am5Aba 33:19m9Lu 10:33m11Yo 7:37-39, Ha 21:6m14Yo 6:35
bm20Sam 122:1-4m23Yo 15:26m24Lo 12:1
cm34Yo 6:38, 17:4m35Lu 10:2
dm421Yn 4:14
em46Yo 2:1-11m48Yo 2:18m50Md 8:13, Mk 7:29
fm53Af 16:31m54Yo 2:11

John 4

Yesu vinemiSameliya buye hilukahihi.

1Tu Yesu ana tomuliya himoyaꞋai. Kaliva tufoidi Yoni himuliyena tu kaliva moyaꞋai-moꞋedi Yesu himulimuliyena be gikikivebafitaisoyedi, ada tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi Yesu ana tomuliya valeyadi hinogalina. 2Tu Yesu Tauna keke gidakivebafitaisoyedi, au ime ana tomuliya kaliva akivebafitaisoyedi. 3Ada au Falisi Yesu yoꞋo givaidi ma valeyana hinogalina ada Yesu gihalamanena againe, Yudiya ana fafali ginuyabuyabuni tu Galili ana fafali againe giyewayewana. 4Ada Galili ana eda Sameliya hinafane ginauna faꞋina, Yesu Sameliya ana fafali againe ginauna.

5Ginauna tu melala saꞋeyana Sameliya ana fafali againe gilakayemu, melala ana egana Saika. Boi tuwaina Yakobu natuna Yosefa babi saꞋeyana givelena, ada melalai-nadi hida babi liline gidauda. 6Kadu folufolu Yakobu tuwaina giyalana-ma medede againe gidauda. Ada au Yesu folufolu liline givetoga, faꞋina yanana lauva tunugina ginunauwena tu wowona gilogilogi. Ada kauwana getadeya gilaka.

7Ime ana tomuliya melala-moꞋena againe ana be aꞋa anakimonena tu Yesu anakaibe gimiyami. Folufolu liline givetoga tu kwamayoku saꞋeyadi, vinemiSameliya, hiyemu be higa gufa hinaboluna. Ada Yesu gigahedi gigayo, “MaꞋi gufa wabolu be gayuni.”

9Au badi kwamayoku higayo, “OꞋeni kwanamiYuda tu gavadi-yo ima vineSameliya agaimeya gufa uveꞋoꞋola?” Hidemi higahe faꞋina miYuda miSameliya keke tamo tova buye hidalukahihi, au himiyavehaila.

10Tu Yesu gigahedi gigayo, “Yaubada yana abahawahega agaimiya keke wadahalamaneni kadu Iya inubaku keke wadahalamaneni. Gufa faꞋina gaveꞋoꞋolemi tu kaꞋi Iya inubaku wadahalamaneku digo, omi agaikuya wadagahe wadagayo, MaꞋi gufa be ayuni. WadaveꞋoꞋola be gufa miyamiya-vagahina gadavelemi.”

11Hidedemi Yesu gigahe-yo badi higayo, “Kauveya, hida folufolu gava gihobu tunugina ada ya abakaibolu keke. Au haꞋagaine gufa miyamiya-vagahina ugaheyena-ma unaboluni? 12Bwaneneda Yakobu hida folufolu giyalana-ma ime miSameliya givelema, ada hida gufa againe bana giyuyu kadu natuneyao buye hiyuyu, ada yadi yomuyomu hiveyuveyudi. KaꞋi OꞋeni Yakobu ukaiwabuhegena? KaꞋi keke.”

13Au Bana Yesu gigahedi gigayo, “Gufa hida folufolu againe giguwaguwalena-ma moyaꞋaimi wanayuna tu aimo kabisona agomi ginataina-havagi. 14Tu yaku gufa kaꞋi ganavelemi be wanayuna, au agomi keke ginataina-havagi, ada gufai-nadi ganavelemi medema ginaveguya aseꞋasemiya be ginaguwaguwalena, ada ana egana yawai-vagahimi.”

15Hidemi Yesu gigahedi tu kwamayoku higayo, “Kauveya, hida gufa unavelema be anayuni-yo agoma keke ginataina, kadu keke tova moyaꞋaina anaꞋelaꞋela gufa-kaiboluya.”

16Yesu gigayo, “Wanana moganemi wanavegaꞋaulena be wanayewami.”

17Badi kwamayoku higayo, “Ima moganema keke.” Yesu gigayo, “Au wagahe velemoꞋena. 18Keke wamoganemi, faꞋina kaliva faifi wanagidi be waviholiliyedi, ada bana kaliva adamoya buye wamimiyami-ma keke moganemi velemoꞋena. Hidema faꞋina wagahe velemoꞋena higa keke wamoganemi.”

