am5Lu 24:41m6Lu 5:4-7m14Yo 20:19,26
bm15Md 26:33m161Fi 5:2m18-192Fi 1:14, Yo 13:36
cm20Yo 13:23-25m24Yo 19:35m25Yo 20:30

John 21

Yesu ana tomuliya seveni agaidiya Tauna giꞋivemogatalina.

1Tu aiyeta gavaiyehi ahegedi tu tova saꞋeyana ime tomuliya Galili tobuya amiyami tu Yesu agaimeya gilakayemuna-havagi, tobu kadu ana egana Taibiliya, ada yana ivemogatala hidede amine. 2Ime Sebedi natuneyao amaꞋiselu amiyami, kadu Saimoni-Fita, Tomasi bana hivewagana Natuluga, Nataniyela bana kwanamiKena medema Galili ana fafali againe, kadu ana tomuliya adiꞋiselu, au ama yoꞋo seveni amine amiyami. 3Tu bana Saimoni-Fita gigahema gigayo, “Iya ganana bayaumeya.” Ime agayo, “Ime buye kanana.” Au avevai. Ahobu wakeya ayage tu medema bogi-nadi keke tamo igana adaveꞋonani.

4Ada auwe mala gilaulauna Yesu avaleya gimidimidi tu ime afaniyena, keke adahalamaneni Bana Yesu. 5Au gikovama gigayo, “Natukweyao, kaꞋi igana tufona waveꞋonadi?”

Ime agayo, “Anudadana-wayoga.”

6Bana gigayo, “Waka waꞋiꞋatagine alevatu wanasehobuyena be moyaꞋaidi wanaveꞋonadi.” Au alevatu asehobuyena igana himaga ada keke amafaiweya adataini, igana moyaꞋai-moꞋedi faꞋina.

7Ada iya Yesu ana tomuliya nuwanuwana lakahina iyaꞋeku amanadi, Fita againe gagahe gagayo, “Wadema yada Kaiwabu.” Bana Saimoni-Fita yaku gahe Kaiwabu faꞋine ginogalini-yo, au ana aikeva faisewa faꞋina givehalilina-ma giꞋose tu lehageya giꞋauhifu waꞋavaleya gikayolaka. 8Tu imeꞋeyao ma waka againe aꞋelaꞋela igana waꞋalevatudi ataitaidi, avala edaꞋufo faꞋina, ana lauva nimada ana wava wani hanaledi (100) amine.

9Ada auwe avala avaina be ahobu, ai nolana aꞋitana igana waꞋaꞋana gitagotagova. 10Yesu gigahema gigayo, “Igana adamoya waveꞋonadi-ma tamo waꞋaliye.”

11Au Saimoni-Fita gihobu wakeya gilaka alevatu waꞋavaleya amine gilautaina, igana lakahidiyao himaga adi kilagalaga hanaledi fifiti teli (153), ada igana moyaꞋai-moꞋedi nonogana alevatu keke hidakaninini. 12Ada au Yesu gigahema gigayo, “WaꞋela be kanaveꞋawaboge.” Tu keke tamo hakwadi agaimeya gidatoliluveluveni gidagayo, “O hakwaꞋadi?” Adagahe tu awowomumu faꞋina aveꞋamata. Tu ahalamanena BanaꞋe yama Kaiwabu. 13Au Yesu aliꞋauya gina aꞋa givaina digo givelema, kadu igana anafaiweya. 14Ada au Yaubada Yesu alikeya gisivemididini-yo Bana tova tohiye ime ana tomuliya agaimeya gilakayemu, ada hidema tovai-nadi yana ivemogatala anaveto. a 

Yesu Fita gigahena vaita yana sifi ginaꞋitaveꞋavidi.

15Tu aveꞋawaboge gihavaina, Yesu Saimoni-Fita againe gigahe gigayo, “Saimoni, o Yoni natuna, kaꞋi ya nuwanuwa agaikuya hida kaliva tobohiyamomo yadi nuwanuwa agaikuya gitubuhegena o kaꞋi keke?”

