am51Veh 20:10m11Yo 5:14
bm12Yo 1:4-9, 12:46m15Yo 7:24m16Yo 5:30
cm181Yn 5:9m19Yo 14:7m20Yo 7:30
dm21-22Yo 7:34-35m28Yo 3:14, 5:19m29Yo 16:32
em34Lo 6:16, 2Fi 2:19m36Ga 5:1m38Yo 8:44
fm42Yo 16:28m441Yn 3:8, Aba 3:4m461Fi 2:22
gm48Yo 7:20m51Yo 5:24m55Yo 7:28-29m58Yo 1:1
hm59Yo 10:31

John 8

Kwamayoku udoꞋudodi Yesu againe hisimadumadugedi.

1Tu Yesu gina oya Olive againe gilaka, ada bogi gida malalauga giꞋenohobu manuwa-tafalolo againe giluku ada kaliva moyaꞋaidi Bana againe hiyoꞋoyoꞋo, ada au givetogana givebutu givehawaledi. 3Givehavehawala tu Mosese yana vehimeya ana tovehawala kadu tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi, kwamayoku Yesu againe hisimadumadugedi, badi mali kaliva buye hidauda tu hinuhagadi. Ada yoꞋo hinafadiya Yesu matane kwamayoku hivemidididi. 4Hivemidididi tu Yesu againe higahe higayo, “Tovehawala, badi hida hima kwamayoku mali kaliva buye hidauda-ma anuhagadi, au aꞋita-moꞋedi. 5Atu Mosese yana buki-vehimeya againe givehimeya be vevine toꞋudo kuga againe kanatutuveꞋalikadi. Tu OꞋeni ma badi faꞋidiya kaꞋi gavaimi unagahe?” 6Au hidemi higahe be Yesu hinavebauna faꞋina. Hinuwanuwa kaꞋi yana bonalaufata againe tamo gavadi keke gidalubodani-ma ginagaheyena digo, adifaiweya hinahawavekoyoyena.

Tu Yesu giꞋiboꞋula givebutu nimalagolagone babiya giꞋetoꞋetoladi.
7Bana keke gavaimi gidagahegahe tu badi higaheluyaꞋayaꞋala faꞋina, gimididi-moꞋa gigahedi gigayo, “Hai kaliva saꞋeyana agaimiya keke tamo gidakoyo, medema kuga againe kwamayoku ginamidifihadi.” 8Yesu hidedemi gigahe-yo au giꞋiboꞋula-havagi babiya giꞋetoꞋetoladi.

9Ada au yana gahe hinogalini-yo yadi koyona nuwadi giꞋafolena faꞋina hivebutu anakaibe anakaibe hilowolowoga. Au lakahidiyao himidilowoga tu kabiꞋodiyao wai himulina, ada au moyaꞋaidi hinu-Ꞌowoga tu Yesu anakaibe gimiyami, kwamayoku buyeꞋi aimo himidimidi. 10Kadu Yesu gimididi-moꞋa kwamayoku gigahedi gigayo, “Kaliva hami hina? KaꞋi keke tamo hakwadi nuwanuwana kuga againe ginafihami?”

11Au badi kwamayoku higayo, “Kauveya, keke tamo.”

Ada Bana Yesu gigayo, “Kadu Iya keke matahiwadi ganavelemi. Au wanana tu yami dewa koyona wanahege-vagahina.”] a 

Bana Yesu tomiyababi yada Mahalina.

12Tu muliya Yesu manuwa-tafalolo againe giluku-havagi, yoꞋo agaidiya gigahe gigayo, “IyaꞋeku omi tomiyababi yami mahalina, nuwami ana mahalina. Gava kaliva unamulimuliyeku o, keke uyuyu againe unanunaudadana tu nuwa ganakivemahalina be mahalina againe unamiyami tova moyaꞋaina.”

13Au badi Falisi higahena higayo, “OꞋeni Tauni faꞋiniya ulukahihi uhawavemogatala faꞋina ya hawavemogatala keke velemoꞋena.”

