am8Md 9:6m10Yel 17:21, Lu 13:14m14Yo 8:11m18Yo 10:30,33
bm19Yo 8:29m21Yo 5:26m22Af 10:42m23Fl 2:10-11
cm24Yo 3:16m29Af 24:15m30Yo 6:38
dm321Yn 5:9m33Yo 1:19-27m36Yo 14:11m37Lu 3:22
em39Lu 24:27m46Af 3:22m47Lu 16:31

John 5

NiꞋu liline Yesu kaliva saꞋeyana gisiveyawana.

1Himiyami tu miYuda yama tafalolo saꞋeyana gilakayemu, ada tafalolo faꞋina Yesu Yelusalema againe gina. 2Tu Yelusalema melala kuga againe hiꞋalana ada sifi yadi abaluku liline niꞋu abatowa gidadauda, bona Hibeliu againe ana egana Bedesida. Ada niꞋu afaꞋaine abamiyami faifi hiyogona. 3Ada abamiyami againe toꞋaulolo moyaꞋaidi hidauda, tomatakoyo tovefela kadu kaliva wowodi gifwalele-vagata. [Badi gufa yana luꞋawabolubolu faꞋina hibodaboda. 4Higa tamo tova Yaubada yana tovenuwaꞋata niꞋuya gidahobuꞋela gufa gidaluꞋawabolubolu ada againe gava kaliva gidamadu gufeya gidamiditowa, medema kalivai-nadi gidayamumu. Gavadi yana aulolo, au gidahavaina.]

5Ada toꞋaulolo agaidiya kaliva saꞋeyana gimiyami, giꞋuꞋaulolo malamala teti-eita. 6Ada Yesu toꞋaulolo-nadi gidauda-ma giꞋitana, ada bana giꞋuꞋaulolo lauva tunugina ma gihalamanena. GiꞋita-yo gitoliluveluvena gigayo, “KaꞋi nuwanuwa unabwaina?”

7Bana toꞋaulolo gigayo, “Kauveya, aku toveluga keke. Gufa yana luꞋawabolubolu againe, keke tamo hakwadi gidamiyami-yo gufeya gidanauweku. Aimo gahobuhobu tu mali kaliva auheꞋama gimamadutowa, ada au yana yamumu givaina.”

8Au Yesu gigahena gigayo, “Umidi, a ivi uwahi be unanaudadana.” 9Ada auheꞋama kaliva giyamumu, ana ivi giwahina givebutu ginunudadana.

Tu aiyeta Yesu kaliva gisiveyawana, medema sabati miYuda yama veyawai.
10Sabati againe gisiveyawana faꞋina miYuda yama tonagona kaliva giyamumu-ma higahena higayo, “Adamoya sabati. Ide yada vehimeya ivi ana wahi sabati againe gihawatana.”

11Tu bana kaliva gigahedi gigayo, “Bana gikiveyamumuku-ma gigaheku gigayo, A ivi uwahi be unanaudadana.”

12Ada badi hitoliluveluvena higayo, “Bana kaliva gigahe higa vaita a ivi unawahina be unanudadana-ma, bana hakwaꞋadi?”

13Tu hakwadi gisiveyawana-ma Bana kaliva keke gidahalamaneni, faꞋina yoꞋo lakahina himiyami ada Yesu a ginanauna.

14Tu muliya Yesu manuwa-tafalolo againe kalivai-nadi ginuhagana ada gigahena gigayo, “UꞋita, ahe uyamumu. Ya dewa koyona unahege-vagahina be mali aulolo koyo-moꞋena keke ginavaini.” 15Yesu hidemi gigahe tu kaliva gilowoga, gina miYuda agaidiya giꞋawatalatalaina gigayo, “Bana kaliva gisiveyawaku-ma ana egana Yesu.”

