am1Yo 5:18m22Veh 16:13m5Af 1:14m7Yo 15:18
bm13Yo 12:42, 19:38
cm15Md 13:54m16Yo 12:49, 14:10m20Yo 8:48-52
dm221Veh 12:3m23Yo 5:8-10,16m24Yo 8:15
em27Yo 7:41-42m28-29Md 11:27m30Yo 8:20, 13:1
fm31Yo 2:23, 11:45
gm34Yo 8:21
hm37-38Yo 4:10,14m39Yo 15:26, Af 2:4m40Af 3:22
im42Mai 5:2, Md 2:4-6m43Yo 9:16
jm45Yo 7:32m46Mk 1:22m48Yo 12:42m50-51Yo 3:1-2

John 7

Yesu taineyao buye hilulukahihi.

1Au Yesu hidede amine gilukahihi gihavaina, Galili ana fafali againe gimiyami be ginunudadana. MiYuda yama tonagona nuwanuwadi hinaluveꞋalikana faꞋina, Yesu keke nuwanuwana Yudiya ana fafali againe ginanunaudadana. 2Tu miYuda yama tafalolo saꞋeyana giluveꞋedaꞋufo, ana egana AꞋa-Ꞌaiyala ana vesiule. 3Ada Yesu taineyao higahena higayo, “Hida Galili ana fafali unahegeni tu unana Yudiya ana fafaliya be kadu badi ya kalivamomo wesede againe ya aituha fifiwalana ufifaisewadi-ma hinaꞋitadi. 4KaꞋi kaliva nuwanuwana moyaꞋaidi tauna hinahalamanena be hinavetumaganena, au keke ginafaisewakau, faꞋina Tauni unaꞋivemogatale yoꞋo matadiya.” 5Hidemi higahe faꞋina badi taineyao nonogana keke hidavetumaganeni.

6Badi higahe tu Yesu gigahedi gigayo, “Yaku ivemogatala ana tova aimo keke gidalakayemu tu omiꞋiyao ma gava tova nuwanuwami wanana, au wanana. Keke tamo gavadi faꞋina wadabodaboda. 7Tomiyababi keke omi agaimiya hinanuwakoyo tu IyaꞋeku ma yadi dewa koyona gahawavemogatalena faꞋina, Iya agaikuya hinuwanuwakoyo. 8Au tafalolo Yelusalema againe omi wanana tu yaku ivemogatala ana tova aimo keke gidalakayemu faꞋina, adamoya hida tafalolo againe Iya keke ganana.” 9Ada au hidede amine gigahedi-yo au Galili againe gimiya. a 

Yesu gina Yelusalema againe tafalolo ana egana AꞋa-Ꞌaiyala

ana vesiule faꞋina.

10Tu Yesu taineyao tafalolo againe ahe hilowoga be hina, tu muliya Bana Tauna kadu gina. Au keke yoꞋo buye hidana, anakaibe gina. 11Ada au miYuda yama tonagona yoꞋo agaidiya Yesu hilelelena kaliva hitoliluveluvedi higayo, “Yesu hai gimimiyami?”

12Ada moyaꞋaidi yoꞋo saꞋeyana saꞋeyana agaidiya Bana Yesu faꞋine hiꞋalawoluwolu. Tufoidi higayo, “Bana kaliva hagihagina.” Tu tufoidi higayo, “Keke, Bana keke kaliva yamumuna faꞋina yoꞋo ginuwaꞋabiyedi, gigahe vaita Tauna kaliva kikaiwabuna.” 13Hidemi hiveꞋagahegahe tu miYuda yama tonagona himatausedi faꞋina, keke yoꞋo matadiya hidalukahihiyeni. b 

Yesu manuwa-tafalolo againe givehawala.

14Tu tafalolo ana tova hinafane Yesu manuwa-tafalolo againe giluku givebutu givehawala. 15Ada badi miYuda hinogalini-yo nuwadi givegafoꞋuyaꞋuya higayo, “Gavadi-yo hida kaliva tonagona yadi sikulu againe keke gidasikulu tu ginuwahuya?”

16Au Yesu gigahedi gigayo, “Keke Tauku yaku nuwanuwa gadavehawalemi tu au Bana giꞋiveniniseku amanadi yana nuwanuwa gavehavehawalemi. 17Gava kaliva nuwanuwana velemona Yaubada yana vehimeya ginaꞋitaveꞋavina, medema ginahalamane-moꞋena kaꞋi Bana Yaubada yana nuwanuwa gavehavehawala, o kaꞋi au Tauku yaku nuwanuwagaga gavehavehawala. 18Bana kaliva kaꞋi tauna yana nuwanuwa ginalukahihiyena digo, au nuwanuwana tauna ginakilakahina, tu Iya nuwanuwaku Bana giꞋiveniniseku-ma ganakilakahina, faꞋina keke tamo gadafwaya, au yaku gahe velemoꞋena. 19Mosese Yaubada yana vehimeya givehawalemi tu keke tamo hakwadi agaimiya vehimeyai-nadi gidaꞋitaveꞋavini. Au gavana faꞋina nuwanuwami wanaluveꞋalikaku?”

