am51Veh 20:10m11Yo 5:14
bm12Yo 1:4-9, 12:46m15Yo 7:24m16Yo 5:30
cm181Yn 5:9m19Yo 14:7m20Yo 7:30
dm21-22Yo 7:34-35m28Yo 3:14, 5:19m29Yo 16:32
em34Lo 6:16, 2Fi 2:19m36Ga 5:1m38Yo 8:44
fm42Yo 16:28m441Yn 3:8, Aba 3:4m461Fi 2:22
gm48Yo 7:20m51Yo 5:24m55Yo 7:28-29m58Yo 1:1
hm59Yo 10:31

John 8

Kwamayoku udoꞋudodi Yesu againe hisimadumadugedi.

Tu Yesu gina oya Olive againe gilaka, ada bogi gida malalauga giꞋenohobu manuwa-tafalolo againe giluku ada kaliva moyaꞋaidi Bana againe hiyoꞋoyoꞋo, ada au givetogana givebutu givehawaledi. Givehavehawala tu Mosese yana vehimeya ana tovehawala kadu tonagona tafatafalolodiyao adi egana Falisi, kwamayoku Yesu againe hisimadumadugedi, badi mali kaliva buye hidauda tu hinuhagadi. Ada yoꞋo hinafadiya Yesu matane kwamayoku hivemidididi. Hivemidididi tu Yesu againe higahe higayo, “Tovehawala, badi hida hima kwamayoku mali kaliva buye hidauda-ma anuhagadi, au aꞋita-moꞋedi. Atu Mosese yana buki-vehimeya againe givehimeya be vevine toꞋudo kuga againe kanatutuveꞋalikadi. Tu OꞋeni ma badi faꞋidiya kaꞋi gavaimi unagahe?” Au hidemi higahe be Yesu hinavebauna faꞋina. Hinuwanuwa kaꞋi yana bonalaufata againe tamo gavadi keke gidalubodani-ma ginagaheyena digo, adifaiweya hinahawavekoyoyena.

Tu Yesu giꞋiboꞋula givebutu nimalagolagone babiya giꞋetoꞋetoladi.
Bana keke gavaimi gidagahegahe tu badi higaheluyaꞋayaꞋala faꞋina, gimididi-moꞋa gigahedi gigayo, “Hai kaliva saꞋeyana agaimiya keke tamo gidakoyo, medema kuga againe kwamayoku ginamidifihadi.” Yesu hidedemi gigahe-yo au giꞋiboꞋula-havagi babiya giꞋetoꞋetoladi.

Ada au yana gahe hinogalini-yo yadi koyona nuwadi giꞋafolena faꞋina hivebutu anakaibe anakaibe hilowolowoga. Au lakahidiyao himidilowoga tu kabiꞋodiyao wai himulina, ada au moyaꞋaidi hinu-Ꞌowoga tu Yesu anakaibe gimiyami, kwamayoku buyeꞋi aimo himidimidi. 10 Kadu Yesu gimididi-moꞋa kwamayoku gigahedi gigayo, “Kaliva hami hina? KaꞋi keke tamo hakwadi nuwanuwana kuga againe ginafihami?”

11 Au badi kwamayoku higayo, “Kauveya, keke tamo.”

Ada Bana Yesu gigayo, “Kadu Iya keke matahiwadi ganavelemi. Au wanana tu yami dewa koyona wanahege-vagahina.”] a 

Bana Yesu tomiyababi yada Mahalina.

12 Tu muliya Yesu manuwa-tafalolo againe giluku-havagi, yoꞋo agaidiya gigahe gigayo, “IyaꞋeku omi tomiyababi yami mahalina, nuwami ana mahalina. Gava kaliva unamulimuliyeku o, keke uyuyu againe unanunaudadana tu nuwa ganakivemahalina be mahalina againe unamiyami tova moyaꞋaina.”

13 Au badi Falisi higahena higayo, “OꞋeni Tauni faꞋiniya ulukahihi uhawavemogatala faꞋina ya hawavemogatala keke velemoꞋena.”