16Ada au Bana Yesu sabati veyawai ana tova againe kaliva gisisiveyawadi faꞋina, miYuda yama tonagona nuwanuwadi Yesu hinamununa. 17Tu hidedemi hinuwanuwa faꞋina, Yesu gigayo, “Kamaku aiyeta moyaꞋaina aimo gifififaisewa, ada hidema faꞋina kadu Iya aiyeta moyaꞋaina gafififaisewa.” 18Ada au hida yana gahe faꞋina miYuda hinuwakoyo-moꞋa, ada nuwanuwadi lakahina hinaluveꞋalikana. Bana sabati ana vehimeya vaita keke gidaꞋabiꞋabini faꞋina himidinuwakoyo, tu muliya vaita yana koyona gidaveꞋatutamoꞋaini higa Yaubada gihawavetamanena vaita bana tauna Yaubada amine, au gilagatamoꞋaina. Hidema faꞋina hinuwakoyo-moꞋa. a 

Yesu yana abavehimeya faꞋina.

19Tu Yesu miYuda gigahedi gigayo, “Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Iya Yaubada Natuna keke akufaiweya akukaibe gavadi ganagugaiyeni, keke. Gavadi Kamaku gigugaiyena be gaꞋitana, medema kadu Iya bana Natuna gagugugaiyena. Gaitoma moyaꞋaina Kamaku gigugaiyena-ma Iya kadu meda anafaiweya gagugaiyena. 20FaꞋina Kamaku nuwanuwana IyaꞋeku Natuna, ada gaitoma moyaꞋaina Bana gigugaiyena-ma givehavehawaleku. Ada gugai fifiwala-moꞋena aimo ginavehawaleku be ganafaisewana, ada medema againe wanayaulowoga. 21FaꞋina Kamaku kaliva alikeya gisivemidididi ada yawaidi giveledi amine, meda anafaiweya Iya Natuna ganahuluva. Gaveyao nuwanuwaku yawaidi ganaveledi, medema au ganaveledi. 22Au Kamaku keke tamo kaliva gidavedewayaugini tu vedewayauga ana vehimeya Iya Natuna giveleku. 23A giveleku be kaliva moyaꞋaidi hinawowomumuyeku, Kamaku hiwowomumuyena amine. Badi kaliva Iya Yaubada Natuna keke hidawowomumuyeku-ma, kadu keke Kamaku hidawowomumuyeni, faꞋina Bana giꞋiveniniseku.

24Ada Iya gagahe velemoꞋena, gava kaliva bonaku ginanogalina be BanaꞋe giꞋiveniniseku-ma ginavetumaganena, medema yawai-vagahina ginanuhagana, kadu keke yana huluva koyona faꞋina Yaubada againe ginakotu, faꞋina bana alika ana eda gihege tu yawai-vagahina ana eda againe gidamana be ginanauna. 25Kadu Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe, tova giluvedaꞋufo ada au gilakayemu. Adamoya kaliva yawaidi ivaguna keke hidavaini-ma badi vaita aliꞋalikadiyao amine, ada badi aliꞋalikadiyao Iya Yaubada Natuna bonaku hinanogalina ada kaꞋi hinavenogalena amine o, yawaidi ivaguna hinanuhagana. 26FaꞋina Kamaku kaliva yawaidi ivaguna inubana ada givewahivedamaku be kadu kaliva yawaidi ivaguna inubana Iya Natuna agaikuya. 27Ada babiya gahobuꞋela be gavekaliva faꞋina, Kamaku kadu abavehimeya velugana giveleku be kaliva moyaꞋaidi yadi dewa faꞋina ganavedewayaugidi.

28Yaku gahe faꞋina keke nuwami ginavegafoꞋuyaꞋuya, faꞋina aimo tova mulina kaliva moyaꞋaidi lahi againe hidadauda-ma agoku hinanogalina be hinayemu. 29Badi yadi dewa hagihagina ma hinamididi-havagi be Yaubada buye hinamiyamiya-vagata, tu badi yadi dewa koyona ma hinamididi-havagi be matahiwadi ganaveledi. 30Keke Iya akukaibe gadavehimeya au gavaimi Kamaku gigaheku amine gavehivehimeya. Ada keke yaku nuwanuwa amine gadavehimeya, au Bana giꞋiveniniseku be gahobuꞋela yana nuwanuwa amine gavehivehimeya. Hidema faꞋina yaku vedewayauga tunutunugina. b , c 

Tohawavemogatala Yesu inubana faꞋina.