20Hidedemi Yesu gigahe-yo yoꞋo higahena higayo, “A! OꞋeni wayafune, faꞋina ugahegahe vaita kabakabaleya. Hakwadi nuwanuwana ginaluveꞋalika?”

21Bana Yesu gigahedi gigayo, “Gugai fifiwalana saꞋeyanaga sabati againe gafaisewana faꞋina, omi moyaꞋaimi nuwami givegafoꞋuyaꞋuya. 22Boi Mosese givehimeya be fwefweya kaliva moyaꞋaidi wowodiya Yaubada yana iyaꞋiyaya wanatomogolohina, tu hida dewa inubana keke Mosese againe, au tuwai-moꞋena bwanenemiyao hidedemi hihuluva. Ada au Mosese givehimeya faꞋina, kaꞋi fwefweya kaliva ana aiyeta eita sabati againe ginaluvefosena, au sabati nonogana wowone iyaꞋiyaya wanatomogolohina. 23Ada sabati nonogana mena iyaꞋiyaya ana tomogolota againe wafaisewa be Mosese yana vehimeya wanaꞋitaveꞋavina faꞋina. KaꞋi sabati againe hidede amine omi wafaisewa digo, gavadi-yo Iya agaikuya wanuwakoyo sabati againe gafaisewa yamumuna be kaliva yana aulolo matatabuna gavaihegena faꞋina? 24Keke kiholiholi amine kaliva wanahawavekoyoyeni. Nagona wanalele wananuwanuwa, kaꞋi velemoꞋena bana gihuluva koyona o kaꞋi keke. Wanahalamane-hagihagiyena, au wanagahe.” Hidemi Yesu gigahe. c , d 

Kaliva hiveꞋagahegahe kaꞋi Yesu Yaubada yana Tovegida Keliso, Bana miIsileli yadi yoꞋo ginanagoyedi o kaꞋi keke.

25Tu Yesu yoꞋo agaidiya hidedemi gigahe-yo au miYelusalema tufoidi hiveꞋatolitoli higayo, “Bana miYuda yama tonagona nuwanuwadi hinaluveꞋalikana-ma kaꞋi hidevama BanaꞋe? 26Atu waꞋita, kaliva moyaꞋaidi matadiya gilulukahihi tu yada tonagona hiveꞋamata, keke tamo bana againe hidagahe. KaꞋi velemona hinuwanuwa vaita hida kaliva Yaubada yana Tovegida Keliso? 27Atu aimo Yaubada yana Tovegida Keliso ginalakayemu ana toveya, keke tamo hakwadi yana tauya ginahalamaneni tu hida kalivai-nadi ma yana melala moyaꞋaida kahalamanena.” Hidemi miYelusalema higahe.

28Tu Yesu aimo manuwa-tafalolo againe givehavehawala. Atu miYelusalema yadi gahe ginogalini-yo gikovadona gigayo, “Omi wagagahegahe vaita wadahalamaneku kadu yaku melala wadahalamaneni tu keke Tauku yaku nuwanuwa faꞋina omi agaimiya gadaꞋela. Bana giꞋiveniniseku-ma au velemona tu BanaꞋe keke wadahalamaneni. 29Au BanaꞋe Iya gahalamanena, faꞋina Bana buye amiyami ada giꞋiveniniseku be gahobuꞋela.”

30Hidede amine Yesu gigahe faꞋina, badi tonagona nuwanuwadi Yesu hinakiveꞋavina tu yana tova aimo keke gidalakayemu faꞋina, ana kiveꞋavina higa-wayoga. 31Tu moyaꞋaidi yoꞋo agaidiya hivetumaganena ada hiveꞋagahegahe higayo, “Ide kahalamanena Yaubada yana Tovegida Keliso ginalakayemu againe, nimana ana iyaꞋiyaya ginafifaisewana. Hida hima Yesu au makewa Yaubada yana Tovegida, faꞋina Yesu nimana ana iyaꞋiyaya moyaꞋaina gififaisewana, ada bana vaita aimo ginalakayemu-ma keke-moꞋa hida kaliva anafaiweya ginafaiwalahegeni.” e , f 

Tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi kaliva

hiꞋiveninisedi be Yesu hinakiveꞋavina.

32Atu Falisi yoꞋoyoꞋo yadi veꞋagahegahe vaita Yesu Bana Keliso Yaubada yana Tovegida ma hinogalina. Hinogalini-yo badiꞋiyao kadu abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao badi tuilala hiꞋiveninisedi be hinakiveꞋavina. 33Au Yesu gigahe gigayo, “Aimo tova kabisonaga Iya omi buye kanamiyami. Kanamiya kabisona tu Bana giꞋiveniniseku-ma againe ganayewaku. 34Aimo wanaleleku tu keke wananuhagaku, ada Iya ganana againe omi keke amifaiweya wanaꞋela.”

