Jude 1

1Yo siule omi Yaubada giluwafami-ma kalivai-mina. Iya Yuda Yesu Keliso ana agetoga kadu bana Yemesa taina yami leta gaꞋetoladina be wanaꞋitana. Omi higa Yaubada Tamada agaimiya ginuwanuwa kadu Yesu Keliso giyavayavami.
Copyright information for `VIV