31KaꞋi Iya akukaibe Tauku faꞋikuya ganahawavemogatala be Tauku ganakilakahiku, omi wananuwanuwa vaita yaku gahe fwaya. 32Tu tohawavemogatala saꞋeyana gimimiyami, Bana Kamaku. Ada Bana inubaku faꞋina gihawavemogatala ada Iya gahalamanena Bana yana gahe Iya faꞋikuya keke fwaya.

33Kadu Yoni againe kaliva waꞋiveninisedi be Iya faꞋikuya gavaimi gigahe-ma hivenuwaꞋatami, ada bana Yoni yana hawavemogatala inubaku faꞋina au velemoꞋena. 34Tu tomiyababi Iya faꞋikuya gavaimi higahe-ma keke gadanuwenuweni. Bana Yoni tomiyababi tu yana gahe faꞋina nuwami gatalafolena be wanavetumaganeku-yo kibababala wananuhagana. 35Bana Yoni vaita lamufa giꞋalaꞋalata be kaliva gituvemahalidi-ma amine, ada eda mahamahalina givehawalemi faꞋina tova kaliꞋuhona wavemwamwala.

36E, Yoni inubaku gihawavemogatalena. Bana yana hawavemogatala gaitoma kabiꞋona. Gaitoma lakahina gidadauda be againe wanahalamaneku. Yaku gugai fifiwalana inubaku gihawavemogatalena. Kamaku givehimeyeku be gugai fifiwalana tulina tulina ganafaisewa-Ꞌowodi, ada adamoya mena gugai-dina gafifaisewadi medema inubaku omi agaimiya gihawavemogatalena, higa Yaubada Kamaku giꞋiveniniseku. 37Kadu Bana Kamaku giꞋiveniniseku-ma Iya faꞋikuya gihawavemogatala tu keke tamo tova Bana agona wadanogalini o magigina wadaꞋitani. 38Kadu Kamaku bonana keke aseꞋasemiya gidadauda, faꞋina Iya giꞋiveniniseku-ma keke wadavetumaganeku. 39Yaubada bonana Veyao Tuwaina againe gidadauda-ma wahawa-hagihagiyena, faꞋina wanuwanuwa vaita bonai-nadi againe yawai-vagahimi wananuhagana. Tu kadu hida bonai-nadi Iya faꞋikuya gilukahihi, tu wafaniyeku. 40Veyao Tuwaina ana buki gilukahihiyeku nonogana, keke Iya agaikuya wadaꞋela-yo yawai-vagahimi wadanuhagani, au wakiloweku.

41Tu kikaiwabu keke kaliva agaidiya gadalele, au Kamaku againe kikaiwabu gavaina. 42Au aseꞋasemi gahalamanena, keke nuwanuwami Yaubada. 43IyaꞋeku ma Kamaku ana eganeya gahobuꞋela tu wakiloweku. KaꞋi tamo hakwadi tauna ana eganeya ginaꞋela, makewa bana wanavetumaganena. 44Keke amifaiweya wanavetumaganeku, faꞋina nuwanuwami lakahina kaliva matadiya wanakaiwabu, tu Yaubada anakaibeꞋu-moꞋa matane wanakaiwabu faꞋina keke wadanuwanuwa. Hidema faꞋina keke amifaiweya wanavetumaganeku.

45Kadu keke wananuwanuwa vaita Kamaku againe ganavekotumi. Iya keke ganavekotumi. Au bana Mosese ginavekotumi. Omi miYuda moyaꞋaimi Mosese againe wanuwaveꞋavina be vaita ginakibababalemi, tu bana bonana keke wadaꞋabini faꞋina, bana ginavekotumi. 46KaꞋi Mosese wadavetumaganena digo, kadu Iya wadavetumaganeku, faꞋina Mosese Iya faꞋikuya giꞋetoladi. 47Tu Mosese yana etoladi keke wadavetumaganeni faꞋina, kadu keke amifaiweya yaku gahe wanavetumaganeni.” Yesu yana kahihi miYuda yama tonagona agaidiya au hidede amine. d , e 

Copyright information for `VIV