14 Bana Yesu gigahedi gigayo, “E, Tauku faꞋikuya galukahihi gahawavemogatala tu hai gatauya kadu hami ganana ma gahalamanena faꞋina, yaku hawavemogatala Tauku faꞋikuya keke fwaya, au gagahe velemoꞋena. Tu hai gatauya kadu hami ganana ma omi keke wadahalamaneni. 15 OmiꞋiyao ma itagaga againe wagahe-kawowo be wahawavekoyoyeku tu, IyaꞋeku ma keke tamo hakwadi faꞋine nuwaku gidafaisewa-yo gadahawavekoyoyeni. 16 Tu kaꞋi tamo kaliva faꞋine nuwaku gidafaisewa be gadahawavekoyoyena digo, yaku vehimeya au velemoꞋena, faꞋina keke akukaibe gadavehimeya, au Bana Kamaku buye avehimeya, BanaꞋe amanadi giꞋiveniniseku be gahobuꞋela. 17 Kadu yami buki-vehimeya againe hiꞋetoladi vaita tohawavemogatala luhei kaꞋi yadi gahe saꞋeyana, au kanahalamanena yadi gahe velemoꞋena. 18 Ada au Iya Tauku faꞋikuya gahawavemogatala kadu Bana Kamaku giꞋiveniniseku-ma Iya faꞋikuya gihawavemogatala au Ime tohawavemogatala luhei.” Hidedemi Yesu gigahe.

19 Tu Tamana giyakahina faꞋina higahena higayo, “Tama hai gimimiyami?” Yesu gigahedi gigayo, “Keke wadahalamaneku kadu keke Kamaku wadahalamaneni. KaꞋi wadahalamane-moꞋeku digo, kadu Kamaku wadahalamane-moꞋena.” 20 Ada au Yesu manuwa-tafalolo againe givehavehawala tu hidede amine gilulukahihi. Velekawowo ana abavedodoga liline gimidimidi tu givehavehawala. Ada yana tova aimo keke gidalakayemu faꞋina ana kiveꞋavina higa-wayoga. b, c 

MiYuda yadi tonagona Yesu inubana hifaniyena.

21 Tu kadu Yesu gigahedi gigayo, “Iya ganana gananuyabuyabumi tu omi wanalele-wayogeku, au yami wakoyona wanaꞋalika. Ada Iya ganana againe omi keke amifaiweya wanaꞋela.”

22 Hidedemi Yesu gigahedi faꞋina, miYuda yama tonagona hiveꞋagahegahe higayo, “Gavadi-yo gigahe gigayo, Iya ganana againe omi keke amifaiweya wanaꞋela? KaꞋi Tauna ginaluveꞋalikana, kaꞋi keke?”

23 Au Bana Yesu gigayo, “OmiꞋiyao ma babiya walakayemu tu IyaꞋeku ma lobameya gamiyami be gahobuꞋela. Omi babi ana kaliva tu Iya lobama ana kaliva. 24 Hidema faꞋina ahe gagahemi yami wakoyona wanaꞋalika, faꞋina kaꞋi yaku gahe Tauku inubaku faꞋina keke wanavetumaganeni digo, yami wakoyona wanaꞋalika.”

25 Au badi higayo, “O hakwaꞋadi?” Yesu gigahedi gigayo, “IyaꞋeku boi yaku vehawala ana abaveꞋinuba againe gavenuwaꞋatami amine. 26 Ada yaku gahe moyaꞋaina yami koyona faꞋina weꞋa gidadauda be aimo ganalukahihiyena ada ganahawavekoyoyemi. Ada au Bana giꞋiveniniseku-ma bonana velemoꞋena ada gavaimi Bana againe ganogalina amanadi, omi tomiyababi agaimiya galulukahihi.”

27 Au hidedemi Yesu gigahe tu badi miYuda yana nuwanuwa hifaniyena, keke hidahalamaneni Tamana Yaubada faꞋine gilukahihi. 28 Ma Yesu kadu gigayo, “Aimo Iya TohobuꞋela ai againe wanakivemididiku ana toveya, au medema tovai-nadi halamana wanavaina inubaku wanahalamanena. Kadu wanahalamanena keke tamo Tauku yaku nuwanuwa againe gadagugaiyeni, tu hida yaku gahe Kamaku givehawaleku amine Iya gagahe. 29 Ada Bana giꞋiveniniseku-ma Iya buye amimiyami. Keke gidanuyabuyabuku-yo akukaibe gadamiyami. Tova moyaꞋaina Bana bonana gaꞋabiꞋabina faꞋina nuwana gakiveyamumuna.” 30 Ada au hida Yesu yana lukahihi againe moyaꞋaidi hivebutu hivetumaganena. d 

VeꞋagahegahe Abelahamo ana unumamomo faꞋidiya.