14Bana Yesu gigahedi gigayo, “E, Tauku faꞋikuya galukahihi gahawavemogatala tu hai gatauya kadu hami ganana ma gahalamanena faꞋina, yaku hawavemogatala Tauku faꞋikuya keke fwaya, au gagahe velemoꞋena. Tu hai gatauya kadu hami ganana ma omi keke wadahalamaneni. 15OmiꞋiyao ma itagaga againe wagahe-kawowo be wahawavekoyoyeku tu, IyaꞋeku ma keke tamo hakwadi faꞋine nuwaku gidafaisewa-yo gadahawavekoyoyeni. 16Tu kaꞋi tamo kaliva faꞋine nuwaku gidafaisewa be gadahawavekoyoyena digo, yaku vehimeya au velemoꞋena, faꞋina keke akukaibe gadavehimeya, au Bana Kamaku buye avehimeya, BanaꞋe amanadi giꞋiveniniseku be gahobuꞋela. 17Kadu yami buki-vehimeya againe hiꞋetoladi vaita tohawavemogatala luhei kaꞋi yadi gahe saꞋeyana, au kanahalamanena yadi gahe velemoꞋena. 18Ada au Iya Tauku faꞋikuya gahawavemogatala kadu Bana Kamaku giꞋiveniniseku-ma Iya faꞋikuya gihawavemogatala au Ime tohawavemogatala luhei.” Hidedemi Yesu gigahe.

19Tu Tamana giyakahina faꞋina higahena higayo, “Tama hai gimimiyami?” Yesu gigahedi gigayo, “Keke wadahalamaneku kadu keke Kamaku wadahalamaneni. KaꞋi wadahalamane-moꞋeku digo, kadu Kamaku wadahalamane-moꞋena.” 20Ada au Yesu manuwa-tafalolo againe givehavehawala tu hidede amine gilulukahihi. Velekawowo ana abavedodoga liline gimidimidi tu givehavehawala. Ada yana tova aimo keke gidalakayemu faꞋina ana kiveꞋavina higa-wayoga. b , c 

MiYuda yadi tonagona Yesu inubana hifaniyena.

21Tu kadu Yesu gigahedi gigayo, “Iya ganana gananuyabuyabumi tu omi wanalele-wayogeku, au yami wakoyona wanaꞋalika. Ada Iya ganana againe omi keke amifaiweya wanaꞋela.”

22Hidedemi Yesu gigahedi faꞋina, miYuda yama tonagona hiveꞋagahegahe higayo, “Gavadi-yo gigahe gigayo, Iya ganana againe omi keke amifaiweya wanaꞋela? KaꞋi Tauna ginaluveꞋalikana, kaꞋi keke?”

23Au Bana Yesu gigayo, “OmiꞋiyao ma babiya walakayemu tu IyaꞋeku ma lobameya gamiyami be gahobuꞋela. Omi babi ana kaliva tu Iya lobama ana kaliva. 24Hidema faꞋina ahe gagahemi yami wakoyona wanaꞋalika, faꞋina kaꞋi yaku gahe Tauku inubaku faꞋina keke wanavetumaganeni digo, yami wakoyona wanaꞋalika.”

25Au badi higayo, “O hakwaꞋadi?” Yesu gigahedi gigayo, “IyaꞋeku boi yaku vehawala ana abaveꞋinuba againe gavenuwaꞋatami amine. 26Ada yaku gahe moyaꞋaina yami koyona faꞋina weꞋa gidadauda be aimo ganalukahihiyena ada ganahawavekoyoyemi. Ada au Bana giꞋiveniniseku-ma bonana velemoꞋena ada gavaimi Bana againe ganogalina amanadi, omi tomiyababi agaimiya galulukahihi.”

27Au hidedemi Yesu gigahe tu badi miYuda yana nuwanuwa hifaniyena, keke hidahalamaneni Tamana Yaubada faꞋine gilukahihi. 28Ma Yesu kadu gigayo, “Aimo Iya TohobuꞋela ai againe wanakivemididiku ana toveya, au medema tovai-nadi halamana wanavaina inubaku wanahalamanena. Kadu wanahalamanena keke tamo Tauku yaku nuwanuwa againe gadagugaiyeni, tu hida yaku gahe Kamaku givehawaleku amine Iya gagahe. 29Ada Bana giꞋiveniniseku-ma Iya buye amimiyami. Keke gidanuyabuyabuku-yo akukaibe gadamiyami. Tova moyaꞋaina Bana bonana gaꞋabiꞋabina faꞋina nuwana gakiveyamumuna.” 30Ada au hida Yesu yana lukahihi againe moyaꞋaidi hivebutu hivetumaganena. d 

VeꞋagahegahe Abelahamo ana unumamomo faꞋidiya.