19Ada au badi kwamayoku higayo, “Kauveya, makewa OꞋeni Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina, faꞋina yama huluva uhalamane-moꞋena. 20Ime miSameliya bwanenemeyao hida oya againe Yaubada againe hihawadavadava, tu omi miYuda wagahe higa vaita Yelusalema gagana againe kaliva Yaubada againe hinahawadavadava.”

21Bana Yesu kwamayoku gigahedi gigayo, “Iya ganagahe be yaku gahe wanavenogalena. Mali tova giluvedaꞋufo. Medema tovai-nadi omi tohawadavadava keke hida oya gagana againe kadu keke Yelusalema gagana againe Tamada wanahawadavadavani. Au aluꞋaluwami againe fafali moyaꞋaina agaidiya wanahawadavadavana. 22Omi miSameliya yami Yaubada againe wahawadavadava nonogana BanaꞋe keke wadahalamaneni, tu ime miYuda ma yama Yaubada ahawadavadavana-ma ahalamane-moꞋena, faꞋina miYuda agaimeya tokibababala ginatubuyemu.

23Tu mali aituha giluvedaꞋufo ada au gilakayemu be AluꞋaluwa Mahalina nuwanuwa velemoꞋena inubana ma yana veluga againe fafali moyaꞋaina agaidiya Tamada hinahawadavadavana. E, gavaimi Bana Tamada Kaliva velemoꞋena ana lauboda, medemi nuwanuwana kaliva BanaꞋe hinahawadavadavana. 24Yaubada Bana yawai-vagata miyamiyanina ana Tovetala, ada ana tohawadavadava gilubodadi be Bana AluꞋaluwana againe wayawai-vagahidi hinatubuvagu-yo hinahawadavadavana velemoꞋena.” Hidedemi Yesu gigahe.

25Au badi kwamayoku higahena higayo, “Ahalamanena Yaubada yana Tovegida ginalakayemu, Bana ana egana Keliso. Ada Bana ginalakayemu ana toveya, gaitoma moyaꞋaidi faꞋina ginakivetuvetunuma.”

26Bana Yesu gigayo, “Iya omiꞋe agaimiya galulukahihi-ma IyaꞋeku kalivai-kuna.” a , b 

Tomuliya Yesu againe hiyewadi.

27Tu Yesu gigahe-yo au ime ana tomuliya ana kimoneya ma ayemu. Ada Bana Yesu kwamayoku buye hilukahihi faꞋina nuwama givegafoꞋuyaꞋuya tu keke tamo hakwadi agaimeya gidatoliluveluvedi gidagayo, “Gavadi faꞋina walukahihi?” O kaꞋi Yesu againe gidagahe gidagayo, “Gavana faꞋina kwamayoku buye walukahihi?” Adagahe tu awowomumu faꞋina aveꞋamata.

28Ada au kwamayoku yadi abaꞋaihiwaga hise-vagahini tu hilowoga, melala againe hina kaliva hinuhagadi higahedi higayo, 29“WaꞋela be kana kaliva waꞋita. Bana boi keke gidaꞋitama tu gaitoma moyaꞋaina ahuluvina-ma giyauna. Ima anuwanuwa kaꞋi Bana Yaubada yana Tovegida Keliso o kaꞋi keke?” 30Higahedi-yo moyaꞋaidi hilowoga Yesu againe hina.

31Badi kaliva aimo hiꞋelaꞋela tu ime Yesu ana tomuliya aluyaꞋayaꞋalina agayo, “Tovehawala, maꞋi aꞋa uꞋani.”

32Tu Bana gigayo, “WeꞋa akuga, medema mali aꞋa omi keke wadahalamaneni.”

33Au avebutu aveꞋagahegahe agayo, “KaꞋi tamo hakwadi anaga a givelena?”

34Ada Bana Yesu gigahema gigayo, “Kamaku givegideku be yana vehimeya ganafaisewana. Nuwanuwaku yana faisewa giveleku-ma ganafaisewa-Ꞌowona. Yana faisewa tova moyaꞋaina gafififaisewa-ma vaita aꞋa gadaꞋauꞋa-yo gadaꞋahiyauwa amine. 35Au omi wagagahe wagagayo, Vaikohi fowa kanaluyabuni-yo aꞋa kanaꞋaiyala. Tu Iya gagahe, WaꞋita, matami wahege be kaliva moyaꞋaidi Iya agaikuya hiꞋelaꞋela-ma waꞋitadi. Badi nuwadi ahe giludigadigaga be hinavetumaganeku. 36Badi bonaku ana tovehawala vaita tofaha kadu toyaudi amine. Badi tofaha ma bonaku kaliva aseꞋasediya himidifahana, atu badi toyaudi ma yadi kivetuvetunu hiveꞋatutamoꞋaina againe, kaliva hivetumaganeku, au yaku kaliva hiyaudi. Hivetumaganeku-yo yawai-vagahidi hinuhagana. Ada au yaku tovehawala yadi laufata hivaivaina, higa tofaha kadu toyaudi kaliva yadi vetumagana faꞋina buye hivemwamwala. 37Ada kaliva higagahe higagayo, Kaliva saꞋeyana aꞋa gifahana tu mali kaliva yaudi againe givelugana. Hida gahe keke fwaya. 38Iya gaꞋiveninisemi be faha againe keke wadafaisewa-ma wanayaudi. Mali kaliva hifaisewa tu omi yadi faha wanayaudi, au higa mali kaliva bonaku kaliva aseꞋasediya himidifahana tu omiꞋiyao ma yami kivetuvetunu againe kaliva hivetumaganeku.” Hidede amine Yesu ana tomuliya agaimeya gigahe. c 