31 Tu Yesu miYuda Bana bonana hivetumaganena amanadi gigahedi gigayo, “KaꞋi yaku vehawala againe wanaluluveꞋavina amine o, aku tomuliya velemoꞋena omiꞋiyao. 32 Omi yogoyogonimiyao vaita toveꞋagetoga amine. Yaku vehawala ahe wanogalina ada kaꞋi bonaku wanaꞋitaꞋitaveꞋavina, bonaku au velemoꞋena ma wanahalamanena be yami veꞋagetoga ginahavaina.”

33 Tu badi miYuda Yesu againe higahe higayo, “Ime Abelahamo ana unumamomo ada keke tamo hakwadi againe adaveꞋagetoga. Gavadi-yo ugahe vaita yama veꞋagetoga ginahavaini?”

34 Bana Yesu gigahedi gigayo, “Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Gaveyao hihuluva koyona, medema moyaꞋaidi koyona againe hiveꞋagetoga. 35 Bana kauveꞋa natuna velemoꞋena ma tamana ana unuma agaidiya ginamiya-vagata be yana lokolokofou ginavaina. Atu bana agetoga ma keke yana kauveꞋa againe ginamiya-vagata higa vaita ana duꞋu ginavaini. 36 Omi yogoyogonimiyao wamimiyami higa vaita koyona againe wadaveꞋagetoga. KaꞋi Iya Yaubada Natuna yami veꞋagetoga ganadabana amine o koyona keke ginavehimeyemi, au Yaubada ana unuma agaidiya wanaluku be wanamiya-vagata. 37 Iya gahalamanemi omiꞋiyao Abelahamo ana unumamomo. Omi Abelahamo bwaneneneyao nonogana nuwanuwami wanaluveꞋalikaku, faꞋina bonaku keke aseꞋasemiya gidaluku-yo gidadauda. 38 Gavadi Bana Kamaku againe ahe gaꞋitana, medema omi agaimiya galulukahihiyena, tu omi meda anafaiweya kaꞋi gavadi kaliva saꞋeyana higa omi tamami againe wanogalina, mededemi wahuluhuluvina.” Hidedemi Yesu gigahe.

39 Badi miYuda higahena higayo, “Abelahamo ime tamama.” Yesu gigayo, “KaꞋi velemoꞋena omi Abelahamo ana unumamomo, Abelahamo nimana wadavaina tu keke wadavaini. 40 Omi wanuwanuwa amine Abelahamo keke gidanuwanuwa. Iya bona velemoꞋena omi agaimiya galukahihiyena, bonai-nadi Yaubada againe ganogalina. Bonaku velemoꞋena galukahihiyena faꞋina omi nuwanuwami wanaluveꞋalikaku. 41 OmiꞋiyao ma kaliva saꞋeyana higa omi tamami amine wahuluhuluva.”

Yesu hidedemi gigahe-yo badi higayo, “Ime keke eda natuneyao. Ime tamama au saꞋeyana, anafaiweya Bana Yaubada.” e 

MiYuda yadi tonagona vaita Setani ana unumamomo.

42 Bana Yesu gigahedi gigayo, “KaꞋi velemoꞋena Bana Yaubada omi tamami digo, omi wadanuwakabubuyeku, faꞋina Iya inubaku ma Yaubada againe gatauya be gahobuꞋela. Keke tauku yaku nuwanuwa faꞋina gadaꞋela, au BanaꞋe giꞋiveniniseku faꞋina gahobuꞋela. 43 Gavana faꞋina-yo yaku nuwanuwa galukahihiyena-ma wafaniyeni? Omi bonaku keke nuwanuwami faꞋina keke yaku nuwanuwa wadahalamaneni. 44 OmiꞋiyao ma tamami au Setani, ada tamami yana nuwanuwa amine omi nuwanuwami wanahuluva. Boi tuwaina babi ana abaveꞋinuba againe bana Setani yana dewa luveꞋalika, ada hidede amine ginunauwena tova adamoya. Keke-moꞋa nuwanuwa velemoꞋena againe gidamiyami, faꞋina keke tamo nuwanuwa tunutunugina bana aseꞋasene gidadauda, keke. Nuwanuwa veꞋafwayafwayana bana aseꞋasene gidadauda faꞋina, yana gahe tova moyaꞋaina fwaya, faꞋina bana ana egana tofwaya. Ada au fwaya matatabuna inubana bana againe.

