina gifaisewana ime tomuliya matameya. Tufona moyaꞋaina hida buki againe keke gadaꞋetoladini. 31 Atu tufona ahe gaꞋetoladina be omi Yesu wanavetumaganena faꞋina, BanaꞋe velemona Yaubada yana Tovegida Keliso kadu BanaꞋe Yaubada Natuna. KaꞋi Yesu ana eganeya wanavetumagana, yawaimi ivaguna wanavaina. e 

Copyright information for `VIV