31Tu Yesu miYuda Bana bonana hivetumaganena amanadi gigahedi gigayo, “KaꞋi yaku vehawala againe wanaluluveꞋavina amine o, aku tomuliya velemoꞋena omiꞋiyao. 32Omi yogoyogonimiyao vaita toveꞋagetoga amine. Yaku vehawala ahe wanogalina ada kaꞋi bonaku wanaꞋitaꞋitaveꞋavina, bonaku au velemoꞋena ma wanahalamanena be yami veꞋagetoga ginahavaina.”

33Tu badi miYuda Yesu againe higahe higayo, “Ime Abelahamo ana unumamomo ada keke tamo hakwadi againe adaveꞋagetoga. Gavadi-yo ugahe vaita yama veꞋagetoga ginahavaini?”

34Bana Yesu gigahedi gigayo, “Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Gaveyao hihuluva koyona, medema moyaꞋaidi koyona againe hiveꞋagetoga. 35Bana kauveꞋa natuna velemoꞋena ma tamana ana unuma agaidiya ginamiya-vagata be yana lokolokofou ginavaina. Atu bana agetoga ma keke yana kauveꞋa againe ginamiya-vagata higa vaita ana duꞋu ginavaini. 36Omi yogoyogonimiyao wamimiyami higa vaita koyona againe wadaveꞋagetoga. KaꞋi Iya Yaubada Natuna yami veꞋagetoga ganadabana amine o koyona keke ginavehimeyemi, au Yaubada ana unuma agaidiya wanaluku be wanamiya-vagata. 37Iya gahalamanemi omiꞋiyao Abelahamo ana unumamomo. Omi Abelahamo bwaneneneyao nonogana nuwanuwami wanaluveꞋalikaku, faꞋina bonaku keke aseꞋasemiya gidaluku-yo gidadauda. 38Gavadi Bana Kamaku againe ahe gaꞋitana, medema omi agaimiya galulukahihiyena, tu omi meda anafaiweya kaꞋi gavadi kaliva saꞋeyana higa omi tamami againe wanogalina, mededemi wahuluhuluvina.” Hidedemi Yesu gigahe.

39Badi miYuda higahena higayo, “Abelahamo ime tamama.” Yesu gigayo, “KaꞋi velemoꞋena omi Abelahamo ana unumamomo, Abelahamo nimana wadavaina tu keke wadavaini. 40Omi wanuwanuwa amine Abelahamo keke gidanuwanuwa. Iya bona velemoꞋena omi agaimiya galukahihiyena, bonai-nadi Yaubada againe ganogalina. Bonaku velemoꞋena galukahihiyena faꞋina omi nuwanuwami wanaluveꞋalikaku. 41OmiꞋiyao ma kaliva saꞋeyana higa omi tamami amine wahuluhuluva.”

Yesu hidedemi gigahe-yo badi higayo, “Ime keke eda natuneyao. Ime tamama au saꞋeyana, anafaiweya Bana Yaubada.” e 

MiYuda yadi tonagona vaita Setani ana unumamomo.

42Bana Yesu gigahedi gigayo, “KaꞋi velemoꞋena Bana Yaubada omi tamami digo, omi wadanuwakabubuyeku, faꞋina Iya inubaku ma Yaubada againe gatauya be gahobuꞋela. Keke tauku yaku nuwanuwa faꞋina gadaꞋela, au BanaꞋe giꞋiveniniseku faꞋina gahobuꞋela. 43Gavana faꞋina-yo yaku nuwanuwa galukahihiyena-ma wafaniyeni? Omi bonaku keke nuwanuwami faꞋina keke yaku nuwanuwa wadahalamaneni. 44OmiꞋiyao ma tamami au Setani, ada tamami yana nuwanuwa amine omi nuwanuwami wanahuluva. Boi tuwaina babi ana abaveꞋinuba againe bana Setani yana dewa luveꞋalika, ada hidede amine ginunauwena tova adamoya. Keke-moꞋa nuwanuwa velemoꞋena againe gidamiyami, faꞋina keke tamo nuwanuwa tunutunugina bana aseꞋasene gidadauda, keke. Nuwanuwa veꞋafwayafwayana bana aseꞋasene gidadauda faꞋina, yana gahe tova moyaꞋaina fwaya, faꞋina bana ana egana tofwaya. Ada au fwaya matatabuna inubana bana againe.