45 Tu iyaꞋeku ma yaku gahe velemoꞋena faꞋina, keke wadavetumaganeku tu omi tamami ma tofwaya amine wanuwanuwa. 46 Keke tamo hakwadi afaiweya Iya agaikuya koyona unanuhagani. KaꞋi yaku gahe velemoꞋena, gavana faꞋina-yo keke wadavetumaganeku? 47 Kaliva gaveyao Yaubada natuneyao, medema Yaubada bonana hivenogalena. OmiꞋiyao ma keke Yaubada natuneyao. Hidema faꞋina BanaꞋe bonana keke wadavenogaleni.” Au hidedemi Yesu gigahedi. f 

Yesu Tauna inubana faꞋina gilukahihi-havagi.

48 Tu miYuda Yesu yana gahe badi faꞋidiya hinogalini-yo higahena higayo, “Au O faꞋiniya agahe velemoꞋena. OꞋeni vaita ada aniyabina miSameliya kalivadi amine, kadu OꞋeni wayafune.”

49 Bana Yesu gigayo, “Iya keke wayafuneku. Tu au Bana Kamaku Iya gakilakahina tu omi keke wadakilakahiku, au wahawavekoyoyeku. 50 Ma keke Tauku ganakilakahiku. Au Kaliva saꞋeyana gimimiyami, Bana ginakilakahiku ada BanaꞋe kaiwabu ana tovetala. 51 Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Gava kaliva bonaku giꞋabiꞋabina, medema keke ginaꞋalika.”

52 Au badi miYuda higayo, “Au ahalamane-moꞋe OꞋeni wayafune. Abelahamo giꞋalika kadu Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina tuwaina hiꞋalika. Gavadi-yo ugahe vaita kaꞋi kaliva O bona ginaꞋabina, medema keke-moꞋa ginaꞋalika? 53 Ime bwanenema Abelahamo, kaliva kikaiwabuna, tuwai-moꞋena giꞋalika. Keke-moꞋa Abelahamo kaiwabu againe O udatubuhegeni. Kadu badi Yaubada bonana ana toꞋawatalatalaina hiꞋalika-Ꞌowoga. O vaita hakwaꞋadi tu O ugagakahikahi?”

54 Bana Yesu gigayo, “KaꞋi Tauku ganakilakahiku, yaku kaiwabu vaita iyohoyoho, vaita gadagahe-kawowo. Atu Bana Kamaku gikilakahiku ada BanaꞋe omi wahawaveyaubadayena. 55 Tu omi BanaꞋe keke wadahalamane-moꞋeni tu Iya velemona gahalamanena. KaꞋi Iya gadagahe gadagayo, Yaubada keke gadahalamaneni, kaꞋi hidede amine gadagahe digo, Iya gadafwaya omi wafwaya amine. Tu Iya BanaꞋe gahalamane-moꞋena, kadu bonana gaꞋabiꞋabina. 56 Ada omi bwanenemi Abelahamo Iya yaku hobuꞋela babiya ma tuwai-moꞋena gimidihalamanena. Hidema faꞋina givemwamwala, ada au yaku tova ahe giꞋitana ada givemwamwala.”

57 Au badi miYuda higahena higayo, “OꞋeni keke Abelahamo udaꞋitani faꞋina O keke kaliva lakahi, a malamala aimo keke fifiti (50) udavaidi. Au ugahe-kawowo.”

58 Yesu gigahedi gigayo, “Yaubada gihalamaneku tu gagahegahe. Abelahamo aimo keke gidatubuga tu Iya tuwaina tuwai-moꞋena gamiyamiya-vagata.”

59 Hida yana gahe hinogalini-yo kuga hivaina be hinafihana. Tu Yesu giveu be manuwa-tafalolo ginuyabuyabuna. g, h 

Copyright information for `VIV