Bana Fita gigayo, “Ika Kaiwabu, ide kavetobohiyana ma makewa O uhalamanena.”

Yesu gigayo, “Yaku sifi kabiꞋodiyao unaveꞋadi.”

16Kadu tova anavelu gigahe-havagilena gigayo, “Saimoni, o Yoni natuna, kaꞋi velemoꞋena nuwanuwa IyaꞋeku?”

Bana gigayo, “Ika Kaiwabu, kavetobohiyana ma ahe uhalamanena.”

Yesu gigayo, “Yaku sifi unaꞋitaveꞋavidi.”

17Kadu tova anaveto gigahe-havagilena gigayo, “Saimoni, o Yoni natuna, kaꞋi velemoꞋena kavetobohiyana?”

Au Fita nuwana gikabubu, faꞋina Yesu gitoliluveluvena tohiye gigayo, “KaꞋi nuwanuwa IyaꞋeku?” Ada gigahena gigayo, “Kaiwabu, gaitoma moyaꞋaina uhalamane-Ꞌowona, kadu iya nuwanuwaku OꞋeni ma ahe uhalamanena.”

Yesu gigayo, “Yaku sifi unaveꞋadi.
18Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe, boi o kabiꞋoniya tauni a gaiyona uhifona, kadu haꞋagaine nuwanuwa unana au una, tu aimo unavekauveꞋa ana toveya, nima unatunena mali kaliva a gaiyona ginavehifo ada keke nuwanuwa unana againe, mededei au ginanauwe.” 19Hidedemi gigahe be higa ginahawavemogatala aimo kaliva Fita hinayogoni-yo hinaluveꞋalikana be kaliva bana againe Yaubada yana kikaiwabu hinaꞋitadavadavana. Au kadu Yesu gigahena gigayo, “O unamuliyeku.” b 

Bana tomuliya Yesu nuwanuwana lakahina amanadi faꞋine.

20Tu iya gamuliyedi Yesu be Fita, ada Fita gihagavilana giꞋitaku, iya tomuliya Yesu nuwanuwana lakahina amanadi. Kadu buye aꞋauꞋa againe, iya Yesu liline-moꞋane gaꞋenolukekela ada gatoliluveluvena gagayo, “Kauveya, hakwaꞋadi ginahawavemogatale nibaimomo agaidiya?” 21Au iya gamuliyedi be Fita giꞋitaku-yo Yesu againe gigahe gigayo, “Kaiwabu, hida kalivai-nadi gavaiyami?”

22Yesu gigahena gigayo, “KaꞋi nuwanuwaku bana ginamiyami tu Iya ganayewaꞋela ana toveya digo, au ginamiyami tu bana o keke ya gaitoma. Au oꞋeni unamuliyeku.” 23Yesu hidede amine gigahe faꞋina, tomuliyai-nadi vaita keke ginaꞋalika ma valeyana giveꞋaliyahega Yesu yana kalivamomo agaidiya. Tu Yesu keke gidagahe vaita bana keke ginaꞋalika. Au gigayo, “KaꞋi nuwanuwaku bana ginamiyami tu Iya ganahobuꞋela-havagi ana toveya digo, au ginamiyami tu bana o keke ya gaitoma.” Au hidedemi gigahe.

24Iya Yoni tomuliyai-kuna, ada hida gaitoma iya gaꞋawatalatalainena be gaꞋetoladina. Kadu bonaku au velemoꞋena ma ahalamanena. 25Tu Yesu yana gugai kadu moyaꞋaina moyaꞋai-moꞋena. KaꞋi kaliva hinaꞋetoladi-Ꞌowona digo, gavaita buki moyaꞋai-moꞋena againe babi ginamaga, keke anafata. c 

Copyright information for `VIV