35Yesu hidedemi gigahe ada miYuda hinogalini-yo hiveꞋagahegahe higayo, “Bana hima kaliva hai ginana-yo keke adafaiweya kanahagani? KaꞋi yada yoꞋo miGilika hiꞋabinauna-ma agaidiya ginana be miGilika ginavehawaledi, kaꞋi keke? 36Gavadi-yo gigahe gigayo, Aimo wanaleleku tu keke wananuhagaku, ada Iya ganana againe keke amifaiweya wanaꞋela? Hidema gavaimi ana nuwanuwa?” Hidemi hiveꞋagahegahe. g 

Gufa miyamiya-vagahina faꞋina Yesu gilukahihi.

37Tu tafalolo ana egana AꞋa-Ꞌaiyala ana vesiule ana lauyabu gilakayemu. Medema aiyetai-nadi tova lakahina, ada au Yesu yoꞋo hinafadiya gitowamidi gikovadona gigayo, “Gava kaliva aseꞋase agona gitaina, medema Iya agaikuya udaꞋela yaku gufa udayuna. 38KaꞋi unavetumaganeku, gufa miyamiya-vagahina gava nuwahinageniya ginaguwaguwalena be ginanauna. Hidede amine Veyao Tuwaina ana buki gigahe.” 39Yesu hidedemi gigahe higa badi hinavetumaganena-ma AluꞋaluwa Mahalina aseꞋasediya ginaluku. Tu Yesu aimo keke gidaꞋalika-yo yana wakaiwabu gidalaka lobameya faꞋina, kadu Yaubada AluꞋaluwana kaliva aseꞋasediya aimo keke gidaꞋiveniniseni.

40Tu kaliva tufoidi yoꞋo agaidiya Yesu yana lukahihi gufa miyamiya-vagahina faꞋina hinogalini-yo higayo, “Bana hidevama wona velemona Yaubada bonana ana ToꞋawatalatalaina lakahina, bana kabodabodana-ma.”

41Kadu tufoidi higayo, “Bana makewa Yaubada yana Tovegida Keliso, yada yoꞋo ginanagoyeda.”

Tu kaliva tufoidi higayo, “Yaubada yana Tovegida keke-moꞋa Galili againe ginatubuyemu, tu Bana Yesu ma kwanaGalili.
42FaꞋina Veyao Tuwaina ana buki gigahe vaita Yaubada yana Tovegida bana Devida ana yoꞋo kalivana. Bedelihema againe ginatubuyemu, medema Devida yana melala.”

43Ada au Yesu faꞋine hinuwanuwaluga. 44Ada kaliva tufoidi nuwanuwadi hinakiveꞋavina tu ana kiveꞋavina higa-wayoga. h , i 

MiYuda yadi tonagona keke-moꞋa Yesu hidavetumaganeni.

45Atu badi tuilala hiꞋela vaita Yesu hidakiveꞋavini amanadi abaveyao ana tofaisewa kikaiwabudiyao be Falisi agaidiya hiyewadi, ada hiyemu-yo badi Falisi hitoliluveluvedi higayo, “Gavana faꞋina keke wadaꞋaliyeni?”

46Badi tuilala higayo, “Bana hima yana gahe au keke tamo hakwadi Bana amine boi gidalukahihi.”

47Ma badi Falisi hihawavelaigedi higayo, “Ha! Kadu omiꞋiyao ma yana veꞋalololo nuwami giꞋabina. 48Keke tamo hakwadi yami tovehimeya agaidiya kadu ime Falisi agaimeya Bana againe gidavetumagana, keke-moꞋa. 49Tu hida hima yoꞋoyoꞋo kaliva-kawowo Bana himuliyena amanadi, Yaubada yana vehimeya Mosese givelena-ma keke hidahalamaneni faꞋina au Yaubada yana alatabutabu dibune himimiyami.”

50Hidemi badi Falisi higahe tu Falisi saꞋeyana ana egana Nikodimo, bana boi Yesu againe giꞋela buye hilukahihi amanadi gigahedi gigayo, “Keke kanagahe-kawowo yo kaliva kanahawavekoyoyeni. Yada vedewayauga ana vehimeya keke hidede amine. Nagona kaliva kanayowanina be yana gahe kananogalina, yana dewa kanaꞋitanuwenuwena ada kaꞋi koyona amine gihuluva, au kanahawavekoyoyena.”

52Au badi Falisi higahena higayo, “Ha! KaꞋi o kadu kwanaGalili Yesu amine? Au Yaubada bonana againe unalele be halamana unavaina. Keke tamo Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina Galili againe ginatubuyemu, keke-moꞋa.” [ 53Ada au higahe-yo moyaꞋaidi hiꞋabinauna yadi manuweya. j 

Copyright information for `VIV