45Tu iyaꞋeku ma yaku gahe velemoꞋena faꞋina, keke wadavetumaganeku tu omi tamami ma tofwaya amine wanuwanuwa. 46Keke tamo hakwadi afaiweya Iya agaikuya koyona unanuhagani. KaꞋi yaku gahe velemoꞋena, gavana faꞋina-yo keke wadavetumaganeku? 47Kaliva gaveyao Yaubada natuneyao, medema Yaubada bonana hivenogalena. OmiꞋiyao ma keke Yaubada natuneyao. Hidema faꞋina BanaꞋe bonana keke wadavenogaleni.” Au hidedemi Yesu gigahedi. f 

Yesu Tauna inubana faꞋina gilukahihi-havagi.

48Tu miYuda Yesu yana gahe badi faꞋidiya hinogalini-yo higahena higayo, “Au O faꞋiniya agahe velemoꞋena. OꞋeni vaita ada aniyabina miSameliya kalivadi amine, kadu OꞋeni wayafune.”

49Bana Yesu gigayo, “Iya keke wayafuneku. Tu au Bana Kamaku Iya gakilakahina tu omi keke wadakilakahiku, au wahawavekoyoyeku. 50Ma keke Tauku ganakilakahiku. Au Kaliva saꞋeyana gimimiyami, Bana ginakilakahiku ada BanaꞋe kaiwabu ana tovetala. 51Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Gava kaliva bonaku giꞋabiꞋabina, medema keke ginaꞋalika.”

52Au badi miYuda higayo, “Au ahalamane-moꞋe OꞋeni wayafune. Abelahamo giꞋalika kadu Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina tuwaina hiꞋalika. Gavadi-yo ugahe vaita kaꞋi kaliva O bona ginaꞋabina, medema keke-moꞋa ginaꞋalika? 53Ime bwanenema Abelahamo, kaliva kikaiwabuna, tuwai-moꞋena giꞋalika. Keke-moꞋa Abelahamo kaiwabu againe O udatubuhegeni. Kadu badi Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina hiꞋalika-Ꞌowoga. O vaita hakwaꞋadi tu O ugagakahikahi?”

54Bana Yesu gigayo, “KaꞋi Tauku ganakilakahiku, yaku kaiwabu vaita iyohoyoho, vaita gadagahe-kawowo. Atu Bana Kamaku gikilakahiku ada BanaꞋe omi wahawaveyaubadayena. 55Tu omi BanaꞋe keke wadahalamane-moꞋeni tu Iya velemona gahalamanena. KaꞋi Iya gadagahe gadagayo, Yaubada keke gadahalamaneni, kaꞋi hidede amine gadagahe digo, Iya gadafwaya omi wafwaya amine. Tu Iya BanaꞋe gahalamane-moꞋena, kadu bonana gaꞋabiꞋabina. 56Ada omi bwanenemi Abelahamo Iya yaku hobuꞋela babiya ma tuwai-moꞋena gimidihalamanena. Hidema faꞋina givemwamwala, ada au yaku tova ahe giꞋitana ada givemwamwala.”

57Au badi miYuda higahena higayo, “OꞋeni keke Abelahamo udaꞋitani faꞋina O keke kaliva lakahi, a malamala aimo keke fifiti (50) udavaidi. Au ugahe-kawowo.”

58Yesu gigahedi gigayo, “Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Abelahamo aimo keke gidatubuga tu Iya tuwaina tuwai-moꞋena gamiyamiya-vagata.”

59Hida yana gahe hinogalini-yo kuga hivaina be hinafihana. Tu Yesu giveu be manuwa-tafalolo ginuyabuyabuna. g , h 

Copyright information for `VIV