MiSameliya moyaꞋaidi Yesu hivetumaganena.

39Ada au kwamayoku yadi melala againe miSameliya moyaꞋaidi agaidiya higahe higayo, “Bana gaitoma moyaꞋaina ahuluvina-ma giyauna.” Ada yadi gahe faꞋina moyaꞋaidi Yesu hivetumaganena. 40Ada badi miSameliya Yesu againe hiꞋela higahe higayo, “UnaꞋela yama melaleya buye kanamiya.” Ada au Yesu gina badi agaidiya gimiya aiyeta luhei.

41Ada Yesu Tauna yana gahe faꞋina kadu kaliva moyaꞋaidi hivetumaganena. 42Ada kwamayoku agaidiya higahe higayo, “Keke yami gahegaga faꞋina adavetumaganeni, au taumeyao Bana bonana anogalina faꞋina avetumaganena, kadu ahalamanena Bana makewa tomiyababi ada Tokibababala.” Hidemi higahe. d 

Yesu tovehimeya natuna gisiveyawana.

43Tu aiyeta luhei gihavaini-yo Yesu Sameliya ana fafali againe kadu gilowoga gina Galili ana fafali againe. 44Ma boi Yesu Tauna gigahe gigayo, “Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina tauna yana yoꞋo keke hidawowomumuyeni.” 45Tu Tauna yana fafali Galili againe gilakayemu ana toveya, miGalili yadi wavemwamwala hilusiuleyena. Badi tafalolo lakahina faꞋina Yelusalema againe Yesu buye hina, ada yuwadede againe nimana ana iyaꞋiyaya moyaꞋaina hiꞋitana faꞋina Yesu nuwadi givaina.

46Ada au Yesu Kena againe gilakayemu-havagi, melalai-nadi Galili ana fafali againe. Boi hida melala againe givehimeya be gufa-moꞋa giveꞋoine. Ada tovehimeya saꞋeyana, kaliva lakahina, melala ana egana Kafeneumi againe gimiyami ada natuna kaliva giꞋaulolo. 47Ada Yesu Yudiya ana fafali ginuyabuyabuna be Galili againe giyewana ma bana tovehimeya ginogalini-yo, au gilowoga Yesu againe giꞋela, giveꞋoꞋolena be ginahobuꞋela Kafeneumi againe natuna ginasiveyawana, natuna giꞋaulolo vaita gidaꞋalika faꞋina.

48Tu Yesu gigahena gigayo, “KaꞋi keke nimaku ana iyaꞋiyaya ganafaisewani be ganaveyaulowogimi amine o, kadu keke wanavetumaganeku.”

49Au tovehimeya lakahina gigahena gigayo, “Kauveya, udamaduꞋela natuku udaꞋitana, kabisona ginaꞋalika.”

50Yesu gigayo, “Au unana natu adamoya ginabwaina.” Ada au kaliva Yesu yana gahe givetumaganena faꞋina gilowoga. 51Ginauna tu ana agetoga buye hiveꞋanauhaga higahena higayo, “Au natu giyamumu.”

52Ada bana tovehimeya gitoliluveluvedi gigayo, “Gava kauwana natuku givebutu giyamumu?” Badi higayo, “Boiyesedi kauwana getadeya wowona gituluna.”

53Au kwamana tamana nuwana giꞋafolefolena gigayo, “Au boiyesedi kauwana getadeya Yesu gigaheku gigayo, Natu adamoya ginabwaina, ada medema tovai-nadi wayakahina-ma natuku giyamumu.” Ada au bana tauna Yesu givetumaganena, kadu ana unuma buyeꞋi.

54Ada au Yesu Yudiya ana fafali ahe ginuyabuyabuna be Galili ana fafali againe giyewana, ada hida nimana ana iyaꞋiyaya anavelu Galili againe gifaisewana be kaliva agaidiya yana faiwala giꞋivemogatalina. e , f 

Copyright information for `VIV